Framställning 18/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändring av djurskyddslagen
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 18/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av djurskyddslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att benämningen av brottsarten ändras från djurplågeri till djurskyddsbrott. Brottsbeskrivningen som ska gälla djurhållning preciseras och ändras så att det framgår att det ska krävas att ett djur behandlas på ett grymt sätt eller utsätts för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga för att djurskyddsbrott ska kunna komma ifråga. En gradering med lindrigt och grovt djurskyddsbrott införs för att komplettera normalgraden. En höjning av straffskalan sker vid införandet av ett grovt djurskyddsbrott. Straffansvar införs för juridiska personer gällande djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott.

     Det finns ett viktigt samband mellan djurhållningsförbud och förverkande; de djur som är föremål för brott kan inte samtidigt förklaras förverkade till staten, om inte den dömde samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Bestämmelserna om djurhållningsförbud preciseras och ändras. Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Domstolen kan av särskilda skäl avstå från att meddela djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud för viss tid kan meddelas för minst ett år. Förutsättningarna för ett bestående djurhållningsförbud regleras. Djurhållningsförbudet omfattar förbud mot att äga djur, jämfört med nuvarande förbud att hålla djur, om inte domstolen av särskilda skäl beslutar något annat. Djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren. Strukturen i bestämmelsen om djurskyddsförseelse görs om då den anknyter till den nya bestämmelsen om djurhållningsförbud. En ny bestämmelse med förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen förs in i lagstiftningen och omfattar förseelser där ett djur inte kan komma att lida.

     Bestämmelserna om förverkande uppdateras. En förverkandepåföljd som har samband med ett djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren.

     Om någon annan än den som har meddelats djurhållningsförbud helt eller delvis äger de djur som förverkandet gäller och domstolen ger ägaren tillfälle att avhämta djuren, ska i domen anges en tidsfrist för avhämtningen.

__________________

 


INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Djurskydd på Åland. 3

2. Behörighet 3

3. Nuläge och landskapsregeringens förslag. 3

Utgångspunkter 4

Överväganden om strafflagstiftning. 4

Överväganden om behovet av en tregradig straffskala för djurskyddsbrott 4

Överväganden om djurhållningsförbud. 8

4. Förslagets verkningar 10

5. Remiss. 10

Detaljmotivering. 10

Ändring av djurskyddslagen. 10

Lagtext 20

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland  20

Bilaga: utdrag ur strafflagen (FFS 39/1889) 23

Parallelltexter 26

 


Allmän motivering

 

1. Djurskydd på Åland

 

Den åländska djurskyddslagen är en ramlag. Fler bestämmelser om djurskydd finns i djurskyddsförordningen (1998:96), djurtransportförordningen (1998:97), landskapsförordningen (1998:98) om slakt och avlivning av djur och landskapsförordningen (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål.

 

2. Behörighet

 

Enligt 18 § 17 punkten självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland (SjL) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om djurskydd och veterinärväsendet med de undantag som anges i 27 § 31-33 punkterna. Behörigheten för djurskydd övertogs när den nya självstyrelselagen trädde ikraft 1993. Till veterinärväsendet hänförs även slakt och köttbesiktningen (RP 1990/73 s. 68). Bland undantagen finns smittsamma sjukdomar hos husdjur, förbud mot införande av djur och djurprodukter samt förebyggande av införsel av växtförstörare till landet. Förvaltningsbehörigheten följer enligt 23 § SjL lagstiftningsbehörigheten.

     Gällande utrikeshandeln har riket lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 12 punkten SjL. Begränsningar av införsel och utförsel av varor av handelspolitiska skäl regleras av riksorganen. Vid begränsningar av andra orsaker, som tekniska säkerhetskrav, kultur- eller miljöpolitiska skäl, bedöms behörigheten utgående från det rättsområde som åtgärden hänför sig till.

     Gällande straffbestämmelserna har landskapet lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 25 punkten SjL om beläggande med straff och storleken på straff inom de rättsområden som hör till landskapets behörighet. Se närmare i Fr. 11/2010-2011 om lagstiftningsbehörighet gällande straffansvar för juridiska personer. Landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 26 punkten SjL för utsättande och utdömande av vite, omhändertagande, förbud och andra tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets behörighet. I 27 § 23 punkten SjL anges att till rikets behörighet hör rättsskipning, med beaktande av förvaltningsrättsskipningen som regleras i 25 och 26 §§ SjL; förundersökning, verkställighet av domar och straff och utlämning för brott. Lagstiftning om förverkandepåföljd är därför enligt 27 § 23 punkten SjL rikets behörighet. Enligt 19 § 3 mom. SjL kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet bestämmelser av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag tas in i landskapslag.

 

3. Nuläge och landskapsregeringens förslag

 

Strukturen för de åländska straffbestämmelserna i djurskyddslagen har inte uppdaterats på många år. Det finns ett behov att modernisera både straffbestämmelsernas struktur och dess innehåll. I straffbestämmelser används för flera brottsarter en gärningsgradering i tre steg där det för gärningar av olika grovhetsgrad har föreskrivits olika straffskalor. I riket finns en straffbestämmelse om lindrigt djurskyddsbrott sedan den 1 januari 1999 (RP 6/1997) och en straffbestämmelse om grovt djurskyddsbrott sedan den 1 mars 2011 (RP 97/2010).

     Nu finns i landskapet för djurskyddsbrott inte en lindrig eller en grov gärningsform och för grova gärningar har det alltså inte heller föreskrivits något minimistraff. Den åländska bestämmelsen om djurplågeri är strängare på det sättet att i riket kan det dömas till lindrigt djurskyddsbrott i lindriga fall, medan det i landskapet inte finns den möjligheten, utan det döms istället till djurplågeri. För ett brott som är straffbart som djurplågeri i landskapet eller som djurskyddsbrott i riket, så finns i landskapet bara möjlighet att döma till djurplågeri, medan det i riket finns möjlighet att döma till lindrigt djurskyddsbrott, djurskyddsbrott eller grovt djurskyddsbrott. Rikslagens grova djurskyddsbrott är strängare jämfört med djurplågeribestämmelsen i landskapet på det sättet att straffskalan är maximalt fyra år jämfört med maximalt två år.

     På ett annat sätt är den åländska djurplågeribestämmelsen strängare än i riket i nuläget. Detta eftersom den endast kräver oaktsamhet (eller uppsåt). I riket krävs grov oaktsamhet vid alla djurskyddsbrott (eller uppsåt).

     Bestämmelserna om djurhållningsförbud har inte uppdaterats på många år och behöver preciseras så att de grunder som motiverar ett bestående djurhållningsförbud anges i lagen.

     Bestämmelserna om förverkande är riksbehörighet och rikslagstiftning gäller.

 

Utgångspunkter

 

Straffbestämmelserna om djurskyddsbrottet och dess grader är baserade på de bestämmelser som finns i rikslagstiftningen; RP 36/1995 (FFS 247/1996), RP 6/1997 (FFS 563/1998, FFS 594/1998), RP 160/2006 (FFS 1430/2006, FFS 1431/2006) och RP 97/2010 (FFS 14/2011, FFS 15/2011). I riket finns motsvarande bestämmelser i 17 kap. 14, 14a, 15 och 24 §§ strafflagen (FFS 39/1889), 53 och 54 §§ djurskyddslagen (FFS 247/1996), 39 och 40 §§ lagen om transport av djur (FFS 1429/2006) samt 38 § lagen om försöksdjursverksamhet (FFS 62/2006).

     Bestämmelserna om djurhållningsförbud är baserade på de bestämmelser som finns i rikslagstiftningen och samma referenser gäller också för förverkande; RP 36/1995 (FFS 247/1996), RP 6/1997 (FFS 563/1998, FFS 594/1998), RP 80/2000 (FFS 875/2001, 891/2001), RP 94/2009 (FFS 755/2010) och RP 97/2010 (FFS 14/2011, FFS 15/2011, 21/2011). I riket finns motsvarande bestämmelser i 17 kap. 23 och 23a §§ strafflagen (SL) samt 55 och 57 §§ djurskyddslagen.

 

Överväganden om strafflagstiftning

 

Brottsrubriceringen djurplågeri är ett föråldrat begrepp och bör bytas ut mot djurskyddsbrott. Landskapsregeringen vill förtydliga att tillämpning av bestämmelsen om djurskyddsbrott ska gälla djurhållning och redan i sin grundform kräver att ett djur behandlas grymt eller utsätts för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga. Detta innebär att andra överträdelser av djurskyddslagstiftning där inget djur kommer att lida, t.ex. mer administrativa överträdelser som underlåtenhet att ansöka om ett tillstånd som krävs, inte kan straffas som djurskyddsbrott. Det föreslås att dessa förseelser inte heller ska straffas som djurskyddsförseelse utan istället sanktioneras som förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen.

 

Överväganden om behovet av en tregradig straffskala för djurskyddsbrott

 

Relativt få djurskyddsbrott har behandlats i domstolarna på Åland och i riket. Statistik från hela landet är underlag för övervägandena.

     Brott mot djurskyddslag kan i hög grad skilja sig från varandra i fråga om gärningssätt, råhet och det antal djur som de riktar sig emot. I domarna som gäller djurplågeri/djurskyddsbrott och djurskyddsförseelser används dock rätt begränsat de i lagen föreskrivna straffslagen och -skalorna. Graderingen mellan djurplågeri/djurskyddsbrott och djurskyddsförseelse syns i straffpraxis i det genomsnittliga antalet dagsböter för dessa brott. Däremot är spridningen inom straffskalan för djurplågeri/djurskyddsbrott mindre. Fastän djurplågeri/djurskyddsbrott t.o.m. år 2010 var brottsartens allvarligaste fall, döms det i huvudparten av dessa fall till böter. (Ny straffpraxis har ännu inte hunnit skapas för rikslagstiftningen där grovt djurskyddsbrott nu är brottsartens allvarligaste fall.) Högst tio personer döms årligen till fängelse i hela Finland och fängelsestraffet döms i allmänhet villkorligt. Till ovillkorligt fängelse döms det i c:a ett fall årligen. Fängelsestraffen är i medeltal några månader långa. Vid de straff som döms för djurplågeri/djurskyddsbrott borde alltså i vidare omfattning den föreskrivna straffskalan och straffarterna användas enligt hur grova gärningarna är.

