Framställning 16/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändrad lagstiftning om elmarknaden samt införande av regler om certifiering av elens ursprung

·       Landskapsregeringens framställning nr 16/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ellagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av ellagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 12 § 3 mom., 12b § 3 mom., 15 §, 16a–16c §§ och 19 § 2 mom. ellagen (1982:38) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslagen 1999/43,

     ändras lagens 2 § 3 och 3a punkterna, 10 §, 12 § 2 mom., 12a § 3 mom., 12b § 2 mom., 14 §, rubriken till 2b kap., 16 §, 19 § 4 mom., 40 §, 42c § och 53 § 2 mom., av dessa lagrum 2 § 3 och 3a punkterna, 10 §, 12 § 2 mom., 12a § 3 mom., 14 §, rubriken till 2b kap., 16 §, 19 § 4 mom., 42c § och 53 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1999/43 och 12b § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2002/55,

     fogas till lagen nya 13b §, 17a §, ett nytt 4a kap. omfattande 24–24b §§ och till lagens 50 § ett nytt 2 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) elöverföring, transport av el i sammanlänkade högspänningsnät med en märkspänning över 20 kilovolt för leverans till slutförbrukare eller distributörer;

     3a) eldistribution, transport av el i mellanspänningsnät och lågspänningsnät med en märkspänning av högst 20 kilovolt för leverans till slutförbrukare eller distributörer;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) elöverföring, transport av el i elnätet;

 

 

     3a) distributionsnät, elnät med en märkspänning av högst 20 kilovolt;

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

     För att elnätsverksamhet skall få utövas krävs tillstånd av landskapsstyrelsen (elnätstillstånd).

     Elnätstillstånd kan beviljas samfund eller inrättningar.

     Ett elnätstillstånd beviljas för viss tid eller tillsvidare, dock för minst 25 år.

     Elnätstillståndet beviljas, med iakttagande av vad i landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland är föreskrivet, om

     1) anläggningen är lämplig från allmän synpunkt,

     2) det område som avses i ansökan utgör en med hänsyn till nätverksamheten lämplig enhet samt

     3) sökanden har tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att utöva nätverksamhet inom det ansökta området.

     Ett elnätstillstånd skall innehålla de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt de villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.

     Ett elnätstillstånd får inte överlåtas utan tillstånd av landskapsstyrelsen.

     För elnätsverksamhet av ringa betydelse krävs inte tillstånd.

 

 

10 §

     För att elnätsverksamhet skall få utövas krävs tillstånd av landskapsregeringen (elnätstillstånd). Tillståndet beviljas för viss tid eller tillsvidare, dock för minst 25 år. Tillstånd kan beviljas samfund eller inrättningar.

     Elnätstillstånd krävs inte för elnätsverksamhet som bedrivs genom att ett samfund eller en inrättning med ett elnät i egen besittning sköter eldistributionen för en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp.

     Elnätstillstånd beviljas, med iakttagande av vad i landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland är föreskrivet, om den sökande har tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att utöva nätverksamhet inom det ansökta området. Villkoren uppfylls om

     1) sökandens organisation motsvarar omfattningen och arten av nätverksamheten,

     2) sökanden har tillräckligt många anställda,

     3) sökanden har en driftsledare anställd samt, när sökanden utför elarbeten, en arbetsledare anställd som uppfyller behörighetskraven samt om

     4) sökanden har ekonomiska förutsättningar för en lönsam elnätsverksamhet.

     Ett elnätstillstånd kan förenas med villkor som är nödvändiga med tanke på de krav som anges i 3 mom. Tillståndet eller tillståndsvillkoren kan ändras med tillståndshavarens samtycke eller om det finns skäl för det som är särskilt viktiga med tanke på lagens syfte.

     Ett elnätstillstånd får inte överlåtas utan tillstånd av landskapsregeringen.

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Nätinnehavaren är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom sitt verksamhetsområde till sitt nät, om det inte finns särskilda skäl att vägra (anslutningsskyldighet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En distributionsnätsinnehavare skall iaktta av landskapsstyrelsen fastställda anslutningsvillkor, vilka anger nätinnehavarens och kundens rättigheter och skyldigheter.

 

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nätinnehavaren är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom sitt verksamhetsområde till sitt nät, om det inte finns särskilda skäl att vägra (anslutningsskyldighet). Anslutningsvillkoren och de tekniska kraven skall vara utformade på sakliga grunder samt beakta de krav som ett driftsäkert och effektivt elsystem ställer. Nätinnehavaren skall publicera de tekniska kraven för anslutning. Nätinnehavaren skall på begäran av den som ansluter sig ge denne en täckande och tillräckligt detaljerad uppskattning av anslutningskostnaderna.

Momentet upphävs

(innehållet omfattas av 24 § nedan)

 

12a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Landskapsstyrelsen kan fastställa elöverföringsvillkor som skall iakttas av distributionsnätsinnehavare.

 

 

12a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Försäljningsvillkoren för nättjänsterna och grunderna för hur de bestäms skall vara objektiva och icke-diskriminerande för alla nätanvändare.

