Framställning 19/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av blankettlagen om statens pensioner

 

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 19/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. 8, 9 och 10 punkten samt 4 § 3 punkten landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997) av dessa lagrum 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten samt 4 § 3 punkten sådana de lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (63/1998) och 1 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 6 februari 2003 (10/2003) samt

     fogas till lagens 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (63/1998) och landskapslagen den 6 februari 2003 (10/2003) en ny 11 punkt och till lagens 4 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (63/1998) en ny 5 punkt som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner och efter sådan person erläggs familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning är föreskrivet i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) förordningen den 31 december 1968 om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 797/1968) samt

     9) lagen den 11 december 1997 om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (FFS 1152/1997).

     10) lagen den 26 juli 2002 om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (FFS 635/2002).

     (Ny punkt)

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Generella avvikelser

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) 3 § 3 mom. lagen om statens pensioner skall inte tillämpas i landskapet samt

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Ny punkt)

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner och efter sådan person erläggs familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning är föreskrivet i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) förordningen den 31 december 1968 om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 797/1968),

 

     9) lagen den 11 december 1997 om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (FFS 1152/1997),

     10) lagen den 26 juli 2002 om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (FFS 635/2002) samt

     11) lagen den 12 februari 1999 om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Generella avvikelser

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) 3 § 3 mom., 3a §, 3b § 4 mom., 14 § 5 mom., 16b §, 23 § 1-3 och 5 mom., 23b § 5-8 mom., 25 § 3 mom. samt 25a § 2 mom. lagen om statens pensioner skall inte tillämpas i landskapet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) I landskapet tillämpas inte 15 § 5 mom. lagen om statens pensioner till den del det däri stadgas att vad som i detta moment bestäms om pensionens engångsbetalning tillämpas på det sammanlagda beloppet av de pensioner som ingår i den sista pensionsanstaltens beslutssammanställning enligt 3a § 1 och 2 mom.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 dock så att bestämmelserna i 1 § 1 mom. 8, 9, 10 och 11 punkten träder i kraft den

__________________