     På grund av det ringa antalet fall samlas det hos tingsrätterna i Finland inte kännedom och sakkunskap i fråga om brott mot djurskyddslag. Det är därför svårt att relatera olika gärningssätt och gärningsformer till varandra då straffet ska bestämmas. Till exempel är arten och mängden av det lidande som orsakats de djur som är föremål för brottet en central faktor vid tillämpningen av brottsrekvisiten. Bevisning om detta som grundar sig på sakkunnigutlåtanden har vid rättegångar en central ställning för att tingsrätten i fråga om grovhet ska kunna relatera till varandra de relativt fåtaliga fall som kommer till dess behandling och dessutom mäta ut ett straff i rätt proportion för gärningarna.

     Det föreskrivna maximistraffet på två års fängelse för djurplågeri gör att det redan för närvarande är möjligt att döma ut strängare straff för en dålig behandling av djur än vad som för tillfället döms ut i straffpraxis. Att styra straffpraxis så att den nuvarande straffskalan används i hela sin omfattning är dock svårt. Lagstiftaren kan styra domstolarnas verksamhet vid mätningen av straff genom att gradera olika gärningssätt i olika grovhetsgrader samt föreskriva minimistraff för grova gärningar.

     Landskapsregeringen anser att det faktum att de djurskyddsbrott som begås kan vara av så många olika slag och att en enhetlig rättspraxis behövs ger anledning till att precisera bestämmelserna och gradera djurskyddsbrotten efter svårighetsgrad. Det är motiverat att i straffbestämmelserna hänföra lindringa brottstyper till en egen grupp och särskilt grova brottstyper till en egen grupp. Bestämmelser om grovt djurskyddsbrott markerar det klandervärda i att allvarligt åsidosätta djurs välfärd och styr rättspraxis mot straff som står i proportion till gärningens förkastlighet.

 

Grovt djurskyddsbrott

 

Riksdagens grundlagsutskott (GrUB 25/1994, GrUU 23/1997) har uppställt vissa allmänna begränsningsförutsättningar för användning av straffrätten. Dessa principer kan i tillämpad form användas när man överväger behovet av och grunderna för att föreskriva en grov gärningsform för en redan tidigare straffbar gärning. Allmänna begränsningsförutsättningar är kravet att det om brottet föreskrivs i lag, kravet på acceptabilitet, d.v.s. ett tungt vägande samhälleligt skäl och en godtagbar grund för en kriminalisering med hänsyn till systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna, kravet på integritet för kärnområdet för de grundläggande fri- och rättigheterna, kravet på proportionalitet, kravet på rättsskydd och på att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna iakttas.

     Riksdagens lagutskott har för sin del betonat följande förutsättningar (LaUU 9/2004, LaUB 8/2004, LaUB 15/2005, LaUB 2/2006): Lagstiftningen ska fylla de krav som ställs för att det ska vara godtagbart att straffbestämmelser används som samhällelig regleringsmekanism. Detta gäller även om straffskalan är böter. Kriminalisering måste avse gärningstyper och inte enskilda gärningar eller individer. Det måste finnas en godtagbar grund för all strafflagstiftning. Därtill måste det finnas ett vägande samhälleligt behov som förutsätter att ett nytt brottsrekvisit stiftas för att för att nå ett mål som man bedömer vara godtagbart. Gällande lagstiftning och eventuella alternativ för att nå målet måste därför beaktas. Kriminaliseringen ska också ha en preventiv verkan på det sättet att det finns en motiverad anledning att anta att den nya straffbestämmelsen åtminstone i viss utsträckning har de effekter som eftersträvas. Kriminaliseringen ska enligt legalitetsprincipen i grundlagens 8 § vara exakt och noga avgränsad. Brottsrekvisiten för varje brott ska vara så noggrant uttryckta att det utifrån bestämmelsen går att säga om en verksamhet eller försummelse är straffbar. Kravet på exakthet och noggrannhet ska särskilt beaktas om ett beteende i ett brottsrekvisit har samband med andra grundläggande fri- och rättigheter. Straffvärdet måste fastställas för den otillåtna gärningstypen. Det ska även finnas en proportionalitet mellan en otillåten gärnings straffvärde och dess straffsats och en ekvivalens mellan gärningstypernas straffsatser, så att gärningstyper med ungefär samma straffvärde tilldelas samma straffskalor.

     I samband med totalrevideringen av strafflagen har man i enlighet med de allmänna kriminaliseringsprinciperna ansett att straffrätten bör användas endast för att skydda sådana intressen som kan anses som viktiga. En kriminalisering är dessutom alltid det sista medlet jämförd med övriga samhälleliga medel. De fördelar som ska uppnås genom en kriminalisering bör alltid vara större än nackdelarna.

     Behovet av en grov gärningsform för djurskyddsbrott bör alltså betraktas i ljuset av de allmänna krav som uppställs för en straffrättslig reglering.

     Ett handlande i strid med djurskyddslagen kan förutom straff också leda till administrativa påföljder och andra åtgärder. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) kan meddela förbud och föreskrifter med stöd av djurskyddslagen eller bestämmelser som meddelats med stöd av lagen enligt 49 § djurskyddslagen. ÅMHM kan då enligt 50 § i djurskyddslagen förelägga vite för att förstärka ett förbud eller en föreskrift eller meddela hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Vid jordbruksproduktionen kan en dom för djurskyddsbrott leda till återkrav av lantbruksstöd. Grunden för att återkräva eller avbryta stöden är primärt ett missbruk av de ekonomiska stöden genom att bryta mot villkoren för dem, inte i högre grad djurskyddsrelaterade intressen. De administrativa påföljderna kan dock ofta vara ekonomiskt betydande och strängare än straffrättsliga böter och på detta sätt mycket effektiva med tanke på den preventiva verkan. De administrativa påföljdernas sanktionskumulation kan som utgångspunkt utgöra en grund för åtgärdseftergift inom det straffrättsliga systemet. Vid gärningar mot djurskyddslagen som kan klassificeras som allvarliga eller grova kan de administrativa påföljderna dock inte ersätta eller vara ett alternativ till straff.

     Då man överväger att stifta en grov gärningsform ska man med hänsyn till bestämmelsens acceptabilitet finna de grunder under vilka gärningen förutom i fråga om den helhetsbedömning som bestämmelsen förutsätter också gör det motiverat att bedöma den nuvarande grundformen mera klandervärt än för närvarande.

     En tillämpning av bestämmelsen om djurskyddsbrott ska gälla djurhållning och kräver redan i sin grundform att ett djur behandlas grymt eller utsätts för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga. Vid behandlingen av djur kan det dock påvisas och särskiljas också gärningssätt som utvisar särskild råhet och som ofta men inte nödvändigtvis alltid förutsätter aktiv verksamhet. Särskild råhet kan utvisas av t.ex. avlivning eller försök till avlivning av produktions- eller sällskapsdjur på ett lagstridigt sätt som orsakar djuren ett förlängt, stort lidande. I dessa fall är det motiverat att styra rättspraxis mot att döma ut strängare straff än för närvarande genom att stifta minimistraff för en grov gärningsform.

     De nuvarande bestämmelserna beaktar inte heller i tillräcklig grad att nyttoanvändningen av djur i det nutida lantbruket är en storskalig ekonomisk verksamhet. Djurskyddsbrott som har samband med stora produktionsenheter, djurtransporter och slakterier bör ses som en del av den ekonomiska brottligheten. Ett planmässigt kringgående och planmässiga försummelser av djurskyddsbestämmelser i ekonomisk verksamhet kan ge betydande konkurrensfördelar i förhållande till andra aktörer på marknaden. Med tanke på ett samhälleligt behov och acceptabilitet är det därför motiverat att stifta ett grovt brott som innebär en omfattande, vinsteftersträvande verksamhet i strid med djurskyddslagstiftningen eller en verksamhet där det är fråga om ett mycket stort antal djur. Målet för den grova gärningsformen är då att förebygga och betona verksamhet som i fråga om klandervärdhet kan jämföras med ekonomisk brottslighet eller i övrigt omfattande verksamhet som riktar sig mot djur eller där djur ingår som redskap. När det gäller jämförelsen med ekonomisk verksamhet ska det krävas att verksamheten har eftersträvat avsevärd ekonomisk vinning genom att kringgå djurskyddslagstiftningen. Gärningssättet för ett djurskyddsbrott ska alltid innefatta att gärningsmannen i strid med djurskyddslagen tillfogar djuret lidande. Villkoret för tillämpning av den grova gärningsformen till den det gäller att avsevärd vinning eftersträvas är följaktligen alltid att också vinningen skapas genom lidandet.

     Stiftandet av en grov gärningsform ska dock också granskas utifrån bestämmelsernas preventiva verkningar. Djurskyddsbrott begås inte nödvändigtvis så planerat och beräknande att strängheten för den grova gärningsformen verkar avhållsamt när det gäller att begå gärningen. Vid försummelser av skötseln av sällskapsdjur kan det vara fråga om att gärningsmannen förlorat det allmänna greppet om sitt liv och att alla de som han eller hon sörjer för och närkretsen lider av detta. Enskilda särskilt råa gärningar kan för sin del ofta begås i hastigt mod eller under sinnesförvirring, och i dessa situationer förmår gärningsmannen ofta inte gestalta de eventuella straffrättsliga påföljderna för gärningen. Också när det gäller brott som riktar sig mot produktionsdjur kan det vara fråga om försummelser som har samband med företagarens ork, utbrändhet eller bristande mentala balans på vilka faktorer ett straffhot inte har stor inverkan. Den preventiva verkan i dessa situationer av att stifta en grov gärningsform och därmed strängare straff än för närvarande vore därför begränsad.

