Framställning 3/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av besvärsbestämmelserna i byggnadslagen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 3/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av byggnadslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 94 § 2 mom. och 136 § byggnadslagen den 28 augusti 1979 för landskapet Åland (61/1979),

     ändras lagens 132-135 §§, av dessa lagrum 135 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 25 juli 1983 (33/1983) och 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 18 augusti 1988 (57/1988) samt

     fogas till lagen nya 133a och 133b §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

94 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppstår meningsskiljaktighet beträffande i 1 mom. angiven åtgärd, avgörs frågan av länsstyrelsen.

 

 

94 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(momentet upphävs)

 

132 §

     Beslut av byggnadsnämnd, vilket meddelats i enlighet med denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser eller föreskrifter samt beslut rörande antagande av tomtindelning eller rörande byggnadsuppmaning, får överklagas hos [länsstyrelsen]. Besvärstiden är 14 dagar, räknat från dagen då vederbörande erhöll del av beslutet.

     Besvärsrätt tillkommer den, vars rätt i 1 mom. avsett beslut omedelbart berör, ävensom ägare och innehavare av invid eller mittemot berörda fastighet belägen tomt, samt ägare och innehavare av annan fastighet, såvida beslutet i väsentlig mån kan inverka på bebyggandet av fastigheten eller dess användande i annat syfte. Anförs besvär över beslut av byggnadsnämnd, tillkommer även kommunen besvärsrätt.

 

 

132 §

     Ändring i ett beslut om antagande av stads- eller byggnadsplan söks hos Ålands förvaltningsdomstol genom besvär på det sätt som bestäms i kommunallagen för landskapet Åland (73/1997).

     Ändring i ett beslut om antagande av generalplan eller byggnadsordning söks hos landskapsstyrelsen genom besvär. Besvären behandlas i samband med fastställandet av planen eller byggnadsordningen. Vid ändringssökande tillämpas i övrigt vad som bestäms i kommunallagen.

     De som saken gäller anses ha fått del av ett beslut om antagande av plan eller byggnadsordning när beslutet i enlighet med 28 § kommunallagen har lagts fram offentligt.

 

133 §

     Över beslut av länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar, räknat från dagen då vederbörande erhöll del av beslutet. Beträffande vem som äger besvärsrätt gäller vad i 132 § 2 mom. är stadgat.

 

 

 

133 §

     Ändring i ett beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av denna lag och som inte avses i 132 § söks hos Ålands förvaltningsdomstol genom besvär.

     En myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag har besvärsrätt i fråga om förvaltningsdomstolens beslut, om myndighetens beslut har ändrats eller upphävts av domstolen.

     Ändring i landskapsstyrelsens beslut med stöd av denna lag söks hos högsta förvaltningsdomstolen.

     Vid ändringssökande iakttas i övrigt förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

(ny paragraf)

 

 

133a §

     Utöver vad som bestäms i 113 § kommunallagen om besvärsrätt har även myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde rätt att överklaga ett beslut om antagande av plan eller byggnadsordning. Besvärsrätt tillkommer även kommuner för vars område byggnadsordningen eller den markanvändning som anges i planen har konsekvenser.

     Utöver vad som särskilt bestäms om ändringssökande har en i landskapet registrerad sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam rätt att överklaga ett beslut om antagande av en plan eller en byggnadsordning.

     Andra än kommunen har inte rätt att söka ändring i ett beslut av Ålands förvaltningsdomstol genom vilket domstolen har upphävt en kommunal myndighets beslut om antagande av en plan eller en byggnadsordning. När en generalplan eller en byggnadsordning har lämnats utan fastställelse har inte heller någon annan än kommunen rätt att söka ändring.

 

(ny paragraf)

 

 

133b §

     Besvärsrätt i fråga om ett beslut om byggnadslov har förutom den beslutet gäller

     1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,

     2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,

     3) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar samt

     4) kommunen.

     Besvärsrätt i fråga om beslut som avses i 23 § 3 mom., 36 § 4 mom., 37 §, 39 §, 88 § 4 mom. samt 92 § har förutom den beslutet gäller

     1) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,

     2) kommunmedlemmarna samt

     3 kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar.

