Framställning 18/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 18/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kontroll av beräkningsgrunderna för fördelningen av samfundsskatten

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Enligt förslaget ändras förfarandet vid fastställande av fördelningen av samfundsskatten mellan de enskilda kommunerna så att kommunerna i landskapet omfattas av den kontrollrutin som rikets skatteförvaltning genomför. Kontrollen gäller uppgifter i den officiella företags- och arbets­ställestatistiken samt beskattningsuppgifter för de företag som har verksamhet i kommunen.

     Det nya förfarandet föreslås bli tillämpat från och med skatteåret 2009.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Gällande lagstiftning. 3

2. Behov av ändring. 3

3. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 4

3. Ikraftträdande. 4

4. Förslagets verkningar 5

5. Beredningen av förslaget 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Gällande lagstiftning

 

Fördelningen av samfundsskatten mellan de enskilda kommunerna i landskapet regleras i kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland. Lagstiftningen genomgick en omfattande reform år 2002 (2002/6). Sedan dess fördelas intäkterna från samfundsbeskattningen utgående från var de olika företagen har sin verksamhet. Bestämmelser om beräkningen av de enskilda kommunernas andelar (den så kallade fördelningsnyckeln) finns i kommunalskattelagens 5a §. Om ett företag bara har verksamhet i en kommun räknas den skatt företaget har betalat till godo för den kommunen. Om ett företag däremot har verksamhet i fler kommuner delas skatten upp enligt hur många anställda som finns i varje kommun och räknas de berörda kommunerna till godo i förhållande till det. Storleken på den enskilda kommunens andel avgörs sedan av hur stor del av den totala samfundsskatten som räknats kommunen till godo.

     Vid beräkningen av fördelningsnyckeln används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år. De förstnämnda  uppgifterna anger hur mycket skatt de olika företagen betalat medan de sistnämnda anger i vilken kommun ett företag har sin verksamhet och hur de anställda fördelar sig mellan kommunerna om företaget har verksamhet i fler kommuner. När det gäller uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken anges i lagen att de ska användas sådana de ser ut den 1 januari det år som fördelningen avser. Det innebär som exempel att andelarna för år 2008 beräknas på basen av uppgifter för åren 2004–2006, så som statistiken ser ut den 1 januari 2008. Fördelningsnyckeln fastställs av landskapsregeringen före utgången av mars månad efter att Ålands kommunförbund har hörts.

     Förutom när det gäller beräkningen av fördelningsnyckeln tillämpas rikets lag om skatteredovisning (FFS 532/1998) vid redovisningen av samfundsskatten till kommunerna (5 § kommunalskattelagen).

 

2. Behov av ändring

 

Efter att det nuvarande systemet för fördelning av samfundsskatten togs i bruk har det visat sig att de uppgifter som utgör underlag vid beräkningen av de enskilda kommunernas andelar inte till alla delar varit korrekta. De bristfälliga uppgifterna har funnits i den officiella statistik som Statistikcentralen i riket tillhandahåller. Att beräkningsunderlaget har varit bristfälligt har lett till att fördelningen mellan kommunerna inte har varit helt rättvisande. Eftersom beräkningen av fördelningsnyckeln är lagbunden har det inte funnits möjlighet att justera fördelningen i efterhand.

     Det har även visat sig att det inte är helt klart hur formuleringen "statistiken sådan den ser ut den 1 januari" ska tolkas. Eftersom statistiken kan förändras över tiden var avsikten med bestämmelsen att det inte skulle finnas några oklarheter när det gäller vilka uppgifter som ska användas som grund för beräkningen. Dessutom var tanken att fördelningsnyckeln skulle fastställas en gång per skatteår och sedan inte ändras i efterhand. Efter att de ovan nämnda bristerna i statistiken upptäcktes har dock en viss omtolkning av formuleringen skett, så att revidering av uppgifterna har kunnat göras även efter den 1 januari. Inför fastställandet av fördelningsnyckeln för år 2007 gavs kommunerna möjlighet att kontrollera de uppgifter som skulle ligga till grund för beräkningen. Ett liknande förfarande har tillämpats inför fastställandet av fördelningsnyckeln för år 2008. Detta förfarande har i och för sig fungerat väl men ska ändå ses som en tillfällig lösning vilken inte är ändamålsenlig att tillämpa i längden.

 

3. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Den officiella företags- och arbetsställestatistiken utgörs av uppgifter som samlas in från företag och statistikförs av Statistikcentralen. Av olika orsaker kan det finnas brister i statistiken, företag kan lämna fel uppgifter, underlåta att lämna uppgifter, adressregistren kan vara bristfälliga eller fel kan uppkomma vid själva statistikföringen. Vartefter felaktigheter upptäcks rättar Statistikcentralen uppgifterna. När det gäller fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna i riket har man etablerat en kontrollrutin för att minimera riskerna för att den ska ske på felaktiga grunder.  När beskattningen för ett skatteår har slutförts får skatteförvaltningen från Statistikcentralen de uppgifter som behövs för beräkning av fördelningen mellan de enskilda kommunerna. Skatteförvaltningen skickar ut uppgifterna till kommunerna som då har möjlighet att kontrollera dem och rätta till eventuella fel. De kontrollerade uppgifterna sänds tillbaka till skatteförvaltningen som i sin tur rapporterar tillbaka till Statistikcentralen som rättar den officiella statistiken.

