Framställning 17/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 17/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Ett nytt stödsystem för rederinäringen kommer att införas i Finland från och med år 2008. En följd av det nya systemet är att lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg upphävs i riket. Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet med stöd av blankettlagen om förskottsuppbörd. Med hänvisning till att det nya stödsystemet bör gälla på samma villkor i landskapet som i riket, föreslår landskapsregeringen att lagen upphävs också vad gäller tillämpningen i landskapet.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Behov av ändring och förslag. 3

3. Ikraftträdande. 3

4. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd. 5

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Det nuvarande stödsystemet för rederinäringen i Finland infördes år 2005. Stöd till sjöfarten hör till rikets lagstiftningsbehörighet och stödsystemet gäller således även i landskapet. Enligt systemet får arbetsgivarna (dvs. rederierna) behålla den förskottsinnehållning som hänför sig till sjöarbetsinkomst i stället för att betala in den till skatteförvaltningen. Det belopp som därmed inte inflyter täcks via statsbudgeten av statliga medel så att de övriga skattetagarnas intäkter inte påverkas. Stödet förverkligades genom en särskild lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (FFS 625/2004, nedan betalningsbefrielselagen). Arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning anges i lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996), som också tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet med stöd av landskapslagen (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd. För att även arbetsgivarna inom rederinäringen i landskapet skulle befrias från den skyldighet som således följer av landskapslagen var det nödvändigt att göra en ändring av den. Därför gjordes ett tillägg så att betalningsbefrielselagen även tillämpas vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

     Stödsystemet från 2005 var när det infördes avsett att vara temporärt. Det nya stödsystem som nu införs från och med år 2008 är ett permanent stöd till rederinäringen. Avsikten med stödet är att fullt ut täcka den förskottsinnehållning som verkställs på allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst samt de socialskyddsavgifter och försäkringspremier som arbetsgivarna betalar. Den del av det tidigare stödet som innebar befrielse från skyldigheten att betala förskottsinnehållning ändras till ett direkt stöd som administreras av stödmyndigheten (Sjöfartsverket). Arbetsgivarna kommer alltså inte längre att få behålla förskottsinnehållningen, utan ska betala in den till skatteförvaltningen för att sedan beviljas ett stöd vars belopp motsvarar förskottsinnehållningens belopp.

 

2. Behov av ändring och förslag

 

Det stöd som i det nya systemet riktas till förskottsinnehållningar som verkställts på passagerarfartyg avses bli ett direkt stöd som administreras av Sjöfartsverket. Med hänvisning till det upphävs betalningsbefrielselagen i riket. Lagen gjordes tillämplig i landskapet enbart i syfte att få det system för stöd till rederinäringen som då infördes att fungera. När stödsystemet nu revideras kommer de åländska rederierna att inom ramen för det beviljas ett stöd som bland annat motsvarar den förskottsinnehållning som hänför sig till sjöarbetsinkomst och som betalas in till skatteförvaltningen. Med hänvisning till det föreslår landskapsregeringen att betalningsbefrielselagen upphävs även vad gäller tillämpningen vid kommunalbeskattningen i landskapet.

 

3. Ikraftträdande

 

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft samtidigt som lagstiftningen om det nya sjöfartsstödet i riket. Tidpunkten för den lagstiftningens ikraftträdande är ännu inte klar eftersom stödsystemet först måste godkännas av EG-kommissionen. Därför lämnas ikraftträdelsedatum för den föreslagna landskapslagen öppet.

 

4. Förslagets verkningar

 

När betalningsbefrielselagen gjordes tillämplig i landskapet innebar det att de åländska passagerarrederierna till fullo kunde dra nytta av det stödsystem för rederinäringen som då infördes. På samma sätt innebär den nu föreslagna ändringen att samma rederier kan dra nytta av det nya stödsystem som nu införs. Några andra effekter har inte förslaget. Det påverkar inte sjömansbeskattningen eller kommunerna som skattetagare.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd, sådant det lyder i landskapslagen 2004/53, som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser ska tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

 

 

Mariehamn den 28 februari 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 17/2007-2008