Framställning 25/2010-2011

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 25/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från förnybara och lokala energikällor fortsatt ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el, efter att den återbäring av accis som de tidigare kunnat tillgodoräkna sig från riket har upphört.

     Framställningen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2011 och avses i samband med den bli behandlad som en budgetlag, i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om produktionsstöd för el 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen har som mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som är ägnade att öka användningen av förnybara och lokala energikällor. Landskapet är i hög grad beroende av elimport från Sverige och Finland, trots den utveckling av elproduktion med biobränsle och vindkraft som har ägt rum. Inom landskapets elproduktion står vindkraften för den mest betydande delen, trots att dess andel för förbrukning under de senaste åren har minskat från 23,4 procent år 2008 till 17,8 procent år 2010. År 2011 finns 21 vindkraftverk som sammantaget har beräknas kunna producera närmare en fjärdedel av landskapets årliga elförbrukning. Det finns planer på ytterligare omkring 20 vindkraftverk. Om dessa skulle förverkligas så skulle det teoretiskt kunna medföra att 70 – 80 procent av elförbrukningen i landskapet kommer att täckas av lokalt producerad vindkraft.

     Producenter av el från förnybara energikällor i riket såväl som i landskapet har till och med år 2010 fått stöd genom att de har kunnat tillgodoräkna sig en återbäring av accis. Denna möjlighet har upphört från den 1 januari 2011. I dess ställe har i riket skapats ett stödsystem som främjar nybyggd energiproduktion från förnybara energikällor såväl som att det möjliggör fortsatta driftsstöd till befintliga anläggningar. Detta omfattar efter producentens val antingen ett rörligt inmatningsstöd under högst 12 år där stödbeloppet följer marknadspriset, eller tills vidare ett fast produktionsstöd per megawattimme. Detta regleras i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor (FFS 1396/2010) och i riksförordningen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor (FFS 1397/2010). Landskapsregeringen har strävat till att åländska företag ska få vara delaktiga i systemet. Det har dock hittills inte varit möjligt att nå en sådan överenskommelse med riket om detta. Därför bör övervägas vilka åtgärder som kan vidtas i landskapet för att fortsatt främja uppnåendet av landskapets mål inom energiområdet, vilka för åländska företagare samtidigt kan trygga likvärdiga konkurrensvillkor inom det med riket gemensamma handelsområdet.

     I det förslag till första tilläggsbudget för år 2011 (FR 19/2010-2011) som landskapsregeringen lämnade den 20 april 2011 ingår ett förslag (43.27.41) enligt vilket 500 000 euro ska anslås till en produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor under år 2011. Syftet är att ge en kompensation till åländska producenter av el från förnybara energikällor, efter bortfallet av den ersättning de tidigare kunde tillgodoräkna sig från den finska staten genom återbäring av accis. Samtidigt med att riket bytte stödsystem så upphörde den återbäring av accis som åländska producenterna har kunnat tillgodoräkna sig utan de möjligheter till ersättningar som aktörer i riket har. Landskapsregeringen fortsätter att arbeta för att åländska företag ska kunna ingå i inmatningstariffsystemet.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att åtgärder vidtas vars grundläggande syfte är att öka andelen producerad el från förnybara och lokala energikällor. Landskapsregeringen anser därvid att aktörer inom det åländska näringslivet ska kunna känna förtroende för att stödsystem upprätthålls i enlighet med vad som rimligen kan förväntas. I detta fall trots att den finska staten har upphört att ge den återbäring av accis som åländska producenter av el från förnybara energikällor till och med år 2010 har kunnat tillgodoräkna sig. Avsikten är således att befintliga elproducerande vindkraftanläggningar och biokraftvärmeverk för vilka man utgått från att intäkter från den produktionsbaserade ersättningen ska bidra till investeringens lönsamhet, fortsatt ska kunna beviljas ett driftsstöd av motsvarande storlek. Landskapsregeringens föreslagna anslag för ändamålet är beräknat utgående från ett planerat stöd om 6,90 euro per megawattimme. Stödsystemet föreslås i grunden utformat i enlighet med rikslagstiftningen om ett fast produktionsstöd av el från förnyelsebara energikällor (jfr rikslag och -förordning om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor) vilket har notifierats till samt har godkänts av EU.

