Framställning 12/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 12/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2008

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2008.

 

Landskapsregeringen konstaterar att försvagningen av konjunkturerna och det skärpta ekonomiska läget för landskapet accentuerats sedan landskapsregeringen överlämnade sitt förslag till budget för år 2009. Landskapsregeringen har med anledning av förändringarna i läget inlett övervägandena kring hur budgeten för år 2009 bör omstruktureras och budgetförslaget för år 2010 utformas så att man dels kan åstadkomma besparingar och dels åstadkomma väl avvägda stimulansåtgärder för att motverka nedgången i samhällsekonomin och upprätthålla en fortsatt god sysselsättningsnivå.

 

Det nu föreliggande förslaget till tilläggsbudget har uppgjorts i enlighet med under många år tillämpad praxis så att de nu kända anslagsbehoven intagits i förslaget. Med beaktande av att landskapsregeringen enligt stadgandena i finansförvaltningslagen har rätt att överskrida ett förslagsanslag är avsikten med förfarandet till denna del att hålla lagtinget informerat såväl vad gäller enskilda moment som budgetläget totalt sett. Landskapsregeringen anser att behandling av en överskridning i lagtinget är viktig för att åstadkomma en god ekonomisk förvaltning och en genomlyst hantering av budgetmedel. Landskapsregeringen överväger i samband med beredningen av förslaget till ny finansförvaltningslag hur det framtida systemet för information till lagtinget skall utformas så att praxisen med en sen tilläggsbudget kan frångås. Avsikten är härvid att lyfta fram en diskussion utgående från en mer översiktlig redogörelse för det totala ekonomiska läget så som det avspeglar sig i bokslutet. Tanken är då att i budgeten lyfta fram frågeställningar kring och besluta om hur landskapets medel skall användas medan man utgående från en redogörelse för bokslutet mer skulle fokusera på måluppfyllelse, kostnader och intäkter för verksamheten, resultatet totalt sett  och balansen i landskapets ekonomi.

 

Vid uppgörandet av förslaget har landskapsregeringen eftersträvat att behov av tilläggsanslag under ett moment i första hand skall täckas genom minskat anslag under samma kapitel eller i andra hand samma förvaltningsområde.

 

Kostnadsnivån, enligt förändringen i prisindex för den kommunala basservicen, ökade med drygt 5,4 procent mellan år 2007 och 2008. Eftersom förändringen ökat med över 5 procent skall landskapsandelarna för driftskostnaderna justeras till den del ökningen överstiger 5 procent för verksamhetsåret 2008. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag för detta.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården

-        minskning av anslag för räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion

-        tilläggsanslag för pensioner och familjepensioner

-        inkomst och anslag för genomförande av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland

-        tilläggsinkomster och -anslag för Ålands hälso- och sjukvård

-        tilläggsanslag för övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter

-        tilläggsinkomst och -anslag för Ålands lyceum

-        tilläggsanslag för Ålands yrkesskola

-        tilläggsinkomster och -anslag för avbytarservice inom lantbruket

-        tilläggsanslag för understöd för kollektivtrafiken

-        tilläggsanslag för sjötrafiken

-        tilläggsinkomst för avräkningen för år 2007 samt

-        tilläggsinkomst för återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 3.468.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2008 budgeterats 339.937.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2008.

 

 

Mariehamn den 18.12.2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44 000

 

 

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

4 000

 

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

4 000

 

 

 

 

 

33.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

40 000

 

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

40 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

100 000

 

 

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

100 000

 

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

100 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

492 000

 

 

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46 000

 

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

46 000

 

 

 

 

 

35.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

16 000

 

35.54.01

Inkomst för projekt

16 000

 

 

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

430 000

 

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

580 000

 

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

-150 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

61 000

 

 

 

 

 

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

6 000

 

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

6 000

 

 

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

20 000

 

 

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

35 000

 

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

35 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

13 000

 

 

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

6 000

 

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

6 000

 

 

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

7 000

 

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

7 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 000

 

 

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

5 000

 

38.30.78.

Inkomster för kortruttsinvesteringar

5 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 753 000

 

 

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

60 000

 

39.01.94.

Dividendinkomster

60 000

 

 

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 843 000

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

1 052 000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

791 000

 

 

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

850 000

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

850 000

 

 

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

3 468 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

0

 

 

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

0

 

41.10.04.

