Framställning 14/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändrad lagstiftning om producentansvar för skrotfordon m.m.

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 14/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om renhållning. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering. 10

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om renhållning

 

I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 25 § 2 mom. landskapslagen den 8 januari 1981 om renhållning (3/1981),

     ändras lagens 4b §, 16 § 1 mom., 25 § 1 mom., 37 § 2 mom., 38 § och 38a §, varav 38 § 2 mom. och 38 a § sådana de lyder i landskapslagen den 29 september 1998 (91/1998),

     fogas till lagens 3 § nya 5 – 9 mom., nya 7a-7c, 16b, 16c, 25a-25d §§ samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment.

 

 

 

     Nytt moment.

 

 

 

 

 

     Nytt moment.

 

 

 

 

 

     Nytt moment.

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment.

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Med producent avses den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar produkter samt den som yrkesmässigt för in och förmedlar en produkt i landskapet.

     Med producentansvar avses en producents ansvar för åtgärder och kostnader att ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som en producent släppt ut på marknaden inräknat kostnaderna för detta.

     Med producentsammanslutning avses en stiftelse eller en sammanlutning med rättshandlingsförmåga som genom en anteckning i landskapsregeringens producentregister godkänts för att bära enskilda producenters producentansvar.

     Med retursystem avses ett system för återvinning eller återanvändning av förpackningar. Systemet utmärks av att från försäljningsställena vid mottagande av kasserade förpackningar eller produkter skall till inlämnaren utbetalas en penningsumma (pant- eller premiebelopp).

     Med behandlingsanläggning avses en anläggning där uttjänta produkter yrkesmässigt tas om hand för att tillvarata delar för försäljning, producentens återanvändning, materialåtervinning, biologisk återvinning eller energiåtervinning samt för vilken beviljats avfallstillstånd i enlighet med 5a kapitlet. En behandlingsanläggning för uttjänta fordon skall ha berörd producents auktorisation för uppgiften.

 

 

4b §

     Den som idkar produktion, tillverkar eller importerar en vara skall skaffa sig tillräcklig kunskap om det avfall produkten eller produktionen ger upphov till, avfallets hälso- och miljökonsekvenser och sätten att minska avfallets mängd och skadlighet. Detsamma gäller kunskap om avfallshanteringen och möjligheterna att utveckla produktionen eller produkten så att avfallets mängd och skadlighet begränsas.

 

 

4b §

     Producenten skall skaffa sig tillräcklig kunskap om det avfall produkten eller produktionen ger upphov till, avfallets hälso- och miljökonsekvenser och sätten att minska avfallets mängd och skadlighet. Detsamma gäller kunskap om avfallshanteringen och möjligheterna att utveckla produktionen eller produkten så att avfallets mängd och skadlighet begränsas. Producenten skall främja återanvändning av produkter för vilka produktansvar gäller i enlighet med denna lag.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

7a §

     Om en producent har anslutit sig till en producentsammanslutning eller ingått avtal med den så överförs producentansvaret från producenten till producentsammanslutningen då en anmälan om producentsammanslutningen, anslutningen eller avtalet i enlighet med 2 mom. har godkänts för anteckning i eller har antecknats i ett producentregister som förs av landskapsregeringen.

     Skyldigheterna inom en producentsammanslutning skall med beaktande av verksamhetens beskaffenhet och omfattning fördelas rättvist så att inte handelshinder och konkurrenssnedvridning uppstår. En producentsammanslutning skall på de villkor som gäller för till sammanslutningen anslutna producenter anta en ny producent som delägare, medlem eller i avtalsförhållande, om det på grund av en obetydlig marknad eller av något annat särskilt skäl är ekonomiskt orimligt att producenten ensam ordnar en heltäckande återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.

     Landskapsregeringen kan ålägga producenter och producentsammanslutningar inom ett visst produktområde att samarbeta, om det är nödvändigt för att undanröja eller förhindra uppkomsten av sådana parallella återanvändnings- och återvinningssystem som orsakar uppenbar olägenhet för systemens allmänna funktion eller möjligheten för den sista innehavaren av en produkt att få lämna en kasserad produkt till återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. gäller även samarbetsarrangemang som inte är en producentsammanslutning i enlighet med 1 mom. där producenterna

     1) gemensamt ordnat återanvändning, återvinning och annan avfallshantering på grund av producentansvar och de

     2) har en betydande marknadsandel för berörda produkter eller produktgrupper.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

7b §

     Varje producent och producentsammanslutning som avses i 3 § 5 och 7 mom., som har producentansvar, skall för anteckning i producentregistret göra en anmälan till landskapsregeringen. Landskapsregeringen för ett producentregister över anmälningar och över beslut som fattas på grundval av anmälningarna. En producent som omfattas av en producentsammanslutning behöver inte göra en särskild anmälan.

     Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter och utredningar om producenten, verksamheten samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.  Landskapsregeringen skall också underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten, om upphörande av verksamheten samt om förändringar som rör producentsammanslutningar.

     I en producentsammanslutnings anmälan skall lämnas behövliga uppgifter som möjliggör en bedömning av om verksamheten uppfyller kraven i 7a §.

     Landskapsregeringen kan i förordning ge närmare bestämmelser om vad en anmälan skall innehålla.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

7c §

     Landskapsregeringen beslutar om godkännande för anteckning i producentregistret. En producentsammanslutning godkänns för anteckning i producentregistret, om av de uppgifter som fogats till anmälan eller på annat sätt visas att

     1) verksamheten sköts i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

     2) det vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkterna och det avfall de ger upphov till beaktas de mål och skyldigheter som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den,

     3) producentsammanslutningen med beaktande av verksamhetens omfattning och karaktär är tillräckligt solid för att garantera behöriga avfallshanteringsåtgärder eller på anfordran ställer en tillräcklig garanti.

     Landskapsregeringen kan i samband med anteckning i eller godkännande för anteckning i producentregistret meddela de ålägganden som behövs för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och för övervakningen av verksamheten.

 

16 §

     Kommunen skall ombesörja att avfall kan mottagas, lagras och oskadliggöras eller på annat ändamålsenligt sätt behandlas. För sådan verksamhet skall kommunen ombesörja att erforderligt antal för ändamålet anpassade anläggningar finns att tillgå. Motsvarande åtgärder beträffande farligt avfall och skrotfordon regleras genom avtal mellan landskapet och kommunerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

16 §

     Kommunen skall besörja att avfall kan mottas, lagras och oskadliggöras eller på annat ändamålsenligt sätt behandlas. För sådan verksamhet skall kommunen besörja att erforderligt antal för ändamålet anpassade anläggningar finns att tillgå. I de fall ett producentansvar inte finns så regleras omhändertagande och behandling av farligt avfall och skrotfordon genom avtal mellan landskapet och kommunerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Ny paragraf.

 

 

16b §

     Utan särskild kostnad för den siste innehavaren eller ägaren skall en producent insamla och omhänderta avfall för vilket producenten har producentansvar. Producenten skall anvisa en eller flera lämpliga platser dit sådant avfall kan föras samt lämna uppgift om dessa platser till landskapsregeringen. En producent som inte tar emot sådant avfall kan bli ersättningsskyldigt för de kostnader ägaren eller innehavaren orsakas till följd av detta. Verksamhetsansvarig person hos producent kan bli ersättningsskyldig om denne avsiktligt eller av grov oaktsamhet har försummat sitt ansvar enligt detta moment.

     En producent skall ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter och delar av produkter, för vilket denne har producentansvar, samt vilka kasserats såsom avfall och skall svara för kostnaderna för detta. Landskapsregeringen kan i förordning besluta att producentansvaret för viss produkt är partiellt, om de fastställda målen för återanvändning och återvinning kan uppnås på något annat sätt. Vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestämmelserna om förebyggande åtgärder, allmänna krav samt ansvar vid hantering och transport i 4 – 4b §§, 8a – 8e §§, 13 § samt i 14 § 2 mom. denna lag.

     En producents skyldighet kan avse de produkter som denne själv släpper ut på marknaden eller en sådan andel av alla motsvarande produkter som släppts ut på marknaden som är skälig med hänsyn till den mängd produkter eller deras marknadsandel. Produktansvaret gäller oberoende av när en produkt har släppts ut på marknaden. Genom landskapsförordning bestäms produktvis närmare om producentens skyldigheter.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

16c §

     De som utan att vara producenter yrkesmässigt säljer, använder, reparerar eller utför service på i 16b § avsedda produkter eller som försäkrar, insamlar, sorterar, demonterar, fragmenterar, återvinner eller på annat sätt behandlar sådana produkter, skall handla så att inte hinder uppstår för producenter att ordna avfallshanteringen av produkterna. De skall härvid eftersträva att de insamlingssystem som upprättas kan fungera med minsta olägenhet för allmänna och enskilda intressen.

 

25 §

     Ägare till skrotfordon är skyldig att forsla sådant fordon till av renhållningsmyndigheten anvisad plats.

