Framställning 20/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 20/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Ålands stamnätsbolag, Kraftnät Åland Ab, avser under åren 2010-2012 att bygga en likströmsförbindelse till riket för att säkra landskapets elförsörjning då den ordinarie elförsörjningen är bruten. För att kunna klara finansieringen av nybyggnadsprojektet är Kraftnät Åland Ab i behov av att teckna nya lån. Investeringens storlek beräknas maximalt uppgå till 125.000.000 euro. I avsikt att möjliggöra investeringen i en likströmsförbindelse till riket har Kraftnät Åland Ab anhållit om landskapsgarantier utan motsäkerhet täckande lånebehovet för likströmsförbindelsen och dittillhörande projekt för anslutning till det åländska stamnätet beaktande investeringsstödsförutsättningarna. Landskapsregeringen konstaterar i sammanhanget att lagtingets framställning till Ålandsdelegationen om ett extra anslag om 60 procent av de godtagbara investeringskostnaderna, dock högst 75.000.000 euro, att utges som bidrag till Kraftnät Åland Ab för byggande av en likströmsförbindelse till riket ännu inte är avgjord.

 

Med hänsyn till Kraftnät Åland Ab:s tidplan för förverkligandet av likströmsförbindelsen till riket och då frågan om extra anslag ännu inte är avgjord föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att bevilja Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till sammanlagt högst 50.000.000 euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås kunna beviljas för lån som upptas före 31.12.2010. Landskapsregeringen har beredskap att återkomma till lagtinget om behov av ytterligare garantier skulle erfordras efter år 2010.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

1. Motivering. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

 


 

1. Motivering

 

 

 

Kraftnät Åland Ab är Ålands stamnätsbolag med systemansvaret för el i landskapet. Kraftnät Åland Ab är ett offentligt ägt bolag, som drivs i de allmännas intresse. Bolagets största ägare är landskapet Åland, vars ägarandel uppgår till 46,84 procent. Mariehamns stad äger 18,73 procent, Ålands Elandelslag 28,10 procent, Ålands Energi Ab 6,24 procent och övriga 0,09 procent ägs av skärgårdskommunerna: Kumlinge, Sottunga och Föglö samt av Ålands Producentförbund.

 

Kraftnät Åland Ab planerar att bygga en likströmsförbindelse till riket för att säkra landskapets elförsörjning då den ordinarie elförsörjningen är bruten. Projektet har av landskapsregeringen närmare beskrivits i landskapsregeringens framställning med förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning (lr-framst. nr 20/2008-2009) samt under lagtingsbehandlingen närmare utretts i finansutskottets betänkande (FiU-bet. nr 7/2008-2009). Landskapsregeringen konstaterar i sammanhanget att lagtingets framställning till Ålandsdelegationen om ett extra anslag om 60 procent av de godtagbara investeringskostnaderna, dock högst 75.000.000 euro, att utges som bidrag till Kraftnät Åland Ab för byggande av en likströmsförbindelse till riket ännu inte är avgjord.

 

Enligt Kraftnät Åland Ab:s planer ska likströmsförbindelsen vara i bruk i slutet av år 2012. Denna drifttagningstidpunkt minimerar underskottstiden och möjliggör avhjälpande av eventuella inkörningsproblem innan nuvarande reservkraftsabonnemangslösning avvecklas. Enligt tidplanen bör finansieringsfrågan vara löst under första halvåret 2010 då kontrakt med leverantörerna avses tecknat.

 

Lagtinget bemyndigade den 4 januari 1999 landskapsregeringen att bevilja Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier om högst 29.000.000 mark, den 31 maj 2002 landskapsgarantier till ett belopp om högst 1.000.000 euro, den 8 maj 2003 landskapsgarantier till ett belopp om högst 9.225.000 euro och den 3 juni 2009 landskapsgarantier till ett belopp om högst 2.300.000 euro. Den 27 juni 2000 beviljade landskapsregeringen Kraftnät Åland Ab ett lån ur regionallånemedel, uppgående till 3.363.758,50 euro. Det totala skuldsaldot för vilket landskapet iklätt sig ansvar var 13.941.588,02 euro per den 31.12.2009.

 

Med hänvisning till att Kraftnät Åland Ab:s stamnät utgör en gemensam infrastruktur för elförsörjningen i landskapet och att bolagets verksamhet bedrivs utan vinstavsikt och i det allmännas intresse anser landskapregeringen det vara angeläget att, såsom tidigare skett genom ställande av landskapsgarantier för bolagets lånefinansiering, minimera bolagets lånekostnader.

 

Enligt 12 § landskapsförordningen om elmarknaden (65/1999) innehar aktiebolaget Kraftnät Åland Ab systemansvaret för den åländska elmarknaden. Kraftnät Åland Ab har därmed anförtrotts tillhandahållandet av angivna tjänst som är av allmänt ekonomiskt intresse. Landskapsregeringen anser inte att subventioner till Kraftnät Åland Ab i dess egenskap av systemansvarig för tryggande av landskapets elförsörjning kan anses påverka handeln i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse. Landskapsregeringen anser med beaktande av detta att företaget med stöd av artikel 106.2 i Lissabonfördraget (EUF) kan beviljas ekonomisk förmån som stödet och garantin innebär utan hinder av gemenskapens regler avseende statligt stöd i 107.1 EUF. Landskapsregeringen ska emellertid med beaktande av artikel 108 EUF underrätta kommissionen i god tid om eventuella stödåtgärder. Detta innebär att landskapsregeringen i notifieringen ska garantera att de stödåtgärder som beviljas Kraftnät Åland Ab är förenliga med de kriterier som ställs upp i  kommissionens regelverk angående stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

 

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsregeringen vördsamt

 

     att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 50.000.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för byggande av en likströmsförbindelse till riket samt för lånen ställda villkor; samt

       att garantierna får beviljas för lån som upptas före 31.12.2010.

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2010

 

 

 

 

 

 

 

Vicelantråd     Britt Lundberg

 

 

 

 

 

Minister         Mats Perämaa