Framställning 19/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 19/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2010.

 

KONJUNKTURLÄGET VÅREN 2010

 

Den allvarliga krisen inom det globala finansiella systemet har avvärjts genom omfattande multilaterala penning- och finanspolitiska åtgärder, och situationen på finansmarknaden håller på att stabiliseras. Till följd av den ekonomiska krisen minskade världshandeln kraftigt i fjol, liksom den totala världsproduktionen. Den långsamma återhämtning i världsproduktionen som vidtog under det senare halvåret 2009 pågår fortfarande, och de flesta indikatorer visar på en fortsatt positiv utveckling. Också det faktum att världsmarknadspriserna på olja och andra produktionsförnödenheter stiger igen visar att konjunkturen har vänt. En del av den ökade efterfrågan beror emellertid på kompletteringar av de lager som tömdes under krisen och kommer därför inte att vara bestående. Verkningarna av stimulansåtgärderna ligger dessutom fortfarande på en anmärkningsvärt hög nivå. Utvecklingsekonomierna har gått i bräschen för den begynnande återhämtningen. Problemen i de utvecklade ekonomierna ser däremot allvarligare ut, i synnerhet som man i dessa stegvis måste frångå stimulansåtgärderna och det fortfarande inte finns några garantier för en hållbar ekonomisk tillväxt. Underskotten i den offentliga ekonomin har till följd av den ekonomiska recessionen och stimulansåtgärderna ökat kraftigt, vilket begränsar spelrummet för den kommande finanspolitiken.

 

Nedgången i Finlands ekonomi var under slutet av år 2008 och första halvan av år 2009 ytterst snabb och drastisk, och totalproduktionen sjönk till den nivå den hade cirka tre år tidigare. Nedgången i totalproduktionen upphörde under sommaren 2009, men den spirande tillväxten vilar tills vidare på svag grund, eftersom produktionsnivån inte har stigit sedan sommaren. Enligt prognoserna är botten i den nuvarande recessionen dock nådd, och Finlands ekonomi har vänt i en försiktig uppgång. År 2009 minskade totalproduktionen med 7,8 %, medan det förutspås att ekonomin kommer att öka med cirka en procent i år samtidigt som investeringarna fortsätter att minska. För år 2011 beräknas tillväxten uppgå till ca 2 %. Den ekonomiska aktiviteten efter det branta nivåfallet i den totala ekonomin väntas alltså vara lam.

 

Enligt uppgifter från ÅSUB har det visat sig att den ekonomiska krisen uttryckt i BNP- tillväxt, i motsats till vad som varit fallet vid tidigare konjunkturnedgångar, kom tidigt till Åland. De preliminära uppgifterna visar sålunda på en omfattande nedgång i BNP tillväxten under perioden 2008 - 2010 till följd av den sammantagna effekten av utflaggningar, kraftiga nergångar i kapitalintäkter hos företag och hushåll, och minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen.

 

Av tabell 1 nedan framgår således att krisen började redan under år 2008 för att fördjupas under fjolåret då värdet av den samlade produktionen minskade ytterligare. För innevarande år uppskattas den ekonomiska tillväxten nu stanna på 0,0 procent, vilket skulle innebära att nedgången i den åländska ekonomin upphör i år då effekterna av utflaggningarna slagit igenom. För år 2011 beräknas tillväxten i landskapet uppgå till 1,3 procent medan den för år 2012 beräknas uppgå till 2,1 procent.

 

Trots den exceptionella nergången i värdet på den åländska produktionen har uppgången i arbetslöshetsgraden varit begränsad och något lägre än vad som förväntats i tidigare prognoser. Den öppna arbetslösheten var 2,7 procent 2009 och ett något försämrat arbetsmarknadsläge i år förväntas innebära att arbetslösheten stiger till 3,4 procent för att åter år 2011 sjunka till 3,1 procent.

 

Avsaknaden av en stor industriell exportsektor, den starka dominansen av den i sysselsättningstermer stabila passagerarsjöfarten i den åländska ekonomin i kombination med ett stort antal en- och fåmansföretag som förmår absorbera nergångar i omsättning och lönsamhet utan uppsägningar av personal har gjort att uppgången i arbetslöshet varit begränsad. Det visar sig alltså än en gång att den åländska arbetsmarknaden fungerar något annorlunda än i närområdena.

 

Det motsägelsefulla i den åländska utvecklingen accentueras av att befolkningsutvecklingen varit mycket god även under de senaste åren med nergång i BNP-tillväxten. Ålands befolkning ökade med 303 individer 2008 och 278 i fjol. Befolkningstillväxten beräknas dock avta under innevarande år och uppgå till ca 190-210 personer.