Revisionsutgifter (VR)

0

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-8 000

 

 

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-5 000

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-5 000

 

 

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-3 000

 

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-3 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-84 000

 

 

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

-70 000

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

70 000

 

 

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-4 000

 

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-4 000

 

 

 

 

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

-80 000

 

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-80 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

35 000

 

 

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

135 000

 

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-4 000

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

206 000

 

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-67 000

 

 

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-163 000

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-200 000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

37 000

 

 

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

63 000

 

44.95.08.

Övriga avlöningar

63 000

 


 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-703 000

 

 

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-11 000

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-11 000

 

 

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-56 000

 

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-56 000

 

 

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-16 000

 

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-16 000

 

 

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-620 000

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-620 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-416 000

 

 

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

9 000

 

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

9 000

 

 

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-174 000

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

-110 000

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-64 000

 

 

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-2 000

 

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-2 000

 

 

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-2 000

 

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

0

 

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-2 000

 

 

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-3 000

 

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)

-3 000

 

 

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-35 000

 

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-35 000

 

 

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-20 000

 

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-20 000

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-115 000

 

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-115 000

 

 

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-65 000

 

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-65 000

 

 

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

0

 

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

25 000

 

46.44.76.

Lösdriftsstall för dikor (R)

-25 000

 

 

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-9 000

 

46.60.26.

Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808 - 1809

-9 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-143 000

 

 

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 506 000

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-6 000

 

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

-1 500 000

 

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling (R)

0

 

 

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-84 000

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-70 000

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-14 000

 

 

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

-40 000

 

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-40 000

 

 

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

1 500 000

 

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

1 500 000

 

 

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-13 000

 

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-13 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 509 000

 

 

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-185 000

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-185 000

 

 

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-1 324 000

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-1 162 000

 

48.20.22.

Upphandling av tonnage

-160 000

 

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-2 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-640 000

 

 

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-640 000

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-640 000

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-3 468 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

31./41.

LAGTINGET

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

41.10.04.

Revisionsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-26.567,04

-43.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Med beaktande av önskemål från landskapsrevisorerna samt kanslikommissionens budgetförslag för år 2009 föreslås att momentet ändras till ett tvåårigt reservationsanslag i syfte att öka flexibiliteten i fråga om specialutredningar.

 

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-26.630,47

-25.000

 

-5.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 5.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-5.000

 

Tilläggsbehov

 

-5.000

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

-10.000

 

-3.000

 

 

 

 

 

 

Erfordras ett tillägg om 3.000 euro under momentet för täckande av kostnader för ärendehantering inom konsumenttvistenämnden.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- övriga löner och arvoden

-1.300

4800

Övriga utgifter

 

 

- resor

-1.700

 

Tilläggsbehov

 

-3.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-25.140,00

-100.000

 

-70.000

 

 

tb -100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Behovet av extra anslag föranleds av det stora antalet ansökningar som inkommit, främst för värmepumpar. Se även moment 43.25.67.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-615.300,65

-1.090.000

 

70.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 70.000 euro under momentet emedan lån för vilka beviljats räntestöd inte lyfts i den takt som beräknats. Se även moment 43.25.62.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

70.000

 

Minskning

 

70.000

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

29.489,70

15.000

 

4.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en tilläggsinkomst om 4.000 euro. Se även moment 43.27.05.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

4.000

 

Tillägg

 

4.000

 


 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-5.935,44

-8.000

 

-4.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 4.000 euro för ökade utbildnings- och examenskostnader. Se även moment 33.27.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-4.000

 

Tilläggsbehov

 

-4.000

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

138.026,77

95.000

 

40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en höjning av inkomsterna med 40.000 euro under momentet. Höjningen föranleds av ökade ersättningar för företagshälsovården. Se även moment 43.95.06.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster (minskning)

40.000

 

Tillägg

 

40.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-309.049,16

-323.000

 

-80.000

 

(t.a. -476,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 euro för att täcka ökade kostnader för företagshälsovården. De ökade kostnaderna kan till största delen hänföras till den lagstadgade företagshälsovården, ökade hälsokontroller och arbetsplatsutredningar samt sjukvård på allmänläkarnivå. En del av orsaken till tilläggsbehovet är att anslaget i grundbudgeten blev för lågt dimensionerat med beaktande av den slutliga nivån på 2007 års kostnader. Se även moment 33.95.06.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-80.000

 

Tilläggsbehov

 

-80.000

 


 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-827.360,44

-1.755.000

 

-4.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 4.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

-4.000

 

Tilläggsbehov

 

