Framställning 19/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 19/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2011

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2011.

 

Konjunkturläget våren 2011

Det ekonomiska läget fortsatte under år 2010 att förbättras, globalt, och i synnerhet i vårt närområde. Den ekonomiska tillväxten i Finland och Sverige är god. Samtidigt förväntas stigande energi- och råvarupriser under året, vilket innebär en ökning av inflationen. På Åland beräknas inflationen enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) hamna på 3,4 procent i årsgenomsnitt för år 2011, för att därefter sjunka till 2,8 procent för år 2012 (Tabell 1).

 

 Tabell 1. Nyckeltal i ÅSUB:s konjunkturprognos

 

2009

2010

2011 P

2012 P

2013 P

BNP, årlig procentuell tillväxt

2,9*

-0,2*

0,0

1,0

..

Arbetslöshet, (öppen, procent)

2,7

3,1

2,8

2,3

2,2

Inflation (KPI, årlig procentuell förändring)

1,0

1,9

3,4

2,8

2,3

*) Preliminära uppgifter P) Prognoser

    Källa: ÅSUB Rapport 2011:2, Konjunkturutsikterna våren 2011; Finlands bank; Statistikcentralen, Finland

 

Utflaggningarna av färjtonnage, en ojämn vinstutveckling och enskilda företags bokslutsdisponeringar har inneburit tvära kast i Ålands BNP under de senaste åren. Enligt ÅSUB:s senaste prognos repar sig tillväxten något och blir för innevarande år 0,0 procent. Därefter räknar man med en liten förbättring till 1,0 procent för år 2012 (Tabell 1).   

 

Situationen på arbetsmarknaden förbättras något under året. Arbetslösheten väntas sjunka till 2,8 procent i år, och sjunker tillbaka ytterligare till 2,3 procent år 2012.

 

En övervägande del av det privata näringslivet förväntar sig enligt ÅSUB:s konjunkturenkät förbättrade konjunkturutsikter under året. Man är positiv vad gäller möjligheterna att expandera, om lönsamhetens utveckling, och man är försiktigt positiv om omsättningens utveckling och angående möjligheterna att utöka personalstyrkan.

 

Färj- och passagerarrederierna pressas av hård konkurrens och stigande bunkerkostnader. Den svenska kronan bibehåller, trots internationell osäkerhet, sin starka ställning gentemot euron, vilket gynnar intjäningen. Transportsektorn som helhet är optimistisk inför den kommande 12-månadersperioden. 

 

Bankerna förväntas trots stigande räntor ha en förhållandevis god kreditefterfrågan under året,  men de får räkna med ett fortsatt relativt lågt räntenetto. Försäkringsbolagen pressas av hård konkurrens, internationell osäkerhet och får på ett par års sikt räkna med ökade administrationskostnader i samband med implementeringen av nya internationella regelverk. Finansbranschen som helhet tror ändå på en klart förbättrad konjunktur under år 2011.

 

Även de företag som är verksamma inom branschen ’företagstjänster’, inklusive IKT-företag, är överlag positiva angående konjunkturen under den kommande 12-månadersperioden, och de räknar sammantaget med att kunna utöka sin verksamhet under året. Även branschen ’personliga tjänster’ tror på möjligheterna att expandera det egna företaget under året, och man förväntar sig en klart bättre omsättning och lönsamhet under år 2011 än under år 2010.

 

Handeln tog i fjol igen förlorad mark. Ett visst uppdämt behov av kapitalvaror hos hushållen gynnar branschen, även om stigande räntor och vinterns höga uppvärmningskostnader kan dämpa köplusten något.

 

Antalet inresande till Åland minskade ifjol. Enligt ÅSUB:s konjunkturenkät förväntar sig hotell- och restaurangbranschen en fortsättningsvis svag omsättningsutveckling under år 2011 i förhållande till år 2010, men branschföretagen är ändå försiktigt optimistiska beträffande lönsamheten.

 

Livsmedels- och den övriga tillverkningsindustrin förväntar sig att konjunkturen om ett år kommer att vara bättre än idag. Även byggbranschens förväntningar inför den närmaste 12-månadersperioden är återhållsamt positiva. De större företagen håller tack vare storskaliga projekt sin verksamhet igång, medan mindre företag med inriktning på byggande och renovering av egnahemshus kan möta en trög marknad under året.

 

Inom primärnäringarna, slutligen, ser konjunkturen ut att bli någorlunda stabil för jordbruket och trädgårdsnäringen, medan fiskodlarna överlag förväntar sig en svagare omsättning och sämre lönsamhet under året.    

 

Budgetekonomin

Med beaktande av landskapsregeringens bedömning av konjunkturläget, uppskattning av inkomstnivån och den beräknade kostnadsutvecklingen kan nedanstående uppställning över budgetutvecklingen göras. Osäkerheten beträffande inkomstutvecklingen är dock fortsättningsvis stor.

 

Landskapsregeringen konstaterar att den strama budgeteringslinje som upprätthållits under de senaste åren bör fortsätta och att fortsatta besparingsåtgärder är av nöden för att budgetekonomin ska kunna bringas i balans.