 

Inflationen på Åland beräknas öka sakta, dels på grund av ett allmänt ökande resursutnyttjande, stigande oljepris, men också på grund av den allmänna mervärdesskattehöjningen vid halvårsskiftet. ÅSUB uppskattar att den hamnar på 1,6 procent i årsgenomsnitt 2010, för att därefter stiga till 2,1 procent år 2011.

 

ÅSUB räknar med att sjunkande tillgångspriser i kombination med något försvårad tillgång på likviditet under förra året har gjort att hushåll och företag blivit något mer försiktiga med att investera och konsumera. Ett stärkt förtroende för ekonomin, i kombination med fortsatt låga räntor och en liten reallöneökning gör att tillväxten i privatkonsumtionen börjar växa detta år. Detta skulle innebära att hushållens sparkvot minskar något. ÅSUB:s bedömning är att det dröjer till år 2011 innan de privata investeringarna tar fart.

 

 

Tabell 1. Nyckeltal för Åland i ÅSUB:s prognos

 

2007

2008

2009

2010 P

2011 P

2012 P

Bruttonationalprodukt (BNP, årlig procentuell tillväxt)

5,6

-12,4*

 -4,0 P

  0,0

1,3

2,1

Arbetslöshet, (öppen, procent)

2,1

2,0

2,7

3,4

3,1

2,4

Inflation (KPI, årlig procentuell förändring)

1,7

4,2

0,2

1,6

2,1

2,2

Euriborränta (3 månaders, årsgenomsnitt)

4,3

4,8

1,3

0,9

1,7

2,2

Kronkurs (EUR/SEK, årsgenomsnitt)

9,2

9,6

10,6

9,6

9,4

9,4

Råoljepris (USD per fat, årsgenomsnitt)

70

93

62

80

85

90

*) preliminära uppgifter P) prognoser

 

 

 

 

 

LANDSKAPETS EKONOMISKA SITUATION

 

Det av landskapsregeringen fastställda bokslutet för år 2009 uppvisar ett lägre ackumulerat budgetunderskott än vad höstens prognoser uppvisade och underskottet uppgår till sammanlagt 17,3 miljoner euro mot förväntade 24 miljoner euro. Enligt resultaträkningen för år 2009 uppgår underskottet för året till 21,9 miljoner euro att jämföra med ett överskott om 7,8 miljoner euro ett år tidigare. Landskapsregeringen finner det dock positivt att vid en jämförelse av resultaträkningarna för åren 2008 och 2009 minskade verksamhetens kostnader med ca 5,4 miljoner euro samtidigt som verksamhetens intäkter ökade med 1,7 miljoner euro och överföringskostnaderna ökade med endast ca 0,9 miljoner euro. Det försämrade resultatet beror således i det stora hela på att intäkterna av avräkningsbeloppet sjönk med 37,4 miljoner euro.

 

Den slutliga avräkningen för år 2009 kan på basis av preliminära uppgifter om statens inkomster beräknas uppgå till ca 168,9 miljoner euro, vilket medför en återbetalning av uppskattningsvis ca 1,1 miljoner euro till statsmakten. Regeringen har överlämnat en proposition om en tilläggsbudget för år 2010 till riksdagen. Enligt propositionen stiger inkomsterna, främst mervärdesskatteintäkterna, med 893.000.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har staten budgeterat inkomster som motsvarar ett avräkningsbelopp om ca 172.300.000 euro för år 2010. Förskottet för år 2010 är fastställt till 167.300.000 euro eller 5.000.000 euro lägre än ovanstående belopp.

 

Utgående från ramarna för statsfinanserna för åren 2011 - 2014 kan avräkningsbeloppet i detta skede beräknas uppgå till 186.700.000 euro för år 2011 vilket är 12.700.000 euro högre än vad tidigare prognoser har visat. För de närmast efterföljande åren kan avräkningsbeloppet antas öka i storleksordningen 3 - 4 procent om statsmaktens antaganden och prognoser håller.

 

Rörande skattegottgörelsen finns i detta skede inte några nya uppgifter som vare sig stöder eller visar på ett ändringsbehov av de 11.000.000 euro som tidigare uppskattningar har visat på.

 

Inkomsterna totalt sett är trots ökningen av avräkningen på en allvarligt låg nivå samtidigt som osäkerheten rörande inkomstutvecklingen fortfarande är stor. De största riskfaktorerna är kopplade till företagens resultatutveckling och utvecklingen av kapitalinkomsterna. Prognoserna kan således behöva justeras senare under året varför en ny bedömning av läget görs inför budgetberedningen hösten 2010. Landskapsregeringen konstaterar att det fortfarande råder osäkerhet som är behäftad med de framtida inkomsterna av Ålands Penningautomatförenings verksamhet. Det har även visat sig att möjligheten att finansiera pensionsutgifter med överföringen från Pensionsfonden minskar i en snabbare takt än vad som tidigare antagits. Landskapsregeringens avsikt är att det årligen ska vara en nettofondering, d.v.s. att fonden tillförs mera medel än vad som används för finansiering av de årliga pensionsutgifterna. Till följd av att det för nyanställda tecknas försäkring i pensionsanstalt fr.o.m. år 2008 har inflödet till pensionsfonden minskat i en snabbare takt än vad tidigare uppskattningar givit vid handen.

 

Utgående från landskapsregeringens bedömning av inkomsterna och utgifterna de närmaste åren kan nedanstående sammanställning göras. Vid bedömningen av utgiftsnivåerna har landskapsregeringen utgått från att de besparingsåtgärder som närmare beskrivits i första tillägget till budgeten för år 2009 respektive grundbudgeten för år 2010 i huvudsak fortsätter i enlighet med nämnda redogörelser.

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen bedömer att det ekonomiska läget i stort utvecklas som tidigare antagits med beaktande av de kostnads- och inkomstjusteringar som blir nödvändiga till följd av inflation, förändringar av kollektiva avtal, oljeprisets ändringar m.m.

 

Landskapets ekonomiska situation förutsätter sålunda att de åtgärder som landskapsregeringen tidigare redogjort för och ingångsatt fortsätter enligt angivna riktlinjer.

 

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        minskat anslag för räntestöd för bostadsproduktion

-        inkomst av försäljning av fastighet

-        inkomst av försäljning av aktier

-        inkomst och anslag för omstruktureringsprogram för sockersektorn

-        inkomst och anslag för projekt vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt

-        tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten för att hantera tjärasfaltmassor.

 

Tillägget balanserar på en nettominskning om 5.559.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2010 budgeterats 303.907.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2010.

 

 

Mariehamn den 23.4.2010

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

71 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

71 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

71 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

527 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

190 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

190 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

249 000

37.15.40.

Inkomster för omstruktureringsprogram för sockersektorn

249 000

 

 

 

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

88 000

37.30.25.

Inkomster för projekt

88 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

24 000

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

24 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-6 181 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-343 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

157 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

-500 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-5 838 000

39.30.90.

Finansieringslån

-5 838 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

-5 559 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-57 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

0

42.05.05.

Utredningar

0

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-57 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-57 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

560 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

0

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

51 000

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-51 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

600 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

0

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

600 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-40 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

0

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-411 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-29 000

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

-29 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-249 000

47.15.40.

Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R)

-249 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-133 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-20 000

47.30.25.

Utgifter för projekt (VR)

-88 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-20 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 235 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-35 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-35 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

0

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-1 200 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-1 200 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

6 702 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

6 702 000

49.98.98.

Föregående års underskott

6 702 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

5 559 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.05.

Utredningar

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-96.213,97

-40.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget även kan användas för bidrag till utomstående aktörer för utredningsarbeten.

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-55.478,68

-129.000

 

-57.000

 

(t.a. -60.666,00)

(t.a. -40.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 57.000 euro. Tillägget avser kostnader för retroaktiv löneersättning samt övriga tjänstearrangemang i samband med personalomsättning.

 

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-2.269.000,00

-2.029.000

 

51.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 43.05.62 och motiveringen i grundbudgeten för anslaget under föreliggande moment föreslås en minskning om 51.000 euro under momentet.

 

 

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-237.554,55

-240.000

 

-51.000

 

 

 

 

 

 

För erläggande av avtalsenliga avgifter för upphovsrättskostnader i samband med återutsändningar av radio- och TV-program erfordras ett tillägg om 51.000 euro under momentet. Se även moment 43.05.60.

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.150,00

-160.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget förutom för stöd till solsystem får användas för att understöda förnyandet av styr- och reglertekniken i flerbostadshus. Stödet kan högst utgöra 25 % av kostnaderna.

 

I finansutskottets betänkande över grundbudgeten för år 2010 ombeds landskapsregeringen precisera hur anslaget skulle kunna användas för att "stöda introduktionen av innovativ teknik som bidrar till klimatmålen". Landskapsregeringen är av den åsikten att anslagen under kapitel 43.25 till bostadssektorn ska rikta sig mot en relativt stor mottagargrupp. Termen "innovativ teknik" innebär definitionsmässigt en mycket smal mottagargrupp varför understöd till denna typ av teknikinförande är bättre lämpad att hanteras av andra enheter inom landskapsförvaltningen. Därigenom elimineras också risken för intressekonflikter med andra stödsystem.

 

Målsättningen under detta moment är att etablera välbeprövad och tillänglig, men inte allmänt standardiserad, teknik i bostadsbeståndet. Anslagets nuvarande stödinriktning på solvärmesystem fyller detta kriterium. För att förbättra energiprestanda i flerbostadsfastigheter föreslås därför att även förnyande, ombyggnader och kompletteringar av styr- och reglersystem i dessa fastigheter kan stödas.

