Framställning 2/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändringar av vissa landskapslagar till följd av gjorda ändringar i rikets pensionslagstiftning och självstyrelselagen för Åland

·       Landskapsregeringens framställning nr 2/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om pension för lagtingsmän. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 41 § tjänstemannalagen för landskapet Åland. 4

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 1 mom. 9 punkten landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997) sådan den lyder i landskapslagen den 7 augusti 2003 (57/2003),

     ändras lagens 5 § 1 mom. och 6 §,

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Avvikelser i fråga om landskapets privaträttsligt anställda

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om statens pensioner i fråga om landskapets privaträttsligt anställda:

 

     1) de i 1 § 3 mom. angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

 

     I 1 § 3 mom. angivet          Årtal

                 årtal                    i landskapet

                 1992                      1995

                 1998                      2001

 

     2) de i 4 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

 

 

 

 

         I 4 § angivet årtal           Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1994                      1997

 

     3) den i 7a § 2 mom. avsedda ökningen skall räknas från det tredje kvartalet år 1996 fram till utgången av det tredje kvartalet av det kalenderår som föregått året för intjänande av i momentet nämnda arbetsförtjänst,

 

     4) de i 10 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

 

     I 10 § angivet årtal             Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1992                      1995

                 1994                      1997

                 1995                      1998

 

     5) de i 12 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

 

     I 12 § angivet årtal             Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1994                      1997

 

     (Ny punkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ny mening)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Avvikelser i fråga om landskapets privaträttsligt anställda

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om statens pensioner i fråga om pensioner som intjänats före den 1 januari 2005 av landskapets privaträttsligt anställda:

     1) de årtal som anges i 1 § 3 mom. sådant det lyder den 31 december 2004 skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

     I 1 § 3 mom. angivet          Årtal

                 årtal                    i landskapet

                 1992                      1995

                 1998                      2001

 

     2) de årtal som anges i 4 § sådan den lyder den 31 december 2004 skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

 

 

 

         I 4 § angivet årtal           Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1994                      1997

 

     3) den ökning som avses i 7a § 2 mom. sådant det lyder den 31 december 2004 skall räknas från det tredje kvartalet år 1996 fram till utgången av det tredje kvartalet av det kalenderår som föregått året för intjänande av i momentet nämnda arbetsförtjänst,

     4) de årtal som anges i 10 § sådan den lyder den 31 december 2004 skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

     I 10 § angivet årtal             Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1992                      1995

                 1994                      1997

                 1995                      1998

 

     5) de årtal som anges i 12 § sådan den lyder den 31 december 2004 skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabell:

 

     I 12 § angivet årtal             Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

                 1994                      1997

 

     6) de årtal som anges i 6, 9, 19 och 34 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av statens pensioner           (FFS 679/2004) skall i landskapet avse de årtal som anges i nedanstående tabeller:

 

     I 6 mom. angivet årtal     Årtal

                                          i landskapet

                 1940                      1943

                 1960                      1963

                 1995                      1998

 

 

     I 9 mom. angivet årtal   Årtal

                                          i landskapet

                 1960                      1963

                 1995                      1998

 

     I 19 mom. angivet årtal  Årtal

                                          i landskapet

                 1959                      1962

 

 

     I 34 mom. angivet årtal  Årtal

                                          i landskapet

                 1940                      1943

 

Bestämmelserna i 1-2 punkten skall även tillämpas på pensioner som intjänats från och med den 1 januari 2005.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Besvär

     Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

6 §

Besvär

     Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag överklagas hos försäkringsdomstolen.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om pension för lagtingsmän

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 17 § 1 mom. landskapslagen den 25 juli 1969 om pension för lagtingsmän (45/1969) samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

     Part, som icke nöjes åt landskapsstyrelsens beslut i ärende rörande pension, må däri söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på sätt därom stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/1950).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

 

 

 

17 §

     Part, som inte är nöjd med landskapsstyrelsens beslut i ett pensionsärende, har rätt att söka ändring i beslutet genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med besvärsbestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 41 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 41 § 1 mom. tjänstemannalagen den 6 augusti 1987 (61/1987) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

41 §

     Allmän avgångsålder för tjänsteman är 65 år, om inte lägre avgångsålder särskilt föreskrivits.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

41 §

     Allmän avgångsålder för tjänsteman är 65 år, om inte lägre avgångsålder särskilt föreskrivits.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -