Framställning 14/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändringar i körkortslagen
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 14/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i körkortslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna framställning görs nödvändiga ändringar i den befintliga körkortslagen för att uppfylla EU:s tredje körkortsdirektiv 2006/126/EG. Reglerna ska, enligt direktivet, vara införda i lagstiftningen den 19 januari 2011 men kommer inte att träda ikraft förrän den 19 januari 2013.

__________________

 


INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

EG-fördraget och körkortsdirektiven. 3

2. Förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

4. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 5

Ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 5

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 8

Parallelltexter 14

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen arbetar med en stor trafiksäkerhetsreform där en ny körkortslag ingår och planerna är att den ska lämnas till lagtinget under våren 2011. I denna framställning görs endast nödvändiga ändringar i den befintliga körkortslagen för att uppfylla EU:s tredje körkortsdirektiv. Reglerna ska enligt direktivet vara införda i lagstiftningen den 19 januari 2011 och träda ikraft den 19 januari 2013.

 

EG-fördraget och körkortsdirektiven

 

Gemensamma körkortsbestämmelser är en grundläggande förutsättning för den gemensamma transportpolitiken inom EU. Harmoniserade körkortsbestämmelser bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och underlättar den fria rörligheten för människor som bosätter sig i en annan medlemsstat än den som utfärdat körkortet. Individernas fria rörlighet och etableringsfrihet gynnas av att körkort erkänns ömsesidigt av medlemsstaterna.

     Inom EU har körkortsbestämmelser varit föremål för harmonisering genom direktiv sedan år 1980 då det första körkortsdirektivet beslutades.[1] Det första körkortsdirektivet innebar ett första steg i ett långsiktigt arbete för att harmonisera körkort inom EU och byggde bl.a. på slutakten till vägtrafikkonventionen som upprättades i Wien i november 1968 på Förenta Nationernas vägtrafikkonferens. Det första körkortsdirektivet innehöll bl.a. bestämmelser om att ett körkort enligt gemenskapsmall skulle införas, att de nationella körkorten skulle erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna och att körkorten efter ett år skulle bytas ut när körkortsinnehavaren hade bosatt sig permanent i en annan medlemsstat än den som utfärdat körkortet eller hade sin arbetsplats där. Det första körkortsdirektivet ersattes 1991 av det andra körkortsdirektivet.[2]

     Genom det andra körkortsdirektivet fortsatte harmoniseringsarbetet. Gemenskapsmallen för körkort ändrades, kravet på utbyte av körkort efter ett års bosättning i annan medlemsstat ersattes av en möjlighet för en körkortshavare att begära ett utbyte, nya minimikrav för fysisk och psykisk lämplighet formulerades etc.

     I december 2006 kom det tredje körkortsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort. När Kommissionen den 21 oktober 2003 föreslog att ett nytt körkortsdirektiv skulle antas, motiverades det på bl.a. på följande sätt. ”Ungefär 60 procent av EU:s invånare (ca 200 miljoner personer) har ett giltigt körkort. Ett stort antal av körkortsinnehavarna gör varje år gränsöverskridande resor till andra medlemsstater av privata eller arbetsrelaterade skäl. Det är i detta sammanhang paradoxalt att den fria rörligheten för förare inom EU ännu inte är helt genomförd. En rättslig osäkerhet råder hos många EU-medborgare som flyttar till ett annat medlemsland om deras rättigheter och skyldigheter på grund av t.ex. olika giltighetsperioder för körkorten eller olika bestämmelser om läkarundersökningar. För att genomföra en fullständigt gemensam marknad, vilket är ett mål som rådet satt vid den s.k. Lissabonagendan, krävs det att krafttag sker på körkortsområdet så att den fria rörligheten för körkortshavare slutligen blir genomförd.”

     Ungefär 100 olika modeller av körkort med olika giltighetstider finns för närvarande inom EU. I vissa länder används körkortet även som ID-handling. Förfalskningsskydd är en fråga som efter terroristattackerna den 11 september 2001 i USA har fått stor vikt.