 

 

System för intern styrning och kontroll

Enligt den av lagtinget 9.3.2011 antagna landskapslagen om landskapets finansförvaltning ska ledningen för varje förvaltningsenhet inom landskapsförvaltningen ansvara för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig. Landskapsregeringen har därför påbörjat arbetet med att införa ett system för intern styrning och kontroll (ISK).

 

Med ISK avses den process genom vilken förvaltningens ledning och övrig personal samverkar för att med rimlig säkerhet tillse att förvaltningen

-        uppnår en effektiv verksamhet

-        efterlever lagar, förordningar och andra regler samt

-        lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten.

ISK fungerar samtidigt som en kvalitetssäkring av förvaltningens verksamhet. Systemet ska omfatta allmänna förvaltningens samtliga förvaltningsgrenar. Efter genomförd implementering kommer ISK att utgöra en integrerad del i förvaltningens verksamhetsstyrning och arbetsprocesser för planering, budgetering och uppföljning.

 

Till de delar erfarenheterna visar att mer brådskande åtgärder är motiverade kommer förbättringar i nuvarande processer att genomföras parallellt med införandet av ISK

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        anslag för produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor

-        omfördelning av anslag från gymnasialstadieskolorna till Ålands gymnasium

-        tilläggsanslag för att fortsätta undersökningarna av den s.k. champagnegaleasen (vrak M1 Fö 403.3)

-        tilläggsanslag för upphandling av sjötrafik samt

-        tilläggsinkomst för avräkningsbelopp och skattegottgörelse.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 2.169.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2011 budgeterats 324.243.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2011.

 

 

Mariehamn den 20.4.2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

 

Bilaga:                                 Tjänstetablå 2011 - TB 1

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-3 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

-8 000

36.35.20.

Ålands lycum - verksamhetsinkomster

-8 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-24 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

-24 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-27 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

-27 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-30 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

-30 000

 

 

 

36.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

200 000

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

200 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-89 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

-25 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

-64 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-25 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

-25 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 172 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

2 720 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 453 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

267 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-548 000

39.30.90.

Finansieringslån

-548 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 169 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-551 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-500 000

43.27.41.

Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)

-500 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-51 000

43.40.01.

Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-51 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

0

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-8 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

8 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-67 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-67 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-67 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-358 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

340 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

340 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-136 000

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-68 000

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-68 000

 

 

 

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

1 550 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

1 550 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

1 200 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

1 200 000

46.40.22.

Kostnader för skolfartyg (VR)

0

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

2 080 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

2 080 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

339 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

339 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-7 275 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-7 275 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

825 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

780 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

45 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

530 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

530 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

480 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

480 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-106 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-106 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-185 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-90 000

46.60.22.

Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)

-95 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 058 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-250 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

-250 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-118 000

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-59 000

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-59 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-250 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-250 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-362 000

47.17.60.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-181 000

47.17.65.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-181 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-12 000

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-6 000

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-6 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

-40 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-40 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-26 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-26 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 788 000

 

 

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-1 600 000

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

-1 600 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-188 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-143 000

48.30.25.

Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)

-45 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-450 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

450 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

1 653 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

1 653 000

49.98.98.

Föregående års underskott

1 653 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 169 000

 
D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-1.667.539,71

-1.507.000

 

0

 

(t.a. -77.302,00)

(t.a. -100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att tjänsten som förvaltningsinspektör (A 25) vid allmänna byrån ombildas till en tjänst som jurist (A 26) fr.o.m. 1.10.2011. Ombildandet av tjänsten föranleds av väsentligt ändrade arbetsuppgifter samt högre kompetenskrav.

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.27.41.

Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

 

 

-500.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

För att kompensera åländska producenter av el från förnybara energikällor då ersättningen de tidigare tillgodoräknat sig bortfallit föreslås ett anslag om 500.000 euro för 2011 års produktion. Ersättningen har tidigare utbetalats av finska staten och ansökan om ersättning har inlämnats till tullen. När systemet med inmatningstariff infördes fr.o.m. 1.1.2011 upphörde den återbäring av accis som åländska producenter av el från förnybara energikällor tidigare kunnat tillgodoräkna sig och ersättning utgår numera inom ramen för inmatningssystemet.

 

Landskapsregeringen anser att aktörerna i det åländska näringslivet ska kunna känna förtroende för att de stödodningar som införs även upprätthålls i enlighet med vad som rimligen kan förväntas. Landskapsregeringen föreslår därför att för de anläggningar som idag är uppförda och där man utgått från att intäkter från den produktionsbaserade ersättningen bidrar till investeringens lönsamhet ska beviljas ersättning av motsvarande storlek. För eventuella nya anläggningar ska ersättning inte beviljas.

 

Stödet ges för befintliga elproducerande vindkraftanläggningar och biokraftvärmeverk. Anslaget är beräknat utgående för ett planerat stöd om 0,69 cent/kWh.

 

Avsikten är att överlämna en lagframställning med ett förslag till budgetlag i ärendet under maj 2011. En förutsättning för beviljande av ersättning är att stödordningen notifieras och godkänns av EU-kommissionen.

 

Landskapsregeringen fortsätter att arbeta för att åländska energibolag ska kunna ingå i det rikstäckande systemet med inmatningstariffer.

 

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.40.01.

Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-799.098,89

-1.445.000

 

-51.000

 

(t.a. -286.080,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.44.20 och 46.44.20 föreslås ett nettotillägg om 51.000 euro under momentet. Tillägget avser beräknade nettokostnader för naturbruksskolans fastigheter för perioden augusti - december. Vid dimensioneringen har hyresintäkter om ca 18.000 euro och kostnader om ca 69.000 euro beaktats. I tillägget ingår även anslag för en gårdskarl och en städare. Se även moment 46.44.21.

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-1.810.770,05

-1.850.000

 

-8.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 8.000 euro. Tillägget föranleds av att den slutliga landskapsandelen blev högre än den kalkyl som låg till grund för budgeteringen. Se även moment 44.05.32.

 

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-644.172,04

-590.000

 

8.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 44.05.31 föreslås en minskning om 8.000 euro.

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-62.717,52

-63.000

 

-67.000

 

 

 

 

 

 

I budgeterna för åren 2000 - 2004 samt år 2007 upptogs anslag för understöd för sluttäckning av deponier. Av olika orsaker återstår ännu arbetet med fem deponier. På grund av förseningarna har de anslag som tidigare upptagits för ändamålet indragits i landskapets bokslut. Utgående från ett understöd om 30 % av kostnaderna beräknas understödet uppgå till ca 300.000 euro för de deponier som ännu inte åtgärdats.

   

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 67.000 euro för stöd enligt principer som landskapsregeringen fastställer uppgående till högst 30 % för täckning av deponier som ännu inte hunnit sluttäckas. Anslaget beräknas motsvara behovet under innevarande år. Avsikten är att i budgeterna för de kommande åren uppta anslag om ytterligare ca 230.000 euro.

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetstgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-91.453,14

-340.000

 

340.000

 

(t.a. -387.115,00)

(t.a. -300.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 340.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-497.000

 

-68.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 68.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-306.023,980

-497.000

 

-68.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 68.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

40.126,68

21.000

 

-8.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 8.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-3.134.145,24

-3.655.000

 

1.550.000

 

(t.a. -198.271,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 1.550.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

66.919,03

50.000

 

-24.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 24.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-2.225.603,38

-2.527.000

 

1.200.000

 

(t.a. -313.634,00)

(t.a. -210.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 1.200.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.40.22.

Kostnader för skolfartyg (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

-454.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Anslaget för skolfartygets kostnader under år 2011 på detta moment kvarstår.

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

80.304,15

65.000

 

-27.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 27.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-4.416.048,07

-4.856.00

 

2.080.000

 

(t.a. -51.289,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 2.080.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

114.681,02

97.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 43.40.01 och 46.44.20 föreslås en minskning om 30.000 euro under momentet. Motsvarande inkomst upptas under moment 43.40.01 (18.000 euro) och 36.45.20 (12.000 euro).

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-821.531,10

-765.000

 

339.000

 

(t.a. -20.788,14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av att Ålands gymnasium meddelat att organisationen inte har behov av de utrymmen som tillgängliggörs vid Ålands naturbruksskola och Jomala gård föreslås ansvaret överföras till fastighetsenheten fr.o.m. 1.8.2011. I anledning av det föreslås en minskning under momentet om 69.000 euro och att motsvarande anslag upptas under moment 43.40.01. Se även bilaga 1 och moment 46.44.21.

 

I och med att såväl Ålands naturbruksskolas som Jomala Gårds fastigheter överförs till fastighetsenheten kan den framtida användningen av området lösas som en helhet. Så som i grundbudgeten anges fortsätter den nuvarande verksamheten och uthyrning av utrymmen intill dess beslut fattats. Landskapsregeringen återkommer i ett senare skede med konkretiserade förslag.

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 270.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1 - 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en sammanlagd minskning om 339.000 euro under momentet.

 

 

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

3.086,04

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Beslut om Jomala gårds framtid har ännu inte fattats, men i avvaktan på det har landskapsregeringen för avsikt att överföra förvaltningsansvaret för fastigheten och byggnaderna till fastighetsenheten. Nettoanslaget för år 2011 kvarstår dock i detta skede under föreliggande moment. Se även moment 46.44.20.

 

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

Landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning  har utfärdats och träder planenligt i kraft den 1 augusti 2011. Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft och styrelsen har i enlighet med godkänd budget inrättat och tillsatt en förvaltningschef för myndigheten.

 

Ålands gymnasium är nu inne i det skede då myndighetens struktur och framtida organisation planläggs. En tjänstetablå (se bilaga 1) och en bemanningsplan för alla ordinarie och tillsvidare anställda inom den nya myndigheten har upprättats som ett led i beredningen av nu föreliggande tilläggsbudgetförslag. Styrelsens mål har i sammanhanget varit att i enlighet med 72 § i gymnasielagen bereda ordinarie och tillsvidare anställd personal en motsvarande tjänst eller befattning i den nya myndigheten som de hade i sin tidigare organisation.

 

I den nya myndigheten finns två skolor, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, som vardera leds av en rektor. Rektorn för yrkesgymnasiet har huvudansvaret för en skola med många skilda utbildningsuppdrag. Inom Ålands yrkesgymnasium finns fyra utbildningsprofiler samt en vuxenutbildningsenhet. Profilerna har tillsvidare tilldelats benämningarna ekonomi och media, hotell- och restaurang, hälsa och livsstil samt sjöfart och teknik. Med beaktande av behovet att tydliggöra utbildningsprofilerna och behovet av samordning av lärare och studerande, som delvis kommer att verka i olika skolhus, föreslås anslag upptagna för att inrätta tjänster som utbildningsledare för de olika profilerna.

