Framställning 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2003

 

 

Allmän motivering

 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2003.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        inkomst av arv till Ålands hälso- och sjukvård och anslag för överföring av arvet till fond utanför budgeten

-        höjd inkomst av avräkning

-        höjd inkomst för avkortningar på lån

-        tilläggsanslag för främjande av rundradioverksamhet

-        tilläggsanslag för pensionsutgifter

-        omfördelning av anslag för Ålands naturbruksskola

-        tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster samt

-        tilläggsanslag för understöd för kollektivtrafiken.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 723.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2003 budgeterats 242.867.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2003.

 

 

Mariehamn den 9 januari 2004

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Jörgen Strand

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

354 000

 

 

 

33.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

170 000

33.25.83.

Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegräns-

 

ningar på bostadsbelånade fastigheter

170 000

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

184 000

33.60.20.

Verksamhetens inkomster

184 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

36 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

36 000

35.70.89.

Inkomst av arv

36 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

333 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA INKOMSTER

131 000

39.01.94.

Dividendinkomster

131 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

621 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

621 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

1 569 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

1 569 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-1 988 000

39.30.90.

Finansieringslån

-1 988 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

723 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

30 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

30 000

41.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

30 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

21 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

7 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (R)

7 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

0

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

14 000

43.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

14 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

86 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

86 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

86 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

36 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

36 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

0

45.70.89.

Överföring av arv till fond utanför budgeten

36 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

9 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

9 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

9 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

0

46.44.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitet 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

190 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

190 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

190 000

 

 

 

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

 

 

UTVECKLING

0

47.17.04.

Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitlel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

351 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

91 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

91 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

260 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

260 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

723 000


 

I N K O M S T E R

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

33.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

33.25.83.

Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

11.058,09

17.000

 

170.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 170.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

170.000

 

Tillägg

 

170.000

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

33.60.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

213.606,60

217.000

 

184.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 184.000 euro under momentet för polisskolans ersättning för studerandes lön för arbetspraktik och tjänstgöring.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Övriga inkomster

 

184.000

 

Tillägg

 

184.000

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

35.70.89.

Inkomst av arv

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Ålands hälso- och sjukvård har i stöd av testamente efter framlidne Thure Nordenfelt erhållit 1/7 av lägenheten Norrgårds RNr 12:2 i Möckelö, Jomala samt ett till lägenheten knutet bankkonto. Arvet skall, enligt arvlåtarens yttersta vilja, användas för underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid Gullåsen.

 

Landskapsstyrelsen föreslår att arvet, vars värde beräknats till ca 36.000 euro, påförs momentet som inkomst samt att ett motsvarande anslag för överföring av arvet till en fond utanför budgeten upptas under moment 45.70.89.

 

 

Specifikation:

 

 

6000

Extraordinära inkomster

 

36.000

 

Totalt

 

36.000

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

 

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA INKOMSTER

 

 

 

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

86.814,44

25.000

 

131.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 131.000 euro. 

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

131.000

 

Tillägg

 

131.000

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

160.417.850,28

159.900.000

 

621.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2002 till 163.589.257,77 euro, vilket är 621.257,77 euro högre än vad som erhölls i förskott under år 2002. Så som slutavräkning för år 2002 och förskott för år 2003 erhölls sammanlagt 160.521.257,77 under år 2003 varför ett tillägg om 621.000 euro föreslås under momentet.

 

Samtidigt konstaterar landskapsstyrelsen att avräkningen för år 2003 torde bli lägre än erhållet förskott.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

621.000

 

Tillägg

 

621.000

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

39.20.91.

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

4.200.006,46

3.950.000

 

1.569.000

 

 

 

 

 

 

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 1.569.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1541

Lånefordringar

 

1.569.000

 

Tillägg

 

1.569.000

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

0,00

18.815.000

 

-1.988.000

 

 

tb -1.066.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 1.988.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

 

 

 

 

2400

Lån

 

-1.988.000

 

Minskning

 

-1.988.000

 


U T G I F T E R

 

41.

LAGTINGET

 

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

 

 

 

 

41.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.332.928,12

1.375.000

 

30.000

 

(+t.a. 32.629,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaderna för lagtingsledamöternas dagtraktamenten och resor har stigit något mer än beräknat, varför ett tilläggsanslag om 30.000 euro erfordras.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

30.000

 

Tilläggsbehov

 

30.000

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

 

 

 

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

2.118.338,39

2.190.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 7.000 euro för att täcka högre upphovsrättskostnader än beräknat för Ålands Radio och TV Ab:s digitala sändningar för tiden 1.10 - 31.12.2003.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

 

- övriga avgifter för nyttjanderätt

7.000

 

Tilläggsbehov

 

7.000

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

43. 25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

636.233,83

1.395.000

 

0

 

 

 

 

 

 

För att möjliggöra att räntestödslån beviljas enligt det regelverk som gällde under år 2003 för de projekt som ingångsatts under år 2003 föreslår landskapsstyrelsen en ytterligare bevillningsfullmakt om 2.600.000 euro. Bevillningsfullmakten i budgeten för år 2003 för räntestöd för nybyggnad, till- och ombyggnad, reparation och anskaffning av bostad ur det befintliga bostadsbeståndet samt för inköp av aktielägenhet uppgår därmed till 11.000.000 euro.