 

Med beaktande av tillgängliga anslag erfordras inget ytterligare anslag.

 

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-582.032,28

-900.000

 

600.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås att anslaget minskas med 600.000 euro med hänvisning till det allmänna ränteläget. Räntestödsutbetalningarna under år 2010 styrs av det allmänna ränteläget under andra halvåret 2009 och första halvåret 2010 varför det redan nu kan konstateras att bolagens och hushållens totala räntor huvudsakligen ligger under självkostnadsgränsen varför de utbetalade räntestödens belopp kommer att vara relativt låga.

 

 

 

 

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

127.379,62

262.000

 

71.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att avyttra följande obehövliga del av fastighet genom försäljning:

 

Svinavelsstationen vid Jomala gård (170-415-6-0) med en tillhörande outbruten tomt om omkring 2,5 ha, så att en lämplig utformning av tomten uppnås, från fastigheten Jomalagård RN:r 6:0, Jomalaby, Jomala.

 

Inkomsten som föreslås under momentet är det bokföringstekniska värdet av ovanstående försäljningsobjekt och någon värdering har i detta skede inte gjorts.

 

Föreslås, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (1971:43), att direkta kostnader i samband med försäljningen kan belasta momentet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 71.000 euro under momentet.

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.622.978,31

-4.644.000

 

-40.000

 

(t.a. -250.114,88)

(t.a. -200.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålands polismyndighet har erbjudits en möjlighet att i projektform köpa in datastödstjänster från statsförvaltningens IT-central HALTIK från juli 2010 till slutet av år 2011. Därtill har behov av att byta en dataserver uppstått. Med beaktande av att åtgärderna är synnerligen angelägna föreslår landskapsregeringen att ett tillägg om 40.000 euro upptas under momentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.820,20

0

 

0

 

(t.a. -728,75)

(t.a. -47.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att det tillgängliga anslaget under momentet, som ett led i utvecklingsarbetet, kan användas för anställande av en tillfällig studiehandledare fr.o.m. 1.8.2010. Tjänsten föreslås vara gemensam för gymnasialstadieskolorna men placerad vid Ålands yrkesskola.

 

Till tjänsten hör att medverka vid schemaläggning i syfte att uppnå kostnadseffektiva och ändamålsenliga undervisningsgrupper, periodisering och modulanpassning samt övrig organisering av studier, inkluderande medverkan i samordning av berörda läroplansrevisioner enligt den studieförberedande utbildningens läroplan mellan de yrkesutbildande skolorna och Ålands lyceum. Därtill ingår handledning av övriga studiehandledare inom gymnasialstadiet liksom informationsansvar gentemot grundskolan.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

0

 

190.000

 

 

 

 

 

 

Landskapet äger 72.287 aktier (35,43 %) i Ålands Energi Ab och 100 aktier (20 %) i Mariehamns Energi Ab. För att åstadkomma en ändamålsenlig bolagsstruktur finns planer på att fusionera ovan nämnda bolag. Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att avyttra landskapets aktier i Mariehamns Energi Ab om landskapsregeringen bedömer det ändamålsenligt. I anledning av förslaget föreslås, utgående från en preliminär värdering, ett tillägg om 190.000 euro under momentet.

 

 

 

 

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-29.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Vid slutredovisning av målprogram 2 2000 - 2006 har framkommit att landskapsregeringen har erhållit för stort förskott och ska återbetala 28.367,16 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 29.000 euro under momentet.

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.15.40.

Inkomster för omstruktureringsprogram för sockersektorn

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

249.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 249.000 euro för finansieringen av genomförande av Ålands omstruktureringsprogram för sockersektorn i enlighet med kommissionens förordning 986/2006 artikel 14. Se även moment 47.15.40.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.40.

Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-249.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 249.000 euro för genomförande av landskapsregeringens omstruktureringsprogram för sockersektorn i enlighet med kommissionens förordning 986/2006 artikel 14 och i enlighet med landskapsregeringens beslut från den 18 september 2007 (N20/07/1/15, 28N20). Programmet innehåller omstruktureringsåtgärder riktade till sockerbetsodlare som hade leveranskontrakt med Sucros Ab under odlingssäsongen 2006/2007. I diversifieringsprogrammet används samma stödnivåer som används inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland. Stödnivån kan emellertid inte överstiga 50 % i enlighet med Rådets förordning (EG) No 320/2006, artikel 6, punkt 4, streck 3. Se även moment 37.15.40.

 

 

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.30.25.

Inkomster för projekt

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

88.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) har beviljats finansering från programmet "Regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF" för ett förprojekt ”100 %” under tiden 1.1 - 31.3.2010. Bidraget utgör högst 16.500 euro.