     Ett hot om straff kan däremot ha en preventiv verkan på någon nivå när det gäller planmässig verksamhet i strid med djurskyddslagen. Planmässig ekonomisk verksamhet i strid med djurskyddslagen har för närvarande förekommit i rättspraxis i endast ett fåtal fall i hela Finland. De djurskyddsbrott som har gett gärningsmännen en betydande ekonomisk nytta är mycket sällsynta i Finland. Det är dock inte uteslutet att en sådan verksamhet i framtiden kan förekomma t.ex. på ett sådant sätt att den ekonomiska verksamheten inleds i eller överförs till länder där övervakningen av djurskyddsbestämmelser är ineffektivare än i Finland. Också djurtransporter på Europeiska gemenskapens område eller till tredjeländer utgör internationell verksamhet som också en åländsk/finländsk företagare kan vara delaktig i.   Det kan anföras omständigheter som såväl talar för som talar mot att stifta en grov gärningsform. Mot talar det att redan den för närvarande föreskrivna straffskalan gör det möjligt att vid behov döma ut strängare straff. Att föreskriva ett strängare straffhot har också en skäligen begränsad preventiv verkan när det gäller att begå djurskyddsbrott, framför allt om risken för att åka fast är liten. I ljuset av rättspraxis finns det dock ett behov av att klarare än för närvarande i lagstiftningen skilja åt särskilt grova gärningssätt för att betona hur klandervärda de är. Att stifta en grov gärningsform vore ett medel att styra rättspraxis att bedöma sådana gärningar vara mer klandervärda än för närvarande och att för gärningarna mäta ett straff som har rätt proportion i förhållande till hur klandervärda de är.

     Av dessa orsaker föreslås det att det stiftas en ny 59a § om grovt djurskyddsbrott. Ett djurskyddsbrott ska kunna bedömas som grovt, om brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller genom brottet eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning. Dessutom ska förutsättas i de nämnda fallen att brottet även bedömt som en helhet är grövre än grundformen. Att konstatera att någon av de omständigheter som nämns i bestämmelsen är för handen är alltså inte tillräckligt för tillämpningen av den strängare straffskalan, utan det krävs alltid också en helhetsbedömning av hur grov gärningen är. De förutsättningar som nämns i lagen är dessutom uttömmande, d.v.s. gärningen kan bedömas som grov endast i de fall som föreskrivs i lagen.

     För nu gällande bestämmelse om djurplågeri samt i förslaget om ny bestämmelse om djurskyddsbrott är det föreskrivna straffet böter eller fängelse i två år. På grund av den gradering av straffskalorna som har omfattats vid totalrevideringen av strafflagen är straffskalan för den grova gärningsformen i dylika fall normalt fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Skalan måste bedömas mot bakgrund av straffet för andra i strafflagen reglerade brott. Om man utgår från graderingen av de straffskalor som infördes i samband med totalöversynen av strafflagen är straffskalan om högst fyra år för grovt djurskyddsbrott den vedertagna skalan för grova brott där det strängaste straffet för brott av normalgraden är fängelse i två år. Minimi- och maximistraffet för brott mot en människas liv och hälsa är avsevärt strängare (t.ex. SL 21 kap. 6 §, grov misshandel: fängelse i minst ett och högst tio år, SL 21 kap. 9 §, grovt dödsvållande; fängelse i minst fyra månader och högst sex år). I strafflagen ingår också några grova gärningsformer där maximistraffet är fängelse i tre år (SL 38 kap. 4 §, grov kränkning av kommunikationshemlighet) eller fängelse i två år (SL 38 kap. 8a §, grovt dataintrång, SL 24 kap. 2 §, grovt hemfridsbrott). I dessa fall är straffet för brott av normalgraden lindrigare än för djurskyddsbrott, i regel fängelse i ett år eller sex månader. Den som dömts för djurskyddsbrott kan få straffet kombinerat med djurhållningsförbud som tilläggspåföljd eller den som dömts till djurhållningsförbud kan i en administrativ process gå miste om t.ex. jordbruksstöd. Liknande förbud och administrativa eller andra påföljder såsom förlust av tillstånd kan emellertid utfärdas också i samband med exempelvis miljö- och ekobrott. Landskapsregeringens bedömning är att straffskalan för grovt djurskyddsbrott med tilläggspåföljder står i rätt proportion till gärningens klandervärdhet och andra i strafflagen reglerade brott.

     Det ska vara möjligt att fortsättningsvis döma ut fängelsestraffet för grovt djurskyddsbrott villkorligt när fängelsestraffet som döms ut är på högst två år.

 

Lindrigt djurskyddsbrott

 

Det föreslås att det stiftas en ny 59b § om lindrigt djurskyddsbrott. I bestämmelsen ska föreskrivas att lidandet, smärtan eller plågan som orsakas djuret ska vara ringa. Det ska i bestämmelsen dessutom förutsättas en helhetsbedömning av hur ringa de olika faktorerna är. Sättet för att formulera bestämmelsen motsvarar alltså brottrekvisiten för vissa andra lindriga gärningar som är kriminaliserade i strafflagen (t.ex. SL 21 kap. 7 §, lindrig misshandel). Syftet med preciseringen av bestämmelsen är att förtydliga dess tillämpningsområde och tillämpningsområdet för grundformen för djurskyddsbrott och på detta sätt förenhetliga tillämpningen av dem i rättspraxis.

 

Överväganden om djurhållningsförbud

 

Den som har meddelats djurhållningsförbud kan i nuläget äga djur om han eller hon inte sörjer för deras välfärd. Landskapsregeringen föreslår att huvudregeln istället ska vara att den som meddelats djurhållningsförbud inte ska äga djur. Domstolen kan enligt förslaget fortfarande av särskilda skäl ge den dömde möjlighet att helt eller delvis äga djur som inte är föremål för brott och som ägs av honom eller henne, om det är möjligt att fastslå djuren i beslutet.

     Det föreslås att domstolen samtidigt ska meddela den som har dömts för grovt djurskyddsbrott djurhållningsförbud. Domstolen ska dock i situationer där det finns särskilt vägande skäl för detta avstå från att meddela förbud. Att meddela förbud ska dock vara en klar huvudregel och att avstå från att meddela förbud utgöra ett undantag för vilket det förutsätts att domstolen motiverar sitt undantagsbeslut. Eftersom djurhållningsförbud är en säkringsåtgärd som förordnas för att skydda djur, ska de särskilt vägande skälen för att avstå från att meddela djurhållningsförbud ha samband med situationer där det för att skydda djuren inte är nödvändigt att meddela djurhållningsförbud. Behovet av ett förbud ska bedömas såväl med hänsyn till att trygga de djur som är föremål för brott som med hänsyn till att förebygga nya brott.

     För närvarande föreskrivs i lagen inte om djurhållningsförbudets längd. Mycket korta förbud har inte heller i praktiken meddelats. I undantagsfall, när domstolen överväger behovet av ett förbud, är det möjligt att en obligatorisk i lagen föreskriven minimilängd i vissa situationer skulle leda till att förbud inte meddelas. Djurhållningsförbud på kortare tid än ett år är dock i praktiken ineffektiva och dessutom problematiska med hänsyn till verkställigheten. Det föreslås därför att det i lagen föreskrivs ett år som minimitid för djurhållningsförbud. Detta ändrar inte mycket på nuläget, men säkerställer en viss minimilängd för djurhållningsförbud.

     I nuläget föreskrivs i lagen inte förutsättningarna för ett bestående djurhållningsförbud, utan förutsättningarna för att meddela ett sådant lämnas till domstolens prövning. Att meddela ett bestående djurhållningsförbud är en mycket sträng påföljd, särskilt om det meddelas så att det gäller samtliga djurarter. Att skriva in grunderna i lagen är viktigt med hänsyn till legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och svarandens rättsskydd.

     Med tanke på hur strängt ett bestående förbud är, bör möjligheten att meddela ett bestående förbud avgränsas till att gälla endast grova djurskyddsbrott. Undantag är situationer där gärningsmannens personliga egenskaper, så som hälsotillstånd och svaghet som har samband med hög ålder, är grunder för att personen bedöms vara bestående oförmögen eller olämplig att sörja för djur. Enligt förslaget prövar domstolen fortsättningsvis meddelandet av ett bestående förbud, men det ska vara möjligt att meddela förbudet endast i de fall som föreskrivs i lag. I samtliga fall ska det dessutom krävas att den som meddelas djurhållningsförbud bedöms vara bestående oförmögen eller olämplig att äga hålla eller sköta djur eller annars svara för deras välfärd.

     För närvarande meddelas djurhållningsförbud av domstolarna på tjänstens vägnar utan att åklagaren har yrkat på det. Svarandens rättsskydd och en grundlig utredning av ärendet skulle dock kräva att samtliga yrkanden som riktas mot den åtalade kommer fram i stämningsansökan i ett så tidigt skede av rättsprocessen som möjligt. Därför föreslås det att djurhållningsförbud ska meddelas på yrkande av åklagaren. Svaranden har då tillfälle att uttala sig om yrkandet och att också i övrigt försvara sig mot yrkandet. Att meddela djurhållningsförbud på åklagarens yrkande skulle också säkerställa att villkoren för och bakgrunden till förbudet utreds av åklagaren, vilket skulle göra rättsprocessen effektivare.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inte några nämnvärda ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Förslaget ger ett bättre djurskydd. Förslaget har ingen känd verkan avseende miljö i övrigt eller på jämställdhet.

