Framställning 25/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändrad lagstiftning om behandling av rörliga arbetsplatser vid fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 25/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5a § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 5a § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

     Fördelningen av kommunalskatteintäkterna av samfund och samfällda förmåner mellan de enskilda kommunerna fastställs enligt denna paragraf.

     En kommuns andel fastställs skatteårsvis som en relativ andel av det sammanlagda beloppet av kommunernas andelar. Andelarnas storlek bestäms i förhållande till summan av den skatt som enligt 3 mom. räknats respektive kommun till godo.

 

     Som grund för beräkning av en kommuns andel används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år. För vartdera av de tre åren skall den kommunalskatt som ett samfund påförts, med avdrag för de gottgörelser för bolagsskatt som tillgodoräknats dividendtagaren i enlighet med landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt, tillgodoräknas de enskilda kommunerna enligt följande. Om ett samfund under året har haft driftställen endast i en kommun räknas samfundets skatt den kommunen till godo. Om samfundet har haft driftställen i flera kommuner räknas samfundets skatt dessa kommuner till godo i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt landskapslagen om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen (23/1989) sammanräknas dock och räknas de berörda kommunerna till godo i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. Om ett samfund med driftställen i flera kommuner även har anställda ombord på fartyg skall dess skatt räknas kommunerna till godo i förhållande till antalet anställda vid samfundets fasta driftställen per kommun.

 

(nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Den officiella företags- och arbetsställestatistiken för de tre år som ligger till grund för beräkningar enligt 3 mom. avser statistiken sådan den ser ut den 1 januari det år som fördelningen avser.

     Landskapsstyrelsen fastställer för varje skatteår de enskilda kommunernas andelar före utgången av mars månad. Innan andelarna för skatteåret har fastställts sker en preliminär redovisning till kommunerna genom tillämpning av det närmast föregående skatteårets fördelning, vilken sedan justeras i efterhand. Andelarna fastställs med åtta decimalers noggrannhet. Innan beslut om fastställande fattas skall Ålands kommunförbund kf höras.

 

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

 

(momentet upphävs)

 

 

     En kommuns andel av kommunalskatteintäkterna av samfund och samfällda förmåner fastställs skatteårsvis som en relativ andel av det sammanlagda beloppet av kommunernas andelar. Andelarnas storlek bestäms i förhållande till summan av den skatt som i enlighet med 2–4 mom. räknats respektive kommun till godo.

     Som grund för beräkning av en kommuns andel används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år. För vartdera av de tre åren skall den kommunalskatt som ett samfund påförts, med avdrag för de gottgörelser för bolagsskatt som tillgodoräknats dividentagaren i enlighet med landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt, tillgodoräknas de enskilda kommunerna enligt 3 och 4 mom.

     Om ett samfund under året har haft driftställen endast i en kommun räknas samfundets skatt den kommunen till godo. Om samfundet har haft driftställen i flera kommuner räknas samfundets skatt dessa kommuner till godo i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt landskapslagen om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen (23/1989) sammanräknas dock och räknas de berörda kommunerna till godo i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. (utesl.)

 

 

 

     Om ett samfund med driftställen i fler kommuner även har anställda ombord på fartyg skall dess skatt med avvikelse från bestämmelserna i 3 mom. räknas kommunerna till godo i förhållande till antalet anställda vid samfundets fasta driftställen per kommun. Samfundets anställda ombord på fartyg skall dock hänföras till den kommun som är samfundets hemort om samfundet i fråga har minst en anställd vid ett fast driftställe i den kommunen.

     Den officiella företags- och arbetsställestatistiken för de tre år som ligger till grund för beräkningar enligt denna paragraf avser statistiken sådan den ser ut den 1 januari det år som fördelningen avser.

     Landskapsstyrelsen fastställer för varje skatteår de enskilda kommunernas andelar före utgången av mars månad. Innan andelarna för skatteåret har fastställts sker en preliminär redovisning till kommunerna genom tillämpning av det närmast föregående skatteårets fördelning, vilken sedan justeras i efterhand. Andelarna fastställs med åtta decimalers noggrannhet. Innan beslut om fastställande fattas skall Ålands kommunförbund kf höras.