Framställning 5/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet

·       Landskapsregeringens framställning nr 5/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna  vatten- och avloppsverk  10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift 11

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälsovården. 12

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 kap. 9 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 4 § 3 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland,

     ändras 5 kap. 4 § 1 mom., rubriken för 5 kap., 6 kap. 7 §, 8 kap. 1 § 2 mom., samt 15 kap. 4  § 2 mom., varav 5 kap. 4 § och 6 kap. 7 § sådana de lyder i landskapslagen 2001/32,

     fogas till lagen nya 17a – 17h §§ och för 17a – 17h §§ en gemensam rubrik samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 kap.
Allmänna kravbestämmelser

 

9 §

Särskilda försiktighetskrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Oavsett bestämmelserna i 1 mom. skall de minimikrav gälla för tillämpliga verksamhetstyper eller utsläpp som har föreskrivits i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 76/464/EEG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö.

     Landskapsstyrelsen skall hålla dessa minimikrav tillgängliga för envar.

 

 

4 kap.
Allmänna kravbestämmelser

 

9 §

Särskilda försiktighetskrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 och 3 mom. upphävs.

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

 

4 §

Kvalitetsnormer

     Landskapsstyrelsen skall utfärda sådana kvalitetsnormer som är behövliga eller lämpliga för att med god säkerhetsmarginal klara de allmänna förutsättningar för vattenföretag och vattenfarliga verksamheter som anges i 1 och 2 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inte strängare kvalitetsnormer enligt 1 mom. har utfärdats avseende samma förhållande gäller sådana kvalitetsnormer som följer av följande EG-bestämmelser:

     a) Rådets direktiv (75/440/EEG) om kvalitetskrav på ytvatten som används för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna och

     b) Rådets direktiv (79/869/EEG) om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna.

 

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet och övervakning av vattenkvalitet

 

4 §

Kvalitetsnormer

     Landskapsregeringen skall utfärda sådana kvalitetsnormer som är behövliga eller lämpliga för att klara de allmänna förutsättningar för vattenföretag och vattenfarliga verksamheter som anges i 1 och 2 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3 mom. upphävs.

 

 

     Ny mellanrubrik

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

Bestämmelser om övervakning av vattenkvalitet, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner m.m

 

17a §

Övervakning

     Med övervakning avses i denna lag att söka en sammanhållen och mångsidig helhetsbild av vattenkvaliteten och dess förändring i syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda vattenkvalitet och en hållbar användning av vatten. Övervakningsåtgärder får genomföras om de bedöms vara lämpliga och utförs i enlighet med de förutsättningar som gäller för tillsyn enligt bestämmelserna i 8 kap., hit hör att ta de prov samt att genomföra de undersökningar, utvärderingar och utredningar som fordras för övervakningen.

     För övervakningen skall utarbetas, fastställas och genomföras övervakningsprogram. Övervakningsprogram för ytvatten skall minst omfatta ekologisk och kemisk kvalitet inräknat väsentliga faktorer som styr dessa, såsom vattenflöden, nedfall från luften, näringsläckage från bottnar samt utsläpp i vatten. Övervakningsprogram för grundvatten skall omfatta övervakning av kemisk kvalitet och kvantitativ kvalitet. Om ett vattenskyddsområde avgränsats eller annars en gällande kvalitetsnorm finns skall övervakningsprogrammet omfatta tillämpliga frågor som rör områdets skyddsbehov. Vid utarbetandet av övervakningsprogram skall beaktas uppgifter från tillsyn och från sådan egenkontroll som skall utföras av en verksamhetsutövare.

     Om det vid övervakning konstateras finnas en försämrad vattenkvalitet eller en betydande risk för en försämrad vattenkvalitet skall information om detta ges berörda myndigheter och för situationen betydande verksamhetsutövare.

     Landskapsregeringen ansvarar för övervakningen av vattenkvaliteten och kan besluta att föra sådana övervakningsuppgifter till en landskapsregeringen underställd förvaltningsenhet. Landskapsregeringen kan dessutom besluta närmare om

     1) beskrivningar och analyser som skall ingå i, samt kriterier som skall användas vid, beskrivning av vattenkvaliteten och dess förändring samt om

     2) omfattning och innehåll i övervakningsprogram.

 

 

     Ny paragraf

 

 

17b §

Avrinningsdistrikt

     Om inte landskapsregeringen beslutar annat utgör landskapet ett avrinningsdistrikt som avses i artikel 3 i EG-direktivet 2000/60/EG. Landskapsregeringen kan vid behov besluta om avgränsning av avrinnings- och delavrinningsområden inom ett avrinningsdistrikt.