 

En av Ålands gymnasiums viktigaste uppgifter är öka utbildningsutbudet för vuxna. Arbetslivets förändrade krav gör att vuxna allt mer har behov av flexibla och varierande utbildningar. Också integreringen av invandrare ställer krav på vuxenutbildning. I förslaget till tilläggsbudgeten finns därför upptaget anslag för en tjänst som utbildningsledare med uppgift att bl.a. lyfta vuxenutbildningen.

 

Ålands gymnasiums uppgift är att se till att studerande får en kvalitativt bra utbildning som motsvarar arbetslivets behov av yrkesutbildade och som ger goda baskunskaper för akademiska studier. Genom att förvaltningen centraliseras och samordnas ges möjlighet till bättre utnyttjande av befintliga resurser och därmed på sikt större kostnadseffektivitet.  Organiseringen är ännu bara i sin inledande fas och omstruktureringen kommer att fortgå åtminstone under hela budgetåret 2012.

 

Ålands gymnasium har meddelat att organisationen inte har behov av de utrymmen som finns tillgängliga vid Jomala gård och Ålands naturbruksskola. Ansvaret för driften av fastigheten föreslås därför överföras till byggnadsbyrån.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

 

 

200.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 200.000 euro vilket avser beräknade inkomster för Ålands gymnasium under perioden 1.8 - 31.12.2011. Motsvarande minskning av inkomster görs under moment 36.35.20, 36.40.20, 36.42.20, 36.44.20, 36.48.20 och 21, 36.50.20 samt 36.52.20. Dimensioneringen av inkomsten och överföringarna från enskilda moment baserar sig på hur inkomsterna har flutit in på berörda moment under åren 2007 - 2010.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

-215.000

 

-7.275.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 7.275.000 euro vilket avser utgifter för Ålands gymnasium under perioden 1.8 - 31.12.2011. Motsvarande minskning av anslag görs under moment 46.19.04, 46.35.20, 46.40.20, 46.42.20, 46.44.20, 46.48.20 och 21, 46.50.20 samt 46.52.20. Dimensioneringen av anslaget och överföringarna från enskilda moment baserar sig på användningen av anslag på berörda moment under åren 2007 - 2010.

 

Ordinarie och tillsvidareanställd personal i arbetsavtalsförhållande vid Ålands handels­läroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands lyceum, Ålands naturbruksskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut, Ålands yrkesskola samt vid utbildnings- och kulturavdelningen inom landskapsregeringens allmänna förvaltning med arbetsuppgifter vid Ålands läroavtalscenter förflyttas enligt LL (2011:13) om gymnasieutbildning till Ålands gymnasium och placeras efter anställningsförfarande, utan avbrott i anställningsförhållandet, in i den nya organisationen till de tjänster och arbetsuppgif­ter som finns tillgängliga.

 

I grundbudgeten för år 2011 inrättades tjänsterna som förvaltningschef, rektor för Ålands yrkesgymnasium samt ombildades tjänsten som rektor för Ålands lyceum till motsvarande tjänst inom Ålands gymnasium.

 

Därtill föreslås att följande tjänster inrättas vid Ålands gymnasium fr.o.m. 1.8.2011

- fyra tjänster som utvecklingplanerare (lkl A 26) för de profiler som ingår i Ålands yrkesgymnasium med kansliarbetstid och en undervisningsskyldighet om 0 - 5 veckotimmar

- en tjänst som utbildningsledare (lkl A 26) för vuxenutbildnings- och informationsenheten

- en tjänst som IT-chef (lkl A 25) samt

- en tjänst som ekonomichef (lkl A 25) varvid samtidigt en tjänst som ekonomichef (lkl A 20) indras.

 

Föreslås att  tjänsterna som rektor (lkl C 66) vid Ålands sjömanskola, Ålands yrkesskola, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands vårdinstitut och Ålands handelsläroverk samt en ½ tjänst som internatsföreståndare (lkl A 9) indras fr.o.m. 1.8.2011.

 

Därtill indras nedanstående tjänster och anslag beaktas för befattningar i arbetsavtalsförhållande

- tjänsten som centrallagerföreståndare (lkl A 13)

- tjänsten som tvätteri- och linneförrådsföreståndare (lkl A 13)

- tjänsten som fastighetsskötare (lkl A 16)

- tjänsten som kokerska (lkl A 14)

- 2 tjänster som köksbiträde (lkl A 11)

- två tjänster som vaktmästare (lkl A 14) samt

- nio tjänster som städare (lkl A 10).

 

Övriga tjänster som inrättas och befattningar i arbetsavtalsförhållande fr.o.m. 1.8.2011 framgår av bilaga 1.

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

72.619,15

55.000

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 25.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

36.48.21.

Rörelseverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

162.518,59

135.000

 

-64.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 64.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-1.420.928,23

-1.632.000

 

780.000

 

(t.a. -180.667,27)

(t.a. -150.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 780.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-103.504,71

-95.000

 

45.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 45.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

46.50.