     Besvärsrätt i fråga om ett beslut om undantagstillstånd har förutom den beslutet gäller

     1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,

     2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,

     3) den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan,

     4) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,

     5) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar,

     6) inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet samt

     7) en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

     Besvärsrätt i fråga om beslut om antagande av tomtindelning som inte sker i samband med antagande av stadsplan har förutom den beslutet gäller

     1) ägaren och innehavaren av en fastighet som är belägen i samma kvarter och som gränsar till det område som skall delas genom tomtindelningen,

     2) ägaren och innehavaren av en fastighet som är belägen mittemot och vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka samt

     3) Mariehamns stad.

 

134 §

     Byggnadsnämnds beslut i tillståndsärende, ärende rörande upplåtande av gata eller väg inom område med byggnadsplan till allmän trafik samt landskapsstyrelsens eller länsstyrelsens beslut i ärende som angår byggnadslov, fastställelse av byggnadsordning eller plan, skall meddelas efter anslag. Efter anslag meddelas även övriga beslut som landskapsstyrelsen fattar på grund av denna lag eller på grund av bestämmelser som utfärdats i stöd av densamma.

     I 1 mom. avsett beslut anses komma till sakägares kännedom när det meddelas på i lagrummet föreskrivet sätt.

      Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas ej på beslut som gäller landskapsbidrag eller ersättning till kommun.

     Beslut rörande antagande av tomtindelning anses ha kommit till sakägares kännedom då beslutet hållits tillgängligt för allmänheten såsom i 26 § landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/1961) är stadgat.

 

 

134 §

     Ålands förvaltningsdomstols och en kommunal myndighets beslut i ett tillståndsärende, ett ärende som rör upplåtande av gata eller väg inom område med byggnadsplan till allmän trafik eller ett ärende som gäller undantag enligt 121 § skall meddelas efter anslag. Efter anslag meddelas även landskapsstyrelsens beslut i ärende som gäller fastställelse av byggnadsordning eller plan samt andra beslut som landskapsstyrelsen fattar med stöd av denna lag.

     Den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det meddelades.

 

     Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga om beslut som gäller landskapsbidrag eller ersättning till kommun.

     Beslut om antagande av tomtindelning anses ha kommit till sakägares kännedom då beslutet framlagts offentligt i enlighet med 28 § kommunallagen.

 

135 §

     I beslut om fastställande av byggnadsordning eller plan, om antagande av tomtindelning, om byggnadsförbud, om byggnadsinskränkning och åtgärdsförbud samt byggnadslov ävensom i beslut i ärende som avses i 94 § 2 mom., 123 och 123a §§ kan förordnas att beslutet skall följas redan innan det vunnit laga kraft. Besvärsmyndighet kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. Anför kommun besvär över beslut om byggnadsinskränkning, förfaller förordnandet för denna kommuns vidkommande.

     Vad i 1 mom. sägs gäller även beslut enligt 112 § 2 mom., 138 och 140 §§.

 

 

135 §

     I ett beslut om fastställande av en generalplan eller av en byggnadsordning kan landskapsstyrelsen bestämma att planen eller byggnadsordningen skall träda i kraft innan den har vunnit laga kraft.

     Kommunstyrelsen kan efter besvärstidens utgång bestämma att en stadsplan eller en byggnadsplan innan den har vunnit laga kraft skall träda i kraft för den del av planområdet som besvären inte kan anses gälla. Kommunen skall utan dröjsmål delge ändringssökandena och besvärsinstansen beslutet.

     I ett beslut som gäller tomtindelning, byggnadsförbud, byggnadsinskränkning eller åtgärdsförbud kan det bestämmas att beslutet skall träda i kraft innan det har vunnit laga kraft.

     Besvärsmyndigheten kan förbjuda att ett beslut verkställs innan det har vunnit laga kraft.

 

136 §

     I länsstyrelsen och i högsta förvaltningsdomstolen får i ärende rörande tillämpningen av denna lag förrättas muntligt förhör, varjämte vittne får höras på ed och sakägare under sanningsförsäkran. I högsta förvaltningsdomstolen förrättas förhör av en av domstolen förordnad ledamot såsom ordförande och av föredraganden i ärendet.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….