     Stöd till företag måste vara förenliga med EU:s bestämmelser om statligt stöd till företag. Grundläggande sådana bestämmelser finns i EU-fördragets artiklar 107 och 108 (tidigare art. 87 och 88). Enligt huvudregeln gäller ett förbud, som dock genombryts av undantagsmöjligheter. Statsstöd kan således ges till företag om det är förenligt med en rättslig ram inom EU:s regelverk. Det nu aktuella stödet ska ges i enlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (2008/C 82/01). Stödsystemet rör statsstöd som avses i artikel 107.1 i EU-fördraget. Landskapsregeringen avser att notifiera stödet i enlighet med artikel 108.3 i EU-fördraget och i enlighet med artikel 4 i förordningen (EG) 794/2004 om förenklat förfarande för anmälan av vissa ändringar av befintligt stöd. I enlighet med artikel 107 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd kan statsstöd ges som driftsstöd för energiproduktion från förnybara energikällor. Så som tidigare nämnts är det föreslagna stödsystemet i praktiken ett fortsatt driftsstöd för förnybar produktion av elenergi från vindkraft, skogsflis och biogas, efter att den finska staten har upphört att ge den återbäring av accis som åländska producenter av el från förnybara energikällor tidigare har kunnat tillgodoräkna sig.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen. I landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2011 finns således ett anslag som förutsätter att en landskapslag stiftas, enligt vilket ett driftsstöd kan ges till företag som producerar el av förnybar energi. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att de föreslagna åtgärderna snarast kan bli gällande, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd.

     För att stödsystemet ska kunna fungera och utbetalning av ett fast produktionsstöd för el kan ske, så måste en stödordning efter notifiering också ha godkänts av EU-kommissionen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget skapas ett regelverk som för år 2011 ger enskilda producenter av el från förnybara energikällor med producenter i riket likvärdiga och fortsatt rimliga förutsättningar, att inom det gemensamma finsk-åländska handelsområdet producera och konkurrera med sin produkt. Förslaget gynnar en fortsatt miljövänlig elproduktion, det bedöms inte få någon direkt verkan för jämställdheten.

     Förslaget bedöms innebära en kostnad för landskapet med 500 000 euro för år 2011, såsom framgått i förslaget till tilläggsbudget som landskapsregeringen har lämnat den 20 april 2011.

 

Detaljmotivering

 

1 § Fast produktionsstöd för el. Paragrafens bestämmelser överensstämmer i sak med regler 30 och 31 §§ i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor samt i 5, 10 och 11 §§ i riksförordningen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. De mest grundläggande förutsättningar för stöd är att kraftverket finns i landskapet och är anslutet till landskapets elnät. Om ett kraftverk godkänns för driftsstöd måste en elproducent dessutom ha en tillförlitlig bokföring över bränslenas energiinnehåll, vilket är särskilt viktigt avseende kraftverk för skogsflis och biogas.

 

2 § Definitioner. Definitionerna överensstämmer i sak med definitionerna i 5 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor, med beaktande av den reglering som finns inom landskapets behörighet.

 

3 § Ansökan om att ingå i systemet med fast produktionsstöd. Ansökan om att ingå i systemet ska lämnas skriftligt till landskapsregeringen, med de uppgifter som är nödvändiga för att stöd ska kunna betalas ut. En producent ska genast skriftligt meddela om sådana lämnade uppgifter ändras. I överensstämmelse med riksförordningen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor och för att trygga en välfungerande tillsyn så fordras en plan för hur uppföljning ska ske av den mängd elenergi som produceras vid ett kraftverk.

 

4 § Producentens allmänna skyldigheter. Kravet överensstämmer med vad som finns formulerat i 22 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

5 § Producentens rapport. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med 35 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

6 § Rättelse av förseelse eller försummelse. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 46 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

7 § Information, inspektion och återbetalning. Bestämmelsen överensstämmer i sak med regler i 44 och 45 §§ i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

8 § Utbetalning. Till dem som är anmälda i systemet och uppfyller lagens krav på läge, bokföring och uppföljningssystem kan stöd utbetalas. Utbetalning ska ske per kalenderår grundat på ansökan.

 

9 § Inskränkning i utbetalning. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 34 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

10 § Avbrytande av utbetalning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med 49 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

11 och 12 §§ Kontrollör / Ändring eller återkallelse av beslut om kontrollör. Paragraferna har motsvarigheter i 5 kap. i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor. En kontrollör i landskapet utför tillsyn över anläggningar enligt bemyndigande. De beslut som tillsynen ger anledning till fattas av dock landskapsregeringen.