 

 

 

 

     Fullgör inte känd ägare till skrotfordon denna skyldighet skall renhållningsmyndigheten på ägarens bekostnad ombesörja transporten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

     Ägaren till ett skrotfordon eller ett uttjänt fordon skall transportera detta till en mottagnings- eller behandlingsanläggning som inrättats för ändamålet. Om inte ägaren fullgör detta skall renhållningsmyndigheten på dennes bekostnad ordna transporten.

     2 mom. upphävs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Ny paragraf.

 

 

25a §

     Producenten har producentansvar för

     1) personbilar (kategori M1),

     2) paketbilar (kategori N1),

     3) trehjuliga motordrivna fordon i kategori L2e (moped),

     4) fyrhjuliga motordrivna fordon i kategori L6e samt

     5) andra fordon som kan jämställas med dessa såsom ambulanser, husbilar och begravningsbilar.

     Producenten skall avseende de fordon som avses i 1 mom.

     1) använda sådana kodningsstandarder för komponenter och material som är ägnade att underlätta återanvändning och återvinning samt

     2) tillse att auktoriserade behandlingsanläggningar får information om demontering av varje typ av fordon inom sex månader efter att det släppts på marknaden.

     Bestämmelserna om producentansvar omfattar inte

     1) sådana veteranfordon som avses i landskapsförordningen om veteranfordon (19/1997) samt

     2) fordon som är registrerade utanför landskapet.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning föreskriva närmare om

     1) vilka fordon som avses i 1 mom.,

     2) ytterligare slag av motorfordon som skall omfattas av det producentansvar som avses i 1 mom., om det behövs för genomförande av ett EG-direktiv,

     3) om information som tillståndshavaren för en i 1 mom. avsedd anläggning skall lämnas till motorfordonsbyrån samt om

     4) vad som skall framgå av ett skrotningsintyg som avses i 25d §.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

25b §

     Producenten skall avseende uttjänta fordon samt kasserade fordonsdelar och material ordna insamling, förbehandling samt tillse att återanvändning och återvinning sker i enlighet med sådana kvantitativa mål och villkor som avses i 38 a § 3 punkten. En producent kan bemyndiga en enskild behandlingsanläggning, som i enlighet med denna lag har avfallstillstånd för ändamålet, att utföra förbehandling eller slutlig behandling för återanvändning eller återvinning. En sådan anläggning benämns auktoriserad behandlingsanläggning.

     Producenten skall svara för kostnaderna för förbehandling och slutlig behandling av uttjänta fordon som registrerats i landskapet, från det att ett fordons sista ägare eller innehavare har överlämnat det till en anläggning för insamling eller förbehandling.

     Producenten skall se till att demonteringsinformation tillhandahålls för varje typ av nytt fordon som släpps ut på marknaden, inom sex månader efter fordonets utsläppande på marknaden. I informationen skall anges de olika fordonskomponenterna och fordonsmaterialen samt lokaliseringen av de farliga ämnena i fordonen, i den omfattning som behövs för att behandlingsanläggningarna skall kunna följa bestämmelserna i detta direktiv.

     Producenten skall till landskapsregeringen lämna de uppgifter om omhändertagandet av uttjänta fordon, fordonsdelar och material, samt om andra förhållanden som landskapsregeringen behöver för att kontrollera att bestämmelserna i EG-direktivet 2000/53/EG om uttjänta fordon följs. Landskapsregeringen kan besluta närmare om sådan uppgiftsskyldighet.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

25c §

     Producenten skall i all marknadsföring av fordon informera om och i andra fall tillhandahålla information om insamling av uttjänta fordon samt syftet med detta samt offentliggöra information om

     1) konstruktion av fordon och komponenter med avseende på möjligheter till återvinning och materialåtervinning,

     2) från miljösynpunkt godtagbar behandling av uttjänta fordon, särskilt i fråga om tömning av alla vätskor och i fråga om demontering,

     3) utarbetande samt optimering av sätt för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av uttjänta fordon och deras komponenter samt

     4) vilka framsteg som gjorts när det gäller återvinning och materialåtervinning för att minska det avfall som skall bortskaffas och för att öka återanvändningen och graden av materialåtervinning.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

25d §

     Den som mottar ett uttjänt fordon skall till dess siste innehavare eller ägare avgiftsfritt lämna ett skrotningsintyg, som visar att det uttjänta fordonet har omhändertagits för skrotning. Uttjänta fordon får endast tas emot av en för skrotfordon avsedd behandlingsanläggning vilken har miljötillstånd och i enlighet med 25b § 1 mom. är auktoriserad för uppgiften. Rätt att utge ett sådant skrotningsintyg kan av en sådan behandlingsanläggnings innehavare genom fullmakt ges till försäljare av fordon och särskilda insamlare av fordon som utfäst sig att lämna de uttjänta fordonen till tillståndshavarens anläggning. Landskapsregeringen skall meddelas om sådan fullmakt har givits.

     Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. får mottagaren av ett uttjänt fordon av annan överlåtare än kommun ta en avgift för att utge skrotningsintyg, om i fordonet inte finns väsentliga fordonskomponenter eller om i det finns främmande föremål eller ämnen. Avgiften får i sådant fall inte sättas högre än som kan anses vara skäligt för att täcka den värdeminskning eller de merkostnader som bristerna medför.

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som lämnat skrotfordon så att renhållningsmyndigheten med stöd av 25 § 2 mom. nödgats ombesörja flyttningen, skall för  l ä m n a n d e  a v  f o  r d o n  i  o m g i v n i n g e n  dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

 

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som lämnat skrotfordon eller uttjänta fordon så att renhållningsmyndigheten med stöd av 25 § 1 mom. nödgats ombesörja flyttningen, skall för lämnande av fordon i omgivningen dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

38 §

     Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom landskapsförordning.

     För genomförandet av EG-direktiv kan i landskapsförordning föreskrivas om skyldighet för den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter, förpackar eller använder en produkt att antingen helt eller delvis sörja för anordnandet av avfallshanteringen eller svara för de kostnader som hanteringen medför. Samtidigt kan föreskrivas om rättighet eller skyldighet för avfallsinnehavaren att föra avfallet till avfallshantering som anordnas på detta sätt eller att på annat sätt delta i hanteringen.

 

 

38 §

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om skyldighet för producenter eller de som annars introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter, förpackar eller använder en produkt att

     1) ta tillbaka förpackningar eller kasserade produkter om det är ändamålsenligt för en ordnad och fungerande avfallshantering,

     2) antingen helt eller delvis på annat sätt sörja för anordnandet av avfallshanteringen eller att

     3) svara för de kostnader som hanteringen medför.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning föreskriva om rättighet eller skyldighet för avfallsinnehavaren att föra avfallet till avfallshantering som anordnas på det sätt som avses i 2 mom. eller att på annat sätt delta i hanteringen. Ett i 2 mom. avsett ansvar för att ta tillbaka förpackningar eller kasserade produkter kan genom avtal överlåtas till en tredje part.

 

38a §

     Om det är nödvändigt för genomförandet av EG-direktiv kan landskapsstyrelsen i landskapsförordning utfärda bestämmelser om

     1) särskilda slag av produkter som blir avfall och särskilda slag av avfall, inklusive klassificering, förpackning, märkning och annan information som skall fogas till produkten eller avfallet, pant och premier, förbud, begränsningar och villkor gällande handeln med produkten och

     2) särskilda moment av avfallshanteringen, inklusive tekniska krav, åtgärder som behövs för att förhindra hälso- och miljörisker, kontroll och tillsyn samt återvinningsgrader.

     Samtidigt kan föreskrivas om skyldighet att lämna nödvändiga upplysningar om produkten eller avfallet och hanteringen av avfallet.

     I landskapsförordning kan även ges närmare föreskrifter om byggnads- och rivningsavfall.

 

 

38a§

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning föreskriva närmare om särskilda slag av produkter som blir avfall och avseende särskilda fall av avfall besluta närmare om

     1) klassifiering, förpackning, märkning och om sådana uppgifter som skall lämnas för att en effektiv och säker hanering skall äga rum,

     2) kontroll och tillsyn, pant och premier, förbud, begränsningar och villkor vid handel med produkten, transport och vidareförmedling, insam­ling, sortering, förvaring, lagring, återan­vändning, återvinning, återvin­ningsgrader, hantering och behandling av uttjänta produkter eller avfall samt om tekniska krav och åtgärder som skall vidtas för att minska hälso- eller miljörisker,

     3) skyldighet för producenter, för­säljare eller distributörer som förmedlar förpackningar vilka ingår i ett retursystem för att ta emot förpackningarna eller de kasserade produkterna,

     4) kvantitativa mål och villkor för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning av enskilda material, produkter eller produktgrupper samt om tidsfrister för när sådana mål skall nås, samt om skyldighet att lämna sådan information som behövs för att landskapsregeringens övervakning i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen,

     5) skyldighet för producenter inom ett visst produktområde att samarbeta, om det är nödvändigt för att undanröja eller hindra uppkomsten av parallella återanvändnings- och återvinningssystem som orsakar uppenbar olägenhet för systemens allmänna funktion,

     6) auktorisation av behandlings­anläggningar och om insamling av avfall till sådana anläggningar,

     7) kodningsstandarder och demonteringsinformation för sådana fordon för vilka producentansvar gäller för tillverkaren, den som yrkesmässigt importerar eller den som yrkesmässigt förmedlar fordon samt om

     8) den information om insamling av uttjänta produkter som en producent eller annan ekonomisk aktör skall tillhandahålla om en produkt och dess komponenter, för att få ett miljömässigt godtagbart omhändertagande samt för att på bästa sätt kunna återanvända eller återvinna uttjänta produkter eller deras komponenter.

