Framställning 22/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändringar i körkorts- och vägtrafiklagstiftningen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland. 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  15

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 § 1 mom. 3 punkten, 17 §, 56 § 4 mom. körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991)

     ändras lagens 2 §, 4 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom., 7 § 4 och 5 punkten, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. c punkten, 13 § 2 mom. b och c punkterna samt 3 mom., 14 § 2 mom., 25 §, 26 § 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten, 30 § 2 mom., 31 och 32 §§, 33 § 2 mom., 34 § 2 mom., 36 § 1 och 4 mom., 38 § 1 och 3 mom., 39 § 2 mom., 42 § 1 mom., 46 § 1 mom. d punkten och 4 mom., 51 och 61 §§ av dessa lagrum 4 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom., 7 § 4 och 5 punkten, 11 § 1 mom. c punkten, 26 § 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten, 30 § 2 mom., 31 och 32 §§, 36 § 4 mom. och 38 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (58/1996), 13 § 2 mom. b och c punkterna samt 3 mom., 14 § 2 mom., 34 § 2 mom. samt 51 § sådana de lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/1993), 36 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (74/1995) samt

     fogas till lagens 3 § ett nytt 2 mom., till 5 § sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (58/1996) ett nytt 3 mom., till 11 § sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (58/1996) en ny e punkt, till 13 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/1993) en ny d punkt, till 37 § sådan den lyder i landskapslagarna den 12 september 1995 (74/1995) och den 10 augusti 2000 (47/2000) nya 2 och 3 mom. samt till lagen två nya 41a och 42a §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     För att få framföra motordrivet fordon i landskapet Åland fordras giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet. Ett körkort är inte giltigt då giltighetstiden utgått eller då körkortsinnehavaren är tilldelad körförbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

     För att få framföra moped eller annat jämförbart fordon i landskapet fordras av föraren att han fyllt 15 år samt innehar förarbevis för moped eller giltigt körkort. För person bosatt utanför landskapet på tillfälligt besök krävs att han skall uppnått 15 års ålder.

     Motordriven anordning som är avsedd att styras av gående får framföras utan körkort.

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    (Nytt moment)

 

 

 

 

 

4 §

     Behörighet att framföra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Bokstav          Behörighet

A                   motorcykel samt motorcykel med släpfordon

 

A1                 motorcykel med en slagvolym som inte överstiger 125 cm3 och en effekt som inte överstiger 11 kW samt till den kopplat släpfordon

 

B                   personbil, paketbil samt övriga fordon, vilkas totalvikt är högst 3.500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom föraren samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg eller hela kombinationens totalvikt är högst 3 500 kg och släpfordonets totalvikt inte överstiger dragbilens egenvikt

 

B1                 tre- eller fyrhjuligt fordon som är konstruerat för en hastighet som överstiger 40 km/tim eller som drivs av en förbränningsmotor med en slagvolym som överstiger 50 cm3 eller annan motor med likvärdig effekt samt vars egenvikt är högst 550 kg, i fråga om elfordon drivbatterier inte medräknade, samt till den kopplat släpfordon

 

C                   lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till den kopplat släpfordon

 

C1                 lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg med inte överstiger 7 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

D                   buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta personer utom föraren samt fordonskombination med buss som dragbil, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

D1                 buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

E                    fordonskombination som inte hör till ovannämnda klasser

 

T                    traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap, snöskoter och motordrivna anordningar jämte till dem kopplade släpfordon

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fordonskombination av klass C1E, vars totalvikt överstiger 12 000 kg eller vars släpfordons tillåtna totalvikt är högre än dragbilens egenvikt, hör till klass CE. Fordonskombination av klass D1E , vars totalvikt överstiger 12 000 kg eller vars släpfordons tillåtna totalvikt är högre än dragbilens egenvikt eller, vars släpfordon används för personaltransporter.

