Framställning 14/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument


 

Bilaga 1; utkast till LF om skrotfordon

 

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 14/2003-2004

 

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om skrotfordon

 

     Med stöd av 25a, 25b, 28b, 38 och 38a §§ landskapslagen den 8 januari 1981 om renhållning (3/1981) föreskrivs:

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     För att främja en minskning av mängden avfall från fordon och förebygga skadliga effekter på miljön som sådant avfall kan orsaka, skall hantering och förvaring av uttjänta fordon, fordonsdelar och ämnen från fordon ske i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

     På trehjuliga fordon tillämpas endast 6, 7, 10, 11 och 12 § i denna förordning. På ambulans, husbil och begravningsbil tillämpas inte 5 § i denna förordning.

 

2 §

Definitioner

     I denna förordning avses med

     1) fordon sådana fordon som i enlighet med 1 § landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (104/1993)

     a) hör till fordon i kategori M1 (personbil) och är ett för persontransport tillverkat fordon med plats för högst åtta personer utöver föraren,

     b) hör till fordon i kategori N1 (paketbil) och är ett för godstransport tillverkat fordon med en totalmassa av högst 3,5 ton,

     c) är trehjuligt motordrivet fordon (moped) vars högsta konstruktiva hastighet är 45 km/timme och hör till fordon i kategori L2e med en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor,

     d) är fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 350 kg utan massan hos drivbatterier till elfordon och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/timme och hör till fordon i kategori L6e med en motor vars slagvolym är högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller vars största nettoeffekt är högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor samt

     e) ambulans, husbil, och servicebil,

     2) uttjänta fordon sådana fordon som avses i 1 punkten vilka är skrotfordon i enlighet med 2 § 1 mom. 4 punkt landskapslagen om renhållning (3/1981),

     3) producent den som i enlighet med 3 § 5 – 7 punkterna landskapslagen renhållning är producent av fordon för vilket producentansvar gäller i enlighet med 25a § landskapslagen renhållning,

     4) ekonomisk aktör producenter och förmedlare av fordon samt av fordonsdelar eller material till fordon, yrkesmässiga fordonsreparatörer, sammanslutningar som bedriver trafikförsäkringsverksamhet samt anläggningar som samlar in, demonterar, fragmenterar och på annat sätt deltar i behandlingen av uttjänt fordon,

     5) förebyggande åtgärder sådana åtgärder som vidtas för att minska antalet uttjänta fordon, mängden avfall från dem eller för att förebygga skadliga effekter på miljön,

     6) förbehandling att avlägsna farliga ämnen ur uttjänta fordon, att demontera och fragmentera uttjänta fordon samt andra åtgärder, vars syfte är att effektivera eller underlätta återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning,

     7) återanvändning att använda en begagnad komponent från ett skrotat fordon för den uppgift den ursprungligen tillverkats,

     8) återvinning sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 7 punkt landskapslagen om renhållning vars syfte är att ta till vara material eller energi, materialåtervinning är återvinning som inte sker för att utvinna energi,

     9) slutlig behandling verksamhet i vilken uttjänta fordon oskadliggörs med beaktande av risken för skadliga effekter på miljön,

     10) fragmenteringsanläggning en anordning som sönderdelar uttjänta fordon i små bitar,

     11) farliga ämnen sådana farliga ämnen som avses i 3 § 2 punkt landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier (5/1996).

     Om en producent i enlighet med 3 § 7 mom. landskapslagen om renhållning har överfört sitt producentansvar till en producentsammanslutning, gäller förordningens bestämmelser om producenter och producentansvar sådan producentsammanslutning.

 

3 §

Producentansvaret

     Producenten skall svara för kostnaderna för förbehandling och slutlig behandling av uttjänta fordon som registrerats i landskapet, från det att ett fordons sista ägare eller innehavare har överlämnat det till en anläggning för insamling eller förbehandling. Producentens åtgärds- och kostnadsansvar gäller årligen en lika stor andel av de uttjänta fordon som uppkommer som producentens andel av de fordon som alla producenter släpper ut på marknaden i landskapet.

 

4 §

Andra ekonomiska aktörers skyldigheter

     Den som yrkesmässigt reparerar fordon skall se till att kasserade fordonsdelar tas om hand, om det är tekniskt möjligt.