-4.000

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-1.999.465,41

-1.100.000

 

206.000

 

 

 

 

 

 

Det slutliga beloppet, av den kapitalinkomstskatt för år 2006, vilket ligger till grund för kompensationen för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst under år 2008 blev lägre än den prognos som låg till grund för budgeten. Med beaktande av detta föreslås en minskning om 206.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

206.000

 

Minskning

 

206.000

 

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-3.500.000,00

-5.100.000

 

-67.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 67.000 euro. Tillägget föranleds av att slutregleringen för kompensationen för förlust av skatteintäkter till följd av det allmänna avdraget för skatteår 2007 blir högre än beräknat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

-67.000

 

Tilläggsbehov

 

-67.000

 


 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

8.500.000,00

8.700.000

 

100.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten upptogs en inkomst av överföring från pensionsfonden uppgående till ca 50 % av pensionsutgifterna. Med beaktande av att tilläggsanslag om 200.000 euro erfordras för pensionsutgifterna föreslås ett tillägg om 100.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

Specifikation:

 

 

7000

Pensionsinkomster

 

100.000

 

Tillägg

 

100.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-16.598.990,14

-17.500.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 200.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat. Se även moment 34.90.04, 44.90.05 och 44.95.08.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

 

-200.000

 

Tilläggsbehov

 

-200.000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-475.104,67

-530.000

 

37.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 37.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

37.000

 

Minskning

 

37.000

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.95.08.

Övriga avlöningar

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-174.625,07

-273.000

 

63.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 63.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfälliga tjänster

63.000

 

Minskning

 

63.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

19.249,44

24.000

 

46.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 46.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att en årlig ersättning för av landskapsregeringen utförda uppgifter med stöd av Republikens Presidents förordning (2005:64) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården torde inflyta även för åren 2006 och 2007.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

46.000

 

Tillägg

 

46.000

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-733.192,09

-800.000

 

-11.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 11.000 euro för erläggande av bostadsbidrag.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

 

-11.000

 

Tilläggsbehov

 

-11.000

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-9.022.145,52

-14.780.000

tb -9.000

 

-56.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 56.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

 

-56.000

 

Tilläggsbehov

 

-56.000

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.54.01.

Inkomst för projekt

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 16.000 euro som utgör bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF). Bidraget avser genomförande av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland. Se även moment 45.54.01.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

16.000

 

Totalt

 

16.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-257.057,21

(t.a. -67.262,71)

-348.000

(t.a. -50.000)

 

-16.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 16.000 euro för genomförandet av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland. Utgiften finansieras med bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF) i enlighet med operativt program för gemenskapsstöd från Europeiska fiskerifonden på Åland för programperioden 2007 - 2013. Se även moment 35.54.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfällig tjänst

-11.800

 

 

- personalkostnadsersättningar

0

-11.800

4100

Material och förnödenheter

 

-700

4200

Hyror

 

-1.300

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

-1.200

 

 

- övrigt

-1.000

-2.200

 

Tilläggsbehov

 

-16.000

 


 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

5.199.743,71

4.447.000

 

580.000

 

 

 

 

 

 

Emedan inkomsterna ökar mer än beräknat föreslås ett tillägg om 580.000 euro. Se även moment 45.70.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

540.000

3300

Hyresinkomster och ersättningar

 

25.000

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

15.000

 

Tillägg

 

580.000

 

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

3.590.307,30

3.600.000

 

-150.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av inkomsten om 150.000 euro. Minskningen föranleds av att antalet patientplatser minskat under året p.g.a. stängning av avdelningen Övergårds.

 

Landskapsregeringen har konstaterat att debiteringen av s.k. klinikfärdiga patienter inte har förverkligats som avsågs vid antagandet av LL (2007/22) om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. Landskapsregeringen avser att följa upp vilka åtgärder ÅHS vidtar för att följa lagen.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-150.000

 

Minskning

 

-150.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-65.736.001,58

  -68.220.000

 

-620.000

 

 

(t.a. -786.894,00)

tb -2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för främst vård utom Åland överstiger det budgeterade föreslås ett tillägg om 620.000 euro under momentet. Se även moment 35.70.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4200

Hyror

 

-70.000

4300

Inköp av tjänster

 

-550.000

 

Tilläggsbehov

 

-620.000

 


 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 6.000 euro för arbetet inom ramen för Nordplus-programmen åren 2008 - 2011. Motsvarande kostnader belastar moment 46.01.01 inom ramen för budgeterat anslag.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