     Körkortsbestämmelserna har dessutom en viktig inverkan på trafiksäkerheten. Mer än 40 000 personer dör årligen inom EU i trafikolyckor. Direktivets bestämmelser förväntas också stärka trafiksäkerheten inom EU. De tre viktigaste skälen till att lägga fram det tredje körkortsdirektivet anges av Kommissionen vara:

     • att garantera fri rörlighet för EU-medborgare,

     • att minska förfalskningsmöjligheterna och

     • att bidra till en ökad trafiksäkerhet genom bl.a. nya och ändrade körkortskategorier och genom att stärka principen om stegvis tillträde till tyngre fordon.[3]

     Principen om stegvis tillträde till tyngre fordon berör förare av lastbil, buss och tunga motorcyklar. Enligt nu gällande bestämmelser är ålderskravet 18 år för att få ta körkort i kategori C. Det tredje körkortsdirektivet föreskriver att åldersgränsen höjs till 21 år som ett led i strävandena att göra behörigheterna för gods- och persontransport erfarenhetsbaserade. Minimiåldern för körkort i kategori D ska vara 24 år enligt direktivet. Undantag från åldersgränserna ner till 18 år för kategori C och 21 år för kategori D ska dock kunna göras om den som vill ha dessa kategorier förvärvar grundläggande yrkeskompetens enligt landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare eller för att köra fordon som används av räddningstjänsten och ordningsmakten eller för att köra fordon som provas på väg i syfte att göra reparationer eller underhåll.

     Idag är ålderskravet för motorcykel med behörigheten A 18 år om man har haft behörigheten A1 under minst två år, eller 21 år utan tidigare erfarenhet. Det tredje körkortsdirektivet föreskriver att åldersgränsen höjs till 20 år för den som har tidigare erfarenhet av att köra lätt motorcykel. Har man inte den erfarenheten är åldersgränsen 24 år.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att körkortslagen ändras för att uppfylla kraven i det tredje körkortsdirektivet. De viktigaste ändringarna med anledning av direktiv 2006/126/EG är följande:

 

·         En ny körkortsbehörighet kategori AM införs för moped.

·         Körprov införs för kategori AM.

·         Ålderskraven för tung motorcykel höjs från 18 respektive 20 år beroende på erfarenhet till 21 respektive 24 år.

·         En möjlighet att efter ett genomfört körprov "uppgradera" sin B-behörighet och få rätt att köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg införs.

·         Kategori B1 tas bort eftersom den inte har använts i landskapet och saknar praktisk betydelse.

·         Ålderskraven för kategorierna C, CE, D och DE höjs för dem som inte erhållit grundläggande yrkeskompetens.

·         Giltighetstiden för körkort ändras. Körkort i kategorierna A och B ska förnyas vart femtonde år medan körkort för fordon i kategorierna C och D ska förnyas vart femte år.

·         Det tillfälliga prövotidskörkortet tas bort vilket minskar administrationen och sparar därigenom pengar. Prövotid gäller dock på samma sätt som tidigare under de två första åren med behörighet i kategori B.

 

3. Förslagets verkningar

 

I och med att körkorten ska förnyas med jämna mellanrum och lämpligheten att köra fordon, när man har kommit upp i en viss ålder, verifieras med läkarintyg och eller syntest, ökar kostnaderna för körkortsinnehavet. Kostnaderna för att förnya körkortet uppskattas till cirka 40-50 euro.

     I egenskap av körkortsmyndigheter kommer polisens och motorfordonsbyråns behov av resurser att öka något eftersom körkorten ska bytas ut oftare.

     När mopedundervisningen utökas med obligatoriska körprov ökar utgifterna något för dem som vill ta mopedkörkort. I och med att landskapsregeringen ställer högre krav på mopedisterna innan de släpps ut i trafiken förväntas antalet olyckor minska och därmed även samhällets kostnader.

     Förslaget påverkar inte miljön och bedöms inte ha några följder för jämställdheten mellan könen.

 

4. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från motorfordonsbyrån, polisen, trafikavdelningen och lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

4 § Paragrafen innehåller en tabell över körkortsbehörigheterna. Av tabellens första kolumn framgår aktuella kategorier. I den andra kolumnen fram­går vilka fordon som innehav av vissa kategorier ger behörighet för. I den tredje kolumnen kan man utläsa vilka andra kategorier som innehav av den aktuella kategorin ger behörighet för. Kategorierna överensstämmer med de i körkortsdirektivet 2006/126/EG föreskrivna kategorierna och definitionerna är hämtade från direktivet. Ändringar från gällande rätt är att kategori M har ersatts med kategori AM och att kategori B1 har tagits bort.

