Framställning 15/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 15/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom., 5 a §, 13 § 1 mom. samt rubriken till 2 a kapitlet tobakslagen för landskapet Åland den 16 augusti 1978 (52/1978), varav 2 § 1 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 14 augusti 1997 (64/1997) och 5 a § samt rubriken till 2 a kapitlet sådana de lyder i landskapslagen den 19 maj 1994 (44/1994), samt

     fogas  till lagen en ny 5 b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     Tobaksprodukter får inte säljas till personer under 18 år. Vid behov skall försäljaren förvissa sig om kundens ålder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

     Tobaksprodukter får inte säljas till personer som är under 18 år. Vid behov skall försäljaren förvissa sig om kundens ålder. Snus som är avsett för användning i munnen får saluhållas endast om det är av sådan typ som saluhölls i landskapet före landskapets anslutning till EU.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2a kap.
Märkning av tobaksprodukter och högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter

 

 

2 a kap.
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter

 

 

5a §.

     Om varningstexter på förpackningar med tobaksprodukter och om den information om halten av tjära och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar samt om högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter uppfyller de krav som gäller i en EES-stat skall tobaksprodukterna vara tillåtna att importeras, tillverkas och införas till landskapet för att saluföras eller på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet i landskapet, med nedan nämnda undantag:

     1) tjärhalten i cigaretter får inte överskrida det allmänna gränsvärdet i EES-avtalet för högsta tillåtna tjärhalten i cigaretter och

     2) varningstexter på förpackningar med tobaksprodukter och information om halten av tjära och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar skall vara avfattade åtminstone på ett skandinaviskt språk

 

 

5 a §

     I landskapet skall tillämpas de närmare bestämmelser om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter som anges i EG:s direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror, nedan kallat tobaksdirektivet.

     Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter skall tillse att

     a) tobaksprodukternas förpackningar är korrekt märkta med varningstext och innehållsdeklaration på åtminstone ett skandinaviskt språk,

     b) de erforderliga uppgifter om tobaksprodukterna som avses i tobaksdirektivet lämnas till landskapsstyrelsen samt att

     c) undersökning och återkommande kvalitetskontroller görs av ingredienser i tobaksprodukter, varvid halterna av tjära, nikotin och kolmonixid i cigaretter för att få saluhållas skall vara testade och godkända i enlighet med tobaksdirektivet.

 

 

 

     ny paragraf

 

 

5 b §

     Varningstext skall finnas på varje förpackning till en tobaksprodukt som är avsedd att tillhandahållas konsumenter. Varningstexterna skall avseende innehåll, förekomst, placering, storlek och utformning uppfylla minst de krav som anges i artikel 5 i tobaksdirektivet.

     Tillverkare och importörer skall i enlighet med bestämmelserna därom i artikel 6.1 i tobaksdirektivet årligen före utgången av november månad för varje märke och typ av tobaksprodukter lämna en förteckning med uppgifter om de ingredienser och de kvantiteter av dessa som ingår i en produkt som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Tillverkaren eller importören skall när en sådan förteckning lämnas särskilt ange vilka av uppgifterna i förteckningen som denne betraktar som affärshemligheter och begär skall hållas hemliga.

 

 

13 §.

     Den som säljer tobaksprodukter i strid med bestämmelserna i 1 § 4 mom. eller 2 § eller som placerat automat så att försäljning till unga personer inte förhindras skall för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter dömas till böter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

     Den som säljer tobaksprodukter i strid med bestämmelserna i 2 § eller 5 a § eller som placerat en automat så att försäljning till unga personer av tobaksprodukter inte förhindras skall för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

     Andra tobaksprodukter än cigaretter som uppfyller de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft får utan hinder av bestämmelserna i 5 a § säljas eller på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet till och med den 30 september 2004.

     De högsta halter av tjära, nikotin och kolmonoxid som gäller för cigaretter i enlighet med 5 a § tillämpas från och med den 1 januari 2004. På cigaretter som tillverkas i Europeiska gemenskapen och som exporteras från gemenskapen tillämpas dock bestämmelserna om de högsta halter som avses i 5 a § från och med den 1 januari 2007.

__________________