 

5. Remiss

 

Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning hos lagberedningen och har beretts i samarbete med miljöbyrån. Lagförslaget har sänts på tjänstemannaremiss till ÅMHM, Ålands polismyndighet, Landskapsåklagarämbetet, Ålands producentförbund, Ålands hushållningssällskap, Ålands djurskyddsförening r.f., Ålands hästavelsförening r.f., Ålands fåravelsförening r.f., Föreningen Ålandsfåret r.f., Ålands kenneldistrikt r.f. och Ålands fiskodlarförening r.f. Remissvar har inkommit från ÅMHM, Ålands polismyndighet, Ålands djurskyddsförening r.f. och Föreningen Ålandsfåret r.f. Ett gemensamt utlåtande har inkommit från Ålands producentförbund och Ålands hushållningssällskap.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av djurskyddslagen

 

56 §. Handräckning. Verkställighet av en förverkandepåföljd som gäller djur kräver särskild sakkunskap. En bedömning av djurens skick måste göras. Om åtgärder enligt djurskyddslagen för att skydda djuren är nödvändiga går de före förverkandepåföljden. ÅMHM ska vid behov ge polisen handräckning vid verkställighet av förverkandepåföljd som gäller djur. När det gäller gränsveterinärens uppgifter inom gränsbevakningen gäller vad som bestäms i rikslagstiftning.

 

57a §. Förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen. Paragrafen är ny och innefattar förseelser mot djurskyddslagstiftning där något djur inte kan komma att lida. De förseelser i nuvarande 58 § där ett djur inte kan komma att lida överförs till den nya bestämmelsen. I riket finns liknande bestämmelser i djurskyddslagen 54 §, lagen om transport av djur 39 § och lagen om försöksdjursverksamhet 38 §.

     Rikets 54 § 2 mom. 1 punkt motsvaras i nuläget närmast av landskapets 58 § 1, 2 och 4 punkter. 54 § 2 mom. 3 punkten motsvaras närmast av landskapets 58 § 5 punkten och delar av 3 punkten. Någon motsvarighet till rikets 54 § 2 mom. 2 punkten finns inte i nuläget i landskapslagstiftningen, men föreslås i förslaget.

     En sanktion införs för brott mot 22 § om rörlig handel med djur. I den tidigare lagstiftningen har det inte funnits någon sanktion. Sanktionen som införs är samma som finns i riket i 54 § 2 mom.

     Sanktionen om idkande av verksamhet utan tillstånd eller i strid med villkor som förenats med sådant tillstånd gällande 39 § om transport av djur i förvärvssyfte behövs inte längre. Detta eftersom mer detaljerade bestämmelser finns föreskrivna i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och de sanktioner som finns i den av lagtinget antagna 58 § 6-11 punkter är tillräckliga. (Dessa bestämmelser har nu genomgått presidentens lagstiftningskontroll gällande lagtingets beslut 7/2011, Fr. 8/2010-2011 och presidenten har den 8 april 2011 meddelat att hon inte funnit hinder för att lagstiftningen ska kunna träda ikraft. ÅFS-nummer finns ännu inte). Dessa sanktioner överförs till den nya bestämmelsen. Detta överensstämmer med rikslagstiftningen där de brott mot EG-förordningen som inte gäller djurhållning inte kan leda till djurhållningsförbud i djurtransportförseelsen i 39 § lagen om transport av djur.

     Sanktionen för försummande av skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 40 § om register för djurtransportörer tas bort. Motsvarande sanktion finns inte i rikslagstiftningen i bestämmelsen om djurtransportförseelse i 39 § lagen om transport av djur.

     När det gäller sanktionen för den åländska 6c § (som även omfattas av lagtingets beslut 7/2011, Fr. 8/2010-2011 och presidentens meddelande från 8 april 2011) finns en motsvarande sanktion i riket i 26a § och 54 § 2 mom. (riksdagens svar 341/2010, RP 296/2010).

 

58 §. Djurskyddsförseelse. I nuläget har inte djurhållningsförbud kunnat dömas ut i landskapet på basen av att en djurhållare dömts för djurskyddsförseelse. Strukturen i lagstiftningen görs om då den anknyter till den nya bestämmelsen om djurhållningsförbud. Enligt förslaget är det liksom i riket möjligt att döma till djurhållningsförbud för de förseelser som omfattas av 58 § (jfr. rikslagstiftningens 54 § 1 mom.), medan det inte är möjligt att döma till djurhållningsförbud för de förseelser som omfattas av den nya 57a § (jfr. rikslagstiftningens 54 § 2 mom.).

 

59 §. Djurskyddsbrott. I riket finns liknande bestämmelser i SL 17 kap. 14 §, 53 § djurskyddslagen, 40 § lagen om transport av djur och 38 § lagen om försöksdjursverksamhet. Brottsbenämningen ändras från djurplågeri till djurskyddsbrott.

     I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska behandlas. Om rättigheter för djur finns det inte bestämmelser i djurskyddslagen eller i andra lagar, men det uppställs skyldigheter för människor att behandla djur sakligt. Osaklig eller grym behandling av djur kränker de rådande uppfattningarna om hur djur ska behandlas och väcker anstöt eller förargelse. Bestämmelserna om skyddande av djur anses inte skydda djurets ägares rättigheter. Människornas skyldigheter vid behandlingen av djur är i allmänhet oberoende av i vems ägo djuren är eller av om de ägs av någon. Djurets ägare och skötare har särskilda skyldigheter i förhållande till djuret, såsom tillsyns- och övervakningsskyldighet.

     Djurskyddslagen innehåller nu straffbestämmelser vilkas innehåll huvudsakligen fastställs av övriga bestämmelser i lagen och i bestämmelser meddelade med stöd av den. Enligt förslaget gör den sig skyldig till djurskyddsbrott som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom att misshandla, överanstränga, lämna utan behövlig vård eller föda eller annars i strid med djurskyddslagen behandla djur grymt eller på ett sätt som åsamkar djuret onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Eftersom det inte är möjligt att i straffbestämmelsen kortfattat definiera alla gärningsformer för grym eller plågsam behandling av djur, fastställs brottsrekvisitet fortfarande till stor del på basis av djurskyddslagens bestämmelser.

     För att det ska vara fråga om djurskyddsbrott, förutsätts av gärningsmannen uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta är ett högre krav vid en jämförelse med nuvarande landskapslag eftersom endast oaktsamhet krävs där. Uppsåt eller grov oaktsamhet fastställs utgående från de allmänna synpunkterna gällande straffrättsligt tillräknande. Uppsåtligt handlar den som vid behandlingen av djur strävar efter att förorsaka onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga, eller inser att detta är en säker eller mycket sannolik följd av hans eller hennes handlande eller försummelse. Med att åsamka djur onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga av grov oaktsamhet, avses en allvarlig överträdelse av en skyldighet i djurskyddsbestämmelserna gällande behandling av djur, vilken ger uttryck för en likgiltig eller liknöjd attityd till de nämnda skyldigheterna. Till exempel den som håller ett djur i totalt olämpliga förhållanden utan att ens försöka ta reda på hurdant förvaringsutrymme djuret behöver enligt djurskyddslagstiftningen, gör sig enligt den föreslagna bestämmelsen skyldig till djurskyddsbrott.

     Som gärningsform för djurskyddsbrott nämns först misshandel av djur. Misshandel av djur kan ske genom liknande handlingar som misshandel av människor enligt SL 21 kap. 5-7 §§, såsom genom att sparka, skjuta, knivskära eller utöva övrigt våld. Misshandel av djur kan t.ex. också vara att orsaka djuret sjukdom mer indirekt genom att blanda ett ämne som är skadligt för hälsan i djurets mat. Rekvisitet för misshandel av djur varierar dock beroende på bland annat djurart, ras och djurets användningssätt. Att knycka en hund i kopplet eller att hastigt fysiskt tillrättavisa hunden i syfte att leda eller skola den, kan t.ex. inte inom allmänt godkända gränser anses som misshandel av hunden. Detsamma gäller t.ex. order som en ryttare eller travtränare ger till hästen med tömmarna eller piskan, då det sker utan användning av nämnvärd fysisk kraft. Som misshandel av djur kan inte heller anses ett vetenskapligt eller annat djurförsök; då gäller landskapsförordningen (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål. Våld mot ett djur som angriper en människa eller ett husdjur bedöms med stöd av SL 4 kap. 5 § som nödtillstånd.

     I djurskyddslagen och -förordningen nämns vissa förbjudna handlingar som kan anses som ovan avsedd misshandel av djur, eller som i varje fall kan anses som behandling som annars är grym eller som åsamkar onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Sådan behandling kan vara bl.a. att hålla djur i oskäligt sträng tukt, att dressera dem oskäligt strängt, att utföra en onödig operation eller annan åtgärd och att avliva ett djur på ett långsamt och smärtsamt sätt. I djurskyddsförordningen anges vidare att ett djur inte får skadas eller behandlas våldsamt. Det är förbjudet att binda djur på ett sätt som åsamkar onödigt lidande, att sparka djur och att i tuktnings- eller dressyrsyfte eller i annat sådant syfte slå djur med ett tillhygge som skadar dem. Ytterligare anges i djurskyddsförordningen att det är förbjudet att släpa djur så att de dras i hornen, benen, svansen, pälsen eller omedelbart i huvudet eller att annars hantera dem så att de åsamkas onödigt lidande. Det står onödigt lidande i förordningen. Med onödigt lidande avses självklart inte normal hantering av djuren. Ett visst lidande kan därtill ibland vara nödvändigt och berättigat av djurskyddsskäl. Ett exempel är räddande av ett djur som gått ner sig i lera eller is. För att försöka rädda djurets liv är det då motiverat att försöka dra djuret till säkerhet. Då kan det vara nödvändigt att fästa remmar eller ta tag i de delar av djuret som går att nå och sedan försöka dra upp djuret till säkerhet. I djurskyddsförordningen avses med åsamkande av onödigt lidande samt onödig smärta och plåga åtminstone att levande djur används som mål vid övningsskjutning eller skyttetävling, att taggsporrar, tagghalsband och taggbetsel används, att levande fisk fjällas eller rensas samt att levande djur plockas eller flås, att levande fåglar eller däggdjur eller andra ryggradsdjur ges som föda till ett djur i vård, om detta inte är nödvändigt för att det djur som är i vård senare ska kunna sättas ut i naturen eller i övrigt absolut nödvändigt för djuret, att mer än skälig människokraft används vid utdragning av foster ur födande djur, att djur forslas upphängda vid någon kroppsdel samt att husdjur eller sådana djur som uppfötts vid en farm dödas med skjutvapen vid jakt. Också användande av våldsamma träningsmetoder vid träning av ett djur som är avsett för djurtävlingar kunde utgöra misshandel av djur.

