Framställning 2/2008-2009

Tillhör ärendet: Stöd till näringslivet
Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 2/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-10-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd till näringslivet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att till näringsstödslagen för landskapet Åland fogas nya 4 och 16a §§, istället för den 4 § som Republikens president vid lagstiftningskontroll har förordnat att förfalla. Avsikten är att lagen ska träda ikraft den 1 juli 2009, samtidigt med ikraftträdandet av näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen överlämnade den 8 januari 2008 en framställning (fr 12/2007 – 2008) till lagtinget med förslag till ändringar i regelverket om stöd till näringslivet. Framställningen omfattades av lagtinget i beslut den 14 april 2008 (LTB 15/2008), i enlighet med näringsutskottets betänkande (bet 4/2007 – 2008).

     Vid lagstiftningskontroll i enlighet med 19 § självstyrelselagen fann Republikens president den 13 augusti 2008 att lagtinget hade överskridit sin lagstiftningsbehörighet med bestämmelsen i lagens 4 §. Presidenten refererade till utlåtande i ärendet från Högsta domstolen, i vilket avseende lagens 4 § konstaterades bl.a. att där inte framgår i vilken form landskapsregeringen ges rätt att besluta om generella krav för näringsstöd. I utlåtandet konstaterades dessutom att det inte av lagen framgår vilka grunder som landskapsregeringen ska iaktta då den beslutar om generella krav. Högsta domstolen fann att lagens 4 § hade formulerats på ett vagt sätt, som inte uppfyller kraven i 80 § grundlagen och att landskapet härvid har överskridit sin lagstiftningsbehörighet. Följaktligen hemställde Högsta domstolen att 4 § i landskapslagen skulle förordnas att förfalla. Samtidigt konstaterade domstolen att bestämmelsen inte har avgörande betydelse för landskapslagens tillämpning i övrigt, varför den till övriga delar kan förordnas att träda i kraft.

     Landskapsregeringen konstaterar att i 21 § självstyrelselagen regleras fall då landskapsregeringen handlar som statsrådet eller ett ministerium som avses i 80 § 1 mom. grundlagen. Där regleras inte fall när landskapsregeringen handlar som ”andra myndigheter” som avses i 80 § 2 mom. grundlagen. Bestämmelserna i 80 § 1 och 2 mom. grundlagen kan antas ha sitt ursprung i den myndighetsstruktur som funnits och finns inom statsförvaltningen, liksom i erfarenheter som har vunnits och slutsatser som har dragits av praxis från tiden före grundlagens ikraftträdande. Eftersom myndighetsstrukturen i landskapet är sådan att landskapsregeringen i ett normgivningsperspektiv motsvarar alla de organ som avses i såväl 80 § 1 mom. som de i 80 § 2 mom. grundlagen, blir tillämpningen av 80 § grundlagen i landskapet i viss mån ologisk. Detta till den del bestämmelserna anses tillämpliga på reglering av delegering av normgivningsmakt från lagtinget till landskapsregeringen. Det kan noteras att frågan i detta fall rör landskapsregeringens beslut med underlag för handläggning av ansökningar om näringsstöd till företag. Beslutet är offentligt och finns tillgängligt bl.a. på landskapsregeringens hemsida:

 

Landskapsregeringens principer av den 2 oktober 2008 för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i landskapets budget (dnr N12/08/1/18). (Sökväg; regeringen.ax / avdelningarna / näringsavdelningen / allmänna byrån / finansiering / Principer antagna 2.10.2008.)

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny 4 § i näringsstödslagen för landskapet Åland, omfattande den första meningen i den paragraf som föll, vilken inte konstaterats utgöra något behörighetsöverskridande.

     Avseende den mening i 4 § som konstaterats utgöra ett behörighetsöverskridande, föreslår landskapsregeringen att till lagen istället fogas en ny 16a §. I den nya 16a § skulle ingå behövliga bemyndiganden för landskapsregeringen att, på det sätt som avses i 80 § 2 mom. grundlagen, besluta om underlag vid handläggning av ansökningar om stöd som avses i lagen. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda ikraft samtidigt med ikraftträdandet av näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland, dvs. den 1 juli 2009.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte få någon direkt verkan för miljön eller för jämställdheten. Förslaget ändrar inte i sak i de principer som fortsättningsvis ska gälla för näringsstöd.

 

Detaljmotivering

 

4 § Sökande. Bestämmelserna i paragrafen följer 11 § självstyrelselagen samt bestämmelser i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring. Stöd ges verksamheter som utövas i landskapet.

 

16a § Närmare bestämmelser. Bestämmelsen innehåller preciseringar av de grunder inom vilka landskapsregeringen kan närmare besluta om. Statligt stöd regleras av EG-rätten. Av bestämmelsen framgår att stöd som landskapsregeringen beviljar ska vara förenliga med EU:s regelverk. Punkterna 1 – 7 i paragrafen överensstämmer till stora delar med de grunder och krav som EG-kommissionen efterfrågar vid bedömningen av om ett statligt stöd är förenligt eller inte med artikel 87 i EG-fördraget. Grunderna innefattar omständigheter som direkt hänför sig till den sökande såsom rättskapacitet, men omfattar även omständigheter av mer administrativ karaktär såsom rapportering och uppföljning. Landskapsregeringens olika stödordningar avseende stöd till företag bygger således redan idag på de grunder som anges i bestämmelsen.

     Som exempel på beslut om rapportering och genomförandet av en åtgärd i paragrafens 2 mom. 3 punkt kan nämnas frågan om tid inom vilken en åtgärd skall påbörjas och avslutas. Som exempel på beslut om ansökan och ansökningsförfarande i paragrafens 2 mom. 6 punkt kan nämnas frågor som rör ansökningsblanketter, innehåll samt handlingar och utredningar som skall fogas till ansökan och hur dessa skall uppgöras, ansökningstid samt mottagning och handläggning av ansökan.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland nya 4 och 16a §§ som följer:

 

4 §

Sökande

     Näringsstöd kan beviljas sökande som har rätt att utöva näring i enlighet med bestämmelserna därom i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och som har fast driftställe i landskapet Åland.

 

16a §

Närmare bestämmelser

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet besluta om stöd som avses i denna lag. Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen därvid i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsakter besluta om närmare villkor eller uppgifter som rör

     1) sökanden avseende förutsättningar för en långsiktigt lönsam verksamhet, rättskapacitet, verksamhetens inriktning och omfattning,

     2) stödområden,

     3) rapportering och genomförandet av en åtgärd,

     4) utbetalning eller verkställande av beviljat stöd,

     5) bestämmelser om överföring av stöd till annan sökande då verksamhet helt eller delvis överförts till annan juridisk person,

     6) ansökan och ansökningsförfarande samt om

     7) godtagbara kostnader för åtgärder som stöds, stödnivå, ackumulering av stöd samt högsta och lägsta totalinvesteringar.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 oktober 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Jan-Erik Mattsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 2/2008-2009