Framställning 16/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ny landskapslagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 16/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om sysselsättning. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3a § landskapslagen om arbetsförmedling. 6

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om sysselsättning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 §, 24 §, 24a §, 26 §, 26a §, 26b § och 27 § § landskapslagen den 19 april 1972 om sysselsättning (24/1974), av dessa lagrum 23 § och 26a § sådana de lyder i landskapslagen den 14 januari 1986 (4/1986), 24a § sådan den lyder i landskapslagen 4 mars 1977 (12/1977), 26 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juli 1983 (32/1983) samt 26b § sådan den lyder i landskapslagen den 1 april 1987 (22/1987),

     ändras 8 § 1 mom., 16 § och 20 § 1 mom., av dessa lagrum 16 § sådan den lyder i landskapslagen den 14 januari 1986, samt

     fogas nya 8a-d §§ till lagen som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

     Arbetsför och arbetsvillig person, som fyllt 16 år och åt vilken arbete eller möjlighet till utbildning icke kunnat ordnas genom arbetsförmedlingens försorg, skall såvitt möjligt beredas arbete genom åtgärder av landskapet eller den kommun, i vilken vederbörande har sitt egentliga bo och hemvist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

     En arbetslös person som har fullgjort läroplikten, men som inte har fyllt 65 år, och som vid arbetsförmedlingen anmält sig som arbetslös arbetssökande och åt vilken arbete eller möjlighet till utbildning inte kunnat ordnas genom arbetsförmedlingens försorg, skall såvitt möjligt beredas arbete genom åtgärder av landskapet eller den kommun, i vilken vederbörande har sitt egentliga bo och hemvist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

8a §

     Arbetsförmedlingen skall tillsammans med den arbetslösa arbetssökande utarbeta en handlingsplan för arbetssökande. Om det inte är uppenbart onödigt, skall planen utarbetas senast när den arbetssökande har varit arbetslös i fem månader utan avbrott. Om den arbetssökande varit arbetslös utan avbrott i minst fem månader, skall planen vara specificerad.

     En reviderad specificerad handlingsplan för arbetssökande skall utarbetas, om en arbetslös arbetssökande

     1) har rätt till arbetsmarknadsstöd och har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden eller

     2) på basis av arbetslösheten har fått arbetsmarknadsstöd under minst 500 dagar.

 

 

 

 

 

8b §

     Handlingsplanen för arbetssökande skall innehålla en bedömning av den arbetslöse arbetssökandens kunnande och servicebehov. I planen överenskoms om sysselsättningsfrämjande service och åtgärder och vid behov övriga åtgärder som förbättrar arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan.

     En specificerad handlingsplan för arbetssökande skall innehålla arbets- eller utbildningsplatser som den arbetslöse arbetssökande kan söka, andra sysselsättningsfrämjande åtgärder eller åtgärder som hänför sig till utredande av arbetsförmågan eller hälsotillståndet.

     Handlingsplanen enligt 1 och 2 mom. skall undertecknas av den arbetssökande och arbetsförmedlingen. Den arbetslöse arbetssökande skall få ett exemplar av den undertecknade planen.

 

 

 

 

8c §

     En arbetslös arbetssökande är skyldig att delta i intervjuer för arbetssökande, i utarbetandet av handlingsplanen för arbetssökande och i service och åtgärder som överenskommits i handlingsplanen.

     En arbetslös arbetssökande för vilken det har utarbetats en specificerad handlingsplan för arbetssökande och som har varit arbetslös minst fem månader utan avbrott, är skyldig att följa planen till den del man i den har kommit överens om det som avses i 8b § 2 mom. En arbetslös arbetssökande är härvid dessutom skyldig att på det sätt som avtalats i handlingsplanen på bestämda tider meddela arbetsförmedlingen hur han eller hon har följt planen. Om arbetsförmedlingen förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, skall detta skrivas in i handlingsplanen.

     Om den arbetssökande försummar att iaktta de skyldigheter han eller hon har enligt 1 mom. och 2 mom. gäller vad som bestäms i 6 § 2 mom. 4 punkten landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (   /2003) eller vad som med stöd av landskapslagen bestäms i 2 kap. 20 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002).

     Samarbetsskyldigheten enligt 2 mom. gäller under den tid personen är arbetslös arbetssökande. Samarbetsskyldigheten upphör när personen uppfyller det arbetsvillkor som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning.

 

 

 

 

8d §

     Arbetsförmedlingen skall aktivt erbjuda arbete och utbildning samt tillhandahålla tjänster och åtgärder som ingår i handlingsplanen för arbetssökande samt följa hur planen genomförs och för sin del se till att serviceprocessen framskrider.

     Arbetsförmedlingen skall tillhandhålla sådan sysselsättningsfrämjande service som ingår i den reviderade specificerade handlingsplanen för arbetssökande och för arbetslösa arbetssökande ordna övriga åtgärder enligt planen, dock inom gränserna för de anslag som anvisats arbetsförmedlingen.

 

 

 

3 kap.
Utkomstskydd

 

16 §

     Arbetslöshetsersättning kan beviljas person som avses i 8 § och som till följd av att han inte kunnat beredas arbete eller utbildning är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning beviljas enbart personer som fyllt 17 år.

     Arbetslöshetsersättning beviljas ur landskapets medel i enlighet med de grunder som gäller för erläggande av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 602/1984).