     I det tredje körkortsdirektivet, artikel 4.3 c hänförs de trehjuliga motorcyklarna till kategori A. De fyrhjuliga hänförs till den frivilliga kategorin B1. Om inte B1 införs i medlemsländerna ska behörighet för kategori B krävas för att få köra dem enligt artikel 4. 4 a. Det har således skett en förändring på så sätt att de trehjuliga motorcyklarna har flyttats från B-kategorin till A-kategorin, medan de fyrhjuliga fortfarande tillhör kategori B.

 

6 § Här regleras, i enlighet med tredje körkortsdirektivets artikel 4.4 b rätten att köra en fordonskombination bestående av en bil med tillkopplad släpvagn vars totalvikt överstiger 750 kg om kombinationens tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Ett godkänt resultat på ett särskilt körprov krävs för att få rättigheten att köra nämnda fordonskombination. Behörigheten anges på körkortet med en gemenskapskod.

 

7 § Paragrafen har förtydligats och nuvarande punkt 2 har upphävts eftersom klass B1 har tagits bort. Nuvarande punkt 4 har flyttats till paragraf 4. Punkt 2 motsvarar nuvarande punkt 5, punkt 3 motsvarar nuvarande punkt 6 och punkt 4 kommer från nuvarande paragraf 5.

 

8 § En hänvisning till det andra körkortsdirektivet har ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet.

 

11 § Paragrafen har justerats med anledning av att klass B1 har tagits bort.

 

14 § Paragrafen har justerats med anledning av att klass B1 har tagits bort.

 

15 § Paragrafen har justerats med anledning av att klass E har ersatts av kategori DE och D1E.

 

26 § En hänvisning till det andra körkortsdirektivet har ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet. Vidare har klass M ändrats till kategori AM enligt mönster från körkortsdirektivet.

 

27 § En hänvisning till det andra körkortsdirektivet har ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet och klass M har ändrats till kategori AM enligt mönster från körkortsdirektivet.

 

28 § Paragrafen har förtydligats så att det framgår att man måste inneha ett körkort av kategori B innan man kan ta körkort i kategori C. Vidare har en hänvisning till det andra körkortsdirektivet ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet.

 

29 § En hänvisning till det andra körkortsdirektivet har ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet.

 

30 § Paragrafen har justerats med anledning av att klass E har ersatts av kategori BE, CE, C1E, DE och D1E.

 

31 § Klass M har ändrats till kategori AM enligt mönster från körkortsdirektivet.

 

32 § I paragrafen har klass M ändrats till kategori AM enligt mönster från körkortsdirektivet. Kategori B1 har tagits bort. Åldersgränsen för kategori A har höjts från 18 till 20 år för den som har tidigare erfarenhet av att köra lätt motorcykel. Har man inte den erfarenheten måste man vara minst 24 år mot tidigare 21. Det tredje körkortsdirektivet föreskriver att åldersgränsen höjs från 18 år till 21 år för kategori C och från 21 år till 24 år för kategori D. Trots detta ska det fortfarande finnas en möjlighet för 18-åringar att ta körkort i kategori C och i vissa fall även i kategori D om de förvärvar en grundläggande yrkeskompetens enligt landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare[4].

 

33 § Klass M har ändrats till kategori AM enligt mönster från körkortsdirektivet och klass B1 har tagits bort.

 

34 § Bestämmelsen att körprov inte krävs för moped och traktor har tagits bort. Nu krävs alltså både ett teoriprov och ett körprov för alla typer av körkortsbehörigheter. Enligt tredje momentet ska de fordon som används vid förarprov uppfylla vissa grundläggande krav som framgår av tredje körkortsdirektivet. Det rör sig inte om några specialkrav utan fordonet ska vara representativt för den fordonstyp som körkortskategorin anger. Kravet på ett fordon i kategori B är t.ex. att det ska ha en maximihastighet på minst 100 km/h. Fordon i kategori C ska ha en tillåten totalvikt på minst 12 000 kg, en längd på minst 8 meter, en bredd på minst 2,4 meter och en maximihastighet på minst 80 km/h. Fordonet ska ha anti-låsbromsar, vara utrustad med en växellåda med minst 8 framåtväxlar och färdskrivare i enlighet med förordning (EEG) nr 3821/85. Lastutrymmet ska bestå av en sluten lådkonstruktion som är åtminstone lika bred och lika hög som förarhytten. Fordonen ska ha en faktisk vikt på minst 10 000 kg. Kraven på övriga fordonstyper framgår av bilaga II i direktivet.

