Framställning 15/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 15/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2000-04-13

FR1519992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Motivering. 1

Kontrollbesiktning av ambulans. 1

Uppmjukning av reglerna för var registreringsskylt får placeras på traktor och motorredskap  1

Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar2

Detaljmotivering. 2

Lagförslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  3

 

Bilaga

·   Parallelltext

 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att två paragrafer i landskapslagen om besiktning och regi­strering av fordon (19/1993) ändras. I 11 § införs ett krav på årlig kontrollbesiktning av ambulanser och i 32 § föreslås en uppmjukning av kravet på var registreringsskylten skall placeras på traktor och motorredskap.

 

Motivering

 

Kontrollbesiktning av ambulans

 

Enligt rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, bilaga 1, punkt 4 skall ambulanser kontrollbesiktigas ett år efter tidpunkten för första användning och därefter en gång om året.

     Detta stämmer inte överens med landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Ambulanser hör till fordonskategori M och de flesta till fordonskategori M1, personbilar. Enligt huvudregeln i 10 § i besiktningslagen skall en personbil föras till kontrollbesiktning en gång om året. I 11 § finns dock ett undantag som gäller privat personbil. Enligt den bestämmelsen behöver inte fordonet besiktigas under de första två åren efter det år fordonet togs i bruk och inte heller år fyra. Eftersom ambulanser registreras som privata fordon faller de således in under 11 § i besiktningslagen och hamnar i konflikt med EU-direktiv 96/96/EG.

 

Uppmjukning av reglerna för var registreringsskylt får placeras på traktor och motorredskap

 

I 32 § punkt C i besiktningslagen står det att registreringsskylten skall fästas fram på traktor och motorredskap. Denna bestämmelse stämmer inte helt överens med verkligheten eftersom många nya traktorer idag enligt uppgift från motorfordonsbyrån utrustas med skylthållare och -belysning på bakändan av hytten. I rikets förordning om registrering av fordon tillåts skyltplacering antingen fram eller bak och i svenska bilregisterkungörelsen sägs det att om det medför avsevärd olägenhet att föra skylten framtill på traktor [och] motorredskap ... får den anbringas på annan utifrån väl synlig plats. Några tungt vägande skäl att ha kvar det åländska kravet på placering av registrerings­skylten fram finns inte varför förslaget är att tillåta placering även bak.

 

Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar

 

Förslaget har inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för landskapet.

 

Detaljmotivering

 

11 § Andra och tredje momenten har utökats med en anmärkning att undantagen inte gäller ambulanser. Av trafiksäkerhetsskäl och för att räddningstjänsten skall fungera klanderfritt är det viktigt att även nyare ambulanser kontrollbesiktigas regelbundet. Dessutom krävs lagändringen för att lagen skall stämma överens med EU-direktiv 96/96/EG.

 

32 § Ändringen är motiverad av praktiska skäl eftersom många traktorer redan från fabriken är förberedda för en bakre placering av registreringsskylten. Några skäl att förbjuda placering av skylten bak finns inte.

 

Lagförslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut[1] ändras 11 § 2 och 3 mom. och 32 § 1 mom. c punkten i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/1993), av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i landskapslagen den 12 mars 1998 (23/1998) som följer[2]:

 

11 §

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Nyregistrerad person- eller paketbil inregistrerad för privat bruk, med undantag för ambulans, behöver inte kontrollbesiktigas under de första två åren efter det år då fordonet togs i bruk.

     Personbil i privat bruk, med undantag för ambulans, behöver inte heller kontroll­besiktigas under det fjärde året efter det år bilen för första gången togs i bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Registreringsskyltarnas placering och skadad eller förlorad skylt

     Registreringsskyltarna skall fästas på lämplig plats på fordonet,

- - - - - - - - - - - - - - - -

     c) på traktor och motorredskap framtill eller baktill

- - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 13 april 2000

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Danne Sundman

 [1] Ls framst. nr

[2] Rådets direktiv 96/96/EG, EGT nr L 046, 17/02/1997, s. 1