     Överansträngning av djur kan vara antingen kortvarig eller fortgående. Kortvarig överansträngning är till exempel att låta en häst bära en börda som övergår dess krafter eller att träna en häst eller ett annat djur som används för tävlingar så att djuret uppenbart försätts i ett tillstånd av överansträngning, vilket förorsakar djuret lidande, smärta eller plåga. Långvarigare överansträngning kan vara till exempel att använda djuret till arbetsuppgifter eller att fortgående störa djuret så att det inte får tillräcklig vila. Överansträngning kan utgöra djurskyddsbrott då djuret därav förorsakas lidande, smärta eller plåga.

     Både i djurskyddslagen och -förordningen finns det uttryckliga bestämmelser om vård- och övrig tillsynsskyldighet gällande djur.

     I 59 § djurskyddslagen gällande djurplågeri uppräknas nu flera olika gärningssätt. Av dem är dock inte alla sådana att de i varje situation är grymma eller åsamkar onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Rekvisitet för djurskyddsbrott kan uppfyllas också av annan slags mot djurskyddslagen stridande behandling av djur som mer indirekt åsamkar djuren onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Sådan behandling kan vara att öka, minska eller upprätthålla djurens prestationsförmåga på konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande ämnen eller preparat eller att på motsvarande sätt öka djurens produktionsförmåga på konstlat sätt eller att tvångsmata djur i gödningssyfte eller för ökande av produktionen. Det finns skäl att behålla straffbarheten också för sådana i djurplågeribestämmelsen indirekt avsedda gärningar som gäller djurhållning och som indirekt kan anses vara grymma eller åsamka onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Därför ska djurskyddslagens bestämmelse om djurskyddsbrott utformas så att den omfattar alla överträdelser av bestämmelserna gällande djurhållning i djurskyddslagen eller i bestämmelser givna på basis av denna. Också de djurhållningsförfaranden som avses i gällande djurplågeribestämmelse och som inte direkt kan anses utgöra plågande av djur ska således fortsättningsvis vara straffbara.

     För att rekvisitet för djurskyddsbrott ska uppfyllas förutsätts förutom det ovannämnda, att behandlingen av djuret är grym eller åsamkar djuret onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga. Ifall behandlingen av djuret är grym eller åsamkar djuret onödigt lidande eller onödig smärta eller plåga, beror på arten av det djur som är föremål för gärningen och på den allmänt rådande uppfattningen om hurdana gärningar som åsamkar djur av olika arter smärta eller plåga. Fastän det inte uttryckligen framgår av bestämmelserna, tillämpas bestämmelserna om djurskydd närmast med avseende på djur som används av människor för ekonomisk nytta eller husdjur som hålls som sällskapsdjur och av djurarterna närmast med avseende på däggdjur eller andra långt utvecklade ryggradsdjur. Bestämmelsen om djurskyddsbrott skyddar dock i princip djur i allmänhet, också vilda djur eller djur som representerar en lägre utvecklingsnivå än vad som nämnts ovan. Som förutsättning anses dock djurets förmåga att känna lidande, smärta eller plåga.

     Straffskalan för djurskyddsbrott föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

 

59a §. Grovt djurskyddsbrott. I riket finns liknande bestämmelser i SL 17 kap. 14a §, 53 § djurskyddslagen, 40 § lagen om transport av djur och 38 § lagen om försöksdjursverksamhet. Om vid djurskyddsbrott, brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller det eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning och brottet även bedömt som en helhet är grovt ska dömas till grovt djurskyddsbrott. I paragrafen räknas grunderna för tillämpningen av bestämmelsen om den grova gärningsformen upp. Förteckningen över grunderna är uttömmande. Det görs en helhetsbedömning i fråga om grova brott. En tillämpning av bestämmelsen ska alltså förutsätta att gärningen förutom att uppfylla de enskilda grunderna också bedömd som en helhet ska vara grov.

     Enligt första punkten döms för grovt djurskyddsbrott, om brottet begås på ett synnerligen grymt eller rått sätt och om gärningen också bedömd som en helhet är grov. Samma grund har använts i ett flertal av strafflagens kapitel (t.ex. SL 21 kap.2 §, mord; SL 21 kap. 6 §, grov misshandel; SL 20 kap. 2 §, grov våldtäkt; SL 31 kap. 2 §, grovt rån). Det finns en nyansskillnad mellan råhet och grymhet och därför har de vardera nämnts såväl i de ovan nämnda bestämmelserna som i den nu föreslagna bestämmelsen. Tyngdpunkten för råheten ligger i hur grov gärningen är. Att sparka någon i huvudet kan i allmänhet anses som ett rått gärningssätt medan våld som riktar sig mot en försvarslös person kan anses grymt. Exemplet finns med för att illustrera skillnaden mellan råhet och grymhet. Både djur och människor kan behandlas rått eller grymt, men det är skillnad på djur och människor.

     Ett djurskyddsbrott förutsätter redan i sin grundform grymhet varför det enligt förslaget för gärningsformen förutsätts att gärningen begås på ett synnerligen grymt eller rått sätt. Endast ett djurskyddsbrott som är klart grymmare och råare än grundrekvisitet för djurskyddsbrott kan bedömas vara grovt. Som en synnerligen rå och grym gärning kan anses t.ex. att tända eld på djuret, en kontinuerlig tortyr eller misslyckade avlivningsförsök på ett lagstridigt sätt så att djuret åsamkas förlängt och stort lidande. Slagsmål mellan djur eller djurarter (t.ex. hundslagsmål och tuppfäktningar) kan också utgöra sådana element som utvisar att lidandet eller plågan orsakas på ett synnerligen grymt eller rått sätt.

     Enligt den andra punkten i momentet döms för grovt djurskyddsbrott, om brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur. Att föremålet för brottet är ett stort antal är en grund för tillämpning av den grova gärningsformen också i fråga om vissa andra brott så som vid grovt narkotikabrott och grov penningförfalskning (SL 50 kap. 2 § och SL 37 kap. 2 §). Ett mycket stort antal utvisar att verksamheten är storskalig. Det stora antalet djur ska bedömas djurartsvis. För fjäderfäs del ska alltså ett mycket stort antal bedömas enligt en annan måttstock än i fråga om kor eller sällskaps- och hobbydjur. En ägare av produktionsdjur äger i allmänhet ett större antal sådana än det antal sällskaps- och hobbydjur som ägs av en ägare till de sistnämnda. Det förutsätts därför i bestämmelsen att det inte endast är fråga om ett stort antal djur, utan om ett mycket stort antal djur. Ett djurskyddsbrott som riktar sig mot produktionsdjur ska alltså inte nödvändigtvis bedömas som grovt endast på grund av det stora antalet djur. Det kan vara fråga om ett mycket stort antal djur t.ex. om samma aktörers olagliga verksamhet, t.ex. transportverksamhet, har pågått i åratal eller verksamheten i övrigt har varit exceptionellt omfattande.

     Ett mycket stort antal djur ska inte ensamt för sig vara tillräckligt för en tillämpning av bestämmelsen, utan det förutsätts dessutom alltid att gärningen också bedömd som en helhet ska kunna bedömas som grov. Via en helhetsbedömning ska det bedömas om gärningen förutom i fråga om de enskilda förutsättningarna också i övrigt blir allvarligare än grundformen. Helhetsbedömningen kan inverka också i en lindrande riktning, om det finns omständigheter som utvisar att gärningen trots det mycket stora antalet djur inte kan bedömas vara grov.

     Som den tredje tillämpningsgrunden i paragrafen föreslås att genom djurskyddsbrottet eftersträvas en avsevärd ekonomisk vinning. Också denna grund har använts i ett flertal av strafflagens bestämmelser om grov gärningsform som har samband med ekonomisk verksamhet (t.ex. SL 28 kap. 5 §, grov förskingring; SL 29 kap. 2 §, grovt skattebedrägeri). En produktionsrelaterad eller kommersiell verksamhet i fråga om djur syftar ofta till ekonomisk vinning. För att gärningen ska bedömas vara grov ska det förutsättas att det vid verksamheten har eftersträvats avsevärd ekonomisk vinning genom att kringgå djurskyddslagstiftningen. Grunden lappar delvis över grunden som avser ett stort antal djur. Betydande ekonomisk vinning kan dock eftersträvas utan att det nödvändigtvis är fråga om ett stort antal djur. Å andra sidan kan gärningen rikta sig mot ett stort antal djur utan att den vinning som gärningen skapar kan bedömas vara avsevärd. De båda föreslagna grunderna har därför sina egna självständiga tillämpningsområden i bestämmelsen. Gärningssättet för ett djurskyddsbrott innefattar alltid att gärningsmannen i strid med djurskyddslagen tillfogar djuret lidande. Villkoret för tillämpning av den grova gärningsformen till den det gäller att avsevärd vinning eftersträvas är följaktligen alltid att också vinningen skapas genom lidandet.

