Framställning 4/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 4/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen och landskapslagen om Datainspektionen ändras. Genom ändringarna skulle landskapsregeringen få rätt att besluta om permittering vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Datainspektionen. Samtidigt skulle landskapsregeringen ges utökade befogenheter vid Datainspektionen i fråga förflyttning och omplacering av anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller inrättning.

     Förslaget medför även att bestämmelserna för tjänsterna som diskrimineringsombudsman och chef för Datainspektionen ändras så att samtliga beslut i fråga om tjänsterna i enlighet med tjänstemannalagen skulle handläggas av landskapsregeringen.

     Samtidigt föreslås en uppdatering av en hänvisning till annan lagstiftning i landskapslagen om motorfordonsbyrån.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Regleringen av anställningsförhållanden inom landskapsförvaltningen. 3

1.2 Delegerad beslutanderätt till underlydande myndighet och inrättning. 3

1.3 Möjlighet till permittering av landskapstjänstemän. 3

1.4 Förändrat förflyttningsförfarande för landskapstjänstemän. 4

2. Landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 5

1. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 5

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån. 5

3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  6

4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen. 7

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen  9

Parallelltexter 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Regleringen av anställningsförhållanden inom landskapsförvaltningen

 

Grundläggande bestämmelser om tjänstemän inom landskapsförvaltningen finns i tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland, nedan kallad tjänstemannalagen. Lagen reglerar offentligrättsliga anställningsförhållanden, där landskapet är arbetsgivaren och tjänstemannen den som utför arbetet. Landskapet företräds av landskapsregeringen om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Tjänstemannalagen kompletteras med bestämmelser om tjänstemän i lagstiftningen om allmänna förvaltningen samt den lagstiftning som reglerar landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar. För landskapets privaträttsligt anställda gäller vad som föreskrivs i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001).

 

1.2 Delegerad beslutanderätt till underlydande myndighet och inrättning

 

Inom landskapsförvaltningen finns ett flertal myndigheter och inrättningar till vilka beslutanderätten i personalfrågor delegerats från landskapsregeringen. Det innebär bland annat att myndigheten Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), direktionerna för skolorna på gymnasialstadienivå, direktionen för Ålands folkhögskola, direktionen för Ålands musikinstitut, Högskolan på Åland, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), diskrimineringsombudsmannen och Datainspektionen handhar de uppgifter som rör myndighetens eller inrättningens personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Chefen för myndigheten eller inrättningen anställs dock av landskapsregeringen, med undantag av förvaltningschefen för ÅHS som anställs av ÅHS:s styrelse. Beslutanderätt i anställningsärenden har även polismästaren vid Ålands polismyndighet, styrelsen/chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum samt direktionen/chefen för Ålands statistik- och utredningsbyrå.

     Bestämmelser om den delegerade beslutanderätten i personalärenden finns i speciallagstiftningen för respektive myndighet och inrättning.

 

1.3 Möjlighet till permittering av landskapstjänstemän

 

Genom en ändring av tjänstemannalagen, som trädde i kraft den 1 mars 2005, fick landskapsregeringen en möjlighet att besluta om oavlönat avbrott i tjänsteutövningen för landskapets tjänstemän. Detta avbrott, som benämns permittering, innebär att tjänstemannen under en tid vare sig arbetar eller erhåller lön, men ändå fortsätter att vara anställd. Permittering kan göras för en tid om högst tre månader.

     Närmare bestämmelser om permittering av tjänstemän finns i 9 kapitlet 42-46 §§ tjänstemannalagen.

     För att besluten om permittering skulle vara enhetliga och väl anpassade till landskapets ekonomiska situation genomfördes samtidigt med ändringen av tjänstemannalagen ändringar i speciallagstiftningen som innebar att enbart landskapsregeringen skulle kunna besluta om permittering av dem som tjänstgör vid myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen.

 

 

1.4 Förändrat förflyttningsförfarande för landskapstjänstemän

 

Den 1 juli 2006 ändrades tjänstemannalagen samt speciallagstiftningen för landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar, så att landskapsregeringen blev den myndighet som fattar beslut om förflyttning eller omplacering av anställda mellan olika landskapsmyndigheter och -inrättningar.

     Lagändringen medförde att lediga tjänster inte behöver lediganslås i enlighet med bestämmelserna i 6 § tjänstemannalagen, såvida lämplig tjänsteman inom landskapsförvaltningen kan förflyttas eller omplaceras till tjänsten i fråga (se tjänstemannalagens 29 §). För att betona de underlydande myndigheternas och inrättningarnas självbestämmanderätt medförde lagändringen dock att landskapsregeringens beslut om förflyttning och omplacering ska föregås av ett samtycke av ifrågavarande myndighet eller inrättning. Vid intern förflyttning och omplacering av anställda inom den egna myndigheten eller inrättningen medförde lagändringarna ingen förändring, utan myndigheten eller inrättningen ska fortsättningsvis fatta beslut om detta själv.