ÅLAND VÅRDINSTITUT

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

85.280,62

50.000

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 36.45.20 föreslås en minskning om 25.000 euro, varvid resterande inkomst under momentet avser beräknade inkomster för perioden 1.1. – 31.7.2011.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-869.581,29

-1.086.000

 

530.000

 

(t.a. -209.844,00)

(t.a. -150.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 530.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-916.727,40

-1.060.000

 

480.000

 

(t.a. -202.070,30)

(t.a. -100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.45.20 föreslås en minskning om 480.000 euro, varvid resterande anslag under momentet avser beräknade driftsutgifter för perioden 1.1. – 31.7.2011. Se även bilaga 1.

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

4.646.025,19

-4.943.000

 

-106.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 106.000 euro under momentet för uppgradering av navigationssimulatorn och programvara för radiostationen. Behovet av uppdateringar i nämnda utrustning är stort eftersom utvecklingen är snabb på området. Föråldrade undervisningsmaterial är oändamålsenliga i undervisningen, likaväl som omöjliga att använda i marknadsföringssyfte gentemot externa kursdeltagare. Uppgraderingar av undervisningsmaterial i simulatorerna är därför nödvändiga.

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-2.713.976,56

-2.931.000

 

-90.000

 

(t.a. -244.985,93)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen planerar att fortsätta undersökningarna av den s.k. champagnegaleasen (vrak M1 Fö 403.3). Undersökningen kommer att koncentrera sig på dokumentation av vraket samt vidare utforskande av dess innehåll som kan belysa och ge mer kunskap om champagnegaleasens historia. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 90.000 euro under momentet. I tillägget ingår även kostnader för en vandringsutställning rörande champagnegaleasen.

 

 

46.60.22.

Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

 

 

-95.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Målsättningen för kommersialiseringen av champagne och öl från vrak M1 Fö 403.3 är att maximera både på kort och lång sikt de effekter fyndet har beträffande synliggörande av Åland och på så sätt såväl direkt som indirekt generera utveckling och ekonomiska fördelar för åländskt närings- och samhällsliv.

 

I syfte att fortsätta kommersialiseringen av champange- och ölfyndet föreslås ett anslag om 95.000 euro för

- att genomföra en högklassig champagneauktion på Åland

- att analysera ölet i syfte att återskapa det för kommersiellt bruk samt

- att anlita experter och en projektledare för att fortsätta arbetet med att kommersialisera champagnen och ölet.

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet kan gottskrivas med inkomster. Föreslås att nettoinkomsterna från kommersialiseringen används för sjöfartshistoriska och marinarkeologiska ändamål samt för Östersjöns miljö.

 

 

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-500.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Kostnaderna för projektet beräknas i nuläget uppgå till ca 3.500.000 euro. Orsaken till skillnaden i förhållande till tidigare angivet belopp är att kostnaderna för utställningen inte beaktats i sin helhet, höjning av det allmänna kostnadsläget och en viss kostnadsökning för själva projektet till följd av vissa nya bestämmelser.

 

Liksom tidigare är en förutsättning för projektet att avtal om driftsansvar för besökscentret ingås med Sunds kommun.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0

0

 

-250.000

 

 

 

 

 

 

För att ytterligare stöda turistföretagares kvalitetsutveckling inom turistnäringen samt utveckla företagandet inom cleantech industrin föreslås ett tillägg om 250.000 euro under momentet. Landskapsregeringen har antagit nya principer bl.a. för hur de näringarna kan stödas. Inom momentet finns medel reserverade för ett stöd för en satsning på golfbana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-5.000

 

-59.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 59.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-5.000

 

-59.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 59.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-43.915,35

-190.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till motiveringen under moment 47.15.44 föreslås att bevillningsfullmakten för räntestödslån justeras med 250.000 euro till sammanlagt 1.250.000 euro för år 2011.

 

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-0,00

-1.250.000

 

-250.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten för år 2011 aviserade landskapsregeringen att följa investeringsbehovet och vid behov återkomma med äskande om tilläggsanslag. Efter ansökningstidens slut den 30.3.2011 konstaterar landskapsregeringen att investeringsbehovet är stort. Landskapsregeringen räknar med fortsatt stort intresse för strukturella investeringar. Med hänvisning till ovanstående och av regionalpolitiska skäl föreslås ett tillägg om 250.000 euro för att bland annat stöda mjölk- och köttdjursproduktion.

 

 

47.17

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.60.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

-26.000

 

-181.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 181.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.17.65.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

-26.000

 

-181.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 181.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-10.000

 

-6.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 6.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

-10.000

 

-6.000

 

 

 

 

 

 

Från och med år 2011 ändras hanteringen av tekniska stödet och de moment där tekniska stödet budgeterats tidigare år har utgått. Som en budgetteknisk åtgärd föreslås ett tillägg om 6.000 euro för tekniskt stöd. Motsvarande anslag har som en budgetteknisk åtgärd dragits in i bokslutet för år 2010 och åtgärden är således kostnadsneutral.

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-77.698,36

-100.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

För att möta den ökade efterfrågan på praktikantplatser för högskolestuderande föreslås en höjning av anslaget med 40.000 euro. Praktikplatserna används i syfte att motverka kompetensflykt från landskapet genom att ge åländska högskolestuderande möjlighet att erhålla praktik inom sitt utbildningsområde eller via utredningsarbete knyta kontakter med arbetslivet på Åland med tanke på framtida arbetsmöjligheter. Praktikanterna är anställda och avlönade av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Per mitten av mars är preliminärt ca 94.000 euro av anslaget i grundbudgeten uppbokat för 20 praktikanter.