 

 

16 §

     Utkomsten för en person som avses i 8 § tryggas i form av arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd med landskapets medel på det sätt som föreskrivs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (   /   ).

 

20 §

     Beslut om erläggande av arbetslöshetsersättning fattas av en i anslutning till arbetsförmedlingsbyrån verksam arbetskraftskommission på vilken även ankommer att ombesörja alla därav föranledda uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

20 §

     I anslutning till Ålands arbetsförmedlingsbyrå finns en arbetskraftskommission. Närmare bestämmelser om arbetskraftskommissionens uppgifter finns i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

23 §

     Den som är missnöjd med arbetskraftskommissionens beslut får söka ändring genom skriftliga besvär hos landskapsstyrelsen inom 30 dagar från dagen då han fick del av beslutet.

     I landskapsstyrelsens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

Upphävs

 

24 §

     Uppdagas det, att mottagare av arbetslöshetsersättning missbrukar honom beviljad ersättning, kan arbetskraftskommissionen på framställning av socialnämnd eller efter att ha hört denna bestämma, att ersättningen skall utbetalas till någon av ersättningstagarens familjemedlemmar eller till socialnämnden för att användas för ersättningstagarens eller, om han har familj, även för familjens underhåll.

 

 

 

 

Upphävs

 

24a §

     Sammanbor man och kvinna under äktenskapsliknande förhållanden, kan på dem tillämpas vad i denna lag är föreskrivet om äkta makar.

 

 

 

 

Upphävs

 

26 §

         Den som i avsikt att bereda sig eller annan orättmätig fördel i egendom lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit sant sakförhållande och därigenom fått till stånd att arbetslöshetsersättning har utbetalts utan grund skall dömas till straff för bedrä­geri eller lindrigt bedrägeri i enlighet med vad som är stadgat i 36 kap. 1 och 1a §§ strafflagen.

     Försök bestraffas såsom försök till bedrägeri eller till lindrigt bedrägeri.

 

 

 

 

Upphävs

 

26a §

     Utan grund erlagd arbetslöshetsersättning kan återindrivas till landskapet i den ordning som är stadgat i lagen om forum i vissa förvaltningstvistemål (FFS 446/1954).

     Indrivning kan helt eller delvis underlåtas om det bedöms skäligt och utbetalningen av ersättningen inte bör anses ha berott på svikligt förfarande eller grovt vållande från sökandens sida eller om det belopp som skall återkrävas är ringa. Indrivning får inte ske under den tid besvär över beslut om arbetslöshetsersättning är anhängigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Landskapsstyrelsen kan på grund av att det penningbelopp som skall krävas åter är ringa eller om andra synnerligen vägande skäl föreligger befria person från att återbetala arbetslöshetsersättning som utan grund erlagts till honom.

 

 

 

 

Upphävs

 

26b §

     Erhåller någon pension eller underhåll på grundvalen av tidigare anställ­ning, pension på grundvalen av företagarverksamhet, avträdelsepension, generationsväxlingspension eller folkpension retroaktivt för samma tid som arbetslöshetsersättning har betalts till honom, får arbetskraftskommissionen av dessa inkomster kräva åter den för denna tid utan anledning betalda arbetslöshetsersättningen.

     Har arbetskraftskommissionen meddelat utbetalaren av pension eller underhåll som avses i 1 mom. att pensionen eller underhållet inte får utbetalas till mottagaren själv, kan prestationen med laglig verkan ske endast till kommissionen.

     Erhåller någon dagpenning avvägd enligt förtjänsten retroaktivt för samma tid som arbetslöshetsersättning betalts till honom, är arbetslöshetskassa skyldig att på begäran från dagpenningen avdra ett belopp motsvarande vad som för nämnda tid utbetalats utan grund och tillställa det arbetskraftskommissionen. Likaså är arbetskraftskommissionen skyldig att på begäran, från arbetslöshetsersättning som beviljats retroaktivt, avdra och tillställa arbetslöshetskassa det belopp som beviljats för samma tid som kassan utbetalat dag­penning utan grund.

 

 

 

 

Upphävs

 

27 §

     Arbetslöshetsersättning får icke utmätas.

     Avtal som avser överföring till annan eller pantsättning av arbetslöshetsersättning, är ogiltigt.

 

 

 

 

Upphävs

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3a § landskapslagen om arbetsförmedling

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a § landskapslagen den 20 juli 1960 om arbetsförmedling (23/1960), sådan den lyder i landskapslagen den 25 mars 1965 (14/1965), som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3a §

     Person, som är arbetslös eller omedelbart kommer att bli arbetslös och som är villig att på anvisning av vederbörande arbetsförmedlingsmyndighet flytta till arbete utom sin boningsort, må såsom ersättning för av flyttningen åsamkade kostnader beviljas understöd av landskapsmedel på sätt därom särskilt stadgas.

 

 

3a §

     Arbetslösa arbetssökande har i enlighet med 2 kap. landskapslagen om sysselsättning (24/1972) rätt till en handlingsplan för arbetssökande som utarbetas till stöd för sökandet efter arbete. Arbetsförmedlingen skall regelbundet ge den arbetssökande tillfälle att delta i en intervju för arbetssökande i syfte att utarbeta, se över eller revidera planen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________