 

 

5 §

     Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:

     A ** ** **

     * B* ** **

     * BE ** **

     A B* ** **

     A BE ** **

     * B* C* **

     A B* C* **

     * BE C* **

     A BE C* **

     * BE CE **

     A BE CE **

     * B* C* D*

     A B* C* D*

     * BE C* D*

     A BE C* D*

     * BE C* DE

     A BE C* DE

     * BE CE DE

     A BE CE DE

     T

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) körkort av klass B berättigar till att framföra även fordon av klass A1,

     4) körkort av klass A1, A, B1 eller B berättigar till att framföra även fordon av klass T,

 

 

     5) körkort av klass B berättigar även till att framföra fordonskombinationer av klass BE vid färd till och från plats där examen skall avläggas samt polisman i tjänst att tillfälligt framföra fordon av klass A samt

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

     För att få påbörja förarutbildning krävs av eleven att han skall ha uppnått en ålder av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c)  17 år och 6 månader för undervisning för att få körkort av klass A samt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Ny punkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutsättning för att få tillstånd att verka som lärare är att sökanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) inte under den tid han innehaft körkort brutit mot bestämmelserna i vägtra­fiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem samt att han

     c) vid examen visat sig behärska det kunskapsområde han i egenskap av lärare förväntas lära ut.

     (Ny punkt)

 

     Polismyndigheten beviljar tillstånd för att få verka som lärare som avses i denna paragraf.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten beviljar tillstånd för övningskörning samt godkänner person som utövar överinseende vid övningskörning. Den som skall utöva överinseende vid övningskörning skall under minst tre år innehaft körkort för den aktuella fordonstypen och inte under denna tid brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

     Trafikundervisning för att erhålla förarbevis för moped ges i grundskola. Med landskapsstyrelsens tillstånd får undervisning ordnas även på annat sätt.

     För mopedförarutbildningen i grundskola skall kommun ställa tillräckliga resurser till förfogande.

     Examen ordnas av skolan och motorfordonsbyrån gemensamt. Till den som avlagt godkänd examen utfärdar motorfordonsbyrån ett förarbevis. Utfärdandet av förarbevis skall framskjutas med tre månader för den som under de två närmast föregående åren, räknat från dagen för godkänd examen, framfört motorfordon utan körkort eller förarbevis av den körkortsklass motorfordonet tillhör.

     Förarbevis skall medföras vid färd och på anfordran uppvisas för polisman.

 

25 §

     För att få avlägga förarexamen krävs att examinanden erhållit förarutbildning i landskapet eller, om förarutbildning inte erfordras, har sin hemort i landskapet. Examinanden skall därutöver uppfylla de krav som anges för den aktuella körkortsklassen i 26-32 §§.

     Motorfordonsbyrån kan medge även person som erhållit förarutbildning utanför landskapet rätt att avlägga förarexamen om han bedöms inneha erforderliga förutsättningar härför.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1 eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1 eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrusning.

 

 

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Utöver vad i 1 mom. sägs krävs av examinanden att han uppfyller i 26 § 2 mom. a och b punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1 eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1 eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.

 

29 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass D och D1 krävs att examinanden

     1) har innehaft körkort för bil under minst ett år och att han har körkort av klass C som inte är förenat med prövotid samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    För att få avlägga examen för körkort av klass CE, C1E, DE eller D1E gäller utöver vad i 1 mom. sägs att examinanden

     a) under de fem år som föregår examen som huvudsyssla i en följd av minst tre månader har kört bil för vars framförande krävs körkort av klass C eller C1 eller

     b) har erhållit av landskapsstyrelsen godkänd yrkesutbildning för förare eller

     c) innehar eller tidigare har innehaft körkort för här avsedd fordonskombination eller fordon för vars framförande fordras körkort av klass D eller D1.

     Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs krävs av den som önskar erhålla körkort av klass BE att han uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav och av den som önskar erhålla körkort av klass CE eller C1E att han uppfyller i 28 § 2 mom. fastställda krav samt av den som önskar erhålla körkort av klass DE eller D1E att han uppfyller i 29 § 2 mom. fastställda krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass T krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav

 

32 §

     Den som vill avlägga examen skall ha uppnått en ålder av

     a) 15 år för körkortsklass T,

     b) 16 år för körkortsklass A1 eller B1,

     c) 18 år för körkortsklass A i fråga om framförande av motorcykel med en effekt om 25 kW eller lägre, i fråga om framförande av motorcykel med en högre effekt än 25 kW eller vars förhållande mellan effekt och vikt överstiger 0,16 kW/kg endast under förutsättning att examinanden har minst två års erfarenhet som förare av motorcykel med körkort av klass A,

     d) 18 år för körkortsklass B, C, C1, CE eller C1E samt

     e) 21 år för körkortsklass A i fråga om förare som saknar den erfarenhet som anges i punkten c samt för körkortsklass D, D1, DE eller D1E.

