Framställning 13/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 13/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2004

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2004.

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2003 till 5.691.990,39 euro mot 11.000.000 euro som upptagits i grundbudgeten. I förslaget till tilläggsbudget minskas således anslaget för täckande av föregående års underskott med 5.308.000 euro.

 

Skattegottgörelsen för år 2002 uppgår till 16.652.173 euro mot 15.000.000 euro som upptagits som inkomst i grundbudgeten. Mellanskillnaden upptas som inkomst i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        tilläggsanslag för kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna

-        anslag för understöd enligt prövning till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

-        tilläggsanslag för vuxenutbildning inom den plastrelaterade industrin

-        minskning av inkomst från jord- och skogsbruksministeriets finansiering av tilläggsstöd för miljövänlig odling samt minskning av anslag för tilläggsstöd för miljövänlig odling och

-        inkomster för oljesanering i samband med förlisningen av M/S Janra.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 5.076.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2004 budgeterats 243.740.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2004.

 

Mariehamn den 26.4.2004

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Jörgen Strand

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSSTYRELSEN

6 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UT-

 

 

GIFTER

6 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

6 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

18 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

1 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

1 000

 

 

 

33.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

17 000

33.70.20.

Verksamhetens inkomster

17 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 300 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

37.03.88.

Försäljning av aktier

0

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

 

 

UTVECKLING

-1 300 000

37.17.40.

Jord- och skogsbruksministeriets finansiering av tilläggsstöd för miljö-

 

 

vänlig odling

-1 300 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

281 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

281 000

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

281 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-4 081 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 652 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

1 652 000

 

 

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-5 733 000

39.30.90.

Finansieringslån

-5 733 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

-5 076 000

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

-6 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UT-

 

 

GIFTER

-6 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-6 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-18 000

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-1 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-1 000

 

 

 

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-17 000

43.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-17 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-758 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-758 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-58 000

44.05.33.

Kompensation för utökat förvärsinkomstavdrag

-700 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-150 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

10 000

45.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

10 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

55 000

45.10.30.

Understöd för missbrukarvård

55 000

 

 

 

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-205 000

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukar-

 

vård

-205 000

 

 

 

45.35.

ÖVRIG VETERINÄRVÅRD

-10 000

45.35.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-10 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

-600 000

 

 

 

46.03.

STUDIESERVICE

-600 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-600 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

21 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

21 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-110 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)

-110 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

110 000

46.55.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

110 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-21 000

46.60.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-21 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 300 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

22 000

47.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

22 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-91 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-50 000

47.03.69.

Återbetalning av medel för mål 5b-programmet 1995 - 1999

-41 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 2

91 000

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

91 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

 

 

UTVECKLING

1 300 000

47.17.40.

Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd till

 

 

mindre gynnade områden (R)

1 300 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-22 000

47.24.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-22 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

5 308 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

5 308 000

49.98.98.

Föregående års underskott

5 308 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

5 076 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

140.852,19

142.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 42.05.04.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

6.000

 

Tillägg

 

6.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-140.852,19

-142.000

 

-6.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 6.000 euro för täckande av ökade lönekostnader. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 32.05.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfälliga tjänster

 

-6.000

 

Tilläggsbehov

 

-6.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

37.840,00

38.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 1.000 euro under momentet. Se även moment 43.15.51.

 

 

Specifikation:

 

 

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

1.000

 

Tillägg

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.15.51.

Understödjande av politisk information

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-38.000,00

-38.000

 

-1.000

 

 

 

 

 

 

Emedan anslaget som i statens budget upptagits för understödjande av politisk information är högre än tidigare beräkningar föreslås ett tillägg om 1.000 euro under momentet. Se även moment 33.15.51.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

-1.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.000

 

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.70.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

707.807,10

655.000

 

17.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 43.70.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

17.000

 

Tillägg

 

17.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-560.966,22

-619.000

 

-17.000

 

(t.a. -42.155,21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt körkortslagen för landskapet Åland (79/1991) § 61 fastställer landskapsstyrelsen hur körkort skall vara utformade.

