Framställning 26/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 26/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom., 9a § och 12 § 5 mom. landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare (57/1998), sådana 9 § 1 mom. och 12 § 5 mom. lyder i landskapslagen den 10 maj 2001 (23/2001) och 9a § sådan den lyder i landskapslagen den 14 mars 2002 (21/2002) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Semester

     En lantbrukare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få lantbruksavbytare i 23 dagar för semester. Ansökan om semester görs skriftligen på en speciell blankett hos semesternämnden senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar innan den planerade semesterns början. En för sent inlämnad semesteransökan leder till att lantbrukaren förlorar rätten till semester med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte kommit semesternämnden tillhanda senast den första vardagen i mars förlorar lantbrukaren rätten till lantbruksavbytare för semester under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter tidsfristens utgång.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

9 §

Semester

     En lantbrukare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få lantbruksavbytare i 24 dagar för semester. Ansökan om semester görs skriftligen på en speciell blankett hos semesternämnden senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar innan den planerade semesterns början. En för sent inlämnad semesteransökan leder till att lantbrukaren förlorar rätten till semester med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte kommit semesternämnden tillhanda senast den första vardagen i mars förlorar lantbrukaren rätten till lantbruksavbytare för semester under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter tidsfristens utgång.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9a §

Utökad semester

     På ett lantbruk med minst tio husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 30 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst tio husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

 

 

 

9a §

Utökad semester

     På ett lantbruk med minst tio husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 31 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst tio husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

 

 

12 §

Bestämmande av tiden för semester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt. Maximalt 23 dagar får då sparas till följande år.

 

 

12 §

Bestämmande av tiden för semester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning, kan hela eller delar av årets semester framskjutas till en senare tidpunkt under året eller sparas till följande år.