     Bestämmelserna i d och e punkten skall inte inskränka bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att få avlägga examen för körkort av klass T krävs inte i 1 mom. b punkten nämnt intyg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Förarexamen för körkort av klass T omfattar endast ett teoriprov om inte besiktningsman anser också ett körprov nödvändigt. Förarexamen för övriga körkortsklasser omfattar ett teoriprov och ett körprov, som skall avläggas inom sex månader efter godkänt teoriprov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

     Polismyndigheten kan efter ansökan utfärda körkort till sökande som har permanent bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst sex månader i följd.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort av klass A, A1, B, B1 eller T skall, i stället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett deklarera sitt hälsotillstånd varvid han skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande skall dock visa att han uppfyller de synkrav som anges i 26, 27 och 31 §§.

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    (Nytt moment)

 

 

 

 

 

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

38 §

     Körkort av klass B, C eller C1 beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs gäller dock inte om sökande redan innehar körkort av annan klass än A, A1, B1 eller T. I sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För sökande som visar att han uppfyller i 2 mom. ställda krav utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

39 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Körkort kan beviljas på vissa villkor. Villkor kan ändras under körkortets giltighetstid. Körkort vars giltighetstid utgått kan förnyas enligt bestämmelserna i 43 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41a §

     (Ny paragraf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 §

     Körkortsinnehavare skall för polismyndigheten förete läkarintyg inom två månader efter det han fyllt 45, 50, 55, 60 och 65 år. Detta gäller dock endast om mer fem år förflutit sedan körkortet utfärdades.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

42a §

     (Ny paragraf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han minst tre gången inom ett år gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till radardetektorförseelse som avses i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (50/1986),

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Den som tilldelats körförbud med stöd av bestämmelserna i 1 mom. c punkten har rätt att få sitt ärende prövat av domstol om han anmäler ärendet dit inom en vecka från det att han fick del av beslutet. Görs sådan anmälan skall domstolen utan dröjsmål underrätta polismyndigheten om att ärendet är anhängiggjort. Polismyndigheten skall i sådant fall utan dröjsmål återlämna körkortet. Finner domstolen att skäl för körförbud föreligger skall den avgöra för hur lång tid körförbudet skall gälla. Denna tid får dock inte överstiga den tid polismyndigheten ursprungligen fastställde. Domstolen kan inte förklara här avsett körförbud villkorligt.

 

 

 

51 §.

     Polismyndigheten kan utfärda internationellt körkort som motsvarar innehavarens åländska körkort till den som bor i landskapet och fyllt 18 år.

 

 

56 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Registret upptar även personuppgifter om de personer som erhållit förarbevis för moped med stöd av bestämmelserna i 17 § 3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

     Landskapsstyrelsen fastställer hur körkort, förarbevis för moped, anmälningar, intyg och tillstånd som avses i denna lag skall vara utformade.

 

 

 

2 §

     För att få framföra motordrivet fordon på väg i landskapet Åland fordras giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet. Med väg avses detsamma som i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983). Ett körkort är inte giltigt då giltighetstiden utgått eller då körkortsinnehavaren är tilldelad körförbud. Intyg över godkänd förarexamen som svarar mot körkort ger examinand rätt att under 30 dagar räknat från den dag godkänd förarexamen avlagts framföra fordon av den körkortsklass förarexamen avser.

     Den som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort utomlands men är på tillfälligt besök i landskapet får framföra moped under förutsättning att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling.

     Motordrivet fordon som är avsett att styras av gående får framföras utan körkort. Moped med låg effekt får framföras endast av förare som fyllt 15 år.

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Körkort och andra i denna lag nämnda tillstånd skall medföras vid färd och på begäran uppvisas för polis- eller besiktningsman eller annan trafikövervakare.