 

 

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

 

 

 

43.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

323.928,71

326.000

 

14.000

 

(+t.a. 16.930,00)

tb 11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 14.000 euro. Tillägget föranleds främst av extra kostnader i samband med inskolning av vikarie.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- inrättade tjänster

6.000

 

- tillfälliga tjänster

8.000

 

Tilläggsbehov

 

14.000

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

12.860.333,32

13.400.000

 

86.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 86.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat, bl.a. en stor ökning av antalet lagtingsmannapensioner.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

86.000

 

Tilläggsbehov

 

86.000

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.163.380,67

735.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I budgeten för år 2002 upptogs anslag om 1.100.000 euro för anskaffande av en spiraldatatomograf. Efter att anskaffningen har gjorts återstår 144.417 euro. Landskapsstyrelsen föreslår att Ålands hälso- och sjukvård får omdisponera återstående medel för anskaffande av ett nytt radiologiskt informationssystem och integrera detta till befintliga system samt för utökning av kapaciteten för det digitala röntgenarkivet.

 

 

 

 

 

 

45.70.89.

Överföring av arv till fond utanför budgeten

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Föreslås, med hänvisning till moment 35.70.89, att arvet som Ålands hälso- och sjukvård erhållit genom testamente överförs till en fond utanför budgeten för underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid Gullåsen. Angående användning av fondens medel och eventuellt avslutande besluter styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1569

Fonder

 

36.000

 

Anslagsbehov

 

36.000

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

137.000,00

138.000

 

9.000

 

 

tb 14.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 9.000 euro för täckande av oförutsedda extra lönekostnader under oktober - december.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

9.000

 

Tilläggsbehov

 

9.000

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

46.44.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.210.206,32

1.241.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att maskinhallen och verkstaden ansluts till flisvärmeanläggningen vid naturburksskolan samt i samband med det genomförs nödvändiga saneringsarbeten som krävs i byggnaderna i anslutning till omläggningen av värmesystemet. Åtgärderna som beräknas kosta ca 20.000 euro föreslås genomförda inom ramen för anslaget.

 

Nuvarande oljepanna är från år 1971 och i mycket dåligt skick. Efter förverkligande av ovannämnda anslutning till flisvärmeanläggningen nyttjas anläggningens kapacitet till ca 2/3.

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

12.651,02

70.000

 

190.000

 

 

tb 23.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 190.000 euro. Tillägget föranleds av avskrivning av produktutvecklingslån till Ab Alandia Yards Oy Ltd som försatts i konkurs, infriande av en landskapsgaranti för Handelskammarföreningen Åland - Sverige för Ålandsbutikens räkning, avskrivande av subordinerat lån för Andelslaget Ålands tennis- och badmintonhall samt kreditförluster inom ramen för avtalen mellan Kera Abp/Finnvera Abp och landskapsstyrelsen gällande beviljade lån.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

 

190.000

 

Tilläggsbehov

 

190.000

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

47.17.04.

Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

249.453,26

214.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I miljöstödprogrammet finns ett obligatoriskt villkor att lantbrukare måste funktionstesta sin växtskyddsspruta vart femte år för erhållande av miljöstöd. I slutet av år 2003 havererade landskapsstyrelsens spruttestningsutrustning och efter utredningar har det konstaterats att utrustningen inte går att reparera. Ny testutrustning kostar ca 17.000 euro.

 

Landskapsstyrelsen föreslår främst med anledning av detta att anslaget under momentet även kan användas för anskaffningar av utrusning och andra åtgärder som är nödvändiga för genomförande av programmet för landsbygdens utveckling.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

775.792,10

1.060.000

 

91.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 91.000 euro för understöd för kollektivtrafiken. Enligt de avtal som tecknats med trafikidkarna för den regionala busstrafiken för år 2003 justerades kilometerersättningen från 0,78 euro/km till 0,81 euro/km. Tilläggsanslaget föranleds därtill av att antalet elever i bland annat Kyrkby högstadieskola ökat varför extra bussar har satts in av trafiksäkerhetsskäl. Därtill ingår i tillägget en avskrivning av en fordran om drygt 34.000 euro gällande trafiken Mariehamn - Berghamn år 2000.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

91.000

 

Tilläggsbehov

 

91.000

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

12.566.973,06

12.370.000

 

260.000

 

(+t.a. 182.538,00)

tb 925.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att de besparingsåtgärder som vidtagits under året har nu visat sig vara otillräckliga. Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 260.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

260.000

 

Tilläggsbehov

 

260.000