     Den som inför fordon i landskapet för vilka producentansvar gäller skall se till att återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning och behandling av fordonsdelar och delar ur uttjänta fordon ordnas samt skall svara för kostnaderna för detta.

 

5 §

Mål för återanvändning, materialåtervinning och återvinning

     Baserat på fordonens genomsnittliga vikt skall producenten se till att

     1) före den 1 januari 2006 minst 85 viktprocent av uttjänta fordon återanvänds eller återvinns, varav minst 80 viktprocent utom energiutvinning samt

     2) före den 1 januari 2015 minst 95 viktprocent av uttjänta fordon återanvänds eller återvinns, varav minst 85 viktprocent utom energiutvinning.

 

6 §

Mottagning av uttjänta fordon

     Uttjänta fordon får endast tas emot av en behandlingsanläggning eller en mottagare som avtalat med en behandlingsanläggning om mottagning av uttjänta fordon. För behandling och lagring skall finnas ett sådant avfallstillstånd som avses i 5a kap. landskapslagen om renhållning.

     En anläggning för behandling eller mottagning som avses i 1 mom. skall kontrollera att den som lämnar ett uttjänt fordon har rätt att överlåta det.

     En avgift får inte tas av ägaren eller innehavaren vid mottagning av registrerat uttjänt fordon.

     Om ett uttjänt fordon inte har väsentliga fordonsdelar, såsom motor eller kaross eller sådan katalysator som krävs i fordon, eller om det innehåller föremål som inte är avsett för fordonets fortgående bruk, har mottagaren rätt till skälig ersättning för den värdesänkning eller de merkostnader detta medför. Ersättning får dock inte tas av kommunen om fordonet har annan ägare än kommunen och i enlighet med landskapslagen om renhållning transporterats genom kommunens försorg.

 

7 §

Skrotningsintyg

     En anläggning som tar emot eller behandlar uttjänta fordon som avses i 6 § 1 mom. skall avgiftsfritt ge den som överlåter ett fordonet ett skrotningsintyg samt därefter utan dröjsmål sända information om detta till motorfordonsbyrån för avregistrering av fordonet.

     Om fordonets registerhandlingar finns i pappersform skall dessa bifogas. Ett skrotningsintyg skall innehålla

     a) underskrifter från utfärdaren och ett fordons ägare eller innehavare samt datum för utfärdande av skrotningsintyget,

     b) uppgifter om utfärdarens namn, adress, underskrift och registrerings- eller identifieringsnummer för det företag eller inrättning som utfärdar skrotningsintyget samt uppgifter om ett fordons ägares eller innehavare namn, nationalitet och adress,

     c) uppgifter om grunden för utfärdarens behörighet att utfärda skrotningsintyg. Om utfärdaren är en annan än auktoriserad behandlingsanläggning skall namn på adress anges på den auktoriserade behandlingsanläggning som givit befogenhet att utfärda skrotningsintyg samt

     d) uppgifter om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsklass, märke, modell och chassinummer.

     Motorfordonsbyrån skall godkänna ett skrotningsintyg som innehåller i 2 mom. angivna uppgifter och som i enlighet med EG:s bestämmelser i direktivet 2000/53/EG om uttjänta fordon har utfärdats i ett medlemsland inom Europeiska gemenskapen.

 

8 §

Anordnande av förbehandling, återvinning, behandling och återanvändning

     Insamlade uttjänta fordon skall så utan dröjsmål transporteras till en godkänd förbehandlingsplats.

     Fordonsdelar och ämnen i uttjänta fordon skall i första hand återanvändas eller materialåtervinnas. Om återanvändning eller materialåtervinning inte är möjlig skall återvinning om möjligt ske på annat sätt.

 

9 §

Minimikrav för lagrings- och förbehandlingsplatser

     Vid lagringsplatser för uttjänta fordon, inklusive tillfällig lagring, skall åtminstone finnas

     1) lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare samt

     2) ändamålsenlig utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten.