 

13 § Brott mot tystnadsplikt. Bestämmelsen har en motsvarighet i 48 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

14 § Utlämnande av uppgifter. Bestämmelsen har motsvarigheter i 43 och 44 §§ i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

15 § Handräckning. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 47 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

16 § Avgifter. Bestämmelsen har motsvarighet i 58 § i rikslagen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor.

 

17 § Ikraftträdande. Lagen kan snarast bringas i kraft men kan först tillämpas efter det att EU-kommissionen har godkänt landskapets stödordning.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om produktionsstöd för el

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

Fast produktionsstöd för el

     För el från vindkraft, skogsflis och biogas betalas ett fast produktionsstöd för el till producenten, om

     1) ett kraftverk är beläget i landskapet Åland och är anslutet till ett elnät i landskapet,

     2) ett kraftverk har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion, och om

     3) en producent har tillförlitlig bokföring över de bränslen som använts i ett kraftverk under ett kalenderår och deras energiinnehåll, om ett kraftverk kan använda olika slags bränslen.

     Ett stöd utbetalas med 6,90 euro per megawattimme för el från ett kraftverk som använder energikällorna vindkraft, skogsflis eller biogas.

     Närmare bestämmelser om de förutsättningar som ska gälla för att få ett fast produktionsstöd för el som avses i 1 mom. får utfärdas genom en förordning.

 

2 §

Definitioner

     Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande begrepp denna:

     1) En producent är en fysisk eller en juridisk person som innehar ett kraftverk.

     2) En distributionsnätinnehavare är en distributionsnätinnehavare enligt ellagen (1982:38) för landskapet Åland.

     3) Ett vindkraftverk är ett kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i en strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare.

     4) Ett biogaskraftverk är ett kraftverk där el produceras från biogas, som har förts över direkt eller via gasnätet till ett kraftverk, i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare. Med biogas avses en produkt som bildas när ett organiskt material bryts ner under anaeroba förhållanden och där de huvudsakliga komponenterna är metan och koldioxid.

     5) Ett skogsfliskraftverk är ett kraftverk där el produceras från skogsflis i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare. Med skogsflis avses bränsleflis eller bränslekross som tillverkas av trä som kommer direkt från skogen.

     6) En utsläppsrätt är en utsläppsrätt enligt landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel.

     7) En nyttiggjord värme är en värme som produceras samtidigt och inom samma process som el, samt som tillgodoser ett sådant behov av uppvärmning och kylning som kan motiveras ekonomiskt. Behovet kan motiveras ekonomiskt om det inte överskrider ett uppvärmnings- eller kylningsbehov och om det annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor med andra sätt att producera energi. En mängd nyttiggjord värme ska fastställas genom mätningar. Vid fastställandet av en mängd nyttiggjord värme ska det system för mätning tillämpas som specificerats i en uppföljningsplan som avses i 3 § 2 mom., och ska ange de uppgifter eller de värden som utgående från sådana mätningar har registrerats med hjälp av det mätningssystemet.

     8) En total effektivitet är summan av mängden el och värme dividerad med det sammanlagda energiinnehållet i de bränslen som använts i en produktion. Den mängd el som utgör grunden för beräkningen av en total effektivitet motsvarar mängden producerad el minskad med den elenergi som apparaterna för eget bruk förbrukar. Den mängd el som utgör grunden för beräkningarna motsvarar den uppmätta mängden nyttiggjord värme. Energiinnehållet i bränslena motsvarar det sammanlagda energiinnehållet i samtliga bränslen som ingår i uppföljningsplanen. Vid fastställandet av total effektivitet används inte någon antagen total effektivitet eller pannans garanterade verkningsgrad. Den totala effektiviteten ska grunda sig på uppgifterna om en faktisk produktion och en faktisk användning av energikällor under en avsedd period.

     9) Ett medeltal för marknadspriset på el bestäms om inte landskapsregeringen i en förordning beslutar annat enligt medeltalet för områdespriset som tillämpas för landskapet Åland föregående dag noterat i den fysiska elhandeln på den nordiska elmarknaden. Därvid beräknas ett medeltal för marknadspriset på el som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under ett kalenderår.