     Till skillnad från i landskapet finns det inte i rikslagstiftningen någon angiven tidpunkt för när fördelningsnyckeln ska fastställas. I stället beräknas den på basen av de uppgifter som finns vid tillfället och justeras sedan under året om underlaget förändras. Lagstiftningen ger också möjlighet till rättelse retroaktivt av fördelningen av skatter som redan redovisats till kommunerna (14 § 2 mom. L om skatteredovisning). De åländska kommunerna har hittills inte omfattats av den kontrollrutin som tillämpas i riket. I landskapet har man gjort den bedömningen att en sådan kontroll inte tillför något eftersom justeringar inte kan genomföras före utgången av mars, då fördelningsnyckeln senast ska fastställas.

     Även om fördelningen av samfundsskatten i grunden är schablonmässig så är ändå avsikten att kommunerna så långt som möjligt ska få de samfundsskatter som genereras i den egna kommunen. För att de uppgifter som används vid beräkningen av fördelningen ska vara så korrekta som möjligt bör de åländska kommunerna inkluderas i skatteförvaltningens kontrollrutin. För att kontrollen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt måste förfarandet vid beräkningen av de kommunala andelarna i landskapet ändras. Landskapsregeringen föreslår därför att kommunalskattelagen ändras så att hänvisningen till den 1 januari tas bort. Dessutom införs en möjlighet att justera fördelningen efter att kontrollen är genomförd. I praktiken innebär det att fördelningsnyckeln liksom för närvarande fastställs inom mars månad med de statistikuppgifter som då finns tillgängliga till grund. Uppgifterna för det sista av de tre beskattningsåren som ingår i grunden är då ännu inte kontrollerade av kommunerna. När kontrollen är genomförd i september fastställs en ny fördelningsnyckel om det visat sig att det har funnits brister i underlaget. Fördelningen rättas då retroaktivt från början av skatteåret. Om inga rättelser har gjorts är det inte nödvändigt att fastställa en ny fördelningsnyckel. Efter september sker inga ändringar av fördelningsnyckeln för det aktuella året till följd av fel i beräkningsgrunden. Eventuella fel som upptäcks och rättas efter att kontrollen genomförts finns likväl med i underlaget för fördelningen för följande skatteår. Däremot finns det naturligtvis möjlighet att vid behov få själva beslutet om fastställande omprövat inom ramen för ett vanligt rättelseförfarande.

 

3. Ikraftträdande

 

De föreslagna lagändringarna är avsedda att tillämpas från och med skatteåret 2009 och bör därför träda i kraft den 1 januari 2009.

 

4. Förslagets verkningar

 

Att de åländska kommunerna inkluderas i skatteförvaltningens kontrollrutin för underlaget för beräkningen av kommunernas andelar av samfundsskatten leder till att fördelningen i ännu högre grad kommer att baseras på hur skatterna genereras per kommun. Genomförandet av rutinen medför ett visst merarbete för kommunerna med det bedöms inte vara särskilt stort.

     För skatteförvaltningen innebär förslaget att de åländska kommunerna ska införlivas i kontrollrutinen. Diskussioner har redan förts med Skattetagartjänsten, som är den enhet vid skatteförvaltningen som sköter kontakterna med kommunerna och församlingarna, och ett visst samarbete har inletts. Den kontroll som företogs av underlaget för beräkning av fördelningsnyckeln för år 2008 sköttes huvudsakligen av Skattetagartjänsten. Enligt landskapsregeringens bedömning bör ändringen inte föranleda någon ökning av de kostnader som landskapet betalar för verkställande av kommunalbeskattningen. Frågan kommer sannolikt att tas upp vid de sedvanliga förhandlingarna mellan landskapsregeringen och skattestyrelsen.

     Även för landskapsförvaltningen kan förslaget innebära ett visst merarbete i det fall att fördelningen behöver fastställas två gånger per år i stället för bara en. Hittills har beräkningen i praktiken utförts av Ålands statistik- och utredningsbyrå, som erhåller de nödvändiga uppgifterna från Statistikcentralen. Landskapsregeringen fattar sedan det formella beslutet om fastställande av andelarna.

     För övrigt har förslaget inga verkningar, varken för miljön eller för jämställdheten mellan könen.

 

5. Beredningen av förslaget

 

Ärendet har beretts av lagberedningen i samarbete med berörda tjänstemän vid finansavdelningen. Under beredningen har även diskussioner förts med Ålands statistik- och utredningsbyrå och Skattetagartjänsten vid rikets skatteförvaltning. Förslaget har skickats på remiss till kommunerna, Ålands kommunförbund, Ålands statistik- och utredningsbyrå samt Skattetagartjänsten.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5a § 5 och 6 mom. kommunalskattelagen (1993:73) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2003/85, samt

     fogas till lagen en ny 5b § som följer:

 

5b §

Fastställande av fördelningen

     Landskapsregeringen fastställer för varje skatteår de enskilda kommunernas andelar före utgången av mars månad. Om de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av fördelningen mellan kommunerna ändras fastställs andelarna igen inom september månad.

     Innan andelarna för skatteåret har fastställts sker en preliminär redovisning till kommunerna genom tillämpning av det närmast föregående skatteårets fördelning, vilken sedan justeras i efterhand. Om andelarna ändras i september justeras också de skatter som redovisats för skatteåret i efterhand.

     Andelarna fastställs med åtta decimalers noggrannhet. Innan beslut om fastställande fattas skall Ålands kommunförbund kf höras.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 18/2007-2008