6.000

 

Totalt

 

6.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-739.318,10

(t.a. -16.740,03)

-794.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 9.000 euro under momentet. Se även moment 46.60.26.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- inrättade tjänster

9.000

 

Minskning

 

9.000

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-5.443.799,94

-5.573.000

 

-110.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 110.000 euro. Tillägget föranleds främst av ett ökat antal studerande som lyfter bostadstillägg och/eller vuxenstudiepenning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-110.000

 

Tilläggsbehov

 

-110.000

 


 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-120.421,33

-110.000

 

-64.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 64.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

 

-64.000

 

Tilläggsbehov

 

-64.000

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-276.759,96

-355.000

tb -50.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 2.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-2.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.000

 

46.07

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.07.04

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-82.265,63

-96.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) vidarebefordrat medel i form av bidrag till tolv av de åländska kommunbiblioteken inom ramen för projektet Boktalko. Totalt har 12.795 euro fördelats till de åländska kommunbiblioteken. Utgifterna motsvaras av inkomster.

 

Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet gottskrives med denna inkomst från SLS.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-13.000

8009

Övriga inkomstöverföringar

13.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 


 

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-480.824,88

-499.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 2.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-2.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-255.815,52

-608.000

 

-3.000

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Under momentet erfordras ett tillägg om 3.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-3.000

 

Tilläggsbehov

 

-3.000

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-8.416.769,58

-11.700.000

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 35.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-35.000

 

Tilläggsbehov

 

-35.000

 


 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

62.511,04

909.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.20.46 föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:               

 

 

8000

Europeiska Unionen

 

20.000

 

Tillägg

 

20.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.46

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-356.415,00

-866.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 20.000 euro för EU:s andel av finansieringen av programmet "Regional konkurrenskraft och sysselsättning", ESF. För att komma igång med programmet på ett så bra sätt som möjligt har landskapsregeringen beviljat medfinansiering för 13 projekt.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-20.000

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

100.347,03

85.000

 

35.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 35.000 euro. Tillägget föranleds främst av högre inkomster från bespisningen. Se även moment 46.35.20.

 

 

Specifikation:               

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

35.000

 

Tillägg

 

35.000

 


 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-3.474.674,26

-3.524.000

 

-115.000

 

(t.a. -19.146,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 115.000 euro. Tillägget föranleds av bl.a. ökade lönekostnader om ca 78.000 euro p.g.a. ingånget tjänstekollektivavtal utöver i grundbudgeten beaktad lönejustering. Därtill ingår tilläggskostnader för åsknedslag som förstörde datorutrustning, rörläckage samt utökat antal matgäster vid bespisningen. Se även moment 36.35.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättade tjänster

-56.000

 

 

- tillfälliga tjänster

-12.000

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-10.000

-78.000

4100

Material och förnödenheter

 

-35.000

4200

Hyror

 

48.000

4300

Inköp av tjänster

 

-25.600

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

-10.100

1125

Maskiner och inventarier

 

-17.000

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

2.700

 

Tilläggsbehov

 

-115.000

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-3.740.217,57

-4.250.000

 

-65.000

 

(t.a.-201.702,00)

tb -66.000

(t.a. -115.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 65.000 euro. Tillägget föranleds av vikariekostnader för långtidssjukskriven personal och ökade kostnader för inköp av tjänster, byggnadsmaterial samt reservdelar och tillbehör.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

-10.000

4100

Material och förnödenheter

 

-25.000

4300

Inköp av tjänster

 

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-65.000

 


 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-49.472,09

-68.000

 

25.000

 

(t.a. -32.484,00)

 

 

(t.a. -25.000)

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av bokslutet för år 2007 föreslås en minskning under momentet om 25.000 euro. Se även moment 46.44.76.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

25.000

 

Minskning

 

25.000

 

46.44.76.

Lösdriftsstall för dikor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-1.490,05

 

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I grundbudgeten och tredje tillägget  till budgeten för år 2007 upptogs anslag om sammanlagt 380.000 euro för uppförande av lösdriftsstall. Mot bakgrund av projektets angelägenhet med tanke på djurhållningen och att projektet försenats befullmäktigades landskapsregeringen att inleda byggandet om anbud som bedöms rimligt skulle erhållas. Landskapsregeringen har därefter haft förnyad anbudsrunda och erhållit anbud för byggnadsarbetena. Mot bakgrund av ovanstående har landskapsregeringen i november 2008 tecknat entreprenadkontrakt. Med beaktande av beräknade kostnader för bl.a. inredning, svämgödselbassäng, grävnings- och sprängarbeten beräknas totalkostnaden för projektet uppgå till närmare 400.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 25.000 euro under momentet för uppförande av dikostall på Jomala gård. Se även moment 46.44.21.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-25.000

 

Anslagsbehov

 

-25.000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

46.60.26.

Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808 - 1809

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

-17.000

 

-9.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 9.000 euro för täckande av merkostnader som uppstod i samband med öppnandet av sommarutställningen "Vi blevo ryssar" och de arrangemang som vidtogs i enlighet med önskemål från lagtingets sida. Se även moment 46.01.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-1.900

4100

Material och förnödenheter

 

-2.200

4200

Hyror

 

-200

4300

Inköp av tjänster

 

-6.600

4800

Övriga utgifter

 

1.900

 

Tilläggsbehov

 

-9.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

60.006,40

97.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomst om 6.000 euro under momentet som utgör ersättningar från föreningar som annonserar i Landsbygdsnytt. Motsvarande utgift har beaktats under moment 47.03.23.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

6.000

 

Tillägg

 

6.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-171.705,57

-199.000

 

-6.000

 

(t.a. -32.512,29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 6.000 euro för produktion av informationsbladet Landsbygdsnytt. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 37.03.23.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-6.000

 

Tilläggsbehov

 

-6.000

 

 

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-126.858,00

-450.000

 

-1.500.000

 

 

tb -500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Med beaktande av lagtingets beslut angående budgeten för år 2008 föreslås ett anslag om 1.500.000 euro att beviljas som bidrag om 30 % för anläggande av en högkvalitativ golfbana. Se även moment 47.52.77.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

-1.500.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.500.000

 


 

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-83.408,00

-300.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag så att anslaget kan användas för att de ansökningar som inkommit under år 2008 kan handläggas, beredas och slutföras även under år 2009.

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

36.838,46

42.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 7.000 euro. Inkomsterna för avbytarverksamheten varierar beroende på behovet av sjukvikarier.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

 

 

- inkomster för sjukvikarier

 

7.000

 

Tillägg

 

7.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-845.832,04

-845.000

 

-70.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro. Anslaget avses användas för att säkerställa de åtaganden och kostnader som föranleds av LL och LF (2005:83 och 2006:3) för avbytarverksamheten.

 

Tilläggsanslaget föranleds av den allmänna löneförhöjningen samt att alla landskapsanställda avbytares löner justerades upp, vilket har gjort att personalkostnaderna har ökat mer än beräknat. Under året har också kostnaderna för anlitande av privata avbytare ökat mer än beräknat på grund av dels att antalet gårdar som ansökt om privat avbytare ökat (från 71 st. till 77 st.) samt dels för att timersättningen ökat då denna är kopplad till landskapsanställda avbytares timersättning (ÅFS 2006:3, 8 §). Ytterligare har antalet långtidssjukskrivningar av lantbrukare ökat vilket belastat avbytarsystemet med ökade kostnader då vikariehjälpen inte är kostnadstäckande. Se även moment 37.15.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-45.000

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

-10.000

8204

Primärnäringar

 

-15.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 


 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-189.003,99

-260.000

tb 0

 

-14.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 14.000 euro för täckande av kostnaderna för räntestöd p.g.a. att ränteläget under året varit något högre än beräknat samt av att lånen lyfts i snabbare takt än beräknats.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

-14.000

 

Tilläggsbehov

 

-14.000

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-63.727,43

-60.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 40.000 euro för täckande av ökade kostnader för utbildningsstöd, reseersättning, uppehälle och logi i samband med sådan utbildning som anordnas i enlighet med LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

-40.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

0,00

-1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av lagtingets beslut angående budgeten för år 2008 föreslås att anslaget under momentet utgår och att anslag för bidrag för anläggande av en golfbana upptas under moment 47.03.44.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

1.500.000

 

Minskning

 

1.500.000

 


 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-378.485,54

-425.000

 

-13.000

 

(t.a. -91.188,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 13.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av bl.a. ökade lönekostnader om ca 2.700 euro p.g.a. ingånget tjänstekollektivavtal utöver i grundbudgeten beaktad lönejustering. Tillägget föranleds därtill av de prisökningar som hittills skett under året samt en oförutsedd ombyggnad av Kyrksundets pumpstation.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättade tjänster

-1.900

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-800

-2.700

4100

Material och förnödenheter

 