 

Under förprojekteringen har en ansökan beretts gällande ett projekt ”Arbete i Fokus” för vilket också ESF-medel ansökts. Detta projekt avses pågå åren 2010 - 2013. För projektet uppskattas inkomsten uppgå till 71.500 euro år 2010.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en inkomst om 88.000 euro under momentet. Se även moment 47.30.25.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.027.284,25

-1.109.000

 

-25.000

 

(t.a. -34.966,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till arbetsmarknadsläget och för att säkerställa en snabb behandling av de stöd myndigheten administrerar föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro som kan användas för anställande av extra personal.

 

 

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-44.297,66

-80.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

För att möta den ökade efterfrågan på praktikantplatser för högskolestuderande föreslås en höjning av anslaget med 20.000 euro. Praktikplatserna används i syfte att motverka kompetensflykt från landskapet genom att ge åländska högskolestuderande möjlighet att erhålla praktik inom sitt utbildningsområde eller via utredningsarbete knyta kontakter med arbetslivet på Åland med tanke på framtida arbetsmöjligheter. Praktikanterna är anställda och avlönade av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

 

47.30.25.

Utgifter för projekt (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-88.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Under momentet föreslås ett anslag om 88.000 euro för kostnader för förprojektet "100 %" under tiden 1.1 - 31.3.2010 och som en fortsättning på det projektet "Arbete i Fokus". "Arbete i Fokus" syftar till att utveckla det som kartlades i förprojektet. Detta projekt avses pågå under åren 2010 - 2013. Totalkostnaden för hela projektperioden uppgår enligt ansökan om finansieringsunderstöd till 403.600 euro.

 

Målsättningen med förprojekteringen är att utröna hur en yrkespsykologisk kompetens ska kunna tillgodogöras inom ramen för Ams`s verksamhet, och hur denna kompetens kan bidra till att underlätta den professionella kommunikationen mellan Ams och andra relevanta aktörer och samarbetspartners inom till exempel hälso- och sjukvården, företagshälsovården, den sociala sektorn, försäkringsbranschen, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin etc.

 

Målgruppen är arbetssökande som av olika skäl har svårt att själva finna sin plats i yrkeslivet och som därför behöver vara i kontakt med flera instanser samtidigt. För dem är det ofta av avgörande betydelse att det finns en sammanhållande länk som kan ställa de relevanta frågorna och sedan se till att det finns en kontinuitet och ett sammanhang mellan de olika aktörernas insatser.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 88.000 euro. Anslaget avser kostnader om högst 16.500 euro för förprojektet "100 %" samt uppskattade kostnader under år 2010 om 71.500 euro för projektet "Arbete i Fokus". Projektet "Arbete i Fokus" inleds under förutsättning att ESF-finansering erhålls. Se även moment 37.30.25.

 

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.432.907,45

-2.000.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

Från den 1 januari 2010 har ändringar av rikslagstiftningen gällande bestämmelserna om arbetslöshetsunderstöd trätt i kraft. Lagstiftningen gäller i huvudsak även på Åland genom blankettlagstiftning; LL (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och LF (2003:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa. Därtill berörs LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning. Förändringen innebär att det numera ska utbetalas arbetslöshetsunderstöd även under deltagande i åtgärder. Utbildningsstödet faller därmed bort som stödform. Med hänvisning till ovanstående föreslås en ökning av anslaget under momentet om 20.000 euro. Ökningen motsvaras av en lika stor minskning av anslaget för utbildningsstöd, se moment 47.30.53.

 

Kretsen av personer som är berättigade till tillägg till grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet har utvidgats i de ändrade lagarna. Det är dock ännu för tidigt att säga hur stor utgiftsökningen blir och om ytterligare anslag erfordras under momentet.

 

I riket kan man från årsskiftet få behålla sitt arbetslöshetsunderstöd om man inleder vad som kallas frivilliga studier. Det har man i vissa fall kunnat få utbildningsdagpenning för tidigare, men på Åland har detta gällt endast medlemmar i arbetslöshetskassa. Men nu slopas också utbildningsdagpenningen. Landskapsregeringen har påbörjat ett revideringsarbete med förslag till lagändringar i syfte att man under vissa förutsättningar kan erhålla arbetslöshetsunderstöd vid s.k. frivilliga studier.

 

 

 

 

 

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-114.900,11

-100.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till motiveringen under moment 47.30.50 föreslås en minskning av anslaget om 20.000 euro. Minskningen motsvaras av en lika stor höjning av anslaget för arbetslöshetsersättningar under moment 47.30.50. Under år 2010 används anslaget för de kurser som inletts under år 2009 och som pågår in på år 2010 eftersom de fortsätter enligt de tidigare reglerna, det vill säga deltagarna uppbär utbildningsstöd så länge kursen pågår. År 2011 kommer momentet att utgå i sin helhet.