 

4 §

     Behörighet att framföra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Bokstav          Behörighet

A                    motorcykel samt motorcykel med släpfordon

 

A1                 motorcykel med en slagvolym som inte överstiger 125 cm3 och en effekt som inte överstiger 11 kW samt till den kopplat släpfordon

 

B                   personbil, paketbil samt övriga fordon, vilkas totalvikt är högst 3 500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom föraren samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg eller hela kombinationens totalvikt är högst 3 500 kg och släpfordonets totalvikt inte överstiger dragbilens egenvikt

 

B1                 tre- eller fyrhjuligt fordon som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 km/tim eller som drivs av en förbränningsmotor med en slagvolym som överstiger 50 cm3 eller annan motor med likvärdig effekt samt vars egenvikt är högst 550 kg, i fråga om elfordon drivbatterier inte medräknade, samt till den kopplat släpfordon

 

C                   lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till den kopplat släpfordon

 

C1                 lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg med inte överstiger 7 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

D                   buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta personer utom föraren samt fordonskombination med buss som dragbil, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

D1                 buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

 

E                    fordonskombination som inte hör till ovannämnda klasser

 

T                    traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap, snöskoter jämte till dem kopplade släpfordon

 

M                  lätt fyrhjuling samt två- eller trehjulig moped med undantag för moped med låg effekt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En fordonskombination i vilken hela kombinationens totalvikt överstiger 12 000 kg, släpfordonets totalvikt överstiger dragbilens egenvikt eller släpfordonet används för personaltransporter hör till klass

     1) CE, i stället för klass C1E, om dragbilen är ett fordon i klass C1 samt

     2) DE, i stället för klass D1E, om dragbilen är ett fordon i klass D1.

 

5 §

     Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:

     A ** ** **

     * B* ** **

     * BE ** **

     A B* ** **

     A BE ** **

     * B* C* **

     A B* C* **

     * BE C* **

     A BE C* **

     * BE CE **

     A BE CE **

     * B* C* D*

     A B* C* D*

     * BE C* D*

     A BE C* D*

     * BE C* DE

     A BE C* DE

     * BE CE DE

     A BE CE DE

     T

     M

        MT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett körkort som utan beteckning för klass C erhållits i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger rätt att framföra fordon av körkortsklass D eller D1 (bussar) får bytas ut mot motsvarande körkort utfärdade i landskapet, dock så att någon beteckning för klass C därvid inte anges .

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Punkten upphävs)

 

     4) körkort av klass A1, A, B1 eller B berättigar till att framföra även fordon av klass M eller T och körkort av klass T berättigar till att framföra fordon av klass M,

     5) körkort av klass B berättigar även till att framföra fordonskombinationer av klass BE vid färd till och från plats där examen skall avläggas samt polisman i tjänst att tillfälligt framföra fordon av klass A, C, C1, D, D1 eller E samt

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Förarproven skall uppfylla de i bilaga II till rådets direktiv 91/439/EEG ställda minimikraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

     För att få påbörja förarutbildning krävs av eleven att han skall ha uppnått en ålder av

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                  c) 17 år och 6 månader för undervisning för att få körkort av klass A i fråga om framförande av motorcykel med en effekt om 25 kW eller lägre,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) 20 år och 6 månader för undervisning för att få körkort av klass A i fråga om framförande av motorcykel med en högre effekt än 25 kW eller vars förhållande mellan effekt och vikt överstiger 0,16 kW/kg om förare saknar två års erfarenhet som förare av motorcykel med körkort av klass A.

 

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutsättning för att få tillstånd att verka som lärare är att sökanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) inte under den tid han innehaft körkort brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem,

 

     c) vid examen visat sig behärska det kunskapsområde han i egenskap av lärare förväntas lära ut,

     d) sökanden har permanent bosättningsort i landskapet.

     Polismyndigheten beviljar tillstånd för att i landskapet få verka som lärare som avses i denna paragraf.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten beviljar tillstånd för övningskörning i landskapet samt godkänner person som utövar överinseende vid övningskörning. Endast personer som har permanent bosättningsort i landskapet eller personer som kan intyga att de i landskapet studerat i en följd av minst sex månader har rätt att övningsköra och utöva överinseende vid övningskörning. Den som skall utöva överinseende vid övningskörning skall även under minst tre år innehaft körkort för den aktuella fordonstypen och inte under denna tid brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

     (Paragrafen upphävs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 §

     För att få avlägga förarexamen krävs att examinanden erhållit förarutbildning i landskapet eller, om förarutbildning inte erfordras, har permanent bosättningsort i landskapet eller att han kan intyga att han har studerat i landskapet i minst sex månader i följd.