     Också vid tillämpningen av denna grund ska gärningen bedömd som en helhet kunna anses som grov. Grovt djurskyddsbrott ska på samma sätt som djurskyddsbrott vara straffbart om det begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

     Med gärning avses såväl aktiv verksamhet som underlåtelse. Att lämna djur att dö utan skötsel eller att sjunka ned i dynga under en lång tid kan uppfylla rekvisitet för grovt djurskyddsbrott. Straffet föreslås på de grunder som anges i den allmänna motiveringen vara fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

 

59b §. Lindrigt djurskyddsbrott. I riket finns liknande bestämmelser i SL 17 kap. 15 §, 53 § djurskyddslagen, 40 § lagen om transport av djur och 38 § lagen om försöksdjursverksamhet. Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till lidandet, smärtan eller plågan är ringa eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen dömas för lindrigt djurskyddsbrott. Det förutsätts att lidandet, smärtan eller plågan ska vara ringa. Lidandet, smärtan eller plågan kan till exempel vara kortvarig eller till sin natur ringa. Bestämmelsen ska dessutom förutsätta att gärningen bedömd som en helhet är ringa. Att avliva ett djur på ett olagligt sätt medför inte nödvändigtvis lidande för djuret, om döden inträffar snabbt. Vid ett brott som har lett till ett djurs död kan det dock som utgångspunkt anses att gärningen i allmänhet inte anses som ringa. Lidandet kan inte heller anses som ringa, om ett djur till följd av brottet och för att undvika fortsatt lidande av djurskyddsrelaterade orsaker måste avlivas. En annan faktor i anslutning till brottet, på basis av vilken brottet kan anses lindrigt, kan t.ex. vara det att gärningsmannen inte haft för avsikt att orsaka djuret skada eller sjukdom. Även någon annan faktor i anslutning till brottet kan leda till att brottet bedöms vara lindrigt, dock ska tillämpningen av stadgandet alltid förutsätta att brottet också bedömt som helhet är lindrigt. Också i samband med lindrigt djurskyddsbrott förutsätts hos gärningsmannen uppsåt eller grov oaktsamhet. Straffet för lindrigt djurskyddsbrott föreslås vara böter.

 

59c §. Juridiska personers straffansvar. I riket finns liknande bestämmelser i SL 17 kap. 24 §. I 9 kap. strafflagen ingår allmänna stadganden om tillämpningsområdet för stadgandena om juridiska personers straffansvar, om förutsättningarna för sådant ansvar, om samfundsbot och grunderna för fastställande av samfundsbot, om möjlighet till åtalseftergift, om domseftergift, om jämkning, om verkställighet mm. Om tillämpningsområdet för juridiska personers straffansvar i samband med vissa brott stadgas särskilt. Denna bestämmelse tas därför in i djurskyddslagen. Se närmare i Fr. 11/2010-11 om straffansvar för juridiska personer.

     Juridiska personers straffansvar gäller djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott; lindrigt djurskyddsbrott omfattas inte. Ett djurskyddsbrott uppfattas vanligen som en privatpersons grymma behandling av ett djur. Det finns dock flera typer av djurhållningsföretag som ofta bedrivs av juridiska personer där denna typ av brottstyp kan förekomma. Häst- och boskapsuppfödning på Åland domineras av familjeföretag just nu, men det kan i framtiden bli vanligare med bolagsformer inom branschen. Bland annat uppköpare av djur, företag som transporterar djur och slakteriföretag är ofta juridiska personer.

 

60 §. Djurhållningsförbud I riket finns liknande bestämmelser i SL 17 kap. 23 § och 55 § djurskyddslagen.

     I 1 mom. i paragrafen anges förutsättningarna för att meddela djurhållningsförbud. Den som har dömts för grovt djurskyddsbrott ska enligt förslaget samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Domstolen ska dock kunna avstå från att meddela djurhållningsförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Ett förbud är alltså huvudregel och att avstå från att meddela förbud ett undantag som särskilt ska motiveras. De särskilda grunderna ska ha samband med syftena för att meddela ett djurhållningsförbud, d.v.s. en bedömning av situationen med hänsyn till att trygga djurens välfärd. Behovet av ett förbud bör bedömas såväl med hänsyn till att trygga de djur som har varit föremål för brott som att förebygga nya brott. Ett sådant som undantag fungerande särskilt vägande skäl som avses i momentet kan vara t.ex. att brottet begås under exceptionella levnadsförhållanden i ljuset av vilket det kan bedömas att han eller hon inte längre återfaller i brott.

     De djur som är föremål för brott kan inte samtidigt förklaras förverkade till staten, om inte den dömde samtidigt meddelas djurhållningsförbud. De gärningar som avses i bestämmelsen om grovt djurskyddsbrott är till sin art synnerligen grova och utvisar i allmänhet hos sin gärningsman en allvarlig likgiltighet inför djurens välfärd. Att lämna de djur som varit föremål för brott i en sådan persons ägo som har dömts för grovt djurskyddsbrott kan alltså mycket sällan ha acceptabla särskilt vägande skäl med hänsyn till att trygga djurens välfärd.

     Att undantagsvis avstå från att meddela förbudet bör också bedömas utifrån den kommande verksamheten för den som har dömts för grovt djurskyddsbrott. När domstolen överväger förbudet bör den bedöma risken för återfall i brott såväl med hänsyn till de djur som har varit föremål för brottet som nya djur som den dömde eventuellt skaffar. I ljuset av detta vore det eventuellt inte nödvändigt att i alla situationer meddela djurhållningsförbud. Ett exempel vore en verkställande direktör för ett bolag som på grund av brottet förlorat sin ställning i bolaget som är specialiserat på produktionsdjur. Om det å andra sidan finns en fara för att den dömde i fråga efter domen fortsätter ekonomisk verksamhet som avser djur, kan ett djurhållningsförbud djurartsvis vara motiverat. Situationer där ett förbud för en person som har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott inte ens som begränsat vore nödvändigt för att förebygga nya brott är alltså i praktiken sällsynta och utgör undantag.

     I momentet föreskrivs dessutom att den som döms för djurskyddsbrott eller lindrigt djurskyddsbrott samtidigt kan meddelas djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud kan också meddelas en person som döms för djurskyddsförseelse och som kan anses olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd. Möjligheten att meddela djurhållningsförbud vid lindrigt djurskyddsbrott finns även i nu gällande djurplågeribestämmelse som innefattar lindriga brott. Möjligheten att meddela djurhållningsförbud i samband med djurskyddsförseelser i 58 § är ny. Möjligheten att meddela djurhållningsförbud till personer som till följd av otillräknelighet m.m. inte döms till straff finns redan i nuläget.

     På de grunder som anges i den allmänna motiveringen föreslås det att djurhållningsförbud ska meddelas på yrkande av åklagaren.

     I 2 mom. i paragrafen definieras djurhållningsförbud. Enligt definitionen får den som har meddelats djurhållningsförbud medan förbudet varar inte äga, hålla eller sköta djur och inte heller annars sörja för djurs välfärd. Domstolen ska dock kunna förordna att den som har meddelats förbud fortsättningsvis helt eller delvis får äga djur som inte är föremål för brottet och som ägs av honom eller henne då beslutet meddelades, om det är möjligt att fastslå dem i beslutet. Möjligheten till en avvikelse gäller endast ägandet av sådana djur, inte att sköta dem eller annars sörja för deras välfärd.

     Detta möjliggör att den som har meddelats djurhållningsförbud fortsättningsvis helt eller delvis kan äga en utomlands placerad värdefull travhäst eller i fråga om sitt avelsvärde värdefulla exemplar av sin nötboskap t.ex. med tanke på en kommande generationsväxling. Avvikelsemöjligheten ska dock vara begränsad att gälla endast sådana djur som inte har varit föremål för brott och som den som den som har meddelats förbud äger när förbudet meddelades. Domstolen kan alltså inte tillåta anskaffningen av nya djur medan djurhållningsförbudet varar. Av praktiska orsaker förutsätts det dessutom att djur som lämnas utanför förbudet ska kunna fastslås i beslutet. Det är också möjligt att ägare av djur är ett bolag eller en sammanslutning i vilken den som har meddelats djurhållningsförbud är delägare. Ägarförhållandena i fråga om djuren bestäms då utifrån bolagsrättsliga bestämmelser eller andra speciallagar. Bolagen eller sammanslutningarna kan också ha annan verksamhet som inte har samband med djurhållning. Det kan därför vara oskäligt att förplikta att en fysisk person avstår från sitt delägarskap på grund av djurhållningsförbudet. I dessa fall är det tillräckligt att den person som har meddelats djurhållningsförbud och är delägare inte håller, sköter eller annars svarar för djurs välfärd. Dessa kan utgöra sådana särskilda skäl som avses i bestämmelsen. Att tillåta ägande kan dock aldrig gälla djur som har varit föremål för brottet. Det är skäl att förklara de djur som har varit föremål för brottet förverkade till staten och detta är möjligt endast, om de omfattas av ett djurhållningsförbud.

     Möjligheten till en avvikelse kan också gälla endast de djur som den som har meddelats förbud ägde när beslutet meddelades. Det är alltså inte möjligt att ge tillstånd till att den som har meddelats förbud under förbudet får skaffa nya djur i sin ägo. Denna begränsning gäller också sådan avkomma som sådana djurexemplar som under djurförbudet har lämnats i hans eller hennes ägo. Av praktiska skäl förutsätts det också att ett djur vars ägande tillåts kan fastslås i beslutet. Detta förutsätter en tillräcklig individualisering av djuret med hänsyn till ägandet.