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-563.985,32

-620.000

 

0

 

(t.a. -99.912,97)

(t.a. -32.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med att omorganisera trafikavdelningen pågår men har fått stå tillbaka p.g.a. andra angelägna arbetsuppgifter. Det står dock helt klart att det för sjötrafiken måste finnas tillgång till teknisk kompetens varför landskapsregeringen i föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår att en tjänst som teknisk inspektör inrättas. Därtill föreslås att den delade tjänsten som byråsekreterare/sjöpersonalassistent (lkl A16) indras. Se moment 48.20.20.

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

0

 

24.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en inkomst som vid tidpunkten för uppgörandet av budgetförslaget uppgår till ca 24.000 euro. Se även moment 48.10.04.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-58.525,74

-50.000

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Under slutet av år 2009 skedde ett ofrivilligt brännoljeläckage vid en fastighet. Landskapsregeringen vidtog genast åtgärder för att stoppa ytterligare spridning av brännoljan. Vid tidpunkten för beredningen av förslaget till tilläggsbudget har kostnader om närmare 24.000 euro uppstått men ytterligare kostnader kan ännu tillkomma. Efter att ansvarsfrågan är klarlagd kräver landskapsregeringen ersättning för de kostnader som har förskotterats. Se även moment 38.10.04.

 

För att säkerställa erforderligt lagerinnehav av absorberande torv och engångslänsor i händelse av större oljeskador föreslår landskapsregeringen ett tillägg under momentet om 7.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om sammanlagt 35.000 euro under momentet.

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

Redogörelse över anskaffningen av m/s Skarven

 

Efter en sedvanlig projektering begärde landskapsregeringen 15.6.2006 in anbud på en snabb isgående skärgårdsfärja. Av handlingarna framgår att färjan skulle byggas med ett öppet bildäck och att färjan i första hand ska trafikera färjelinjen Svinö-Degerby. Färjan skulle ha en djupgång om 4,10 meter, en dödvikt om 350 ton, en marschfart på 14,0 knop och 1 A i isklass. Färjan skulle kunna transportera 250 passagerare och 46 bilar på däck samt ytterligare 16 bilar på bilhyllor. Enligt anbudsbegäran beräknades byggnadstiden till 14 månader från tecknandet av kontraktet.

 

Kontraktet med BLRT Shipbuilding Ltd (nedan ”varvet”) ingicks 22.2.2007. Färdigställandet av färjan försenades väsentligt på grund av varvets försumlighet och en brand i en av varvets underleverantörers fabriker. Färjan mottogs av Ålands landskapsregering först 30.9.2009.

 

I början av oktober 2009 erhöll landskapsregeringen en tilläggsfaktura om 469.498 euro från varvet. Budgetmedel saknades för betalning. I syfte att utreda de bakomliggande förhållandena, ombads förvaltningschefen att föranstalta en granskning av projektet.

 

Granskningsrapporten

Landskapsregeringens revisionsbyrå genomförde en gransk­ning av upphandlingen av m/s Skarven. Av rapporten framgår åtminstone följande iakttagelser:

 

-      beslut om att teckna avtal med varvet har skett vid en tidpunkt då anbudets giltighets­tid har gått ut,

-      en tilläggsbeställning av slutet bildäck har tillkommit utan korrekt beslut och tillgäng­liga budgetmedel, trots att det av kontraktet framgår att beställning har skett av en färja ”with open car deck”,

-      betydande anslagsöverskridanden, i vart fall i storleksordningen 700.000 euro, har skett,

-      tilläggsbeställningar om 567.000 euro har verkställts i felaktig ordning,

-      kostnader som hör till projektet har bokförts på andra budgetmoment,

-      uppenbara brister i budgetuppföljningen och kontrollen av projektet föreligger

-      uppenbara brister i den formella beslutshanteringen av tilläggsbeställ­ningar föreligger,

-      bankgarantier har inte tecknats för varvets garantiåtaganden samt dess ansvar för förseningsböter,

-      bristerna har förorsakat landskapsregeringen en väsentlig skada genom en betydande kostnads­ökning av projektet och

-      ändrad dödvikt från 350 ton till 291,6 ton.

 

Ärendet har överförts till polisen för vidare utredning. Dessutom har inom förvaltningen inbegärts redovisningar över de åtgärder som vidtagits eller avses vidtagna med anledning av granskningsrapporten. Som ett led i att förbättra kontroll och uppföljning av budgetförverkligandet har också en översyn av revisionsverksamheten genomförts samt en utveckling av finanscontrollerfunktionen inletts. Ytterligare åtgärder är att vänta.