     Med permanent bosättningsort avses i denna lag den plats där en person under minst 185 dagar per kalenderår bor till följd av

     1) personlig och yrkesmässig anknytning eller,

     2) personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den platsen i fråga.

     För en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara den plats till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att personen återvänder dit regelbundet. Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift.

     Utöver de krav som anges i 1 mom. skall examinanden även uppfylla de krav som anges för den aktuella körkortsklassen i 26-32 §§.

     Motorfordonsbyrån kan medge även person som erhållit förarutbildning utanför landskapet rätt att avlägga förarexamen om han bedöms inneha erforderliga förutsättningar härför.

 

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1, M eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1, M eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrusning.

 

 

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Utöver vad i 1 mom. sägs krävs av examinanden att han uppfyller i 26 § 2 mom. a och b punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1, M eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1, M eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.

 

29 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass D och D1 krävs att examinanden

     1) han har körkort av klass C som inte är förenat med prövotid samt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Utöver vad som sägs i 1 mom. skall examinanden för att få avlägga examen för körkort av

     1) klass CE, under de fem år som föregått examen som huvudsyssla i en följd av minst tre månader ha kört bil för vars framförande krävs körkort av klass C,

     2) klass C1E, på sätt som anges i 1 punkten kört bil för vars framförande krävs körkort av klass C1,

     3) klass DE, inneha eller tidigare ha innehaft körkort för här avsedd fordonskombination eller fordon för vars framförande fordras körkort av klass D samt

     4) klass D1E, uppfylla de i 3 punkten ställda kraven dock så att körkortsklassen skall vara av i denna punkt angiven fordonskombination eller av D1.

     Examen för att få körkort av klass CE, C1E, DE eller D1E kan även avläggas under förutsättning att examinanden har erhållit av landskapsstyrelsen godkänd yrkesutbildning för förare.

     Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs krävs av den som önskar erhålla körkort av klass BE att han uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav och av den som önskar erhålla körkort av klass CE eller C1E att han uppfyller i 28 § 2 mom. fastställda krav samt av den som önskar erhålla körkort av klass DE eller D1E att han uppfyller i 29 § 2 mom. fastställda krav.

 

31 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass M och T krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav

 

32 §

     Den som vill avlägga examen skall ha uppnått en ålder av

     a) 15 år för körkortsklass M eller T,

     b) 16 år för körkortsklass A1 eller B1,

     c) 18 år för körkortsklass B, C, C1, CE eller C1E, för körkortsklass CE och C1E endast under förutsättning att examinanden erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt landskapsstyrelsens beslut,

     d) 18 år för körkortsklass A i fråga om framförande av motorcykel med en effekt om 25 kW eller lägre och examinanden saknar minst två års erfarenhet som förare av motorcykel av klass A1,

     e) 21 år för körkortsklass A i fråga om framförande av motorcykel med en högre effekt än 25 kW eller vars förhållande mellan effekt och vikt överstiger 0,16 kW/kg om examinanden saknar den i 11 § e punkten angivna erfarenheten och under förutsättning att examinanden i enlighet med vad som sägs i 34 § avlägger körprov med en motorcykel vars effekt uppgår till minst 35 kW samt,

     f) 21 år för körkortsklass CE, C1E, D, D1, DE eller D1E, för körkortsklass CE och C1E i de fall examinanden inte erhållit den i c punkten angivna förarundervisningen.

     Bestämmelserna i c och g punkten skall inte inskränka bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

 

33 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att få avlägga examen för körkort av klass M eller T krävs inte i 1 mom. b punkten nämnt intyg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Förarexamen för körkort av klass M eller T omfattar endast ett teoriprov om inte besiktningsman anser också ett körprov nödvändigt. Förarexamen för övriga körkortsklasser omfattar ett teoriprov och ett körprov, som skall avläggas inom sex månader efter godkänt teoriprov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

     Polismyndigheten kan efter ansökan utfärda körkort till sökande som har permanent bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst sex månader i följd. Körkortet skall vara utformat i enlighet med de i bilaga I till rådets direktiv 91/439/EEG ställda kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort av klass A, A1, B, B1, M eller T skall, i stället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett deklarera sitt hälsotillstånd varvid han skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande skall dock visa att han uppfyller de synkrav som anges i 26, 27 och 31 §§.