     För ett avrinningsdistrikt skall landskapsregeringen göra en analys av områdets karakteristika, en översyn av sådan påverkan och effekt på vattenkvalitet som orsakats området av mänsklig verksamhet samt en ekonomisk analys av vattenanvändningen inom området. En översyn och nödvändiga uppdateringar av sådana analyser och översyner skall göras senast inom åtta år efter denna lags ikraftträdande och därefter senast vart sjätte år.

 

 

     Ny paragraf

 

 

17c §

God vattenkvalitet

     Med god ytvattenkvalitet avses i 17a – 17h §§ att en ytvattenförekomst har klassificerats ha god ekologisk kvalitet och god kemisk vattenkvalitet.

     Med god grundvattenkvalitet avses i 17a – 17h §§ att en grundvattenförekomst har klassificerats ha goda kemiska och kvantitativa egenskaper.

 

 

     Ny paragraf

 

 

17d §

Klassificering av vattenkvalitet

     Ytvatten klassificeras på grundval av ekologisk och kemisk kvalitet. Ytvattens ekologiska kvalitet skall klassificeras som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Ytvattens kemiska kvalitet klassificeras som god eller otillfredsställande.

     Grundvatten klassificeras enligt kemiska och kvantitativa egenskaper som god eller otillfredsställande.

     Klassificering skall utföras i enlighet med bestämmelserna i bilaga V i EG-direktivet 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Landskapsregeringen kan besluta närmare om förfarandet vid klassificering av yt- och grundvattnen.

 

 

     Ny paragraf

 

 

17e §

Åtgärdsprogram

     Landskapsregeringen skall upprätta ett åtgärdsprogram med förslag till åtgärder som är ägnade att uppnå och bevara en effektiv och hållbar vattenanvändning med en god vattenkvalitet, samt så att vattenkvaliteten inte försämras. Av ett åtgärdsprogram skall framgå de särskilda lagstiftnings-, budget-, informations-, tillsyns- och övervakningsbehov samt de särskilda administrativa behov som genomförandet av en åtgärd fordrar. Allmänheten skall informeras om program, uppmuntras att ta del av dem och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag. Information till allmänheten om ett förslag till åtgärdsprogram skall ges genom annons i minst en i landskapet allmänt utkommande tidning. Förslaget skall med tillhörande allmänna handlingar, senast ett år före den period som åtgärdsprogrammet avser, hållas tillgängligt för allmänheten under minst sex månader. Under denna tid skall även för förslaget nödvändiga handlingar publiceras i elektronisk form.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om hur arbetet med att upprätta åtgärdsprogram skall genomföras, tidsplan för samt utformning och omfattning av arbetet samt vilka uppgifter som skall ingå i ett åtgärdsprogram.

     Ett första åtgärdsprogram skall sammanställas senast den 22 december år 2009. Åtgärdsprogrammet skall fastställas av landskapsregeringen. Landskapsregeringens allmänna förvaltning, underlydande myndigheter och kommunala myndigheter skall i tillämpliga delar i sina planer och vid beslut beakta av landskapsregeringen fastställda åtgärdsprogram.

 

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

17f §

Förvaltningsplan

     Landskapsregeringen skall i en förvaltningsplan sammanställa uppgifter om ett avrinningsdistrikt. I en förvaltningsplan skall åtminstone ingå

     1) en beskrivning av ett avrinningsområdes karakteristika,

     2) en beskrivning av sådan påverkan och effekt på vattenkvalitet som orsakats av mänsklig verksamhet,

     3) uppgifter som identifierar och beskriver skyddade områden,

     4) en beskrivning av nätverk som upprättats för övervakning av vattenkvalitet och redovisning av resultat från sådana övervakningsprogram,

     5) en förteckning över fastställda miljömål,

     6) en sammanfattande ekonomisk analys över vattenanvändningen,

     7) en sammanfattning av antagna åtgärdsprogram och syftet med dessa,

     8) en förteckning över detaljerade program och förvaltningsplaner,

     9) en sammanfattning av åtgärder som vidtagits för och resultat av information samt samråd med allmänheten,

     10) en förteckning över behöriga myndigheter samt

     11) uppgifter om sådana kontaktpunkter och förfaranden som finns för information riktad till allmänheten.

