Framställning 12/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Nya regler om förevisning av vilda djur för allmänheten

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2002-2003

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

38 §

Förevisning av djur för allmänheten

     Förevisning av vilda djur för allmän­heten, användning av djur vid cirkus eller därmed jämförbar föreställning samt ambulerande djurutställning får endast ske med landskapsstyrelsens tillstånd.

     Tillstånd beviljas inte beträffande sådana djurarter som uppenbart utsätts för lidande genom verksamheten i fråga. Tillstånd får beviljas endast i de fall där det står klart att djuren hålls under djur­skyddsmässigt godtagbara förhållanden och behandlas på ett från djurskydds­synpunkt godtagbart sätt.

 

 

 

38 §

Förevisning av djur för allmänheten

     En djurpark är en permanent an­läggning där levande djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Djuraffärer skall inte anses vara djurparker. Anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter för allmänheten skall inte heller anses vara djurparker om de inte måste anses som djurparker av hänsyn till skyddet av vilda djurarter eller be­varandet av den biologiska mångfalden.

     Förevisning för allmänheten av levande djur som tillhör vilda arter i djurpark eller på annat sätt, användning av djur vid cirkus eller därmed jämförbar föreställning samt ambulerande djur­utställning får endast ske med landskaps­styrelsens tillstånd. Innan en ny djurpark öppnas för allmänheten måste den ha tillstånd från landskapsstyrelsen.

     Tillstånd beviljas inte beträffande sådana djurarter som uppenbart utsätts för lidande genom verksamheten i fråga. Tillstånd får beviljas endast i de fall där det står klart att djuren hålls under djur­skyddsmässigt godtagbara förhållanden och behandlas på ett från djurskydds­synpunkt godtagbart sätt.

     Landskapsstyrelsen skall stänga en djurpark som i strid mot denna lag drivs utan tillstånd.

     När en djurpark eller en del av en djurpark stängs skall landskapsstyrel­sen övervaka att de berörda djuren be­handlas eller avlägsnas under lämpliga förhållanden.

 

42 §

Tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd

     Tillstånd som beviljas enligt 38, 39 eller 41 §§ kan förenas med villkor som är påkallade av djurskyddsskäl. Landskaps­styrelsen kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Tillståndet kan även återkallas om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om verksamheten inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

 

 

 

42 §

Tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd

     Tillstånd som beviljas enligt 38, 39 eller 41 §§ kan förenas med villkor som är påkallade av djurskyddsskäl.

     Tillstånd för en djurpark måste förenas med villkor om att djurparken skall

1.       delta i forskning som leder till att arternas bevarande främjas eller i utbildning eller informa­tionsutbyte som ger relevanta kunskaper om arternas be­varande eller deras uppfödning i fångenskap, återinplantering och anpassning till ett liv i vilt tillstånd,

2.       främja utbildning av all­mänheten och öka medveten­heten hos allmänheten vad beträffar bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla in­formation om de förevisade arterna och deras naturliga livs­miljöer,

3.       bedriva djurhållning under för­hållanden som är ägnade att uppfylla de enskilda arternas biologiska behov och deras be­varande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt och att en hög djurskötselstandard upp­rätthålls med ett program som har utarbetats för preventiv och kurativ veterinärvård och nä­ringstillförsel,

4.       förhindra att djur rymmer och därigenom se till att eventuella ekologiska hot mot inhemska arter undviks samt förhindra att skadegörare och ohyra tar sig in utifrån,

5.       föra och uppdatera register över parkens djurbestånd.

     Landskapsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte iakttar denna lag eller de be­stämmelser som utfärdats med stöd av den. Tillståndet kan även återkallas om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om verksamheten inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.


 

46 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (nya 3 och 4 mom. infogas)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Innan landskapsstyrelsen beslutar om tillstånd för en djurpark skall land­skapsstyrelsen inspektera djurparken för att förvissa sig om att tillstånds­villkoren enligt 42 § kan uppfyllas. Inspektion skall även ske innan land­skapsstyrelsen beslutar att tillstånds­villkoren för en djurpark skall ändras i väsentlig grad eller förlängas.

     Landskapsstyrelsen skall inspektera alla djurparker minst en gång vart tredje år för att kontrollera att till­ståndsvillkoren efterlevs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Om en djurpark eller en annan permanent anläggning, som avses i 38 § 1 mom., redan förevisar djur i land­skapet när denna lag träder i kraft, måste den för att kunna fortsätta sin verksamhet ha tillstånd från landskaps­styrelsen senast sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

__________________