 

Då flera länder tillkommer inom EU och ordet ”körkort” måste vara på alla språk samt då Ålands landskapsstyrelses namn ändrar till Ålands landskapsregering krävs nytryck av det material som används vid utfärdande av åländska körkort.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 17.000 euro under momentet. Se även moment 33.70.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-17.000

 

Tilläggsbehov

 

-17.000

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-46.076,86

-340.000

 

-58.000

 

 

 

 

 

 

Den av staten uppburna kapitalskatt som ligger till grund för den kompensation landskapet erlägger till kommunerna steg till högre än beräknat i beskattningen för år 2002. Med anledning härav föreslås ett tillägg under momentet om 58.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

-58.000

 

Tilläggsbehov

 

-58.000

 

44.05.33.

Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-700.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I enlighet med den avsikt som meddelades i förslaget till budget för år 2004 föreslås ett anslag om 700.000 euro att utges åt kommunerna som kompensation för utökningen av förvärvsinkomstavdraget. Kompensationen motsvarar ca 50 % på kalkylerat utfall. Kompensationen föreslås fördelad mellan kommunerna enligt senast fastställda beskattning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

-700.000

 

Anslagsbehov

 

-700.000

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

0,00

-1.400.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Som av landskapsstyrelsens meddelande angående budgetram för år 2005 och plan för åren 2006 - 2007 framgår har landskapsstyrelsen gått in för att förverkliga kultur- och kongresshusprojektet inom ramen för ordinarie budget och till en högsta kostnad om 15.000.000 euro. För att underlätta budgetläget, i praktiken delfinansiera investeringen, har landskapsstyrelsen gått in för att avyttra fastigheter och aktier för 8.000.000 euro vilket beräknas inflyta som inkomst under projektets förverkligande. Landskapsstyrelsen anser att den resterande delen av finansieringen kan täckas inom budgeten varvid intresset hos privata finansiärer och formerna för ett deltagande närmare utreds under projekteringstiden. Driften av kultur- och kongresshuset föreslås i detta skede uppbyggd utgående från planeringskommitténs förslag och Mariehamns stads åtaganden dock så att när den konkreta planeringen av huset utgående från det satta kostnadstaket kommit något längre utarbetas ett anbudsunderlag enligt vilket driften bjuds ut till eventuella intressenter. 

 

Landskapsstyrelsen anser med beaktande av ovanstående att detaljplaneringen nu kan genomföras, med beaktande av att kostnadstaket ej får överskridas.

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-1.027.135,98

-1.001.000

 

10.000

 

(t.a. -28.937,00)

(t.a. -100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet. Se även moment 45.35.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättade tjänster

 

10.000

 

Minskning

 

10.000

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.30.

Understöd för missbrukarvård

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

-55.000

 

55.000

 

 

 

 

 

 

Anslaget under momentet föreslås överfört till moment 45.15.33.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

55.000

 

Minskning

 

55.000

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-205.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsstyrelsen har konstaterat att missbrukarvården, som egentligen är en kommunal angelägenhet, i vissa fall medför så stora kostnader att det uppstår kommunalekonomiska svårigheter att ordna sådan missbrukarvård som den enskilde har behov av och som uppfyller klientlagstiftningens krav på god kvalitet.

 

För att användas som understöd enligt prövning till kommunerna för stora kostnader inom missbrukarvården förslås ett anslag om 150.000 euro.

 

Därtill föreslås att anslaget under moment 45.10.30 för understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och för en kommunal ungdomsbehandlartjänst överföres till momentet.

 

Med hänvisning till ovanstående upptas ett anslag om totalt 205.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-205.000

 

Anslagsbehov

 

-205.000

 

45.35.

ÖVRIG VETERINÄRVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.35.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-27.359,97

-10.000

 

-10.000

 

(t.a. -15.645,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att kostnaderna för 2003 års verksamhet blev högre än beräknat och delvis belastat 2004 års anslag.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.03.

STUDIESERVICE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-5.119.422,78

-4.890.000

 

-600.000

 

 

 

 

 

 

Till största delen med beaktande av att antalet beviljade studiestöd överstiger det beräknade föreslås under momentet ett tillägg om 600.000 euro. I enlighet med motiveringen under momentet i grundbudgeten avser landskapsstyrelsen att avlämna en framställning med förslag om åtgärder för att begränsa kostnaderna.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-600.000

 

Tilläggsbehov

 

-600.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.59

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-59.859,70

-159.000

 

21.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten för år 2004 har 116.000 euro beaktats under momentet för planering och genomförande av Bomarsunds 150 års-minne.

