Framställning 13/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 13/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation upphävs. Uppdraget för den jämställdhetsdelegation som utsetts för perioden 2008–2011 föreslås upphöra den 1 januari 2010.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Utblick. 4

3. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 4

4. Förslagets verkningar 5

5. Beredningen av förslaget 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation  6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

I landskapslagstiftningen finns bestämmelser om jämställdhet mellan könen i landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (nedan landskapets jämställdhetslag) samt i landskapslagen (1982:34) om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation. Landskapets jämställdhetslag är en blankettlag genom vilken rikets lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986) med vissa avvikelser har gjorts tillämplig i landskapet. Enligt lagens 4 § ska de förvaltningsuppgifter som enligt rikets lag ankommer på en riksmyndighet i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del de faller inom landskapets behörighet. Genom en ändring i blankettlagen som trädde i kraft den 1 november 2007 (2007/79) har förvaltningsuppgifterna preciserats så att diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet i landskapet. Uppgifterna som i riket sköts av jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden har således till de delar de tillhör landskapets behörighet påförts diskrimineringsombudsmannen.

     I landskapets jämställdhetslag anges att ändringar i rikets lag även gäller i landskapet. Revidering av lagstiftningen har skett ett flertal gånger, bland annat 1992 (förbuden mot indirekt och direkt diskriminering på grund av graviditet förtydligades), 1995 (kvoteringsdelen och kravet på jämställdhetsplanering), 2005 (införandet av EU-direktiven, effektivisering av jämställdhetsplanering samt främjandet av lika lön) samt 2009 (diskriminering vid erbjudandet av varor och tjänster). Dessutom behandlas för närvarande en proposition i riksdagen (rp 44/2009) som bland annat gäller definitionen av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

     Det som idag är jämställdhetsdelegationen tillkom ursprungligen som en jämställdhetskommitté i slutet av 1970-talet. Delegationen tillsattes formellt genom landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation som trädde i kraft den 1 oktober 1982. Jämställdhetsdelegationen består av högst sju medlemmar som utses av landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder. Landskapsregeringen utser även ordförande och viceordförande bland medlemmarna. Delegationens mandatperiod sammanfaller i stort sett med landskapsregeringens ordinarie mandatperiod.

     Jämställdhetskommittén verkade från början utan sekreterare eller föredragande. I samband med att jämställdhetsdelegationen reglerades i lag inrättades en halvtidstjänst som jämställdhetssekreterare vid den dåvarande landskapsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning. Tjänsten hade varken budgetansvar eller föredragningsrätt utan fungerade enbart som sekreterare till delegationen. I mitten av 1990-talet omvandlades tjänsten till en ordinarie heltidstjänst med budgetansvar och 1998 tilldelades den även föredragningsrätt. Året därpå flyttades tjänsten till kansliavdelningen som jämställdhetsinspektör, efter påverkan från bland annat delegationen som ansåg att jämställdhet hörde till de funktioner som liksom miljöarbetet skulle genomsyra hela förvaltningen. År 2006 inrättades jämställdhetsenheten vid kansliavdelningen och 2007 ändrades tjänstebenämningen till den nuvarande chef för jämställdhetsfrågor.

     Från början hade jämställdhetsdelegationen till uppgift att fördjupa och utveckla de vägledande principerna för jämställdhetspolitiken i landskapet. I och med att landskapets jämställdhetslag trädde i kraft 1989 skulle delegationen även biträda landskapsregeringen vid handläggningen av ärenden enligt jämställdhetslagen som avsåg utfärdande av förbud mot diskriminering i vissa fall. När diskrimineringsombudsmannen år 2007 tog över tillsynen enligt landskapets jämställdhetslag återgick jämställdhetsdelegationen till sin ursprungliga uppgift, nämligen att fördjupa och utveckla de vägledande principerna för jämställdhetspolitiken i landskapet.

 

2. Utblick

 

I riket finns en delegation för jämställdhetsärenden i syfte att främja den samhälleliga jämlikheten mellan kvinnor och män. Delegationen tillsätts av statsrådet och verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen består av sakkunniga och medlemmarna som är politiskt tillsatta sitter också i Finlands riksdag. Den har även en permanent sekreterare och föredragande. Delegationen har som uppgift att:

·         följa och främja genomförandet av jämställdheten i samhället

·         ta initiativ och göra framställningar till samt avge utlåtanden om utvecklingen av lagstiftning och andra åtgärder som återverkar på jämställdheten

·         sörja för främjandet av samarbetet mellan myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar

·         främja forskningen i jämställdhetsfrågor och utnyttjandet av forskningsresultaten

·         följa den internationella utvecklingen på området

     I Sverige finns numera ingen motsvarighet till landskapets jämställdhetsdelegation. Regeringens jämställdhetsansvariga sammankallar representanter från olika organisationer två eller tre gånger per år. Vid dessa tillfällen informerar regeringens jämställdhetsansvariga om vad som är på gång samt ger möjlighet till och utrymme för kommentarer och åsikter i olika frågor.

     I Norge finns ingen motsvarighet till jämställdhetsdelegationen, medan det i Danmark finns en likestillingsnämnd som består av sakkunniga och som behandlar bland annat diskrimineringsärenden.

