Framställning 30/2009-2010

Tillhör ärendet: Tilläggsbudget för år 2010
Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 30/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2010

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2010.

 

På basis av tillgängliga uppgifter om utvecklingen av statsekonomin konstaterar landskapsregeringen att de inkomster som låg till grund för ramarna för år 2011 är på i stort sett förväntad eller något högre nivå.

 

I budgeten för år 2010 sänktes löneanslagen med ett belopp som motsvarade två veckors lön för all personal. De flesta av landskapets olika organ och inrättningar klarade av att utföra löneminskningen med hjälp av frivilliga åtgärder eller permitteringar.

 

Genom ett tjänstekollektivavtal den 23 juni 2010, som godkänts av lagtingets finansutskott den 30 juni 2010, kom landskapsregeringen överens med tjänstemannaföreningarna om att såsom en inbesparingsåtgärd senarelägga den förväntade löneförhöjningen för lärare till den 1 augusti 2011. Senareläggningen ger en inbesparing som är tillräcklig för att täcka behovet av att spara in två veckors lärarlön, men denna inbesparing fördelar sig över både år 2010 och 2011.

 

Ytterligare anslag för skolornas verksamhetsutgifter torde inte behövas till följd av de allmänna besparingsåtgärder som vidtagits.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        tilläggsanslag för oförutsedda utgifter

-        tilläggsinkomst för Ålands polismyndighet

-        tilläggsanslag för bostadsbidrag

-        tilläggsanslag för utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola

-        tilläggsanslag för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland

-        tilläggsanslag för högskolan på Ålands verksamhet

-        tilläggsanslag för museibyråns verksamhet

-        tilläggsanslag för avbytarservice inom lantbruket

-        tilläggsanslag för sjötrafiken

-        tilläggsanslag för drift och underhåll av vägar

-        tilläggsinkomst för avräkningsbelopp samt

-        tilläggsinkomst för återbokade bidrag.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 2.284.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2010 budgeterats 306.191.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2010.

 

 

Mariehamn den 13.9.2010

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

4 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

4 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet

4 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

213 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

0

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

0

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

213 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

213 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-64 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-64 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

-64 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

30 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

30 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 101 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

172 000

39.01.94.

Dividendinkomster

172 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

7 729 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

7 729 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-6 650 000

39.30.90.

Finansieringslån

-6 650 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

850 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

850 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 284 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-44 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-44 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet (F)

-4 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-40 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-25 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-120 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-120 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-120 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-711 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-60 000

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

-60 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-200 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-200 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-290 000

46.19.08.

Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)

-290 000

 

 

 

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-8 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-8 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-40 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-113 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-113 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-89 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

64 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

64 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-60 000

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

60 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-153 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-150 000

47.15.40.

Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R)

0

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-3 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 295 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-950 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-730 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-100 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-120 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-240 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-240 000

 

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

-75 000

48.50.21.

Utgifter för bolagisering (VR)

-75 000

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-30 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 284 000

 

 

 

 

 

 


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

84.123,44

43.000

 

4.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 4.000 euro. Se moment 42.05.04.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-84.123,44

-43.000

 

-4.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfodras ett tillägg om 4.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 32.05.04.

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-29.940,00

-25.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 40.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-409.858,74

-410.000

 

-25.000

 

(t.a. -18.796,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro för täckande av merkostnader för teknisk utrustning och utalarmeringsutrustning.

 

 

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

127.379,62

262.000

 

0

 

 

tb 71.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapet är majoritetsägare i fastighetsbolaget Fastighets Ab Godbycenter och innehar för närvarande 65,5 % av bolagets aktier. Aktierna berättigar till nyttjande av följande lokaler: ÅHS hälsovård, polisen samt f.d. museilager (tidigare Godmans).

 

Förslås att landskapsregeringen beviljas fullmakt att avveckla ägandet i Fastighets Ab Godbycenter.

 

Landskapregeringen konstaterar att fastighetsbolaget är i behov av utveckling och investering, men att landskapet inte bör vara huvudman för en sådan investering.

Ett mer renodlat privatekonomiskt ägande bör kunna skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av kommersiell service inom området.

 

Landskapets intressen i detta sammanhang är i första hand att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för de verksamheter som bedrivs i området. Enligt landskapsregeringens mening skulle det i detta fall vara mer ändamålsenligt att hyra erforderliga lokaler istället för att själv äga lokalerna.

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

237.010,21

247.000

 

213.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 213.000 euro. Tillägget avser polisskolans ersättning för arbets- och fältpraktik för åren 2009 (192.644 euro) och 2010 (21.000 euro).

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-944.792,91

-1.100.000

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

För bostadsbidrag, som enligt LL (1975:63) om tillämpning av lagen om bostadsbidrag beviljas enligt i riket gällande grunder, föreslås ett tilläggsanslag om 120.000 euro. Ökningen föranleds av att antalet bostadsbidragsmottagare och medelbostadsbidraget ökat.