     I landskapsförordning kan ges närmare föreskrifter om sortering av byggnads- och rivningsavfall.

 

 

 

 

__________________

 

 

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

     Bestämmelserna om producentansvar och skrotningsintyg gäller för uttjänta fordon som släppts ut på marknaden den 1 juli 2002 eller senare. Från och med den 1 juli 2007 gäller bestämmelserna om skrotningsintyg och producentansvar för samtliga uttjänta fordon som släppts ut på marknaden.

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 30 § och 46 § 1 mom. landskapslagen den 2 april 1993 om besiktning och registrering (19/1993),

     fogas till lagens 20 § ett nytt 5 mom., nya 30 a och 30 b §§

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

20 §

Registrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment.

 

 

20 §

Registrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett fordon kan registreras på nytt i fordonsregistret om det har avregistrerats före den 1 januari 2005 eller om det har varit registrerat utanför landskapet.

 

30 §

Avregistrering

     Har registrerat fordon förstörts eller används det inte av annan orsak skall ägaren inom en månad från det bilens användning upphört  återställa fordonets registreringsskyltar och göra avregistreringsanmälan till motorfordonsbyrån. Fordonet anses avlägsnat ur fordonsregistret från den dag avregistreringsanmälan gjorts och registreringsskyltarna återställts till motorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån skall anteckna i fordonets registerutdrag att fordonet avregistrerats.

     Om fordon inte förts till kontrollbesiktning eller det annars framkommer att fordon inte längre används eller om trafikförsäkringspremie inte betalats kan fordonet avregistreras om inte annat särskilt stadgas. Fordon som är intecknat eller för vilken ansökan om inteckning lämnats till landskapsstyrelsen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavare.

 

 

30 §

Avregistrering

     Med avregistrering avses att ett fordon varaktigt avförs ur fordonsregistret. Ett fordon som är intecknat eller för vilken ansökan om inteckning lämnats till landskapsregeringen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavare.

     Ett fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen om renhållning (13/1981) kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg från en auktoriserad behandlingsanläggning lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån,

     Ett fordon anses vara avlägsnat ur fordonsregistret från den dag avregistreringsanmälan gjorts och registreringsskyltarna återställts till motorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån skall i fordonets registerutdrag anteckna att fordonet har avregistrerats.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

30a §

Avställning

     Med avställning avses att ett fordon efter anteckning i fordonsregistret för viss tid inte får brukas på det sätt som avses i 1 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983). Avställning räknas från och med den dag som följer efter den dag då en anmälan om avställning inkommit till motorfordonsbyrån.

     Motorfordonsbyrån kan utan ansökan avställa fordon om

     1) det inte har förts till kontrollbesiktning,

     2) trafikförsäkringspremie inte har betalats för fordonet eller om

     3) det är belastat med obetald fordonsskatt.

 

 

     Ny paragraf.

 

 

30b §

Påställning

     Med påställning avses att ett fordon som har varit avställt efter anteckning i fordonsregistret tills vidare får brukas på det sätt som avses i 1 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983). För påställning av ett fordon fordras att trafikförsäkring finns samt det inte är belastat med obetald fordonsskatt. Ett fordon är påställt efter att motorfordonsbyrån har beslutat om det.

 

46§

Skrotningsavgift

     För täckande av de kostnader som förorsakas samhället till följd av omhändertagande och skrotning av motorfordon som inte längre används, uppbärs vid registrering en särskild avgift. Landskapsstyrelsen fastställer grunderna för avgiftens uppbärande och dess storlek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Skrotningsavgift

     För att täcka kostnader som förorsakas samhället till följd av omhändertagande och skrotning av andra motorfordon än sådana uttjänta fordon för vilka producentansvar gäller i enlighet med landskapslagen om renhållning och som inte längre används kan landskapsregeringen besluta att en särskild avgift skall uppbäras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

 

 

 

     Denna lag träder i kraft den  

     Fordon vilka i fordonsregistret vid lagens ikraftträdande tillfälligt inte används, och därför är antecknade såsom avregistrerade, skall anses vara avställda i enlighet med 30a §.