-9.600

4800

Övriga utgifter

 

-700

 

Tilläggsbehov

 

-13.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-1.545.767,08

-1.430.000

tb -10.000

 

-185.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 185.000 euro. Orsaken till behov av tilläggsanslag är bl.a. insatta extrabussar på linjen Godby - Mariehamn på eftermiddagar p.g.a. ökat antal passagerare, utökad trafik till Långnäs med anledning av ombyggnaden av Degerby färjfäste samt rent generellt högre kostnader för linjetrafik på grund av ökande antal körda kilometrar. Dessa härrör mestadels från ett ständigt ökande elevantal i skolorna på landsbygden som utnyttjar linjetrafiken för skolskjutsar.

I avtalen med bussbolagen ingår att basbeloppet för ersättningen årligen justeras med kostnadsindex för linjetrafik.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-185.000

 

Tilläggsbehov

 

-185.000

 


 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-16.720.378,48

-12.721.000

 

-1.162.000

 

(t.a. -11.730,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett nettotillägg om 1.162.000 euro. Tillägget föranleds främst av att bunkerpriset hittills under året i medeltal uppgått till ca 0,65 euro per liter netto mot i grundbudgeten för år 2008 beaktade 0,50 euro. Då bunkerförbrukningen är ca 7.000 m3  innebär det ökade kostnader om ca 1.045.000 euro.

 

Av tillägget avser 106.000 euro ökade personalkostnader på grund av högre avtalsenliga löneförhöjningar än vad som beaktats i grundbudgeten.

 

Därtill ingår ett tillägg om 77.000 euro för bränsle och personalkostnader  till följd av de förändringar i trafiken som gjordes i samband med att turlistorna fastställdes.

 

14.000 euro av tillägget avser kostnader för skolskjutstransporter från Kyrkogårdsö till Kökar under år 2007.

 

Inkomsterna har beräknats överstiga budgeterat belopp med ca 80.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-156.000

4100

Material och förnödenheter

 

 

 

- bränsle och smörjmedel

 

-1.072.000

4800

Övriga utgifter

 

-14.000

3000

Inkomster av verksamheten

 

 

 

- biljett- och fraktinkomster

 

80.000

 

Nettotilläggsbehov

 

-1.162.000

 

48.20.22.

Upphandling av tonnage

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

-1.076.000

 

-160.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 160.000 euro enligt följande

-      126.000 euro för ökad kostnad för upphandlat tonnage på grund av högre bunkerpris än beräknat. Entreprenadavtalen innehåller bunkerklausuler som innebär att landskapsregeringen tar risken för bunkerprisvariationer

-      10.000 euro för ökade kostnader för beställningsturer på de upphandlade färjlinjerna samt

-      24.000 euro för högre kostnader än beräknat för skolbarnstransporter mellan Kyrkogårdsö och Kökar.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-160.000

 

Tilläggsbehov

 

-160.000

 


 

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

 

-219.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 2.000 euro för extra transportbilar för färskvarutransporter till skärgården under högsäsong.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-2.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.000

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.30.78.

Inkomster för kortruttsinvesteringar

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

40.889,44

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 5.000 euro som bidrag ur mål 2-programmet för den akustiska undersökningen för tunneln till Föglö. Undersökningen har utförts och en rapport har lämnats till näringsavdelningen.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

5.000

 

Totalt

 

5.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

63.275,77

1.000

 

60.000

.00

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 60.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividender från Långnäs hamn Ab.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

60.000

 

Tillägg

 

60.000

 


 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

196.959.812,94

202.800.000

tb 2.048.000

 

1.052.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2007 till 194.452.534,30 euro medan som förskott erhållits 193.400.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 1.052.534,30 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 1.052.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

1.052.000

 

Tillägg

 

1.052.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

6.067.153,04

7.200.000

 

791.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2007 uppbars 7.991.857,86 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 791.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

791.000

 

Tillägg

 

791.000

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

543.530,12

500.000

 

850.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 850.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. Tillägget föranleds främst av att beviljade stödinsatser från programperioden för åren 2000 - 2006 kommer att slutregleras per 31.12.2008.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

850.000

 

Tillägg

 

850.000)

 


 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2007

Budget 2008

 

Förslag

 

-27.865.000,00

-8.907.000

 

-640.000

 

 

tb 1.268.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tillägg till budgeten för år 2008 föreslås ett tillägg under momentet om 640.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-640.000

 

Tilläggsbehov

 

-640.000)