     Vid förbehandlingsplatser skall åtminstone finnas

     1) lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare,

     2) lämpliga lagerutrymmen för demonterade reservdelar och lagerutrymmen med ogenomtränglig ytbeläggning för reservdelar som innehåller olja,

     3) lämpliga behållare för batterier, oljefilter och kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT); batterisyra kan neutraliseras vid en förbehandlingsplats eller någon annanstans,

     4) lämpliga behållare för alla vätskor i uttjänta fordon såsom bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, batterisyra, vätskor från luftkonditioneringssystem,

     5) lämpliga lagerutrymmen för begagnade däck som är skyddade mot brandfara och överdrivet stora lagringsmängder samt

     6) ändamålsenlig utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten.

 

10 §

Minimikrav för förbehandling

     Vid förbehandling skall

     1) batteriet och bränslebehållare som innehåller kondenserad gas avlägsnas,

     2) explosiva fordonsdelar såsom krockkuddar, avlägsnas eller på annat sätt oskadliggöras,

     3) bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätskor, frostskyddsmedel, bromsvätska, vätskor från luftkonditioneringssystemet eller andra vätskor i det uttjänta fordonet avlägsnas och insamlas och lagras separat, om de inte är nödvändiga för återanvändningen av de berörda fordonsdelarna,

     4) fordonsdelar som fastställts innehålla kvicksilver om det är möjligt avlägsnas.

     Vid förbehandling skall för att främja materialåtervinningen avlägsnas

     1) katalysator,

     2) fordonsdelar som innehåller koppar, aluminium och magnesium, om inte dessa metaller separeras vid fragmenteringen,

     3) däck och stora fordonsdelar av plast såsom stötfångare, instrumentbräda och vätskebehållare, om inte dessa material separeras vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet kan återvinnas effektivt,

     4) glas.

     Lagring skall ske så att skada undviks på fordonsdelar som innehåller vätskor och vilka avskiljts vid förbehandlingen samt så att skada undviks på återvinningsbara fordonsdelar och reservdelar.

 

11 §

Lagring och förbehandling

     Så snart som möjligt efter att ett uttjänta fordon har lämnats till förbehandling skall det i enlighet med bestämmelserna i 9 § demonteras eller på annat sätt behandlas så att risken för skadliga effekter på miljön minskas. Fordonsdelar och ämnen i uttjänta fordon som vid tillverkningen har gjorts identifierbara för återanvändning eller återvinning skall tas omhand samt farliga ämnen och fordonsdelar avskiljas, med beaktande av Ålands landskapsstyrelses beslut om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande (92/1998).

     Förvaring av delar och ämnen som kan återanvändas eller återvinnas skall ske så att detta inte försvåras.

 

12 §

Uppföljningsuppgifter

     Producenterna skall årligen före utgången av juni månad till landskapsregeringen lämna de uppgifter gällande föregående kalenderår som är nödvändiga för övervakningen av hur målen i denna förordning uppnås.

 

13 §

Information och rådgivning

     Producenterna skall vid behov i samarbete med andra ekonomiska aktörer se till att information och rådgivning som gäller verkställigheten av denna förordning. Informationen och rådgivningen skall i synnerhet riktas till fordonsanvändare och ekonomiska aktörer.

     Vid information och rådgivning skall särskilt beaktas att användare och ägare av fordon får uppgifter om mottagningsplatser för uttjänta fordon samt om skrotningsintyg och förfarandet för avregistrering av uttjänta fordon.

     I fråga om fordon skall dessutom publiceras följande uppgifter som tas med i reklam som används vid marknadsföringen av nya fordon och som finns tillgängliga för köparen av ett fordon.

     1) Uppgifter om fordon och fordonsdelar med avseende på möjligheten att återanvända dem, återvinna dem som material eller på annat sätt.

     2) Uppgifter om lämplig förbehandling med tanke på miljöskyddet beträffande uttjänta fordon, särskilt uppgifter om avlägsnande och demontering av vätskor.

     3) Uppgifter om utvecklande och optimering av sätt att återanvända, materialåtervinna och på annat sätt återvinna uttjänta fordon och fordonsdelar.

     4) Uppgifter om utvecklingen inom återvinning och materialåtervinning, för att minska det avfall som skall behandlas och öka materialåtervinningen.

 

14 §

Utarbetande av berättelse

     Landskapsregeringen lämnar regelbundet en berättelse för Europeiska gemenskapernas kommission om verkställigheten av denna förordning och av direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG).

 

15 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den

 

 

__________________