Framställning 13/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändrad landskapslag om Högskolan på Åland

·       Landskapsregeringens framställning nr 13/2004-2005

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom. 11 punkten, 19 § 2 mom., 20 § och 21 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen skall som högskolans högsta ansvariga förvaltningsorgan övervaka högskolans verksamhet och svara för att dess uppgifter fullgörs samt verka för högskolans utveckling i samarbete med arbetslivet och samhället i övrigt. Styrelsen skall dessutom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     11) anta läroplaner för varje utbildningsprogram,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen skall som högskolans högsta ansvariga förvaltningsorgan övervaka högskolans verksamhet och svara för att dess uppgifter fullgörs samt verka för högskolans utveckling i samarbete med arbetslivet och samhället i övrigt. Styrelsen skall dessutom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     11) anta utbildningsplaner för varje utbildningsprogram,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

19 §

Examina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om examina, utbildningsprogram, läroplan, deltagande i undervisning, bedömning av studierna, tillgodoräknande av andra studier och praktik intas i högskolans examensordning. Examensordningen antas av högskolans styrelse.

 

 

19 §

Examina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om examina, utbildningsprogram, utbildningsplan, deltagande i undervisning, bedömning av studierna, tillgodoräknande av andra studier och praktik intas i högskolans examensordning. Examensordningen antas av högskolans styrelse.

 

20 §

Utbildningsprogram som leder till högskoleexamen

     Den högskoleutbildning som ordnas i form av utbildningsprogram och som leder till högskoleexamen skall med gymnasialstadieutbildningen som grund och utgående från arbetslivets krav och kravet på att utveckla detta ge den studerande sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i arbetslivet. Utbildningsprogrammen inriktas på särskilda sektorer inom arbetslivet som kräver yrkeskunskap. Utbildningsprogrammen fastställs av landskapsregeringen i en landskapsförordning. Av landskapsförordningen skall åtminstone utbildningsprogrammens namn och omfattning uttryckt i studieveckor framgå. Vid behov kan även inriktningsalternativ samt övriga preciseringar anges i landskapsförordningen.

     För varje utbildningsprogram skall finnas en programansvarig person. Läroplanerna för utbildningsprogrammen antas av högskolans styrelse på förslag av branschråden om sådana tillsatts.

     Omfattningen av den högskoleutbildning som avses i denna paragraf är minst 120 eller högst 180 studieveckor. Utbildningen omfattar grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Utbildningen skall ordnas så att en heltidsstuderande kan slutföra sina studier inom den tid som motsvarar utbildningens omfattning. Med studievecka avses studier som normalt omfattar en studieinsats på 40 arbetstimmar för uppnående av de fastställda målen.

 

 

20 §

Utbildningsprogram som leder till högskoleexamen

     Den högskoleutbildning som ordnas i form av utbildningsprogram och som leder till högskoleexamen skall med gymnasialstadieutbildningen som grund och utgående från arbetslivets krav och kravet på att utveckla detta ge den studerande sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i arbetslivet. Utbildningsprogrammen inriktas på särskilda sektorer inom arbetslivet som kräver yrkeskunskap. Utbildningsprogrammen fastställs av landskapsregeringen i en landskapsförordning. Av landskapsförordningen skall åtminstone utbildningsprogrammens namn och omfattning uttryckt i studiepoäng framgå. Vid behov kan även inriktningsalternativ samt övriga preciseringar anges i landskapsförordningen.

     För varje utbildningsprogram skall finnas en programansvarig person. Utbildningsplanerna för utbildningsprogrammen antas av högskolans styrelse på förslag av branschråden om sådana tillsatts.

     Omfattningen av den högskoleutbildning som avses i denna paragraf är minst 180 eller högst 270 studiepoäng. Utbildningen omfattar grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Utbildningen skall ordnas så att en heltidsstuderande kan slutföra sina studier inom den tid som motsvarar utbildningens omfattning. Studiernas omfattning anges enligt ett poängsystem där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 studiepoäng, vilket under ett läsår normalt omfattar en arbetsinsats på 1 600 timmar.

 

 

21 §

Övrig högskoleutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Läroplaner för den utbildning som avses i 1 mom. antas av högskolans rektor på förslag av branschråden om sådana har tillsatts av högskolans styrelse.

     I fråga om högskoleutbildning som bedrivs genom samarbete med annan utbildningsanordnare som ansvarar för utbildningens innehåll tillämpas samarbetspartnerns läroplaner om inget annat har avtalats.

 

 

21 §

Övrig högskoleutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utbildningsplaner för den utbildning som avses i 1 mom. antas av högskolans rektor på förslag av branschråden om sådana har tillsatts av högskolans styrelse.

     I fråga om högskoleutbildning som bedrivs genom samarbete med annan utbildningsanordnare som ansvarar för utbildningens innehåll tillämpas samarbetspartnerns utbildningsplaner om inget annat har avtalats.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________