 

3. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

Jämställdhetsdelegationens arbete har genom åren varit av stor betydelse på många olika sätt. Delegationen medverkade på ett avgörande sätt till stiftandet av landskapets jämställdhetslag. Delegationen har varit en viktig aktör i den offentliga jämställdhetsdebatten i landskapet och har även bidragit till att bygga upp nuvarande strukturer kring jämställdhetsarbetet, bland annat genom att vara initiativtagare till tjänsten som jämställdhetssekreterare. Internationellt har delegationen deltagit i flera såväl nordiska som EU-projekt på jämställdhetsområdet. Nämnas kan jämställdhetsintegrering inom ungdoms- och fritidsverksamhet, projekt för lika lön och olika kvinnofridsprojekt.

     Jämställdhetsdelegationen har betonat vikten av kunskap i frågor som rör olika aspekter av jämställdhet och har bland annat arrangerat många olika seminarier, debatter, konferenser och utbildningar. Initiativ har tagits till olika utredningar, informationsmaterial och publikationer såsom "Kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, i utbildningen och i beslutsprocessen" och presentationen av statistiska uppgifter "Kvinnor och Män på Åland" som utkommer vart fjärde år i samarbete med Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Delegationen har även arbetat för att öka kvinnors delaktighet i politiken bland annat genom att arrangera ett kvinnoparlament. Nämnas kan att "Den åländska kvinnans historia 1700-1950" tillkom efter en motion av jämställdhetsdelegationen vid kvinnoparlamentet. Delegationen delade också i flera år ut ett jämställdhetspris som erkänsla till personer på Åland som arbetat för jämställdhet.

     Jämställdhetsdelegationens arbete har alltså banat väg för jämställdhetsarbetet i landskapet och lagt grunden för dagens situation. Förutsättningarna för jämställdhetsarbetet i landskapet idag är emellertid inte desamma som när delegationen inledde sitt arbete. Det finns numera en större politisk medvetenhet när det gäller genus och jämställdhet. Idag formuleras målsättningar i olika program och planer i enlighet med gällande jämställdhetslagstiftning och de krav som EU-regelverket ställer. Främjandet av jämställdheten har ett eget budgetmoment och chefen för jämställdhetsfrågor har föredragningsrätt. Landskapsregeringens handlingsprogram innehåller jämställdhetsskrivningar som är riktgivande.

     Sedan år 1995 uppgörs ett ramprogram för jämställdhetsarbetet för varje landskapsregerings mandatperiod. Ramprogrammet innehåller långsiktiga och övergripande mål. Årliga handlingsplaner med konkreta åtgärder, aktiviteter och projekt innehåller kortsiktiga mål för att nå det långsiktiga målen i ramprogrammet. Handlingsplanerna följs upp och utvärderas årligen. Genom att ramprogrammet och de årliga handlingsplanerna antas av landskapsregeringen har genus- och jämställdhetsarbetet idag ett tydligt mandat och en legitimitet. Ramprogrammet för perioden 2008–2011 har dessutom behandlats av lagtinget i form av ett meddelande. Ärendet remitterades till lagutskottet som begärde utlåtande av finans-, närings-, kultur- samt social- och miljöutskotten, som i sina utlåtanden framförde synpunkter från sina respektive ansvarsområden.

     Jämställdhetsdelegationen har haft en viktig och avgörande roll inom jämställdhetsarbetet i landskapet, men emellertid har utvecklingen lett till att delegationen idag inte fyller kraven på de långsiktiga, målmedvetna och effektiva arbetsrutiner och strukturer som nu gäller för jämställdhetsarbetet.

     Landskapsregeringen strävar efter att ytterligare effektivisera och modernisera strukturerna för jämställdhetsarbetet. Befintliga resurser ska koncentreras till utvecklingsarbete och till fördjupade insatser inom olika sakområden. Mot den bakgrunden blir det oändamålsenligt att upprätthålla jämställdhetsdelegationen. Landskapsregeringen föreslår därför att landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation upphävs. Som en ersättning för jämställdhetsdelegationen kommer referens- och arbetsgrupper vid behov att tillsättas.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget om att upphäva landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation ska ses som ett led i utvecklingen av jämställdhetspolitiken i landskapet. Förslaget leder till en fördjupning och effektivisering av jämställdhetsarbetet vilket innebär att det har positiva effekter för jämställdheten mellan könen.

     I administrativt hänseende medför förslaget att personella resurser frigörs vid jämställdhetsenheten som en direkt konsekvens av att chefen för jämställdhetsfrågor inte längre kommer att vara sekreterare i jämställdhetsdelegationen. Det innebär att den tid och energi som arbetet med delegationen har krävt kan läggas på andra prioriterade frågor.

     För år 2009 har 7 400 euro budgeterats för arvoden till medlemmarna i jämställdhetsdelegationen. Eftersom jämställdhetsdelegationens uppdrag föreslås upphöra den 1 januari 2010 utgår den utgiftsposten ur budgeten från och med finansåret 2010.

     Förslaget bedöms inte ha några miljömässiga effekter.

 

5. Beredningen av förslaget

 

Förslaget har beretts vid lagberedningen i samarbete med chefen för jämställdhetsfrågor.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1982:34) om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation sådan den lyder i landskapslagarna 1989/28 och 2007/80.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Uppdraget för den jämställdhetsdelegation som utsetts för perioden 2008–2011 upphör vid lagens ikraftträdande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 april 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Britt Lundberg