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

 

 

 

Avsikten är att inleda kontraktsförhandlingar med Ålands hushållningssällskap med syfte att teckna ett femårigt avtal om driften av försöksstationen med inledning år 2012.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-280.716,25

-400.000

 

-26.000

 

(t.a. -170.154,34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att en tjänst som fältmästare (lkl A18) indras. Därtill föreslås ett tillägg om 26.000 euro under momentet för att täcka de beräknade kostnaderna för år 2011.

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

 

-15.156.000

 

-1.600.000

 

 

 

 

 

 

Vid uppgörandet av budgetförslaget för år 2011 beräknades bränslepriserna för bunker ligga på i medeltal 0,55 euro/liter. Med en årlig förbrukning om ca 7.000.000 liter och med ett reviderat beräknat genomsnittspris för året på 0,65 euro/liter, medför detta en merkostnad om ca 700.000 euro. Ökningen på 10 cent per liter utgörs av 4 cent/liter för en ny biokomponent i bränslets sammansättning medan resterande ökning föranleds av höjningar av världsmarknadspriset fram till 31.3.2011. Vid tidpunkten för uppgörandet av budgetförslaget för år 2011 var medelpriset på bränsle ca 0,48 euro/liter och om biokomponenten och dess effekt fanns ej kännedom. Eftersom det kumulativa bränslepriset i genomsnitt under år 2011 f.n. uppgår till ca 0,65 euro/liter finns ingen buffert budgeterad för ytterligare höjning av medelpriset för året.

 

Kostnadsökningen (jämfört med vad som beaktats i budgeten) på grund av vinterns isläge uppgår till minst 530.000 euro. De omarbetade tidsbegränsade turlistorna (isturlistorna) beräknas ha begränsat kostnadsökningen på grund av vinterns svåra isläge med ca 130.000 euro för hela sjötrafikenheten. Trots kraftiga nedskärningar i turlistorna har isförhållandena därmed förorsakat merkostnader uppgående till ca 400.000 euro netto. Av detta är ca 75 % hänförbart till högre bunkeråtgång samt så har personalkostnaderna ökat till följd av icke planerad övertid på grund av de förseningar som isläget förorsakat. Utöver detta har fartygen även utsatts för stort slitage.

 

Under turlistbehandlingen inför år 2011 kalkylerades kostnaderna för färjtrafiken för att stämma av turlistans kostnad mot tillgängliga medel. Vid avstämning av driftskostnaderna under februari 2011 upptäcktes ett kalkylfel i driftskostnadskalkylen, vilken visar att driftskostnaderna är underbudgeterade med ca 500.000 euro för året. Kalkylfelet gäller Föglölinjen och m/s Skarven.

 

Kalkylfelet beror på att det vid uppgörandet av budgetförslaget för år 2011 för m/s Skarven endast fanns bakgrundsdata från en kort period under år 2010. När kostnaderna sammanställdes för en 6-månaders period blev underlaget inte representativt för ett helår. För att kompensera osäkerheten höjdes kostnaderna i kalkylen något men vid första avstämningen år 2011 visade det sig att höjningen inte räcker till. Utöver detta gjordes det ett misstag i bedömningen av antalet körtimmar enligt turlistförslaget som kalkylen baserades på vilket ökade felet i kalkylen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 1.600.000 euro under momentet.

 

I det tidigare aviserade kortruttsmeddelandet skall landskapsregeringen ange riktlinjer för hur skärgårdstrafiken kan läggas om i syfte att effektivisera trafiken och åstadkomma kostnadsminskningar.

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-1.791.947,87

-2.280.000

 

-143.000

 

(t.a. -218.300,00)

 

 

(t.a. -218.000)

 

 

 

 

 

 

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag om 218.000 euro, ett tilläggsanslag om 143.000 euro främst för täckande av de merkostnader som snöröjning och halkbekämpning medfört. Merkostnaderna för snöröjning och halkbekämpning under perioden januari – april beräknas överstiga budgeterad nivå med ca 321.000 euro.

 

Därtill ingår ett anslag om 10.000 euro för beviljande av bidrag för plogning av isvägar. Landskapsregeringen föreslår att bidrag utgår till maximalt 60 % av kostnaderna för att hålla isvägarna farbara och utbetalas i efterhand på ansökan av kommunerna.

 

Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 30.000 euro för högre drivmedelskostnader. Sedan uppgörandet av budgetförslaget har bränslepriserna stigit med 20 % för diesel och 35 % för motorbrännolja.

 

Under år 2010 har inbesparingar inom verksamheten gjorts och 218.000 euro föreslås nyttjas för att täcka delar av merkostnaderna för snöröjning och halkbekämpning.

 

 

48.30.25.

Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-1.783.663,15

-2.250.000

 

-45.000

 

 

 

 

 

 

Vid uppgörandet av budgetförslaget för år 2011 beräknades bränslepriserna för bunker ligga på i medeltal 0,55 euro/liter. Med en årlig förbrukning om ca 450.000 liter och med ett reviderat beräknat genomsnittspris för året på 0,65 euro/liter, medför detta en merkostnad om ca 45.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 45.000 euro under momentet. Se även motiveringen rörande bränslepriset under moment 48.20.22.

