Framställning 4/2010-2011

Tillhör ärendet: Införande av bostadssparpremie
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 4/2010-2011

 

Datum

 

 

2010-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införande av bostadssparpremie

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs en möjlighet att under en begränsad tidsperiod utbetala en bostadssparpremie om 3.000 euro i anslutning till bostadssparavtal som ingåtts i enlighet med landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande. 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. 5

Bilaga. 6

Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009—2011 (FFS 26.6.2009/483) 6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

För att underlätta ungdomars bostadsanskaffning och samtidigt uppmuntra bostadssparandet har det sedan början av 1980-talet funnits ett s.k. bostadssparsystem. Bostadsspararen ingår ett avtal med sin bank om ett systematiskt sparande som efter 8 kvartal ger rätt att erhålla ett bostadslån från banken samt en tilläggsränta på sparkapitalet. Landskapets del i avtalet är att betala ett räntestöd på bostadslånet. För bostadssparavtal som ingicks under perioden 1982-1994 erhöll spararen dessutom en sparpremie från landskapsregeringen i samband med att bostaden anskaffades. Systemet har genomförts i landskapet genom landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. Lagen är en s.k. blankettlag genom vilken lagen om bostadssparpremie (FFS 1634/1992) samt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (FFS 639/1982) med tillhörande förordningar tillämpas.

     Systemet var inledningsvis av stor betydelse eftersom det garanterade kredit från bankerna under en tid med kreditreglering när det inte såsom idag är relativt självklart att man får kredit under förutsättning att betalningsförmågan och säkerheten är godkända. Efter att kreditmarknaderna släpptes fria i slutet av 1980-talet förändrades situationen märkbart och intresset för bostadssparsystemet minskade. Bankerna har tidvis haft ett svagt intresse av att marknadsföra sparformen och under en lång tid förnyades inte heller innehållet i lagstiftningen som reglerar sparincentiven. År 2005 gjordes en första förbättring av systemet då bl.a. räntestödsperiodens längd ökade från 6 till 10 år. Totalt sett har dock intresset för bostadssparlånen varit lågt; en av orsakerna härtill har varit den låga lånesumman som högst kunnat uppgå till 64.000 euro. Med stöd av tilläggsbudgeten höjdes lånesumman i juni 2009 till 100.000 euro och 1 januari 2010 höjdes i budgeten summan ytterligare till 125.000 euro med stöd av de förändringar som vidtagits i rikets förordningar. På denna nivå ligger bostadssparlånet i ett rimligt förhållande till kostnaden för en första bostad i form av en aktielägenhet och borde således till den delen öka intresset för bostadssparlånen. Räntestöd betalas först då låntagarens bruttoränta överstiger 3,8 procent, vilket i praktiken innebär att inget räntestöd betalas under rådande ränteläge.

     Som en följd av den globala finanskrisen i slutet av 2008 minskade efterfrågan på nyproducerade bostäder radikalt i Finland och för att stimulera efterfrågan på bostadsmarknaden tog man på statligt håll i bruk ett antal stimulansåtgärder, av vilka en del riktar sig mot bostadssparsystemet. En av åtgärderna var att återinföra en bostadssparpremie som betalas då bostaden anskaffas. Premien uppgår till 3.000 euro och är tillsvidare konjunkturbetingad såtillvida att lagen har en begränsad giltighetsperiod för tiden 1.7.2009 - 31.12.2011. Den nya premien är inte införd i den existerande lagen om bostadssparpremier utan i en ny lag, lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011 (FFS 483/2009), varför den inte automatiskt är gällande i landskapet.

 

2. Överväganden och förslag

 

Konjunkturläget inom byggbranschen har inte sviktat i landskapet i lika stor utsträckning som i riket varför det inte kan anses motiverat att införa premien av konjunkturskäl. Däremot är det betydelsefullt att upprätthålla systemhelheten så att det inte uppstår oklarheter vid tillämpning av bostadssparsystemet i förvaltningshänseende. Det är också viktigt att införa premien i landskapet för att på längre sikt gynna bostadssparandet bland unga och för att inte skapa oklarheter i bankernas marknadsföring. Landskapsregeringen föreslår därför att möjligheten att betala en bostadssparpremie om 3.000 euro införs i den åländska lagstiftningen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget har ekonomisk betydelse för unga bostadssparare. I dagsläget motsvarar premien exempelvis ett och ett halvt års räntekostnader för ett lån om 100.000 euro om låneräntan är 2 procentenheter. Landskapets kostnader för bostadssparsystemet ökar i och med införandet av premien. För tillfället finns det c:a 100 bostadssparavtal i de åländska bankerna. Åren 2004-2009 beviljades i genomsnitt 9,3 räntestödslån årligen. Under år 2009 har endast tre räntestödslån beviljats och under år 2010 har hittills fyra räntestödslån beviljats. Baserat på tidigare års statistik kan man förvänta sig en årlig kostnad om högst 30.000 euro om premien införs. Förslaget medför ingen påverkan på 2011-års budgetförslag.

     Förslaget har ingen verkan avseende miljö eller jämställdhet.

     Förslaget har inga organisatoriska effekter.

 

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande

 

Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning hos av kansliavdelningens byggnadsbyrå och lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad

 

1 § Lagen om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011 (FFS 483/2009) fogas till förteckningen över riksförfattningar som ska tillämpas i landskapet.

 

Ikraftträdelsebestämmelse Avsikten är att lagen ska träda ikraft så snabbt som möjligt efter sedvanlig lagstiftningskontroll. Lagförslaget avses att behandlas i samband med budgeten för år 2011. Det finns inte särskilda skäl för landskapsregeringen att på grund av ett budgetanslag enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland skyndsamt besluta att lagen helt eller delvis ska träda ikraft redan innan republikens president fattat sitt beslut om utövande av vetorätt. I enlighet med 20 § 2 mom. självstyrelselagen föreslås att datumet för ikraftträdelse lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om. Dock föreslås att den som anskaffat en bostad efter den 1 juli 2009 retroaktivt ska få bostadssparpremien utbetald enligt 1 § e punkten när lagen träder ikraft.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 1 § 1 mom. landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad,

     fogas till 1 § 1 mom. en ny e punkt samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" med "landskapsregeringen" som följer:

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) lagen om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011 (FFS 483/2009).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

     Den som köpt en bostad efter den 1 juli 2009 ska retroaktivt få bostadssparpremien utbetald enligt 1 § e punkten.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 november 2010

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Roger Eriksson

 

 


Bilaga

 

 

Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009—2011
(FFS 26.6.2009/483)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på bostadssparavtal som har ingåtts och ingås enligt lagen om bostadssparpremier (1634/1992).

     Lagen tillämpas också på avtal som ingicks enligt lagen om bostadssparpremier (862/1980) före 1993.

 

2 §

Utbetalning av bostadssparpremie

     På bostadssparinsättningar betalas det av statens bostadsfonds medel genom förmedling av penninginrättningen ut 3 000 euro i bostadssparpremie per bostad, förutsatt att avtalet om köp eller överlåtelse av en bostad har ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus har startat senast den 31 december 2011.

 

3 §

Begränsning

     Utöver bostadssparpremie enligt denna lag betalas ingen bostadssparpremie enligt lagen om betalning av bostadssparpremie i samband med bostadssparavtal som ingåtts före 1993 (702/2001) ut.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft 1 juli 2009.

 

 

RP 75/2009, MiUB 5/2009, RSv 84/2009

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 4/2010-2011