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Examen som avses i 1 mom. b punkten krävs inte för den körkortsklass som avses i 32 § 1 mom. d punkten (mellantung motorcykel) i de fall sökanden har den i samma lagrum angivna erfarenheten.

     Examen krävs inte heller för den körkortsklass som avses i 32 § 1 mom. e punkten (tung motorcykel) i de fall sökanden har minst två års erfarenhet som förare av fordon av den i 2 mom. angivna körkortsklassen.

 

38 §

     Körkort av klass B, C eller C1 beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs gäller dock inte om sökanden redan innehar körkort av annan klass än A, A1, B1, M eller T. I sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    För sökande som visar att han uppfyller i 2 mom. ställda krav utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §. Uppfylls inte kraven i 2 mom. måste sökanden förnya sin förarexamen enligt bestämmelserna i 4 kap. I de fall förarexamen förnyas utfärdas det i 39 § angivna körkortet under förutsättning att sökanden genomgår den i 2 mom. b punkten angivna tilläggsundervisningen inom två år efter det att förnyad förarexamen avlagts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

39 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Körkort kan beviljas på vissa villkor. Polismyndigheten kan bevilja körkort som endast ger rätt att framföra fordon vissa bestämda vägsträckor, inom vissa områden, under vissa tider på dygnet eller under vissa månader under året (villkorade körkort). Villkorade körkort utfärdas om det av medicinska skäl, ålder eller personliga förhållanden i övrigt får anses påkallat. Villkor kan ändras under körkortets giltighetstid. Körkort vars giltighetstid utgått kan förnyas enligt bestämmelserna i 43 §.

 

41a §

     Har körkort förkommit, förstörts eller skadats så att det inte kan tydas utan svårighet, eller så, att innehavaren inte längre kan identifieras med hjälp av fotografiet, eller har körkortsinnehavarens namn ändrats, skall körkortsinnehavaren anhålla om dubblettexemplar hos polismyndigheten. Begäran på grund av namnändring skall framställas inom tre månader efter det att ändringen gjorts. Dubblettexemplar beviljas även om körkortsinnehavaren har sin permanenta bosättningsort utanför landskapet, dock inte i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat.

     Vid anhållan av dubblettexemplar av körkort skall körkortet, om det är i behåll, jämte två för körkortet lämpliga fotografier företes och överlämnas till polismyndigheten. Över namnändring skall därtill företes ämbetsbetyg. Om körkortet inte längre finns i behåll skall skriftlig redogörelse, avges för hur körkortet förkommit eller blivit förstört.

     Åt den som på grund av i 1 mom. angivna omständigheter anhållit om dubblettexemplar kan polisen utfärda temporärt körkort för högst tre månader. Temporärt körkort skall överlämnas till polisen samtidigt som dubblettexemplar utfärdas.

     Om förkommet körkort senare upphittas skall det utan dröjsmål överlämnas till polismyndigheten.

 

42 §

     Körkortsinnehavare skall för polismyndigheten uppvisa läkarintyg inom två månader efter det han fyllt

     a) 60 och 65 år, om denne har körkort av klass A, A1, B, B1, M eller T,

     b) 45, 50, 55, 60 och 65 år om denne har körkort av klass C, C1, D, D1 eller innehar yrkeskörtillstånd beviljat med stöd av bestämmelserna i 9 kap. denna lag.

De i punkterna a och b angivna ålderskraven gäller dock endast om mer än fem år förflutit sedan körkortet utfärdades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

42a §

     Utan hinder av vad som stadgas om tystnadsplikt har en läkare då han konstaterar att hälsotillståndet för en som ansöker om körkort eller som innehar körkort, annat än tillfälligt försämrats så att han eller hon inte längre uppfyller de hälsokrav som är förutsättningen för beviljande av körkort, rätt att anmäla därom till polismyndigheten.

     Innan i 1 mom. angiven anmälan görs bör till patienten meddelas om läkarens rätt att göra sådan anmälan och om hur hälsotillståndet inverkar på dennes  körförmåga.

     I 1 mom. angiven anmälan kan endast ges uppgifter om

     1) att den person som är föremål för anmälan inte uppfyller de hälsokrav som är förutsättning för beviljande av körkort samt

     2) vilka tilläggsåtgärder läkaren föreslår.