     Närmare bestämmelser om förflyttning och omplacering av tjänstemannalagen finns i 5 kapitlet 28-30a §§ tjänstemannalagen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Efter det att tjänstemannalagen och speciallagstiftningen för landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar ändrades år 2005 och 2006 har ny speciallagstiftning tillkommit där de av lagtinget fastslagna permitterings- och förflyttningsprinciperna inte till fullo har beaktats. Landskapsregeringen föreslår därför att landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och landskapslagen (2007:89) om Datainspektionen ändras, så att landskapsregeringen får rätt att besluta om permittering av dem som tjänstgör vid ÅMHM och Datainspektionen samt att landskapsregeringens ges utökade befogenheter vid Datainspektionen i fråga förflyttning och omplacering av anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller inrättning. På samma sätt såsom för övriga landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar krävs samtycke av Datainspektionen för att en förflyttning eller omplacering ska kunna verkställas.

     Samtidigt förtydligas beslutsbestämmelserna för tjänsterna som diskrimineringsombudsman och chef för Datainspektionen så att samtliga beslut i fråga om tjänsterna i enlighet med tjänstemannalagen ska handläggas av landskapsregeringen. Redan i dag handläggs merparten av de rutinärenden som gäller tjänsterna av landskapsregeringen. Genom förslaget får man en enhetlig reglering genom hela beslutskedjan i fråga om myndigheternas chefstjänster, så att ärenden som gäller förflyttning, omplacering, avbrott i tjänstgöringen, uppsägning, permittering, disciplinärt förfarande och avstängning fattas av landskapsregeringen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Redan i dag är det möjligt att enligt tjänstemannalagen permittera personal vid ÅMHM och Datainspektionen. Beslut om permittering fattas av myndigheterna själva. Genom förslaget flyttas beslutanderätten från myndigheterna till landskapsregeringen. Om en permittering blir aktuell inom nämnda myndigheter kommer förslaget att medföra en ökad arbetsbörda för landskapsregeringens allmänna förvaltning. Avsikten är att den nya uppgiften ska kunna genomföras inom ramen för tillgängliga resurser.

     Enligt den förslagna framställningen kommer även Datainspektionen att ingå i landskapets nätverk för förflyttning och omplacering. Tanken med att centralisera beslutfattandet i fråga om förflyttning och omplacering till landskapsregeringen är att säkerställa landskapsanställdas anställningstrygghet på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare, samtidigt som förslaget skapar en större flexibilitet för arbetsgivaren, eftersom personal som annars skulle ha sagts upp kan möjliggöras en förflyttning eller omplacering inom hela landskapsförvaltningen. Genom förfarandet behöver tjänster inte heller lediganslås.

     Förslaget har inte ha några kända konsekvenser för miljön. Vid den permittering, förflyttning och omplacering som förslaget möjliggör bör jämställdhetsaspekter beaktas, så att permitteringar, förflyttningarna och omplaceringarna inte får några negativa konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

     De föreslagna ändringarna av landskapslagen (2005:67) om diskrimineringsombudsmannen och landskapslagen om Datainspektionen berör landskapets genomförande av rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung samt Europaparlamentets och rådets direktiv 1995/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. En ny notifiering av båda direktiven måste därför göras på nytt.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

8 § Övrig personal och skötsel av vissa personalfrågor. Paragrafen kompletteras med en bestämmelse om att beslut om permittering ska fattas av landskapsregeringen. Motsvarande bestämmelser finns redan för bland annat Högskolan på Åland, ÅHS, AMS och diskrimineringsombudsmannen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

11 §. Paragrafen uppdateras med en hänvisning till tjänstemannalagen för landskapet Åland. Någon förändring i beslutanderätten föreslås inte. Beslut i fråga om tjänst vid motorfordonsbyrån ska även i fortsättningen handläggas av landskapsregeringen.

 

Samtidigt föreslås även en ändring av lagen som helhet, så att ordet "landskapsstyrelsen" ersätts med "landskapsregering". Förslaget motiveras av den ändring av självstyrelselagen som trädde i kraft den 1 juni 2004.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

2 § Organisation och personal. Myndigheter som tillhör landskapet kan vara underställda antingen landskapsregeringen eller lagtinget. I paragrafens 1 mom. föreslås därför ett förtydligande, så att det uttryckligen sägs att diskrimineringsombudsmannen administrativt är underställd landskapsregeringen. Ändringsförslaget förändrar inte myndighetens oberoende ställning. Formuleringen motsvarar den som finns i landskapslagen om Datainspektionen.

     I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser om tjänsten som diskrimineringsombudsman. I fråga om beslutanderätten anger momentet endast att landskapsregeringen inrättar en tjänst som diskrimineringsombudsman samt utser och säger upp diskrimineringsombudsmannen. Beslut i fråga om förflyttning och omplacering av anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller –inrättning regleras i paragrafens 4 mom. Fastän landskapsregeringen fattar beslutet krävs ett samtycke av diskrimineringsombudsmannen för att beslutet ska kunna verkställas. Med stöd av lagens 4 § handlägger landskapsregeringen även ärenden som är relaterade till tjänstekollektivavtalen och som kräver särskilda specialkunskaper såsom sjukledighet, ålders- och andra lönetillägg.