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-3.405.731,35

-3.200.000

 

-450.000

 

 

 

 

 

 

För att möjliggöra ett ändamålsenligt investeringsprogram för vägar under år 2011 föreslås ett tillägg om 450.000 euro under momentet. Se även moment 48.30.79.

 

 

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-142.338,00

-2.050.000

 

450.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 48.30.77 föreslås en minskning om 450.000 euro under momentet. Avsikten är även att senarelägga reparationen av vattentrycksisolering och brofogar på Vårdöbron till förmån för reparation av vattentrycksisoleringen på Åvabron.

 

 

 

 

 

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

175.028.504,77

188.600.000

 

2.453.000

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2011 beräknats stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 2.453.000 euro. Förskottet för år 2011 uppgår därmed till 191.053.000 euro.

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

3.157.778,00

19.500.000

 

267.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2009 till 19.767.938 euro. Eftersom en inkomst om 19.500.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 267.000 euro.

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

0,00

34.626.000

 

-548.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till första tillägg till budgeten för år 2011 föreslås en minskning om 548.000 euro.

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.98.

Föregående års underskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2010

Budget 2011

 

Förslag

 

-17.297.141,19

-34.000.000

 

1.653.000

 

 

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2010 till 32.346.306,00 euro mot i grundbudgeten antagna 34.000.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 1.653.000 euro under momentet.

 

 


                                                                                                                                                         Bilaga 1

 

TJÄNSTETABLÅ 2011 - TBI

 

Tjänstebeteckning

 

Avlönings-

Antal

 

 

klass

 

 

 

 

 

43. KANSLIAVDELNINGEN

 

 

 

 

 

 

43.01.01 Allmänna byrån

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Jurist fr. 1.10

Tid. Förvaltningsinspektör A 25

A 26

1

 

 

 

1

 

 

 

 

43.40.01 Fastighetsenheten

 

 

 

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Gårdskarl

Överförd från moment 46.44.20

A 14

1

Städare

Överförd från moment 46.44.20

A 10

1

 

 

 

2

 

 

 

 

46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN

 

 

 

 

 

 

46.19.04 Läroavtalsutbildning

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Verksamhetsledare

Indras. Se moment 46.45.20

A 23

-

Planerare

Indras. Se moment 46.45.20

A 22

-

 

 

 

-

 

 

 

 

46.35.20 Ålands lyceum

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

IT-handledare

Indras. Se moment 46.45.20

C 57

-

Lektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 49-C 52

-

Studiehandledare

Indras. Se moment 46.45.20

C 57

-

Skolekonom

Indras. Se moment 46.45.20

A 17

-

Kanslist

Indras. Se moment 46.45.20

A 16

-

Kosthållsföreståndare

Indras. Se moment 46.45.20

A 19

-

Vaktmästare

Indras. Se moment 46.45.20

A 14

-

Städare

Indras. Se moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Tillfällig tjänst

 

 

 

Studiehandledare

Överförd till moment 46.45.20

C 57

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Fastighetsskötare

Överförd till moment 46.45.20

A 16

-

Kock

Överförd till moment 46.45.20

A 14

-

Kokerska

Överförd till moment 46.45.20

A 14

-

Köksbiträde

Överförd till moment 46.45.20

A 11

-

Köksbiträde, 75,2 %

Överförd till moment 46.45.20

A 11

-

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

46.40.20 Ålands sjömansskola

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Rektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 66

-

Studiehandledare

Indras. Se moment 46.45.20

C 57

-

Speciallärare

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i nautiska ämnen

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i eltekniska ämnen

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Assistent

Indras. Se moment 46.45.20

C 52

-

Lektor i språk

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i idrott och hälsa

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i matematik

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i samhällskunskap

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i yrkesämnen

Indras. Se moment 46.45.20, 1 vakant

C 48

-

Lektor i arbetsämnen

Indras. Se moment 46.45.20

C 48

-

Ekonom

Indras. Se moment 46.45.20

A 17

-

Driftstekniker

Indras. Se moment 46.45.20

A 19

-

Städare

Indras. Se moment 46.45.20

A 10

-

Internatsföreståndare

Indras. Se moment 46.45.20

A 9

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Tillfällig tjänst

 

 

 

Assistentlärare

Överförd till moment 46.45.20

C 38

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Fastighetsskötare

Överförd till moment 46.45.20

A 16

-

Gårdskarl-vaktmästare,  54,9 %

Överförd till moment 46.45.20

A 14

-

Kock

Överförd till moment 46.45.20

A 14

-

Kock, 88,9 %

Överförd till moment 46.45.20

A 14

-

Köksbiträde

Överförd till moment 46.45.20

A 11

-

Elevhemsövervakare, deltid

Avslutas

A 9

-

Städare, 79,1 %

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

46.42.20 Ålands yrkesskola

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Rektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 66

-

Speciallärare

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i allmänna ämnen (språk)

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor i allmänna ämnen

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor 

Indras. Se moment 46.45.20

C 45-C 51

-

Lektor (yrkesämnen)