 

Föreslås att 21.000 euro överförs från momentet till museibyrån moment 46.60.20 för iordningställande av telegrafbyggnaden för publika aktiviteter bl.a. i samband med Bomarsunds minnesår 2004. Anslaget motsvarar i stort kostnaderna för tillfälliga planerade lösningar i samband med jubileet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4200

Hyror

 

6.000

4300

Inköp av tjänster

 

15.000

 

Minskning

 

21.000

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-90.849,94

-182.000

 

-110.000

 

 

 

 

 

 

Inom produktionsindustrin har företagen genomgått en strukturförändring såtillvida att rutinuppgifter för personalen minskar samtidigt som personalen förutsätts besitta allt mera av tekniskt kunnande för nya automatiserade produktionsformer. Kompetenshöjande utbildningsinsatser efterfrågas just nu speciellt för anställda inom den plastrelaterade industrin. Det akuta utbildningsbehovet inom den plastrelaterade industrin i landskapet är en angelägen fråga för att på längre sikt kunna behålla produktionen på Åland. En inledande vuxenutbildning inom området förväntas ge värdefulla kunskaper och erfarenheter för fortsatt utveckling av en mera permanent utbildning inom området.

 

För att genomföra en utbildning hösten 2004 måste planeringen ske under vår och sommar 2004. Totalkostnaden har beräknats till 120.000 euro. Undervisningsutrymmen som friställs vid Ålands yrkesskola i samband med att tillbyggnaden blir klar under våren 2004 är lämpliga för att inleda den efterfrågade utbildningen redan hösten 2004.

 

Föreslås, för att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft, ett tillägg om 110.000 euro under momentet.

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

 

 

- utbildningstjänster

 

-110.000

 

Tilläggsbehov

 

-110.000

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-5.095.163,61

-5.335.000

 

110.000

 

(t.a. -45.580,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då bokslutet för år 2003 uppgjordes framkom att fördelningen av kostnaderna mellan Högskolan på Åland och de delade gymnasialstadieskolorna delvis blivit annorlunda än vad som förutsattes vid utformningen av budgetförslaget.

 

Med hänvisning till detta föreslås i detta skede en minskning under momentet om 110.000 euro. Resterande del av anslaget kan användas för fastighetsreparationer.

 

Landskapsstyrelsen avser att göra en närmare analys av differensen och högskolans kostnadssituation inför avlämnandet av budgetförslaget för år 2005.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

110.000

 

Minskning

 

110.000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-2.937.201,64

-2.856.000

 

-21.000

 

(t.a. -84.596,17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 21.000 euro för iordningsställande av telegrafbyggnaden på Prästö för publika aktiviteter. Byggnaden kan då användas bl.a. för aktiviteter i samband med Bomarsunds minnesår 2004 samt framöver för andra aktiviteter som har samband med Bomarsunds fornminnesområde. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-21.000

 

Tilläggsbehov

 

-21.000

 

 

 

 

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-1.863.649,68

-2.005.000

 

22.000

 

(t.a. -78.541,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se moment 47.24.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

22.000

 

Minskning

 

22.000

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsstyrelsen föreslog inför den första tilläggsbudgeten år 2002 att aktierna i Brändö Fritidsservice Ab, Karlby gästhamn Ab, Kökar Is Ab, Rederi Ab Linden, Södra Brändö Turistservice Ab, Ålands Trädgårdshall Ab samt A-aktierna i Chips Abp genom ett apportförfarande skulle överlåtas till Ålands Utvecklings Ab. Anledningen var att landskapsstyrelsen ansåg att tillhandahållande av riskkapital i form av aktiekapital numera i huvudsak sköts av Ålands Utvecklings Ab och att det därför var ändamålsenligt att de aktier som förvärvats i detta syfte överfördes till Ålands Utvecklings Ab. Avsikten med arrangemanget var även att stärka bolagets kapitalbas och driftsförutsättningar genom förväntade dividendinkomster.