 

Fördröjning av trafikstart

Vid inkörningen av m/s Skarven uppmärksammades vissa brister i färjans konstruktion. Dessa brister föranledde att Ålands landskapsregering anlitade ASCE Ab Ltd och Viking Line Abp för en närmare genomgång av m/s Skarven. Enligt den utredning Viking Line Abp utförde fanns allvarliga fel i m/s Skarvens bogvisir och bilhyllor. ASCE Ab Ltd och Viking Line Abp konstaterade även att m/s Skarvens dödvikt var 249,6 ton och inte 291,6 ton som varvet uppgett i leveransdokumenten.

 

Efter det att Ålands landskapsregering ställt krav gentemot varvet, åtog sig varvet att bekosta en reparation av m/s Skarvens bogvisir och bilhyllor. Varvet medgav dock inte att m/s Skarvens dödvikt skulle vara mindre än 291,6 ton. Utredningen av ansvarsfrågor samt reparationsarbeten medförde att m/s Skarven inte kunde sättas i trafik förrän 5.3.2010.  

 

Uppmärksammade fel

Lastningskapacitet

Åtminstone på grund av den senare beställda överbyggnaden har färjans lastningskapacitet inte blivit den avsedda. Sedan m/s Skarven sattes i trafik 5.3.2010 har ett konstruktionsfel i sjövattenintagen uppmärksammats. Vid körning med färjan i is täppte isproppar igen sjövattenintagen. Detta konstruktionsfel har medfört att ca 60 ton vatten hållits i barlasttankarna vintertid för eventuell brandsläckning. Ålands landskapsregering har ställt krav gentemot varvet att de senast vid garantidockningen skall åtgärda detta konstruktionsfel.

 

För närvarande utreds också möjligheterna att höja m/s Skarvens lastningskapacitet. Efter en närmare genomgång har trafikavdelningen kommit fram till att lastningskapaciteten bör kunna höjas genom att ändra lastmärket, till den delen görs dock en övervägning huruvida en höjning av lastmärket inverkar på fartygets isklass och därmed värde.

 

Tidtabell och bränsleförbrukning

Kostnaderna för driften av fartyget överskrider de beräknade kostnaderna. Bränsleförbrukningen är högre på grund av att fartyget är tyngre. Bemanningscertifikatet för fartyget kräver befälhavare, styrman, matros och maskinchef. Alltså krävs minst fyra besättningsmän per vakt och fyra vakter för att upprätthålla bemanningscertifikatet (totalt 16 personer). Innan trafikstart togs ett beslut att under inkörningsperioden inleda trafiken med befälhavare, styrman, 2 matroser i tre vakter och maskinchef i fyra vakter, dvs. 16 personer totalt. Under maj månad kommer vaktsystemet att utvärderas och det förmånligaste väljas.

 

Angöringen har till följd av överbyggnaden blivit mer komplicerad. Lastningsarbetet tar längre tid på grund av den större fordonskapaciteten. Den tilltänkta tidtabellen kommer inte att kunna hållas vid hög trafikbelastning.

 

För att inte överskrida driftsbudget och för att ge rimlig tid att lasta och lossa kommer det att krävas en ändring av turlistan från 25 minuter till 35 minuter. En sådan ändring skulle medföra en kostnadsreducering om ca 200.000 euro/år samt bättre förutsättningar att hålla turlistan vid lastning och lossning med hög beläggning av fordon.

 

Farligt gods

På grund av överbyggnaden av bildäck och att varvet inte kunnat presentera av Trafiksäkerhetsverket (TraFi) godkända certifikat på att motorerna i fläktsystemet ombord på m/s Skarven är gastäta får fartyget inte transportera gods med låg flampunkt, t.ex. gas och bensin.

 

Lösningen tillsvidare är att bränsletransporter sker via andra fartyg mellan Långnäs och Överö, vilket kommer att påverka kapaciteten på dessa fartyg. Arbetet med att erhålla certifikat som möjliggör transport av gas och bensin på m/s Skarven pågår.

 

Färjfästen

På grund av överbyggnaden har utformningen av bogvisiren medfört att vissa kompromisser i färjfästenas konstruktion har gjorts, vilket medför att angöringar vid lågvatten måste göras försiktigt. För att snabba upp angöringarna måste anpassningar göras på färjfästena. Redan nu har åtgärder vidtagits som kommer att förbättra situationen och underlätta angöringarna.

 

Krav på reparationer

Ålands landskapsregering har sammanställt en lista över de brister och fel som konstaterats på m/s Skarven. Enligt kontraktet skall varvet bekosta och åtgärda dessa brister senast i samband med den planerade garantidockningen. Ålands landskapsregering ställer fortlöpande krav gentemot varvet om att åtgärda dessa uppkomna brister och anmärkningar. Denna kommunikation med varvet kommer att fortgå under hela garantitiden för att bevaka landskapsregeringens intressen gentemot varvet.

