Framställning 17/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-06-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Höjning av totalbeloppet av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § landskapslagen (1966:14) om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar, sådan den lyder i landskapslagen 2002/23, samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former och ordet ”landstinget” i olika böjningsformer med ordet ”lagtinget” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

     Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 8.410.000 euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt europeiska centralbankens säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas.

 

 

 

4 §

     Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 13 000 000 euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av kredit i annan valuta än euro beräknas enligt Europeiska centralbankens säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________