 

Det har nu visat sig svårt att i praktiken genomföra förslaget på avsett sätt, dels till följd av svårigheter att värdera aktierna i kombination med hembudsklausuler i bolagsordningarna dels till följd av förutsättningen att aktierna inte skulle överlåtas vidare utan landskapsstyrelsens medgivande.

 

Landskapsstyrelsen föreslår nu att landskapets 92.625 A-aktier i Chips Abp överlåts till Ålands Utvecklings Ab enligt det värde som gäller vid dagen för överlåtelsen. B - aktierna skulle tillsvidare kvarstå i landskapets ägo för att avyttras i senare skede. I samband med överlåtelsen eller i nära anslutning till denna riktar Ålands Utvecklings Ab en nyemission för motsvarande värde till landskapet Åland.

 

Landskapsstyrelsen föreslår vidare att aktierna i Ålands Trädgårdshall Ab säljs till Andelslaget Ålands Grönsaker i enlighet med vad Andelslaget och landskapsstyrelsen närmare överenskommer om.

 

Landskapsstyrelsen bemyndigas att, om landskapsstyrelsen bedömer det möjligt, sälja de övriga i momentet angivna aktierna antingen på den öppna marknaden till högst bjudande eller till någon enskild intressent till överenskommet pris. Eftersom värdet på de övriga aktieinnehaven trots allt är litet föreslår landskapsstyrelsen att aktierna avyttras till ett pris som landskapsstyrelsen bedömer skäligt med beaktande av dels bolagets situation och dels att de förvärvats med landskapets medel.

 

Överlåtelserna avses genomförda inom ramen för redan budgeterade anslag.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-81.148,00

-160.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Emedan det visat sig att det inte är möjligt att inom åtgärden skärgårdsutveckling bevilja stöd för verksamhet för företag i skärgården inom ramen för mål 2-programmet, föreslås 50.000 euro beaktat under momentet.

 

Motsvarande anslag har tidigare beaktats under moment 47.05.40.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-50.000

 

Tilläggsbehov

 

-50.000

 

47.03.69.

Återbetalning av medel för mål 5b-programmet 1995 - 1999

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-41.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Vid slutredovisningen av mål 5b-programmet  1995 - 1999 har det framkommit att landskapsstyrelsen har erhållit för stort förskott och skall återbetala 40.275,17 euro utöver tidigare inom mål 5b-programmet reserverade medel.

 

Föreslås ett anslag om 41.000 euro under momentet. Se även moment 47.05.40.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8100

Överföringar från EU

 

-41.000

 

Anslagsbehov

 

-41.000

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 2

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-719.716,14

-1.875.000

 

91.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 91.000 euro. Se även moment 47.03.47 och 47.03.69.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

91.000

 

Minskning

 

91.000

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-72.368,52

-95.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Med anledning av implementeringen av det förhöjda investeringsstödet i enlighet med kommissionens artikel 141 beslut förväntas intresset för att göra investeringar inom jordbruksproduktionen generellt att öka. Med anledning av detta föreslås att investeringsstöd till jordbruket skall utgå dels som direkt bidrag under moment 47.15.44 och dels som räntestöd på lån finansierat under detta moment. Investeringsstöd för jordinköp skall såsom tidigare endast utgå i form av räntestöd på lån.

 

Förslås, inom ramen för 2004 års bevillningsfullmakt, att räntestöd även kan beviljas för lån för genomförande av lönsamma produktionsinvesteringar som beviljas investeringsstöd under moment 47.15.44. Räntestödets andel av den totala stödintensiteten (se moment 47.15.44 i grundbudgeten för år 2004) för produktionsinvesteringar föreslås vara 20 % och totala stödintensiteten för jordinköp 5 %.

 

Därtill föreslås att räntestöd kan utgå som ett fast räntestöd om maximalt 4 % under en tid om högst 20 år. Låntagarens ränta uppgår dock alltid till minst 2 %. Skulle lånets totalränta sjunka under 6 % är räntestödet skillnaden mellan totalräntan och låntagarens ränta om 2 %.

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.17.40.