     En första förvaltningsplan skall sammanställas senast den 22 december år 2009. Allmänheten skall informeras om planen, uppmuntras att ta del av den och ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag. Information till allmänheten om ett förslag till förvaltningsplan skall ges genom annons i minst en i landskapet allmänt utkommande tidning. Förslaget skall med tillhörande allmänna handlingar, senast ett år före den period som förvaltningsplanen avser, hållas tillgängligt för allmänheten under minst sex månader. Under denna tid skall även för förslaget nödvändiga handlingar publiceras i elektronisk form. En sammanfattning av de åtgärder för information till allmänheten och samråd som har vidtagits, resultaten härav och de ändringar i planen som gjorts till följd av detta skall fogas till förvaltningsplanen.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om hur arbetet med att sammanställa förvaltningsplan skall genomföras, tidsplan för samt utformning och omfattning av arbetet samt vilka uppgifter som skall ingå i en förvaltningsplan.

 

 

 

17g §

Översyn av förvaltningsplan och åtgärdsprogram

     Förvaltningsplan och åtgärdsprogram skall fortlöpande ses över och om det bedöms ändamålsenligt vid behov revideras. Översyn skall ske minst vart sjätte år, varvid bestämmelserna om information i 5 kap. 17e och 17f §§ skall beaktas. Nya eller reviderade åtgärder som fastställs enligt ett uppdaterat program skall träda i kraft inom tre år efter deras fastställande.

     I en reviderad förvaltningsplan skall åtminstone ingå en beskrivning över

     1) behövliga ändringar eller uppdateringar av miljömål sedan offentliggörandet av föregående förvaltningsplan,

     2) gjorda framsteg för att nå miljömål, med en redovisning av verkan av åtgärder som genomförts under föregående förvaltningsplaneperiod, med en förklaring till varför ett eller flera miljömål inte har uppnåtts,

     3) varför en planerad åtgärd för att nå fastställda miljömål inte har vidtagits under den föregående förvaltningsplaneperiod samt över

     4) varför en icke planerad åtgärd för att nå fastställda miljömål har vidtagits under den föregående förvaltningsplaneperioden.

 

 

 

17h §

Förteckning över skyddade områden

     Landskapsregeringen för en särskild förteckning över vattenskyddsområden samt andra yt- och grundvattenområden vilka enligt lagstiftningen kräver ett särskilt skydd. I förteckningen skall dessutom anges

     1) de vattenförekomster som används för uttag av hushållsvatten avsett att användas som dricksvatten, och som ger mer än 10 kubikmeter per dag i genomsnitt eller betjänar mer än femtio personer, samt de vattenförekomster som är avsedda för sådan framtida användning,

     2) områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller växtarter,

     3) vattenförekomster som har fastställts som rekreationsvatten, inklusive områden som fastställts som badvatten enligt direktiv 76/160/EEG (om kvaliteten på badvatten),

     4) områden som är känsliga för näringsämnen, inklusive områden som fastställts som sårbara enligt direktiv 91/676/EEG (om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) och områden som fastställts som känsliga områden enligt direktiv 91/271/EEG (om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse) samt

     5) områden som har fastställts för skydd av livsmiljöer eller arter där bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig faktor för deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000 områden som fastställts enligt direktiv 92/43/EEG (om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) och direktiv 79/409/EEG (om bevarande av vilda fåglar).

     För varje förekomst eller område som upptas i förteckningen skall anges den landskaps- och gemenskapslagstiftning på vilken noteringen i förteckningen grundas samt var varje i förteckningen avsett område är lokaliserat.

 

6 kap.

Tillståndsprövning

 

7 §

Tillståndsansökan

     Ansökan om tillstånd enligt denna lag skall inlämnas skriftligt i tre exemplar till miljöprövningsnämnden. I ansökan skall, utöver vad som föreskrivs i övrigt i denna lag eller i annan tillämplig bestämmelse, tydligt anges

     a) sökanden,

     b) den åtgärd eller verksamhet som ansökan omfattar,

     c) plats för verksamheten och för utsläpp,

     d) utredning över ägande- och nyttjanderätt till de områden där åtgärden eller verksamheten planeras,

     e) redogörelse för miljökonsekvensbedömning om sådan har upprättats,

     f) redogörelse för de föroreningar och andra störningar som kan komma att utgå från eller orsakas av åtgärden eller verksamheten, beskaffenheten av den omgivning som nås av störning samt räckvidden och verkningar som störningarna kan medföra samt

     g) förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämte därtill hörande villkorsförslag samt förslag till hur kontroll av åtgärdens eller verksamhetens utförande och verkningar skall ske.

     För ansökan gäller utöver vad som sägs i 1 mom. särskilt att sökanden till uppfyllande av 4 § i detta kapitel skall utforma och komplettera ansökan så att tillståndsmyndigheten har ett fullgott underlag för att bedöma om de lagliga förutsättningarna för tillstånd enligt 4 och 5 kap. är uppfyllda med hänsyn till miljöpåverkan och inverkan på motstående intressen.