Indras. Se moment 46.45.20, 1 vakant

C 48-C 51

-

Studiehandledare

Indras. Se moment 46.45.20

C 57

-

Dataansvarig

Indras. Se moment 46.45.20

A 24

-

Centrallagerföreståndare

Indras. Se moment 46.45.20

A 13

-

Föreståndare-kokerska

Indras. Se moment 46.45.20

A 17

-

Kokerska

Indras. Se moment 46.45.20

A 14

-

Köksbiträde

Indras. Se moment 46.45.20

A 11

-

Städare

Indras. Se moment 46.45.20

A 10

-

Tvätteri- och linneförråds-

 

 

 

föreståndare

Indras. Se moment 46.45.20

A 13

-

Ekonomichef

Indras. Se moment 46.45.20

A 20

-

Kanslist-kassör

Indras. Se moment 46.45.20

A 16

-

Kanslist

Indras. Se moment 46.45.20

A 16

-

Fastighetsskötare

Indras. Se moment 46.45.20

A 16

-

Vaktmästare

Indras. Se moment 46.45.20

A 14

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Tillfälliga tjänster

 

 

 

IT-handledare

Överförd till moment 46.45.20

C 57

-

Assistentlärare

Överförd till moment 46.45.20

C 38

-

 

 

 

-

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

46.44.20 Ålands naturbruksskola

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Lektor i yrkesämnen

Indras. Se moment 46.45.20

C 48

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Tillfällig tjänst

 

 

 

Assistentlärare

Överförd till moment 46.45.20

C 38

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Gårdskarl

Överförd till moment 43.40.01

A 14

-

Städare

Överförd till moment 43.40.01

A 10

-

 

 

 

 

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

46.45.20 Ålands gymnasium

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Förvaltningschef

Inrättad i grundbudget

Avt.

1

Rektor för Ålands yrkesgymnasium

Inrättad i grundbudget

C 66

1

Rektor för Ålands lyceum

Inrättad i grundbudget

C 66

1

Utbildningsledare

 

A 26

5

IT-chef

 

A 25

1

Studiehandledare

 

C 57

4

IKT-handledare

 

C 57

2

Lektor

 

Euro

51

Speciallärare

 

Euro

4

Specialyrkeslärare

 

Euro

1

Lektor i yrkesämnen

 

Euro

45

Assistent

 

C 52

0,5

Systemansvarig

 

A 24

2

Utbildningsplanerare

 

A 22

2

Ekonomichef

 

A 25

1

Skolekonom

 

A 17

4

Kanslist

 

A 16

5

Restaurangföreståndare-kock

 

A 19

1

Restaurangföreståndare-kock

 

A 17

2

Driftstekniker

 

A 19

1

 

 

 

134,5

 

 

 

 

Tillfällig tjänst

 

 

 

Studiehandledare

 

C 57

2

IKT-handledare

 

C 57

1

Assistentlärare

 

C 38

9

Kanslist

 

A 16

1

Kanslist, 60 %

 

A 16

2

 

 

 

15

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Fastighetsskötare

 

A 16

5

Vaktmästare/städledare

 

A 14

3

Vaktmästare

 

A 14

2

Vaktmästare, 54,9 %

 

A 14

1

Kock

 

A 14

4

Kock, 88,9 %

 

A 14

1

Köksbiträde

 

A 11

8

Städare

 

A 10

27

 

 

 

51

 

 

 

 

46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Rektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 66

-

IT-handledare

Indras. Se moment 46.45.20

C 57

-

Lektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor (yrkesämnen)

Indras. Se moment 46.45.20

C 48

-

Ekonom

Indras. Se moment 46.45.20

A 17

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Fastighetsskötare

Överförd till moment 46.45.20

A 15

-

Kanslist-bibliotekarie, 60 %

Överförd till moment 46.45.20

A 16

-

Tvätt- och linneföreståndare

Överförd till moment 46.45.20

A 13

-

Köksbiträde

Överförd till moment 46.45.20

A 11

-

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

46.50.20 Ålands vårdinstitut

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Rektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 66

-

Lektor (yrkesämnen)

Indras. Se moment 46.45.20

C 54

-

Lektor (matematik)

Indras. Se moment 46.45.20

C 54

-

Lektor (språk)

Indras. Se moment 46.45.20

C 54

-

Ekonom

Indras. Se moment 46.45.20

A 17

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Tillfällig tjänst

 

 

 

Kanslist, 55,2 %

Överförd till moment 46.45.20

A 16

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

46.52.20 Ålands handelsläroverk

 

 

 

 

 

 

 

Inrättade tjänster

 

 

 

Rektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 66

-

Lektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 51

-

Lektor

Indras. Se moment 46.45.20

C 48

-

Dataansvarig

Indras. Se moment 46.45.20

A 24

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälliga tjänster

 

 

 

Kanslist

Överförd till moment 46.45.20

A 16

-

Assistentlärare

Överförd till moment 46.45.20

C 38

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Personal i arbetsavtalsförhållande

 

 

 

Städare

Överförd till moment 46.45.20

A 10

-

 

 

 

-

 

 

 

 

47. NÄRINGSAVDELNINGEN

 

 

 

 

 

 

47.46.20 Försöksverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

Inrättad tjänst

 

 

 

Fältmästare

En tjänst indras

A 18

-

 

 

 

-