     På samma sätt som för närvarande ska förbudet kunna meddelas att gälla vissa djur eller djurhållning i allmänhet.

     Att meddela ett allmänt djurhållningsförbud kan vara motiverat åtminstone då skötseln och näringstillförseln har underlåtits i så hög grad att djuret har avlidit eller man har varit tvungen att med stöd av 51 § i djurskyddslagen avliva djuret av djurskyddsrelaterade orsaker. En sådan person förmår i allmänhet inte sörja för djur oberoende av dess art. Grunder för att meddela ett allmänt djurhållningsförbud finns i allmänhet också när en person har dömts för sådana gärningar eller underlåtelser som riktar sig mot flera olika djurarter och som inte är ringa.

     Ett begränsat djurhållningsförbud kan vara motiverat t.ex. när gärningen riktar sig mot endast en djurart och det inte finns skäl att anse att personen utifrån gärningen är olämplig eller oförmögen att sörja för andra djurarter. Ett begränsat djurhållningsförbud kan vara motiverat också när en person har djur som hör till flera djurarter och han eller hon har underlåtit skötseln av endast djur som hör till en djurart, men skött väl om de andra. Ett begränsat förbud är i ett sådant fall motiverat, framförallt om gärningen inte har varit särskilt grov.

     På samma sätt som för närvarande ska ett djurhållningsförbud också kunna meddelas en person som i egenskap av otillräknelig med stöd av SL 3 kap. 4 § 2 mom. lämnas utan straff. Möjligheten att meddela förbud föreslås dock bli utvidgad så att den också gäller situationer som avses i SL 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten. SL 6 kap. 12 § 4 punkten gäller situationer där en person som har konstaterats skyldig meddelas domseftergift på en s.k. skälighetsgrund. Eftersom djurhållningsförbud meddelas för att trygga djuren, kan det finnas grunder för att meddela det, fastän en person meddelas domseftergift t.ex. på grund av i punkten nämnda social- och hälsovårdsåtgärder. En persons hälsotillstånd kan göra honom eller henne oförmögen att sörja för djurens välfärd. I SL 6 kap. 12 § 5 punkten är grunden för domseftergift för sin del att brottet inte på grund av bestämmelserna om gemensamt straff väsentligt ska inverka på det totala straffet. Om vid bestämmandet av det gemensamma straffet den åtalades övriga brottslighet är mycket allvarlig, t.ex. grova narkotikabrott eller misshandlar, skulle böter för ett djurskyddsbrott eller en djurskyddsförseelse på det sätt som avses i bestämmelsen eventuellt inte väsentligt inverka på det totala straffet. Fastän domstolen alltså på denna grund meddelar domseftergift för djurskyddsbrottet, är det motiverat att meddela ett djurhållningsförbud för att trygga djuren när förutsättningarna enligt 1 mom. uppfylls.

     Enligt 3 mom. i paragrafen ska ett förbud på samma sätt som för närvarande kunna meddelas för viss tid eller så att det blir bestående. Ett djurhållningsförbud för viss tid ska dock meddelas för minst ett år för att förbudet inte ska vara ineffektivt och problematiskt att verkställa. För närvarande föreskrivs inte någon minimitid för förbudet.

     Det föreslås att det i momentet skrivs in de grunder som ska vara för handen för att ett förbud ska kunna meddelas så att det blir bestående. De grunder som föreskrivs i lag är uttömmande, d.v.s. det är möjligt att meddela ett bestående förbud endast i de situationer som nämns i lagen och då de förutsättningar som där nämns uppfylls. I övriga fall är det på samma sätt som för närvarande möjligt att meddela förbudet för viss tid, vid behov eventuellt som ett mycket långt förbud.

     I momentet talas det i stället för om den dömde om den som meddelas förbud för att nämnda grunder ska kunna tillämpas också på en person som i egenskap av otillräknelig har lämnats utan straff med stöd av SL 3 kap. 4 § 2 mom. samt tillämpats grunderna i SL 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten för att meddela domseftergift.

     Ett bestående djurhållningsförbud kan för det första meddelas en person som har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott och kan anses bestående olämplig eller oförmögen att äga, hålla eller sköta djur eller annars sörja för deras välfärd. Ett grovt djurskyddsbrott utvisar i allmänhet redan som utgångspunkt hos sin gärningsman en allvarlig likgiltighet inför djurens välfärd. En person kan dock göra sig skyldig till grovt djurskyddsbrott som mycket ung när den människans personlighet håller på att utformas. Att meddela ett bestående djurhållningsförbud, d.v.s. ett förbud som varar livet ut, ska enligt förslaget komma i fråga endast om den dömde kan anses bestående oförmögen till eller olämplig för djurhållning eller ägande av djur. Vid bedömningen kan man beakta arten av den dömdes gärning, tidigare verksamhet eller någon annan utredning som är av betydelse med hänsyn till de personliga egenskaperna hos den som ska meddela djurhållningsförbud.

     Den andra grunden för att meddela ett bestående djurhållningsförbud ska vara att den som meddelas förbud redan tidigare lagakraftvunnet har meddelats djurhållningsförbud för viss tid. Prövningen om huruvida ett nytt förbud ska meddelas så att det blir bestående har i förslaget inte bundits till det att det har begåtts ett nytt brott medan det tidigare förbudet har gällt. Också ett brott som har begåtts efter det att det föregående förbudet för viss tid har upphört kan enligt domstolens prövning och under de förutsättningar som nämns i bestämmelsen leda till att det nya förbudet meddelas så att det blir bestående. Det är dock inte skäligt och rättsproportionerligt att kännedom om förbud som upphört skulle inverka så att ett nytt bestående förbud meddelas på obestämd tid i framtiden. Vid prövningen av huruvida det nya förbudet ska vara bestående kunde kännedomen om förbudet som har upphört i praktiken beaktas så länge som uppgiften om det gällande djurförbudet framgår av registret över djurhållningsförbud eller uppgifter om ett förbud som har upphört framgår av arkivregistret i registret över djurhållningsförbud. I lagen om registret över djurhållningsförebud anges att uppgifterna om upphörda djurhållningsförbud ska utplånas ur arkivregistret senast efter fem år från det att förbudet har upphört.

     I registret över djurhållningsförbud ska också antecknas förbud som inte har vunnit laga kraft, eftersom förbudet gäller även om det överklagas. Vid tillämpningen av den nu aktuella bestämmelsen ska det dock förutsättas att ett tidigare förbud för viss tid är slutligt, d.v.s. har vunnit laga kraft för att det ska kunna inverka på meddelandet av ett nytt bestående förbud.

     Dessutom ska det på samma sätt som även i 1 punkten förutsättas att den som ska meddelas förbud kan anses bestående oförmögen eller olämplig att äga eller hålla djur. Vid bedömningen ska alltså beaktas den helhet som tidigare meddelade förbud och den gärning som ska straffas utgör och den verkan den har för att trygga djurens välfärd.

     Den tredje grunden för att meddela ett bestående djurhållningsförbud ska vara att den som meddelas förbud har en svag hälsa. Svagheten i hälsotillståndet nämns för närvarande i SL 6 kap. 7 § 2 punkten som en skälighetsgrund. I den nu föreslagna bestämmelsen ska samma grund beaktas som en omständighet vars existens djurskyddsrelaterade orsaker kan motivera ett bestående djurhållningsförbud, om den som har gjort sig skyldig till ett djurskyddsbrott anses bestående oförmögen eller olämplig att äga eller hålla djur eller sörja för deras välfärd.

     En svag hälsa innebär t.ex. att den som meddelas förbud har en bestående allvarlig sjukdom som kan föranleda oförmåga att sörja för djurs välfärd. En med högre ålder ökad eventuell demens kan vara en grund som har samband med svag hälsa liksom även en fysisk försvagning förorsakad av åldrande. Denna grund kan tillämpas också på en som har lämnats utan straff i egenskap av otillräknelig och som redan för närvarande och enligt det föreslagna 2 mom. kan meddelas djurhållningsförbud. Omständigheterna i fråga är sådana som har samband med den person som har svag hälsa och faller helt utanför hur klandervärd eller allvarlig den gärning är som ska straffas. Denna grund kan därför tillämpas oberoende av graden eller arten av djurskyddsbrott under de förutsättningar som föreskrivs i 1 och 3 mom. i paragrafen.

     På samma sätt som för närvarande gäller enligt 4 mom. i paragrafen ett djurhållningsförbud även om det överklagas. Om dock domstolen i enlighet med rikslagstiftningen om förverkande förbjuder verkställigheten av en dom om förverkande av djur till staten, gäller djurhållningsförbudet inte djur som hålls i enlighet med domstolens förordnade. Om en person håller djur i en situation där domstolen uttryckligen har tillåtit detta, vore det inkonsekvent om personen samtidigt vore underkastad ett djurhållningsförbud och då trots domstolens uttryckliga ställningstagande gör sig skyldig till brott mot djurhållningsförbud, d.v.s. en straffbar gärning. Att avgränsa ett djurhållningsförbud på angivet sätt säkerställer att en person inte gör sig skyldig till brott mot förbudet då han eller hon håller djur i enlighet med domstolens förordnande om verkställighet av förverkandepåföljden.

 

62 §. Förverkandepåföljd som har samband med djurskyddsbrott. Beträffande förverkande gäller rikets lagstiftning.

 


Lagtext

 

 

Landskapsregeringen föreslås att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 58 - 60 §§ och 62 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, av dessa lagrum 58 - 59 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2004/42 och 2011/__ (lagtingets beslut 7/2011) samt

     fogas till lagens 56 § ett nytt 2 mom. samt nya 57a, 59a - 59c §§ som följer:

 

56 §

Handräckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vid behov ge polisen handräckning vid verkställigheten av förverkandepåföljd som gäller djur.

