Framställning 14/2008-2009

Tillhör ärendet: Parkeringsregler
Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 14/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om parkeringsregler

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en paragraf om parkeringsregler tas in i vägtrafiklagen för att förklara hur bland annat parkeringsskivor ska användas och var de ska placeras för att vara giltiga. Dessutom ändras reglerna om cykelparkering på gång- och cykelbana. Slutligen föreslår landskapsregeringen att parkeringsbotsbeloppen justeras uppåt med tio euro.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Vägtrafiklagen. 3

1.2 Landskapslagen om parkeringsbot 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Ärendets beredning. 3

Detaljmotivering. 3

Vägtrafiklagen för landskapet Åland. 3

Landskapslag om parkeringsbot 3

Lagtext 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot 3

Parallelltexter 3

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Vägtrafiklagen

 

I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns regler om var och hur på vägen fordon får stanna och parkera och regler om var och hur fordon inte får stanna och parkera men inga regler om hur parkeringen ska gå till. I dag finns det inga avgiftsbelagda parkeringsplatser i landskapet så det har inte funnits något behov av regler om parkeringsbiljetter och parkeringsavgifter. Nu har behovet av parkeringsregler uppstått eftersom det sedan en tid tillbaka finns parkeringsplatser med tidsbegränsning där parkeringsskiva ska användas.

     En parkeringsskiva används som ett kvitto på när parkeringen inleddes och som ett redskap för att kontrollera att fordon inte står parkerade längre tid än vad som har angivits på skyltarna.

 

1.2 Landskapslagen om parkeringsbot

 

Bestämmelserna om nivån på parkeringsboten finns i 4 § 1 mom. i landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot. Boten är för närvarande 10 euro. Landskapsregeringen kan om det av hänsyn till trafiken kan anses påkallat höja botens belopp till högst 25 euro. Höjningen kan också avse en kommun eller ett visst område i en kommun. Detta är fallet i Mariehamn där boten är satt till 25 euro. Parkeringsbot som uppbärs för fel som begåtts inom område som står under kommunal övervakning tillfaller kommunen. I andra fall tillfaller boten staten.

     Den senaste förändringen av bestämmelsen gjordes 2002 då summorna ändrades från 50 respektive 150 mark till nuvarande eurobelopp. Stadsstyrelsen i Mariehamn har nu anhållit om en översyn av nivån på parkeringsboten.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny paragraf i vägtrafiklagen med regler för hur en parkeringsbiljett eller parkeringsskiva ska placeras i fordonet och hur parkeringsskivan ska ställas in när parkeringen börjar.

     Någon detaljreglering av hur parkeringsskivan ska se ut finns inte och är inte heller önskvärd. Det enda kravet som ställs är att det klart och tydligt går att läsa av vilken tid fordonet parkerades. På marknaden finns, förutom de traditionella parkeringsskivorna i papp med en vridbar skiva med siffror, både klockor med en vridbar visare som man klistrar fast på insidan av vindrutan och en automatisk p-skiva som består av en digital klocka, en bildskärm samt en dörrkontakt. Den automatiska p-skivan visar automatiskt närmast framförliggande hel- eller halvtimme när man stänger dörren på fordonet.

     Vidare föreslår landskapsregeringen att det ska tas in en bestämmelse i lagen som tillåter cykelparkering på gång- och cykelbana om det kan ske utan att annan trafik hindras. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

     Slutligen föreslår landskapsregeringen att landskapslagen om parkeringsbot ändras genom att parkeringsbotsbeloppen höjs från 10 till 20 euro och från 25 till 35 euro. Ändringen motiveras av förändringar i det allmänna kostnadsläget.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor. Förslaget har inte heller några organisatoriska eller miljömässiga konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna är beroende av hur många felparkerare som bötfälls. Syftet med den höjda parkeringsboten är inte att få in mer pengar till stat och kommun utan att få fler bilister att följa parkeringsreglerna vilket borde leda till högre omsättning av parkeringsplatserna.

 

4. Ärendets beredning

 

Lagförslaget har tagits fram av lagberedningen efter diskussioner med trafikavdelningen och polisen.

 

 

Detaljmotivering

 

Vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

 

34 § 5 mom. Till paragrafen som reglerar parkerings- och stoppförbud har ett moment lagts till som tillåter att cyklar och mopeder med låg effekt ställs upp på gång- och cykelbana. Uppställningen måste dock göras så att övriga gång- och cykeltrafikanter inte hindras från att använda gång- eller cykelbanan.

 

34 a §. Bestämmelsen innehåller de parkeringsregler som ska gälla i landskapet. Reglerna om parkeringsskiva motsvarar de som gäller i riket med den skillnaden att det inte finns några detaljerade bestämmelser på hur en parkeringsskiva ska se ut.

 

Landskapslag om parkeringsbot

 

4 § 1 mom. Beloppen justeras. De gällande beloppen är så små att de inte bedöms ha någon avskräckande effekt.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 34 § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2007/6 ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 34a § som följer:

 

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Cyklar och mopeder med låg effekt får stannas eller parkeras på gång- eller cykelbana om det kan ske utan att övriga trafikanters framkomlighet försvåras.

 

34a §

     Om särskilda villkor för parkering har utmärkts på en plats gäller följande:

     1) Om en parkeringsskiva eller motsvarande används ska tiden på denna ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan ska placeras innanför vindrutan eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Endast en skiva åt gången får vara synlig i fordonet och ankomsttiden får inte ändras under pågående uppställning. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

     2) Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används ska denna placeras väl synlig innanför vindrutan så att den är läsbar utifrån eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om avgift ska betalas för parkeringen eller inte.

     Skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller inte den som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 50 § 5 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot, sådant det lyder i landskapslagen 2002/57 som följer:

 

 

4 §

     Parkeringsboten är oberoende av felets art 20 euro. Genom beslut av landskapsregeringen kan botens belopp dock höjas till högst 35 euro, om det anses nödvändigt av trafikskäl. Höjningen kan också avse en kommun eller ett visst område i en kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 3 april 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 14/2008-2009