     10) Ett medeltal för marknadspriset på utsläppsrätter bestäms som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpris på de tre största börserna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bedriver handel med utsläppsrätter. Därvid beräknas ett medeltal för marknadspriset på utsläppsrätten som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpriser under ett kvartal. Om inte landskapsregeringen i en förordning beslutar annat ska det pris som är bundet till priset på utsläppsrätten räknas ut enligt formeln 18 – 18/13 x (Pe – 10), då ett medelpris för utsläppsrätten under tre månader (Pe) är minst 10 och högst 23 euro.

     11) En apparat för egen förbrukning är en anordning eller ett aggregat som en anläggning behöver för produktion av el eller av el och värme och för upprätthållande av en produktionsberedskap och som behövs för att avlägsna och minska de miljöolägenheter som en anläggning orsakar. Några exempel på sådana apparater för egen förbrukning är en till en kraftmaskin ansluten apparat, en till en generator ansluten apparat, en apparat som behövs för att leverera elektricitet till elnätet samt andra maskiner och andra apparater inom ett kraftverksområde som används vid energiproduktion, upprätthållande av beredskap eller energiöverföring.

 

3 §

Ansökan om att ingå i systemet med fast produktionsstöd

     En skriftlig ansökan om att ingå i systemet med ett fast producentstöd för el ska av producenten lämnas till landskapsregeringen. Av en ansökan ska framgå de uppgifter om en producent och ett kraftverk som behövs för utbetalning av stöd.

     Till en ansökan om fast produktionsstöd för el ska fogas en uppföljningsplan med data om den stödberättigade mängden elenergi som kommer att produceras. Av en uppföljningsplan ska framgå de system som kommer att användas för att mäta elenergi samt de system för insamling, behandling och rapportering av data som kommer att användas för att fastställa den stödberättigade mängden elenergi. En producent ska systematiskt följa och mäta den mängd elenergi som produceras samt ska i enlighet med detta uppföljningssystem producera data om den mängd el som berättigar till ett fast produktionsstöd.

     Närmare bestämmelser om den ansökan som avses i denna paragraf och om vad som ska framgå av en ansökan får utfärdas genom en förordning.

 

4 §

Producentens allmänna skyldigheter

     En producent ska utan dröjsmål meddela landskapsregeringen om en varaktig ändring i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande, samt om ett avbrott i elproduktion vilket är längre än tre månader.

     Om ett kraftverk kan använda olika slags bränslen, är en producent skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över de bränslen som används i kraftverket och om deras energiinnehåll.

     En producent är skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över den nyttiggjorda värmen i ett biogaskraftverk samt över ett kraftverks totala effektivitet.

     Närmare bestämmelser om den meddelandeskyldighet och den bokföringsskyldighet som avses i denna paragraf får utfärdas genom en förordning.

 

5 §

Producentens rapport

     En producent ska varje kalenderår för vilka stöd söks utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till ett fast produktionsstöd för el. Detta material ska omfatta uppföljningsdata med uppgifter om nyttiggjord värme och total effektivitet, så att landskapsregeringen och en kontrollör kan försäkra sig om uppföljningssystemets tillförlitlighet och exakthet, och om att de uppgifter om mängd producerad el som berättigar till ett fast produktionsstöd är riktiga.

     En producent ska bevara det i 1 mom. avsedda materialet till dess det har gått tio år efter att det sista stödbeloppet har betalats ut.

     Närmare bestämmelser om rapporter och om bevarande av uppgifter får utfärdas genom en förordning.

 

6 §

Rättelse av förseelse eller försummelse

     Landskapsregeringen kan

     1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse eller en föreskrift som utfärdats med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot bestämmelserna, och kan

     2) ålägga den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse som utfärdats med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

     Landskapsregeringen kan förena ett förbud eller ett föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i enlighet med landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

7 §

Information, inspektion och återbetalning

     Landskapsregeringen har rätt att av en producent och en distributionsnätinnehavare få den information som behövs för sin tillsyn över att denna lag efterlevs, eller den information som annars krävs för att fullgöra en förpliktelse att lämna upplysningar som EU:s regelverk om statsstöd föreskriver ska lämnas. Landskapsregeringen kan utföra inspektioner och kan kräva återbetalning av stöd i enlighet med bestämmelserna i 10, 12 och 14 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland. Landskapsregeringen kan dessutom besluta att ett redan utbetalt fast produktionsstöd för el eller en del av stödet ska återbetalas om en producent har försatts i likvidation eller i konkurs eller om en domstol har beslutat att en skuldsanering eller ett saneringsförfarande ska inledas för en producent, eller om dennes egendom har utmätts.

