Framställning 16/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-09-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av landskapslagstiftningen med anledning av bolagsskattereformen

·       Landskapsregeringens framställning nr 16/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom., 4 § och 5a § 2 mom., kommunalskattelagen den 17 juni 1993 för landskapet Åland (37/1993), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juni 2003 (45/2003) samt 5a § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 11 december 2003 (85/2003), som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Andra bestämmelser om inkomstskatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På beskattning av begränsat skattskyldigs inkomster tillämpas landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig (12/1973) och på gottgörelse av bolagsskatt tillämpas landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt (49/1989).

 

 

2 §

Andra bestämmelser om inkomstskatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På beskattning av begränsat skattskyldigs inkomster tillämpas landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig (12/1973) (utesl.).

 

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7275 % i kommunalskatt.

 

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7278 % i kommunalskatt.

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Som grund för beräkning av en kommuns andel används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år. För vartdera av de tre åren skall den kommunalskatt som ett samfund påförts, med avdrag för de gottgörelser för bolagsskatt som tillgodoräknats dividendtagaren i enlighet med landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt, tillgodoräknas de enskilda kommunerna enligt 3 och 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Som grund för beräkning av en kommuns andel används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år. För vartdera av de tre åren skall den kommunalskatt som ett samfund debiterats tillgodoräknas de enskilda kommunerna enligt 3 och 4 mom.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid beskattningen för år 2005 samt på redovisningar som gäller skatteåret 2005.