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.820,20

0

 

-60.000

 

 

tb 0

 

 

 

(t.a. -728,75)

(t.a. -47.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen avser att verkställa Ålands gymnasium från 1.8.2011 i enlighet med lagframställning nr 22/2009-2010. Under hösten 2010 bör förberedelserna ingångsättas inför övergången till den nya organisationen och en planerare anställas.

 

Ledande tjänstemän rekryteras, regelverk och instruktioner framtas, skolans interna organisation planeras och en bemanningsplan uppgörs i samarbete med skolornas rektorer. Planeringen och verkställandet fortgår under våren 2011.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 60.000 euro under momentet.

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-6.283.930,02

-6.600.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 200.000 euro under momentet med hänvisning till att antalet studerande ökat i förhållande till de uppgifter som var kända vid uppgörande av grundbudgeten för år 2010.

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.08.

Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-313.708,88

-250.000

 

-290.000

 

(t.a. -30.100,65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att ett tillägg om 290.000 euro upptas under momentet för att kunna genomföra de ESF-finansierade projekten Nätpedagogik och Validering på Åland i planerad omfattning. Anslagsbehovet föranleds av att tidigare budgeterade medel för projekten (294.095,35 euro) drogs in i samband med landskapets bokslut för år 2009.

 

Utvecklingsprojekten, Nätpedagogik och Validering på Åland, inleddes år 2008 för att avslutas inom år 2010. Enligt landskapsregeringens nuvarande beslut pågår valideringsprojektet till utgången av år 2012, medan nätpedagogikprojektet avslutas under år 2011. Landskapsregeringen avser att förverkliga de två utvecklingsprojekten men över en längre tidsperiod än vad den ursprungliga planeringen avsåg.

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.460.710,44

-4.455.000

 

-8.000

 

(t.a. -1.308,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägget föranleds av kostnader för en tillfällig tjänst som lärare för att sköta förberedelserna för utbildningen "grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare".

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

4.931.840,42

-4.600.000

 

-40.000

 

(t.a.-375.321,00)

(t.a. -200.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av kostnader för projektet VIRTU för vilket inkomsterna inflyter först under år 2011.

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-2.639.998,22

-2.870.000

 

-113.000

 

(t.a. -109.165,62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 113.000 euro för kostnader i samband med skyddsbärgning av värdeföremål från vrak samt följdhanteringen. En del av kostnaden kan finansieras med från tidigare år återstående medel. Eventuella intäkter gottskrives moment 36.60.20.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

66.929,31

167.000

 

-64.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 64.000 euro. Orsaken till minskningen är dels att ett planerat projekt "Lokal energi", inte genomförs och dels att två andra projekt blev mindre än beräknat. Se även moment 47.03.23.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-211.661,13

-263.000

 

64.000

 

(t.a. -18.471,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 64.000 euro. Orsaken till den är dels att ett planerat projekt, "Lokal energi", inte genomförs och dels att två andra projekt blev mindre än beräknat. Se även moment 37.03.23.

 

 

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-146.977,57

-110.000

 

-60.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 euro för att möta de åländska företagens intresse att marknadsföra exportverksamhet utanför Åland. Se även moment 47.03.45.

 

 

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-37.830,00

-100.000

 

60.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 60.000 euro. Se även moment 47.03.40.

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-843.738,26

-636.000

 

-150.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 150.000 euro under momentet. Anslaget omfattar medel för kostnader som föranleds av LL och LF (2005:83 och 2006:6) om avbytarverksamhet för lantbrukare. I budgeten för år 2010 ingår ett anslag om 636.000 euro. Dimensioneringen av momentet utgick ifrån att en förändring av LL och LF skulle ha genomförts från halvårsskiftet så att kostnaderna för verksamheten under andra hälften av året hade halverats.

 

En ändring av avbytarlagstiftningen är under beredning med utgångspunkt i de besparingsåtaganden som beskrivs i budgeten för år 2010. Landskapsregeringen har utrett ett nytt avbytarsystem med rättvisare förmånsfördelning till en total årskostnad om 500.000 euro. En arbetsgrupp avlade sin rapport den 6 augusti innehållande ett förslag att privatisera avbytarservice enligt en modell som förväntas rymmas inom kostnadsramarna. Landskapsregeringen har för avsikt att förändra avbytarlagstiftningen enligt den modell som arbetsgruppen föreslår och avser att under hösten avlämna en framställning med förslag till ändringar i avbytarlagstiftningen.

 

Landskapsregeringen kan emellertid konstatera att det inte är möjligt att under år 2010 genomföra sådana förändringar i avbytarsystemet som krävs för att kostnaderna ska rymmas inom budgeterat anslag. Under året genomförs verksamheten med största möjliga sparsamhet men med hänsyn till de lagliga rättigheter som regleras förmånstagarna i LL och LF.

 

 

47.15.40.

Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

tb -249.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att understöden för omstruktureringsprogrammet för sockersektorn måste erläggas innan den 15 oktober 2010. Mot bakgrund av detta har landskapsregeringen för avsikt att ändra  hanteringen av sådana projekt som erhållit nationellt investeringsstöd under moment 47.15.44 och som uppfyller villkoren för understöd enligt omstruktureringsprogrammet för sockersektorn så att de i stället belastas moment 47.15.40. Som en följd av den förändringen återbokas bidragen till moment 39.90.95.

 

 

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-9,03

-1.000

 

-3.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 3.000 euro. Tillägget avser bl.a. ersättande av kostnader i samband med den inspektions- och provtagningsverksamhet som fordras enligt LL (1999:18) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-12.155.156,62

-12.872.000

 

-730.000

 

 

tb 0

 

 

 

(t.a. -22.356,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att det under året varit ett antal faktorer som ökat kostnadsutvecklingen och -trycket under momentet

- vinterns isförhållanden var besvärliga vilket trots införande av isturlistor i två etapper medförde högre bränsle- och lönekostnader

- projektarbete till följd av nödvändig översyn av ISM-systemet

- oförutsedda lönekostnader på grund av haverier

- löneökningar utöver vad som beaktats vid budgeteringsskedet samt

- inkomsterna uppnår på helårsbas inte budgeterat belopp.

 

Därtill kan nämnas att arbetet med att bjuda ut m/s Viggen som driftsentreprenad fortgår. Under sommaren bjöds driften av trafiken mellan Åva och Jurmo ut som totalentreprenad. Inga anbud inkom.

 

På Gudingen bjöds under sommaren café-mathållning-städning ut på entreprenad, istället för nuvarande system där mathållning och städning sköts i egen regi medan caferörelsen drivs privat. Inga anbud inkom.

 

Landskapsregeringen konstaterar att bränslepriset är budgeterat till 0,50 euro/liter vilket hittills i stort motsvarar bränslepriset i medeltal, men priset är för närvarande över 0,50 euro/liter.

 

Ett fortgående arbete med att analysera bytestider, arbetsskift och bemanning pågår för att hitta kostnadseffektivare lösningar för verksamheten.

 

Trots vidtagna åtgärder inom bemanning och underhåll samt turliständringar i syfte att minska kostnaderna bedömer landskapsregeringen i detta skede att nettokostnaderna för hela året kommer att överstiga budgeterat anslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag om 730.000 euro under momentet.

 

Ett uppdaterat kortruttsmeddelande kommer att presenteras innan årsskiftet. Arbetet har påbörjats med utgångspunkt från tidigare kortruttsmeddelande från år 2005.

 

 

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.190.867,46

-1.268.000

 

-100.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro för att täcka kostnaderna för m/s Ejderns maskinhaveri den 25.6.2010. I det för år 2010 budgeterade anslaget under momentet finns inte några medel reserverade för eventuella större haverier, varför planerat underhåll av fartygsflottan i annat fall måste senareläggas.

 

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.692.141,86

0

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 120.000 euro. På grund av pågående tvist med nybyggnadsvaret, BLRT Laevaehitus OÜ, för m/s Skarven angående förseningsböterna har momentet påförts även motpartens arvode för skiljemannaprocessen (60.000 euro). För den förestående garantidockningen beräknas kostnaderna uppgå till 60.000 euro. Denna kostnad bör landskapsregeringen i ett senare skede erhålla från nybyggnadsvarvet.

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.066.699,51

-2.000.000

 

-240.000

 

(t.a. -300.026,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 240.000 euro för täckande av merkostnader för snöröjningen och halkbekämpningen vintern 2010. Kostnaderna för perioden januari - april 2010 uppgick till ca 485.000 euro i förhållande till medelårskostnaden om ca 245.000 euro som legat till grund för budgeteringen.

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.50.21.

Utgifter för bolagisering (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-75.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Under momentet föreslås ett anslag om 75.000 euro för kostnader i samband med bolagiseringsprocessen av landskapets område i Möckelö inkl. verkstad och lager. I bokslutet för år 2009 uppvisades ett motsvarande överskott under moment 38.50.20.

 

 

 

 

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.70.20

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

971.424,71

930.000

 

30.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro under momentet. Landskapsregeringen avser att vidta en förhöjning av avgifterna som motsvarar årskostnadsnivån. Se även moment 48.70.20.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-813.487,36

-824.000

 

-30.000

 

(t.a. -10.492,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro under momentet för ökade tryckningskostnader m.m. Se även moment 38.70.20.

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.94

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

1.247.470,28

1.200.000

 

172.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 172.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividend från Långnäs Hamn Ab.

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

164.486.434,04

167.300.000

 

7.729.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2009 till 168.901.504,77 euro medan som förskott erhållits 170.019.000 euro varför landskapet ska återbetala 1.117.495,23 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster år 2010 beräknats stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 8.846.000 euro. Förskottet för år 2010 uppgår därmed till 176.146.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 7.729.000 euro.

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

48.203.000

 

-6.650.000

 

 

tb -5.838.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2010 föreslås en minskning om 6.650.000 euro.

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

1.249.826,45

100.000

 

850.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 850.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. Se även moment 47.15.40.