     Landskapsregeringen ska utan dröjsmål besluta om återbetalning av ett fast produktionsstöd för el efter det att landskapsregeringen har konstaterat att en sådan omständighet som avses i 1 mom. har kommit till landskapsregeringens kännedom, om det belopp som ska återbetalas uppgår till mer än 10 euro. Ett krav på återbetalning av ett fast produktionsstöd för el eller på en ränta eller en dröjsmålsränta på ett fast produktionsstöd får inte inledas om tio år har gått efter det att det sista stödbeloppet har betalats ut.

 

8 §

Utbetalning

     Landskapsregeringen utbetalar ett fast produktionsstöd för el per kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd ska av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter det stödberättigande kalenderårets slut.

     Ett fast produktionsstöd utbetalas också för de timmar då ett marknadspris på el har varit negativt.

 

9 §

Inskränkning i utbetalning

     Ett fast produktionsstöd för el utbetalas inte

     1) om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 800 megawattimmar,

     2) för el från vindkraft eller biogas om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett kalenderår har varit högre än 76,60 euro per megawattimme, eller

     3) för el från skogsflis om ett medelvärde för marknadspriset på en utsläppsrätt under ett kalenderår är högre än 18 euro.

     Ett fast produktionsstöd för el utbetalas inte för el som i ett kraftverk har använts för en apparat avsedd för ett kraftverks egen förbrukning.

 

10 §

Avbrytande av utbetalning

     Landskapsregeringen kan besluta att utbetalning av ett fast produktionsstöd för el ska avbrytas om

     1) de förutsättningar som ges i 1 § för ett fast produktionsstöd för el från vindkraft, skogsflis och biogas inte längre uppfylls,

     2) det finns anledning att misstänka att en producent inte har lämnat riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av ett produktionsstöd eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag, eller om

     3) en producent inte har följt ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 6 §.

     Landskapsregeringen ska avbryta en betalning av ett fast produktionsstöd för el om en producent inte har följt ett beslut om att återbetala ett fast produktionsstöd enligt den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. På avbrytande av en utbetalning av ett fast produktionsstöd tillämpas vad som stadgas i landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel.

     Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut att avbyta en utbetalning, om en producent har rättat till en brist eller en försummelse.

 

11 §

Kontrollör

     Landskapsregeringen kan på en ansökan från en fysisk eller en juridisk person tills vidare eller för viss tid godkänna en kontrollör för att övervaka att producenter iakttar tillämpliga villkor för fast produktionsstöd. En kontrollör ska meddela landskapsregeringen om ändringar som kan påverka möjligheterna att få ett fast produktionsstöd, samt ska årligen lämna en rapport till landskapsregeringen om sin verksamhet och om resultaten av den.

     I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska en kontrollör följa bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos en kontrollör, när de utför uppgifter som avses i detta moment. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

     Närmare bestämmelser om en kontrollörs uppgifter, hur de ska utföras och om rapporteringsskyldighet får utfärdas genom en förordning.

 

12 §

Ändring eller återkallelse av beslut om kontrollör

     Landskapsregeringen kan ändra kompetensområdet i ett beslut om att godkänna en kontrollör, med beaktande av vad som enligt 11 § gäller för ett godkännande av en kontrollör. En sådan ändring av ett kompetensområde kan göras på ansökan av den berörde kontrollören.

     Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut om att godkänna en kontrollör om

     1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har uppgivits i en ansökan som avses i 11 § och om dessa i väsentlig grad har påverkat prövningen av beslutet att godkänna en kontrollör, eller om

     2) en kontrollör inte längre uppfyller villkoren för att vara godkänd eller om en kontrollör på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots en anmärkning eller en varning inte har rättat till bristerna i verksamheten.

 

13 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag har fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller en affärs- eller yrkeshemlighet ska för brott mot tystnadsplikt enligt landskapslagen om produktionsstöd för el dömas till böter, om inte ett strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

     En allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom. om inte en målsägande har anmält brottet till åtal.

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt ska kontrollörer lämna varandra sådana uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt till

     2) den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

 

15 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 41 § polislagen (2000:49) för landskapet Åland.

 

16 §

Avgifter

     Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter i landskapet.

 

17 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den … och avser fast produktionsstöd för el som har producerats under åren 2011 och 2012. Lagen tillämpas första gången efter att stödordningen har godkänts av EU-kommissionen.

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2011

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Britt Lundberg

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Eriksson