 

35a § De som arbetar som prövare vid körprov ska uppfylla vissa minimikrav. Vilka dessa krav är framgår av bilaga IV till tredje körkortsdirektivet. Förarprövare som är verksamma när direktivet ska börja tillämpas vilket är samtidigt som denna lag träder ikraft ska endast omfattas av direktivets krav på kvalitetssäkring och regelbunden fortbildning.

 

36 § Hänvisningar till det andra körkortsdirektivet har ändrats till hänvisningar till det tredje körkortsdirektivet. Klass M har ändrats till kategori AM och klass B1 har tagits bort.

 

38 § Under de första två åren som man har körkort i kategori B löper en prövotid. Under den tiden ställs höga krav på skötsamhet och mognad i trafiken.

     Paragrafen motsvarar nu gällande bestämmelse men med den administrativa skillnaden att något särskilt prövotidskörkort inte utfärdas. Inte heller görs någon anteckning på körkortet eftersom det framgår av körkortet när behörigheten beviljades. Efter prövotiden fortsätter körkortet gälla under dess administrativa giltighetstid.

 

39 § Ett körkort ska förnyas med jämna mellanrum. Körkort i kategorierna A och B förnyas vart femtonde år medan körkort för fordon i kategori C och D förnyas vart femte år. Bestämmelserna följer tredje körkortsdirektivet.

 

42 § Första momentet i gällande lag har flyttats till 43 §. Tredje momentet motsvarar gällande rätt men har anpassats till det tredje körkortsdirektivet.

 

43 § Paragrafen motsvarar bestämmelsen i gällande 42 § 1 mom. men har anpassats till tredje körkortsdirektivets krav på körkortens administrativa giltighetstid.

 

50a § En hänvisning till det andra körkortsdirektivet har ändrats till en hänvisning till det tredje körkortsdirektivet.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom., 5 § och 42 § 1 mom. körkortslagen (1991:79) för landskapet Åland, av dessa lagrum 4 § 3 mom., 5 § och 42 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslag 2004/5 och 43 § 2 mom. sådan den lyder i landskapslagen 1996/58,

     ändras 4 § 1 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. inledningssatsen och a punkten, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. b punkten, 26 § 1 mom. inledningssatsen och 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 28 § 1 mom. a punkten och 2 mom. d punkten, 29 § 2 mom., 30 § 1 mom., 31 §, 32 § 1 mom., 33 § 2 och 3 mom., 34 § 2 och 3 mom., 36 § 1, 4 och 5 mom., 38 §, 39 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § och 50a § 1 mom. av dessa lagrum 4 § 1 mom., 8 § 2 mom., 27 § 2 mom., 31 §, 33 § 2 mom., 34 § 2 mom., 36 § 1 och 4 mom. samt 38 § sådana de lyder i landskapslagen 2004/5, 7 § sådan den lyder i landskapslagarna 1996/58, 2004/5 och 2008/86, 11 § 1 mom. inledningssatsen och a punkten, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. b punkten, 28 § 1 mom. a punkten och 2 mom. d punkten, 29 § 2 mom., 33 § 3 mom. och 43 § sådana de lyder i landskapslagen 1996/58, 26 § 1 mom. inledningssatsen och 2 mom. c punkten sådana de lyder i landskapslagarna 1996/58 och 2004/5, 32 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 2004/5 och 2008/86, 36 § 5 mom. och 50a § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2000/47, 42 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1993/36 samt

     fogas till lagen en ny 6 §, till 32 § ett nytt 2 mom. varvid tidigare 2 mom. blir 3 mom., en ny 35a § samt till 39 § nya 2 och 3 mom. varvid tidigare 2-4 mom. blir 4-6 mom. som följer:

 

4 §

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

Ger behörighet att köra

Ger även

behörighet

för kategori

AM

a) Två- och trehjuliga motorfordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 kilometer i timmen.

b) lätta fyrhjulingar.

 

A1

a) Motorcykel på två hjul vars motor har en cylindervolym av högst 125 cm3, med en nettoeffekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt av högst 15 kW.

AM

A2

Motorcykel på två hjul med en nettoeffekt av högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM

b) A1

A

a) Motorcykel på två hjul.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om innehavaren har fyllt 21 år.

a) AM

b) A1

c) A2

B

Motorfordon med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

a) AM

b) T

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

a) AM

b) T

C1

Lastbil som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren och personbil med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg.

Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) AM

b) T

c) BE

d) D1E,  om D1 innehas

C

Lastbil med en totalvikt över 7 500 kg och personbil som inte omfattas av kategori B. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

d) D1E, om D1 innehas

e) DE, om D innehas

D1

Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

D

Buss. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

T

Traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap och snöskoter jämte till dem kopplade släpfordon

AM

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

     Den som har behörighet kategori B och med godkänt resultat har genomgått ett särskilt körprov har rätt att köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. En kod för den utökade behörigheten anges på körkortet.

 

7 §

     Förutom den behörighet som anges i 4 § gäller följande:

     1) Behörighet för kategori C1, C, D1 och D får endast beviljas för den som har behörighet för kategori B,

     2) körkort i kategori B berättigar även till att köra fordonskombina­tioner i kategori BE vid färd till och från plats där examen ska avläggas samt polisman i tjänst att tillfälligt köra alla typer av fordon,

     3) körkort i kategori C berättigar även till att provköra och tillfälligt flytta fordon i kategori D och D1 utan passagerare samt fordon i kategori DE och D1E utan last samt berättigar även den som utför fordonsbesiktning samt den som fullgör uppgifter inom räddningsväsendet att köra fordon i kategori D, D1, DE eller D1E,

     4) ett körkort som utan beteckning för kategori C utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger rätt att köra fordon av kategori D eller D1 får bytas ut mot motsvarande körkort utfärdade i landskapet, dock utan att någon beteckning för kategori C anges.

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Utbildningen ska uppfylla de minimikrav som anges i bilaga II till rådets direktiv 2006/126/EG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

     För att få påbörja förarutbildning krävs att eleven har uppnått en ålder av

     a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort i kategori A1,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som påbörjat förarutbildning för att få körkort i kategori A eller A1 får övningsköra ensam med tillstånd av polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas ska sökanden visa intyg över godkänt teoriprov i förarexamen samt att han eller hon på ett säkert sätt kan köra fordonet i fråga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

     Vid körundervisning och vid övningskörning anses läraren eller i 14 § 2 mom. avsedd person vara förare. Eleven anses dock vara förare när det är fråga om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) övningskörning med fordon i kategori D, D1, DE eller D1E samt när det är fråga om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori A och A1 krävs att examinanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori A, A1, AM eller T eller, om han eller hon har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori A, A1, AM eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrusning.

 

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. a och b punkten fastställda krav och inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori B eller, om han eller hon har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori B som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.

 

28 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori C och C1 krävs att examinanden

     a) innehar körkort av kategori B och genomgått förarutbildning som motsvarar den kategori examen avser eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori C eller C1.

 

29 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 28 § 2 mom. a – c punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori D eller D1.

 

30 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori CE, C1E, DE och D1E krävs att examinanden innehar körkort i kategori B som inte är förenat med prövotid. Examen för körkort i kategori BE får dock avläggas av examinand som innehaft körkort minst ett år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori AM och T krävs att ex-aminanden uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav.

 

32 §

     Den som vill avlägga examen ska ha uppnått en ålder av

     a) 15 år för kategori AM och T,

     b) 16 år för kategori A1,

     c) 18 år för kategori A2, B, BE, C1 och C1E,

     d) 20 år för kategori A om sökanden har haft kategori A2 i minst två år,

     e) 21 år för kategori C, CE, D1 och D1E,

     f) 24 år för kategori A i annat fall än d) och för kategori D och DE.

     I stället för vad som sägs ovan för kategori C, CE, D, D1, D1E och DE gäller de lägre ålderskrav som framgår av landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare under förutsättning att personen har erhållit den utbildning som krävs för respektive kategori enligt den lagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

33 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att få avlägga examen för körkort i kategori AM och T krävs inte i 1 mom. b punkten nämnt intyg.

     Den som anmäler sig till förarexamen för körkort i kategori B, C eller C1 får antas till examen tidigast 30 dagar från det att förarutbildningen påbörjats om inte motorfordonsbyrån medger annat.

 

 

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Körprovet ska avläggas inom sex månader efter godkänt teoriprov.

     Examinanden är skyldig att tillhandahålla behövligt fordon för körprovet. Fordonet ska uppfylla kraven i bilaga II till rådets direktiv 2006/126/EG. Under körprovet anses examinanden som förare.