 

Pågående tvist gentemot varvet

Ålands landskapsregering påkallade 15.1.2010 ett skiljeförfarande gentemot varvet. I enlighet med artikel 7 (c) och 8 (i) i kontraktet, har Ålands landskapsregering yrkat att varvet skall betala 1.841.550,00 euro plus dröjsmålsränta för den försenade leveransen av m/s Skarven.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-12.155.156,62

-12.872.000

 

0

 

(t.a. -22.356,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid arbetet med att uppdatera ISM-systemet för färjorna på sjötrafikenheten har det framkommit ett behov av att ha en teknisk inspektör på enheten för att kunna upprätthålla ett godkänt ISM-system på lång sikt. Trafiksäkerhetsverkets fartygsenhet har uttryckt samma åsikt. Även planering, budgetering och kostnadsuppföljning av underhålls- och reparationskostnader avses ingå i tjänsteuppgifterna. Behovet av kompetensen betonas även av planerna på att Möckelö-området med verkstad och lager bolagiseras.

 

Med hänvisning till moment 48.01.01 och ovanstående föreslås att en tjänst som teknisk inspektör (lkl A25) inrättas fr.o.m. 1.8.2010.

 

Därtill föreslås att den delade tjänsten som byråsekreterare/sjöpersonalassistent (lkl A16) indras. Se även moment 48.01.01.

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-3.855.817,05

-2.900.000

 

-1.200.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att tjärasfaltbeläggningar lades ut på Åland från ca år 1955 och fram till år 1969. I samband med att de större landsvägarna byggts om har tjärasfalt grävts upp och lagts i vägbankarna. Då landskapsregeringen började återanvända asfalt i nyproduktion och till bärlager uppmärksammades problematiken med tjärasfalt. Idag finns sammanlagt ca 19.000 ton tjärasfalt upplagrat på två platser och ca 5.000 ton ren asfalt. Kostnaderna för att hantera dessa massor uppskattas till 1.200.000 euro. I kostnaderna ingår byggande av upplagringsplats, ett område om ca 10.000 m2, hantering av asfaltmassorna samt borttransport av den asfalt som innehåller så hög tjärinblandning att den inte kan återanvändas på Åland. Landskapsregeringen har för avsikt att inleda byggandet så fort erforderliga tillstånd har erhållits.

 

I och med att anslaget under momentet nästan i sin helhet är uppbundet i kontrakt m.m. för de vägbyggnadsprojekt som ingår i budgeten för år 2010 föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 1.200.000 euro under momentet.

 

 

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-104.519,89

-1.500.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Reparationsentreprenaden för bron över Brändöström blev ca 240.000 euro dyrare än förväntat, varvid totalkostnaden för projektet därmed uppgår till ca 490.000 euro. Orsaken till avvikelsen är att den totala omfattningen av reparationsåtgärderna ej var kända vid uppgörandet av budgetförslaget för år 2009 på grund av att projekteringen ännu ej var färdigställd. Efter att anbuden på entreprenaden kom in i december 2009 stod landskapsregeringen inför faktum att projektet blir ca 240.000 euro dyrare än beräknats och budgeterats. På grund av arbetenas nödvändiga och brådskande karaktär har landskapsregeringen antagit anbud och satt igång reparationsarbetena. Landskapsregeringen har omfördelat befintliga budgetmedel i budgeten för år 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

24.033.038,00

3.000.000

 

157.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2008 till 3.157.778 euro. Eftersom en inkomst om 3.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 157.000 euro.

 

Landskapsregeringen konstaterar att skattegottgörelsen för skatteår 2008 är avsevärt lägre än de tidigare åren. Huvudorsakerna till nedgången beror på att såväl samfundsskatterna som kapitalskatterna hade en betydligt sämre utveckling på Åland än i landet som helhet. Nedgången i samfundsskatterna kan så som av ÅSUB:s rapport 2009:11 framgår förklaras med företagens bokslutsdispositioner, höga bunkerkostnader för sjöfarten, en svag svensk krona och en mycket snabbt avtagande efterfrågan på frakter, stora investeringar i fartygsköp respektive omstruktureringar samt svag utveckling i övrigt. Åren 2005 - 2007 påverkades samfundsskatterna även av företagsförsäljningar. År 2008 sjunker även kapitalskatten kraftigt eller snarare så återgår den sannolikt till en mera normal nivå. Åren 2005, 2006 och 2007 har kapitalskatterna påverkats av flera större bolagsaffärer.

 

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

8.310.602,62

7.200.000

 

-500.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2009 uppbars 6.709.870,59 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är lägre än beräknat föreslås en minskning om 500.000 euro under momentet.

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

48.203.000

 

-5.838.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till första tillägg till budgeten för år 2010 föreslås en minskning om 5.838.000 euro.

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.98.

Föregående års underskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

-24.000.000

 

6.702.000

 

 

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2009 till 17.297.141,19 euro mot i grundbudgeten antagna 24.000.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 6.702.000 euro under momentet.