 

57a §

Förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, införande till landskapet, försäljning eller överlåtelse enligt 13 § eller mot ett förbud som avses i eller utfärdats med stöd av 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 – 22 eller 36 §§,

     2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

     3) försummar en skyldighet som avses i eller som ålagts med stöd av 4, 6a - 6c §§, 14 § 2 mom., 15, 17 - 18, 33 - 35, 37 §§, 38 § 2 mom. eller 41 § 1 mom.,

     4) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-förordning nr 1/2005,

     5) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

     6) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 i EG-förrdning nr 1/2005 eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

     7) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

     8) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005 eller

     9) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005

ska för förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen dömas till böter.

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) behandlar ett djur i strid med 3, 5 - 7, 9, 29 eller 32 §§ eller bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem,

     2) använder anordningar, redskap eller ämnen som avses i 13 § och som är förbjudna eller

     3) i strid med 8 eller 10 - 12 §§ vidtar en åtgärd som avses i dem

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i 59 - 59b §§, för djurskyddsförseelse dömas till böter.

 

59 §

Djurskyddsbrott

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

     1) denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller

     2) bilaga I i EG-förordning nr 1/2005

behandlar ett djur på ett grymt sätt eller utsätter det för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga, ska för djurskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

59a §

Grovt djurskyddsbrott

     Om vid djurskyddsbrott

     1) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,

     2) brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller

     3) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning och

brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt djurskyddsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

 

59b §

Lindrigt djurskyddsbrott

     Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till att lidandet, smärtan eller plågan är ringa eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för lindrigt djurskyddsbrott dömas till böter.

 

59c §

Juridiska personers straffansvar

     På djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

60 §

Djurhållningsförbud

     Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt av domstolen meddelas djurhållningsförbud. Domstolen kan dock avstå från att meddela djurhållningsförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Den som döms för djurskyddsbrott eller lindrigt djurskyddsbrott kan samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud kan också meddelas en person som döms för djurskyddsförseelse med stöd av 58 § och som kan anses olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd. Djurhållningsförbud kan också meddelas en person som med stöd av strafflagens 3 kap. 4 § 2 mom. eller 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten inte döms till straff. Djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren.

     Den som har meddelats djurhållningsförbud får inte äga, hålla eller sköta djur och inte heller annars sörja för djurs välfärd. Förbudet kan gälla vissa djurarter eller djur över huvud taget. Domstolen kan dock av särskilda skäl förordna att den dömde alltjämt helt eller delvis får äga djur som inte är föremål för brott och som den dömde äger då beslutet fattas, om det är möjligt att i beslutet ange vilka dessa djur är.

     Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att det blir bestående. Ett djurhållningsförbud kan meddelas så att det blir bestående, om den som meddelas förbudet

     1) har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott,

     2) tidigare med en lagakraftvunnen dom har dömts till djurhållningsförbud för viss tid, eller

     3) har svag hälsa

och han eller hon ska anses bestående olämplig eller oförmögen att äga, hålla eller sköta djur eller annars sörja för deras välfärd.

     Djurhållningsförbud gäller även om det överklagas. Om domstolen dock i enlighet med rikslagstiftning om förverkande förbjuder verkställigheten av en dom som gäller förverkande av djur till staten, gäller djurhållningsförbudet inte sådana djur som har hållits i enlighet med domstolens förordnande.

     Om någon har meddelats djurhållningsförbud ska domstolen underrätta landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om detta.

 

62 §

Förverkandepåföljd

     Om förverkande stadgas i rikslagstiftning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 april 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Katrin Sjögren

 


Bilaga: utdrag ur strafflagen (FFS 39/1889)

 

 

9 kap. (21.4.1995/743)

Om straffansvar för juridiska personer

 

1 § (31.1.2003/61)

Tillämpningsområde

     För brott som har begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller någon annan juridisk persons verksamhet skall på yrkande av allmänna åklagaren dömas till samfundsbot, om en sådan påföljd föreskrivs för brottet i denna lag.

     Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på brott som begåtts vid utövande av offentlig makt.

 

2 § (31.1.2003/61)

Förutsättningar för straffansvar

     En juridisk person döms till samfundsbot, om någon som hör till ett av dess lagstadgade organ eller annars hör till dess ledning eller utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har varit delaktig i brottet eller tillåtit att brottet har begåtts eller om i den juridiska personens verksamhet inte har iakttagits den omsorg och försiktighet som krävs för att förebygga brottet.

     Samfundsbot döms ut även om det inte kan utredas vem gärningsmannen är eller om gärningsmannen av någon annan anledning inte döms till straff. Samfundsbot döms dock inte ut för ett sådant målsägandebrott som målsäganden inte anmäler till åtal, om inte ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

 

3 § (21.4.1995/743)

Förhållandet mellan gärningsmannen och den juridiska personen

     Ett brott anses begånget i en juridisk persons verksamhet, om gärningsmannen har handlat på den juridiska personens vägnar eller till dess förmån och han hör till den juridiska personens ledning eller står i tjänste- eller arbetsförhållande till denna eller han har handlat på uppdrag av en representant för den juridiska personen.

     En juridisk person har inte rätt att få ersättning av gärningsmannen för en samfundsbot som den betalt, om inte ersättningsskyldigheten grundar sig på författningar om samfund eller stiftelser.

 

4 § (31.1.2003/61)

Domseftergift

     Domstolen får avstå från att döma en juridisk person till samfundsbot, om

     1) den juridiska personens i 2 § 1 mom. avsedda underlåtelse, eller den i nämnda lagrum avsedda andel i brottet som dess ledning eller den som utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har, är ringa, eller

     2) det brott som begåtts i den juridiska personens verksamhet är ringa.

     Domstolen kan även avstå från att döma ut samfundsbot när straffet skulle anses oskäligt med beaktande av

     1) de övriga följder som brottet förorsakat den juridiska personen,

     2) den juridiska personens åtgärder för att förhindra nya brott, för att förebygga eller undanröja verkningarna av brottet eller för att främja utredningen av underlåtelsen och brottet, eller

     3) att någon som hör till ledningen för den juridiska personen döms till straff för brottet, om den juridiska personen är liten, den andel den dömde äger av den juridiska personen är stor eller den dömdes personliga ansvar för den juridiska personens förpliktelser är betydande.

 

5 § (9.11.2001/971)

Samfundsbot

     Samfundsbot döms ut till ett visst belopp. Dess lägsta belopp är 850 euro och dess högsta belopp 850 000 euro.

 

6 § (21.4.1995/743)

Grunder för fastställande av samfundsbot

     Storleken av en samfundsbot fastställs enligt arten och omfattningen av den juridiska personens underlåtelse eller ledningens andel, om vilka stadgas i 2 §, samt enligt den juridiska personens ekonomiska ställning.

     Vid bedömningen av betydelsen av underlåtelsen och ledningens andel beaktas brottets art och svårhet, den brottsliga verksamhetens omfattning, gärningsmannens ställning i den juridiska personens organ, i vilken mån åsidosättandet av den juridiska personens skyldigheter utvisar likgiltighet för stadganden i lag eller myndigheternas bestämmelser, samt övriga i lag stadgade straffmätningsgrunder.

     Vid bedömningen av den juridiska personens ekonomiska ställning beaktas dess storlek och soliditet, verksamhetens ekonomiska resultat samt övriga omständigheter som väsentligt påverkar bedömningen av den juridiska personens ekonomi.

 

7 § (31.1.2003/61)

Avstående från straffyrkande

     Allmänna åklagaren får avstå från att yrka straff för en juridisk person, om

     1) den juridiska personens i 2 § 1 mom. avsedda underlåtelse, eller den i nämnda lagrum avsedda andel i brottet som dess ledning eller den som utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har, är ringa, eller

     2) det brott som begåtts i den juridiska personens verksamhet inte har lett till annan än ringa skada eller fara,

och den juridiska personen frivilligt har vidtagit behövliga åtgärder för att förhindra nya brott.

     Åklagaren kan även avstå från att yrka straff, om gärningsmannen i det fall som avses i 4 § 2 mom. 3 punkten redan har dömts till straff och det kan förväntas att den juridiska personen inte därför skulle dömas till samfundsbot.

     Ett beslut att avstå från att yrka straff för en juridisk person eller att återta ett straffyrkande delges den juridiska personen med posten eller med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 11 kap. rättegångsbalken. På beslutet tillämpas på motsvarande sätt vad som i 1 kap. 10 och 11 § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) bestäms om beslut om åtalseftergift. I de fall som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. i nämnda lag skall åklagaren i stället för sitt avgörande av skuldfrågan till domstolen föra frågan om det finns någon grund för att bestraffa den juridiska personen.

     På återtagande av straffyrkande enligt 1 mom. tillämpas vad som i 1 kap. 12 § lagen om rättegång i brottmål bestäms om nedläggning av åtal. Beslutet om nedläggning delges dock endast den juridiska personen.

 

8 § (21.4.1995/743)

Gemensam samfundsbot

     Om en juridisk person samtidigt skall dömas för två eller flera brott, skall den dömas till gemensam samfundsbot med iakttagande av 5 och 6 §§.

     För brott av vilka det ena har begåtts sedan samfundsbot för det andra redan har dömts ut skall inte bestämmas ett gemensamt straff. Har en juridisk person genom en laga kraft vunnen dom dömts till samfundsbot och yrkas för denna straff med anledning av ett annat brott som har begåtts innan det förstnämnda straffet dömdes ut, skall inte heller gemensam samfundsbot dömas ut. När det nya straffet bestäms skall dock den tidigare samfundsboten beaktas i skälig mån.

 

9 § har upphävts genom L 11.4.2003/297.

 

10 § (9.8.2002/673)

Verkställighet av samfundsbot

     Samfundsbot verkställs i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

     Förvandlingsstraff får inte bestämmas i stället för samfundsbot.

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 18/2010-2011