 

12b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Kunden skall betala de skäliga mätningskostnader som kunden orsakar distributionsnätsinnehavaren. En elanvändare vars elförbrukning mäts genom direktmätning får dock inte debiteras mer än 336 euro för mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

 

 

 

 

 

     Försäljare och distributionsnätsinnehavare skall avtala om samarbete och om säkerhet. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalet kan meddelas av landskapsstyrelsen.

 

 

12b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En elanvändare som begär att hans elförbrukning skall mätas på annat sätt än enligt de bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 mom. skall av nätinnehavaren debiteras merkostnaden för mätningen och för rapporteringen av mätresultaten. Om mätningen av elanvändarens förbrukning därvid kräver en annan mätutrustning skall elanvändaren debiteras kostnaden för mätaren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation. Andra kostnader för mätning än de nämnda får inte debiteras enskilda elanvändare.

 

Momentet upphävs

 

 

Ny paragraf

 

 

13b §

     De företag som är verksamma på elmarknaden skall särredovisa elnätsverksamhet och övriga elaffärsverksamheter samt elaffärsverksamheter och företagets övriga affärsverksamhet. Bestämmelser om särredovisning finns i elmarknadslagen (FFS 386/1995).

 

14 §

     En minutförsäljare av el som har dominerande ställning inom en elnätstillståndsinnehavares geografiska ansvarsområde är skyldig att leverera el för normala förbrukningsändamål till skäligt pris, om elanvändaren inte har andra ekonomiskt konkurrenskraftiga möjligheter att erhålla el genom elnätet (leveransskyldighet).

     Landskapsstyrelsen kan förplikta en minutförsäljare vid vite att leverera el till en elanvändare, om elanvändaren inte har någon annan möjlighet att få el.

     En kund som omfattas av en minutförsäljares leveransskyldighet skall ha möjlighet att avtala med minutförsläljaren om att försäljaren i förhållande till kunden även skall ansvara för den nättjänst som elöverföringen förutsätter. På avtalet skall landskapsstyrelsens allmänna elförsäljningsvillkor tillämpas.

 

 

14 §

     En minutförsäljare av el som har dominerande ställning inom en elnätstillståndsinnehavares geografiska ansvarsområde är skyldig att till skäligt pris leverera el till konsumenter och till andra elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere (leveransskyldighet).

 

 

     Landskapsregeringen kan förplikta en minutförsäljare vid vite att leverera el till en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

 

 

 

15 §

     Elleveranser kan avbrytas om elanvändaren trots anmärkning försummar att betala avgifterna till minutförsäljaren av el eller till distributionsnätsinnehavaren eller annars i väsentlig grad bryter mot de av landskapsstyrelsen utfärdade allmänna elförsäljningsvillkoren.

     Under tiden från ingången av oktober till utgången av april får inte elleveranserna till en byggnad som används som stadigvarande bostad avbrytas innan fyra månader har förflutit från förfallodagen för en obetald avgift, om uppvärmningen av byggnaden är beroende av el.

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

2b kap. Särredovisning

 

 

2b kap. Elmarknadsavtal

 

16 §

     En nätinnehavare och en elförsäljare skall särredovisa nätverksamhet, elförsäljning och elproduktion samt sin övriga affärsverksamhet.

     En kommunal inrättning eller ett kommunalförbund som utövar elaffärsverksamhet skall i bokföringen redovisas skilt från kommunen och för elaffärsverksamheten skall för varje räkenskapsperiod göras upp en resultat- och balansräkning som kan jämföras med ett aktiebolags bokslut.

 

 

16 §

     Bestämmelser om elmarknadsavtal finns i 6a kap. elmarknadslagen. Avvikelse från bestämmelserna får inte genom avtal göras till nackdel för konsumenten. Om inte något annat anges i nämnda kapitel tillämpas bestämmelserna i övrigt endast om inget annat följer av avtalet, av praxis som avtalsparterna har omfattat eller av handelssed eller av någon annan sed som måste anses vara bindande för avtalsparterna.

     Bestämmelserna om elmarknadsavtal omfattar även regler om skade­ståndsskyldighet vid avtalsbrott. Rätten till standardersättning på basis av ett sammanhängande avbrott i nättjänsten gäller dock inte i landskapet.

 

16a §

     Med särredovisning avses i denna lag att det för en elaffärsverksamhet som skall särredovisas per räkenskapsperiod skall göras upp en resultaträkning och för en kapitalintensiv verksamhet dessutom en balansräkning. Resultat- och balansräkningen, som skall kunna härledas ur företagets bokföring, skall i tillämpliga delar göras upp enligt bestämmelserna i bokföringslagen (FFS 655/1973).

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

16b §

     De särredovisade verksamheternas resultat- och balansräkningar jämte tilläggsuppgifter skall vara offentliga och de skall presenteras i en bilaga till företagets bokslut.

     Bokslutet över en kommunal inrättning som utövar elaffärsverksamhet samt resultat- och balansräkningarna jämte tilläggsuppgifter för särredovisade verksamheter skall presenteras i kommunens bokslut.

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

16c §

     En revisor hos den som bedriver nätverksamhet skall göra en särskild granskning av redovisningen av nätverksamheten.