Jord- och skogsbruksministeriets finansiering av tilläggsstöd för miljövänlig odling

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

1.300.000

 

-1.300.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att momentet utgår då lanskapsstyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet i förhandlingar överenskommit om att tilläggsstödet under år 2004 implementeras och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. För att klargöra den framtida situationen för tilläggsstödet kommer en arbetsgrupp med representanter från landskapsstyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet samt justitieministeriet tillsättas med uppdrag att klargöra hur arbetsuppgifter och finansieringsfrågor inom jordbrukspolitiken skall fördelas i praktiken mellan staten och landskapet för att klargöra hur den nu uppkomna situationen och de kommande behörighetsfrågorna inom jordbrukspolitiken skall hanteras. 

 

 

Specifikation:

 

 

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

-1.300.000

 

Minskning

 

-1.300.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.40.

Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd till mindre gynnade områden (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-3.366.754,39

-4.885.000

 

1.300.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget under momentet minskas med 1.300.000 euro då landskapsstyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet i förhandlingar överenskommit om att tilläggsstödet för miljövänlig odling enligt artikel 141 under år 2004 implementeras och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Se även moment 37.17.40.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8204

Primärnäringar

 

1.300.000

 

Minskning

 

1.300.000

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.24.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-27.769,18

-45.000

 

-22.000

 

(t.a. -14.765,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt kommissionens förordning (EG) 2244/2003 per den 18.12.2003 skall utrustning för satellitövervakning installeras på alla fiskefartyg större än 18 m fr.o.m. 1.1.2004 samt på alla fiskefartyg större än 15 m fr.o.m. 1.1.2005. Jord- och skogsbruksministeriet har den 7.1.2004 på basen av detta beslut utfärdat en förordning om satellitövervakning ombord på fiskefartyg under finländsk flagg.

 

För Ålands del handlar det om tre fiskefartyg. Medlemsstaterna skall stå för kostnaderna för installation och grundavgifter för drift, för vilket medlemsstaterna kan ansöka om kompensation från kommissionen. Utgående från den upphandling landskapsstyrelsen gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet beräknas investerings- och installationskostnaderna uppgå till ca 6.000 euro/fartyg, för Ålands del totalt sålunda ca 18.000 euro. Driftskostnaderna beräknas utgående från erfarenheterna av de två fiskefartyg som nu är utrustade med satellitövervakning uppgå till ca 3.000 euro för år 2004.

 

Kommissionen har änu inte fattat beslut om ersättningsnivån för år 2004 för medlemsländernas kostnader för denna övervakningsinvestering, men kan förmodas ligga på samma nivå som för år 2003 (EG) 566/2003, artikel 4.

 

Ersättningen från kommissionen utbetalas i efterskott mot ansökan som bör göras före utgången av maj månad 2005.

 

Föreslås ett tillägg om 22.000 euro under momentet för finansieringen av övervakningssystem på fiskefartyg i enlighet med reviderad EU-lagstiftning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-22.000

 

Tilläggsbehov

 

-22.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

281.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I andra tilläggsbudgeten för år 2001 framgick att det beräknades inflyta en ersättning för landskapets kostnader i samband med förlisningen av M/S Janra.

 

Enligt Ålands sjörättsdomstolsbeslut skall fördelningen av medel ur M/S Janras begränsningsfond ske enligt förvaltarens förslag. Landskapsstyrelsens fordran uppgick till 396.313,49 euro (2.356.373,00 mark) emedan ersättningen som erhålls uppgår till 281.684,38 euro. Landskapsstyrelsen har anhållit om att få resterande del ersatt av oljeskyddsfonden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås i detta skede en inkomst om 281.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

281.000

 

Totalt

 

281.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

11.848.146,00

15.000.000

 

1.652.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2002 till 16.652.173euro. Eftersom en inkomst om 15.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 1.652.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9102

Skattegottgörelse

 

1.652.000

 

Tillägg

 

1.652.000

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

0,00

15.149.000

 

-5.733.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 5.733.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

-5.733.000

 

Minskning

 

-5.733.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.98.

Föregående års underskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-332.585,81

-11.000.000

 

5.308.000

 

 

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2003 till 5.691.990,39 euro mot i grundbudgeten för år 2004 beaktade 11.000.000 euro. Resultatförbättringen beror bl.a. på att besparingarna på moment och återförda anslag uppgick till större belopp än beräknat.  I enlighet med ovanstående föreslås anslaget minskat med 5.308.000 euro.

 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

5.308.000

 

Minskning

 

5.308.000)