Framställning 12/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av arkivlagen för landskapet Åland

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av arkivlagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ersätts i 1,2,3,6,8,11,13 och 14 §§ arkivlagen den 1 april 2004 för landskapet Åland (13/2004) ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former samt

     fogas till lagen nya 13a, 13b och 13c §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf.

 

 

13a §

     Löper ett arkiv eller en därtill hörande handling som är i privat ägo och som har betydelse för det åländska kulturarvet eller forskningen uppenbar risk att förstöras eller förkomma eller utbjuds arkivet eller handlingen till salu, har landskapsregeringen rätt att mot full ersättning lösa in den privata handlingen eller arkivet eller ta en kopia därav. Samtidigt skall bestämmas när det inlösta materialet blir offentligt med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet.

     Om utförsel ur landskapet av handlingar som avses i denna paragraf stadgas särskilt.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

13b §

     När landskapsregeringen beslutat att ett arkiv eller en handling skall inlösas eller kopieras med stöd av 13a § 1 mom. kan landskapsregeringen besluta att arkivet eller handlingen omedelbart skall överföras till landskapsarkivet eller till annan anvisad säker förvaringsplats för att förvaras där till inlösnings- eller kopieringsbeslutet vunnit laga kraft.

     Uppgifter ur en handling, en samling eller ett arkiv som avses i 1 mom. får inte lämnas till obehöriga under förvaringstiden.

 

     Ny paragraf.

 

 

13c §

     Ändring får inte sökas i ett sådant i 13b § avsett beslut om temporär förvaring som landskapsregeringen fattat. I annat beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, till den del fråga är om lagligheten av beslutet.

 

 

 

__________________

 

 

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.