     Revisorn skall granska de särredovisade verksamheternas resultaträkning, balansräkning och tilläggsuppgifterna till dessa samt ge ett utlåtande i revisionsberättelsen i frågan om redovisningen skett enligt gällande bestämmelser.

     I en kommunal inrättning skall en yrkesrevisor, utöver ovan nämnd granskning, även granska företagets bokslut. Det i revisionsberättelsen avgivna utlåtandet skall även omfatta bokslutet.

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

Ny paragraf

 

 

17a §

     Den systemansvarige får endast bedriva handel med eller produktion av el om syftet med verksamheten är att sköta uppgifter som omfattas av systemansvaret eller att skaffa förlustenergi för elnätet.

 

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. gäller inte en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Parterna på elmarknaden är skyldiga att sköta balansavräkningen på det sätt som närmare bestäms genom förordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Momentet upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Parterna på elmarknaden är skyldiga att sköta balansavräkningen. En balansavräkning skall baseras på elmätning och på anmälningar som gäller leveranserna. Balansavräkningen kan preliminärt också baseras på ett schablonvärde (preliminär schablonavräkning). Landskapsregeringen utfärdar i förordning närmare bestämmelser om balansavräkning samt om preliminär schablonavräkning och beräkning av schablonvärden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nytt kapitel

 

 

 

4a kap.

Tillsyn över nätverksamheten

 

 

Ny paragraf

 

 

24 §

     Villkor som avses i 12, 12a och 18 §§  samt tariffer som avses i 13 § är inte tillämpliga innan de har fastställs av landskapsregeringen. Beslut om fastställande fattas på ansökan av nätinnehavaren.

     Landskapsregeringen kan ändra ett beslut som avses i 1 mom. på eget initiativ eller efter ansökan av en nätinnehavare. Beslutet kan ändras på landskapsregeringens initiativ om

     1) nätinnehavaren har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som inverkat på beslutets innehåll,

     2) ändringen har sin grund i en ändring av lagstiftningen eller ett domstolsavgörande,

     3) det finns vägande skäl för att ändra beslutet till följd av att omständigheterna har förändrats väsentligt efter att beslutet meddelades eller på grund av revidering av föråldrade villkor, eller om

     4) ändringen är nödvändig på grund av verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för landskapet.

 

 

Ny paragraf

 

 

24a §

     Om någon bryter mot de bestämmelser i denna lag som gäller regleringen av elmarknaden eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av dem skall landskapsregeringen förplikta honom att rätta till felet eller försummelsen. I det förpliktande beslutet kan landskapsregeringen ange på vilket sätt felet eller försummelsen skall rättas. I det förpliktande beslutet kan också förordnas om att en avgift som tagits ut på felaktiga grunder skall betalas tillbaka till kunden.

 

 

Ny paragraf

 

 

24b §

     Landskapsregeringen skall behandla en begäran om utredning som gäller nätinnehavare inom två månader från mottagandet av begäran. Landskapsregeringen kan förlänga tidsfristen med högst två månader om behandlingen av begäran kräver att ytterligare uppgifter inhämtas. Därefter kan tidsfristen ytterligare förlängas om den som begärt en utredning samtycker.

 

40 §

     I fråga om det skadeståndsansvar vilket åvilar person, som är anställd hos innehavare av elmateriel eller elanläggning, iakttages bestämmelserna i skadeståndslagen och landskapslagen angående tillämpning av lagen om arbetsavtal (5/1971).

 

 

40 §

     I fråga om det skadeståndsansvar vilket åvilar person, som är anställd hos innehavare av elmateriel eller elanläggning, iakttages bestämmelserna i skadeståndslagen (utesl.).

 

42c §

     Den som genom ett förfarande som står i strid med 12 § 2 mom., 12a § 1 mom., 14 § 1 mom. eller 14b § orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

 

 

 

 

 

42c §

     Den som genom ett förfarande som står i strid med bestämmelserna om anslutningsskyldighet, överföringsskyldighet, leveransskyldighet eller avbrott i leveransen av skäl som beror på elanvändaren orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

 

50 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nytt moment

 

 

 

50 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut som fattats med stöd av 24, 24a eller 24b §§ skall iakttas även om ändring sökts om inte landskapsregeringen i sitt beslut anger något annat. Ett beslut som gäller återbäring till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.

 

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Landskapsstyrelsen har rätt att vid övervakningen enligt denna lag få nödvändiga upplysningar ur distributionsnätsinnehavarnas register.

 

 

 

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som utövar elnätsverksamhet eller som säljer, producerar, importerar eller exporterar el skall ge landskapsregeringen den information som är nödvändig för tillsynen enligt denna lag. Utöver detta skall landskapsregeringen ges den statistiska och övriga information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllandet av internationella avtalsförpliktelser.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … , dock så att de ändrade 12b, 14 och 19 §§ träder i kraft den 1 juli 2007 om inte en tidigare tidpunkt bestäms genom landskaps­förordning.

     Med avvikelse från 24 § får de villkor och tariffer som är gällande vid lagens ikraftträdande tillämpas oförändrade utan landskapsregeringens fastställande.