     Om miljökonsekvensbedömning har upprättats för åtgärden eller verksamheten skall denna bifogas ansökan och ersätter då i tillämpliga delar den redogörelse som avses i 1 mom. f punkten.

     Om ansökans innehåll och utredning kan närmare föreskrivas i landskapsförordning.

 

 

 

6 kap.

Tillståndsprövning

 

7 §

Tillståndsansökan

     En ansökan om tillstånd skall innehålla nödvändig utredning om sökanden, verksamheten, verksamhetens konsekvenser och sakägarna. Närmare bestämmelser om uppgifter som skall ingå i och fogas till tillståndsansökan finns i landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

 

 

8 kap.
Tillsyn

 

1 §

Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om tillsynsmyndighet för allmän övervakning, eller för att få kunskaper rörande miljöns skick, finner det lämpligt att göra utredningar, undersökningar och provtagningar får sådana ske under samma förutsättningar som om dessa åtgärder vidtas i och för tillsyn enligt detta kapitel.

 

 

 

8 kap.

Tillsyn

 

1 §

Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Särskilda bestämmelser om övervakning av vattenkvalitet finns i 5 kap.

 

 

15 kap.

Särskilda bestämmelser

 

4 §.

Vattenståndsreglering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, anmälningsplikt och försiktighetsmått, samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får vattenståndsreglering utföras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 10 kap. 2-4 §§, 8-13 §§ och 15-18 §§ samt i 13 kap. denna lag stadgas om dikning. Vattenståndsreglering får företas endast om det behövs för att tillgodose en ändamålsenlig mark- och vattenvård.

 

 

15 kap.

Särskilda bestämmelser

 

4 §

Vattenståndsreglering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, anmälningsplikt och försiktighetsmått, samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får vattenståndsreglering utföras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 10 kap. 2 – 4 §§, 8 – 13 §§ och 15 – 18 §§ samt i 13 kap. denna lag stadgas om dikning. Vattenståndsreglering får företas endast om det behövs för att tillgodose en ändamålsenlig mark-, vatten- och naturvård samt för att trygga vattenförsörjning.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

__________________

 

 

 

 

 


2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna
vatten- och avloppsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 13 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten och avloppsverk samt

     ersätts i lagens 17 § ordet ”landskapsstyrelsen” med ”landskapsregeringen” som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

13 §.

     Angående avgifter till allmänt vatten- och avloppsverk gäller vad därom är särskilt stadgat eller avtalat.

 

 

 

13 §

     Priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk mot betalning i enlighet med landskapslagen (1967:36) om hälsovård skall senast från den 31 december 2010 bestämmas så att de täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas för respektive förbrukningskategori industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader. Landskapsregeringen kan i förordning inta särskilda bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning.

     Med undantag av kravet på beaktande av principen om kostnadstäckning i 1 mom. får gällande avgifter fortsatt tillämpas om de inte äventyrar syftena och möjligheten att uppnå de mål för vattenkvalitet som följer av bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 och 2 §§ i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

     Närmare bestämmelser om avloppsvattenavgift finns i landskapslagen (1974:23) om avloppsvattenavgift.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

 

 

 

 


3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 1 mom. landskapslagen (1974:23) om allmänna avloppsvattenavgift,

     fogas till lagens 5 § nya 4 och 5 mom. samt

     ersätts i lagens 6 § ordet ”landskapsstyrelsen” med ”landskapsregeringen” som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

     Grund för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som användes i fastigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Nya 4 och 5 mom.

 

 

5 §

     Bruksavgiften skall fastställas på grund av den mängd vatten som används i fastigheten samt senast från den 31 december 2010 så att den täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas för respektive förbrukningskategori industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med undantag av kravet på beaktande av principen om kostnadstäckning i 1 mom. får gällande avgifter fortsatt tillämpas om de inte äventyrar syftena och möjligheten att uppnå de mål för vattenkvalitet som följer av bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 och 2 §§ i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

     Närmare bestämmelser om hushållsvattenavgift finns i landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten och avloppsverk.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

 


4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till landskapslagen (1967:36) om hälsovård en ny 56 § i stället för den bestämmelse som upphävdes genom landskapslagen 1997/99 samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

56 §

Bestämmande av pris på hushållsvatten

     I 13 § i landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten och avloppsverk finns särskilda bestämmelser om bestämmande av pris på hushållsvatten.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…