     Enligt paragrafens 3 mom. ska diskrimineringsombudsmannen, om inte annat bestäms i lagen, handha de uppgifter som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Detta medför att övriga beslut, det vill säga de beslut som inte uttryckligen regleras i lagen, och som gäller myndighetens personal inklusive tjänsten som diskrimineringsombudsman ska fattas av myndigheten själv. Besluten kan bland annat gälla frågor om disciplinärt förfarande gentemot den tjänsteman som innehar tjänsten som diskrimineringsombudsman. Eftersom diskrimineringsombudsmannen är myndighetens enda tjänsteman blir det i praktiken diskrimineringsombudsmannen själv som är beslutsfattare i ”övriga beslut” som berör tjänsten som diskrimineringsombudsman. Landskapsregeringen anser inte att en sådan reglering är ändamålsenlig och föreslår därför att det i paragrafens 2 mom. intas en bestämmelse om att samtliga beslut i fråga om tjänsten som diskrimineringsombudsman i enlighet med tjänstemannalagen ska handläggas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen bedömer att förslaget inte kan anses stå i strid med myndighetens oberoende ställning, eftersom landskapsregeringen redan anställer och säger upp diskrimineringsombudsmannen samtidigt som övrigt beslutsfattande som paragrafens 2 mom. skulle omfatta och som gäller tjänsten som diskrimineringsombudsman är styrd av en detaljreglering i tjänstemannalagen. Landskapsregeringen skulle således vid sitt beslutsfattande även framdeles vara bunden av den lagstiftning som finns, vilket inte kan anses äventyra diskrimineringsombudsmannens verksamhet som en oberoende myndighet.

     Till paragrafens 4 mom. fogas en hänvisning till 2 mom. i fråga om beslut som gäller förflyttning och omplacering av diskrimineringsombudsmannen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen

 

2 § Organisation. Enligt paragrafens 1 mom. utnämns chefen för Datainspektionen av landskapsregeringen. Med stöd av lagens 3 § handlägger landskapsregeringen även ärenden som är relaterade till tjänstekollektivavtalen och som kräver särskilda specialkunskaper såsom sjukledighet, ålders- och andra lönetillägg. I övrigt beslutar Datainspektionen själv med stöd av paragrafens 2 mom. om de personalärenden som gäller Datainspektionen och dess chef.

     Landskapsregeringen föreslår av motsvarande skäl som i fråga om den föreslagna ändringen av landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen att paragrafens 1 mom. ändras så att samtliga beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen i enlighet med tjänstemannalagen ska handläggas av landskapsregeringen.

     Samtidigt fogas till paragrafens ett nytt 5 mom., som innebär att landskapsregeringen ska vara den myndighet som fattar beslut om permittering av personal vid Datainspektionen samt att landskapsregeringen ges utökade befogenheter vid Datainspektionen i fråga förflyttning och omplacering av anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Förflyttningen eller omplaceringen föreslås kräva Datainspektionens samtycke. Motsvarande bestämmelser finns redan för ÅHS, AMS, diskrimineringsombudsmannen och ÅMHM. Beslutanderätten i fråga om permittering av personal vid ÅMHM flyttas dock genom denna framställning över till landskapsregeringen.

     För att få en ändamålsenlig placering av paragrafens bestämmelser föreslås att bestämmelserna i nuvarande 5 mom. flyttas till ett nytt 6 mom.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 4 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som följer:

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 11 § landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" med "landskapsregeringen" som följer:

 

11 §

     Beslut i fråga om tjänst vid motorfordonsbyrån ska i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland handläggas av landskapsregeringen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1, 2 och 4 mom. landskapslagen (2005:67) om diskrimineringsombudsmannen, sådant 2 § 4 mom. lyder i landskapslag 2006/62, som följer:

 

2 §

Organisation och personal

     Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet administrativt underställd landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som diskrimineringsombudsman. Behörighetskrav för tjänsten är en vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med för tjänsten lämplig inriktning som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Beslut i fråga om tjänsten som diskrimineringsombudsman ska handläggas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av diskrimineringsombudsmannen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av diskrimineringsombudsmannen. I fråga om förflyttning och omplacering av diskrimineringsombudsmannen gäller vad som föreskrivs i 2 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (2007:89) om Datainspektionen samt

     fogas till 2 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

 

2 §

Organisation

     Datainspektionen leds av en chef för myndigheten. Beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen ska handläggas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av Datainspektionen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av Datainspektionen. I fråga om förflyttning och omplacering av chefen för Datainspektionen gäller vad som föreskrivs i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 29 oktober 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 4/2009-2010