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han minst tre gånger inom ett år, vid innehav av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år alternativt fyra gånger inom två år, gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till radardetektorförseelse som avses i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (50/1986),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Den som tilldelats körförbud med stöd av bestämmelserna i 1 mom. c punkten, med undantag för körning utan körkort, har rätt att få sitt ärende prövat av domstol om han anmäler ärendet dit inom en vecka från det att han fick del av beslutet. Görs sådan anmälan skall domstolen utan dröjsmål underrätta polismyndigheten om att ärendet är anhängiggjort. Polismyndigheten skall i sådant fall utan dröjsmål återlämna körkortet. Finner domstolen att skäl för körförbud föreligger skall den avgöra för hur lång tid körförbudet skall gälla. Denna tid får dock inte överstiga den tid polismyndigheten ursprungligen fastställde. Domstolen kan inte förklara här avsett körförbud villkorligt.

 

51 §.

     Polismyndigheten kan utfärda internationellt körkort som motsvarar innehavarens åländska körkort till den som har permanent bosättningsort i landskapet och fyllt 18 år.

 

56 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Momentet upphävs)

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

     Landskapsstyrelsen fastställer hur körkort, anmälningar, intyg och tillstånd som avses i denna lag skall vara utformade.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Mopedförare födda före den 1 juni 1978 som varken innehar mopedförarbevis eller giltigt körkort eller som endast innehar mopedförarbevis skall inom fem år räknat från den dag denna lag träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. ansöka om giltigt körkort. Någon avgift i samband med att körkort beviljas behöver dock inte erläggas i de fall ansökan endast avser körkort av klass M.

     Förarbevis utfärdade i landskapet Åland äger samma giltighet som körkort ända fram till dess körkort beviljas dock inte längre än till utgången av den i 1 mom. sagda femårperioden.

     Förarbevis vilka utfärdats innan denna lag träder i kraft skall under övergångsperioden vara kvar i registret. Dock inte efter det att körkort beviljats.

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 69 § 1 mom. vägtrafiklagen den 25 juli 1983 för landskapet Åland (27/1983) sådant det lyder i landskapslagen den 19 december 1991 (80/1991)

     fogas till lagens 78 § sådan den lyder i landskapslagen den 19 december 1991 (80/1991) två nya 5 och 6 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

69 §

Skyldighet att förete vissa handlingar.

Förare av motordrivet fordon skall på anfordran av polisman uppvisa sitt körkort, fordonets registerutdrag och handling som han enligt särskilda bestämmelser är skyldig att medföra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

78 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Nytt moment)

 

 

 

69 §

Skyldighet att uppvisa vissa handlingar.

Förare av motordrivet fordon skall på begäran av polisman uppvisa sitt körkort, fordonets registerutdrag och handling som han enligt särskilda bestämmelser är skyldig att medföra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

78 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkortsinnehavare återfår rätten att framföra motordrivet fordon när körkortet efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört återlämnas till innehavaren eller när ett nytt körkort lämnas ut. Om körkortet inte har omhändertagits av polisen återfår körkortsinnehavaren rätten att framföra motordrivet fordon när ett nytt körkort lämnas ut.

     Den som tilldelats körförbud enligt bestämmelserna i 1 mom. äger, under den tid körförbudet avser, inte rätt att genomgå förarutbildning med stöd av 2 kap. körkortslagen för landskapet Åland (79/1991) utbilda förare med stöd av 3 kap. samma lag eller på annat sätt framföra motordrivet fordon på väg.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 


 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 43 § landskapslagen den 2 april 1993 om besiktning och registrering av fordon (19/1993) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

43 §

Tillfälligt införande i landskapet av moped

     Om person som fyllt 15 år och som är stadigvarande bosatt i utlandet till landskapet inför moped är han berättigad att använda mopeden i landskapet under högst ett år förutsatt att för mopeden tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet.

 

 

 

43 §

Tillfälligt införande i landskapet av moped

     Om person som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort i utlandet till landskapet inför moped är han berättigad att använda mopeden i landskapet under högst ett år förutsatt att för mopeden tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet och att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling. Med permanent bosättningsort avses i denna lag detsamma som i 25 § 2 mom. körkortslagen för landskapet Åland (79/1991).

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________