 

35a §

     Minimikrav på personer som fungerar som prövare vid körprov framgår av bilaga IV till rådets direktiv 2006/126/EG. Förarprövare som är verksamma när denna lag träder ikraft ska endast omfattas av direktivets krav på kvalitetssäkring och regelbunden fortbildning.

 

36 §

     Polismyndigheten kan efter ansökan utfärda körkort till sökande som har permanent bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst sex månader i följd. Körkortet ska vara utformat i enlighet med de i bilaga I till rådets direktiv 2006/126/EG ställda kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort i kategori A, A1, B, AM eller T ska, i stället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd blankett deklarera sitt hälsotillstånd och ge polismyndigheten rätt att kontrollera dessa uppgifter. Den sökande ska dock visa att han eller hon uppfyller de synkrav som anges i 26 § 2 mom. a och b punkten.

     Den som dömts

     1) för grovt rattfylleri eller

     2) för rattfylleri och som tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och mindre än tre år förflutit mellan gärningarna ska dessutom till ansökan bifoga ett intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som ställs i bilaga III i rådets direktiv 2006/126/EG är uppfyllda.

 

38 §

     När en behörighet beviljas efter godkänt förarprov för körkort i kategori B gäller en prövotid på två år från dagen för beviljandet av behörigheten. Under prövotiden ska innehavaren

     a) visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter samt den mognad som krävs för att köra fordon i trafiken och

     b) genomgå av landskapsregeringen föreskriven tilläggsundervisning.

     Uppfylls inte kraven i 2 mom. måste sökanden förnya sin förarexamen och inom två år genomgå den ovan nämnda tilläggsundervisningen. Om körkortsinnehavaren utökar sin förarbehörighet under prövotiden, omfattar prövotiden vad som återstår av den ursprungliga prövotiden.

 

39 §

     Ett körkort ska ha en administrativ giltighetstid och ska ersättas med ett nytt körkort innan den tiden löpt ut.

     Körkort i kategori AM, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har innehavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska förnyas ges körkortet en administrativ giltighetstid som utgår när innehavaren fyller 70 år. När körkortet förnyas efter att innehavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

     Körkort i kategori C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE utfärdas med en administrativ giltighetstid på fem år. Har innehavaren fyllt 70 år utfärdas körkortet endast för två år i taget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

42 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Motorfordonsbyrån ska senast tre månader innan körkortets administrativa giltighetstid upphör underrätta körkortsinnehavaren om detta samt om skyldigheten att lämna in läkarintyg i enlighet med bestämmelsen i 43 §. Eventuellt utebliven underrättelse befriar inte körkortsinnehavaren från skyldigheten att ersätta körkortet i tid.

 

43 §

     Ansökan om förnyande av körkort görs hos polismyndigheten. Till ansökan bifogas

     1) varje gång körkortet förnyas, två för körkortet lämpliga högst ett år gamla fotografier,

     2) varje gång som körkort i kategori AM, T, A1, A2, A och B förnyas efter att innehavaren fyllt 45 år, ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven gällande synförmågan uppfylls och när körkortet förnyas efter att innehavaren fyllt 66 år dessutom ett högst tre månader gammalt läkarintyg,

     3) varje gång som körkort i kategori C, C1, D och D1 förnyas efter att innehavaren fyllt 45 år, ett högst tre månader gammalt läkarintyg, inklusive synundersökning och, om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg av specialistläkare samt

     4) om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg över godkänt körprov eller utredning om sökandens förmåga att säkert köra fordon.

     Polismyndigheten ska anmäla till motorfordonsbyrån när körkort förnyats.

 

50a §

     Innan körkortet återlämnas efter att körförbud meddelats en person som avses i 36 § 5 mom., ska personen i fråga uppvisa intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som avses i rådets direktiv 2006/126/EG är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

     Körkort som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag träder i kraft och som har en sista giltighetsdag som sträcker sig längre än 18 januari 2033 måste bytas ut mot ett körkort som uppfyller kraven i denna lag före 19 januari 2033.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 mars 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 14/2010-2011[1] Rådets första direktiv 80/1263/EEG om införande av ett gemenskapskörkort, EGT L 375, 31.12.1980, s. 1–15.

[2] Rådets direktiv 91/439/EEG om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1.

[3] Se Memo 21 oktober 2003 av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för energi och transport, Driving licences: ensuring security, safety and free movement.

 

[4] Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG.