Framställning 6/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 6/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården. 3

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ersätts i 2, 4, 4 a, 5 a, 11, 13, 18-22, 30, 36, 38-41, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 64 och 67 §§ tjänstemannalagen den 6 augusti 1987 för landskapet Åland (61/1987) ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjnings­former med ”landskaps­regeringen” i motsvarande former,

     ändras lagens 58 § 2 mom., 59 § och 60 § 1 mom. samt

     fogas till lagen en ny rubrik till 9 kap. samt nya 42-45 §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     ny rubrik till 9 kap.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

9 kap.
Permittering

 

42 §

     Permittering av en tjänsteman innebär att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts antingen helt eller delvis medan tjänsteförhållandet i övrigt består. Under permitteringstiden kan tjänstemannen utföra arbete för annan arbetsgivare.

 

 

     Ny paragraf

 

 

43 §

     Landskapsregeringen kan besluta att permittera en tjänsteman för en tid upp till 90 dagar om permittering är behövlig på grund av landskapets ekonomiska situation.

     När det bestäms vilka tjänstemän som kommer att permitteras, skall landskapsregeringen eftersträva att landskapets verksamhet påverkas i så liten utsträckning som möjligt av permitteringen. Landskapsregeringen bör sist i ordningen permittera de tjänstemän vars tjänster är mest viktiga för landskapets verksamhet och de tjänstemän som är svåra att sysselsätta på grund av funktionshinder eller liknande orsaker. Om två eller flera tjänstemän innehar tjänster som är lika viktiga för landskapets verksamhet, kan landskapsregeringen, när det bestäms vem av dem som skall permitteras, välja att inte permittera den tjänsteman som har ett funktionshinder eller en stor försörjningsbörda eller som varit anställd under lång tid.

 

 

     Ny paragraf

 

 

44 §

     När landskapsregeringen konstaterat att det finns ett behov av permittering skall den utan dröjsmål och om möjligt senast tre månader före permitteringens början lämna ett förhandsmeddelande om permitteringen till berörda tjänstemän, fackliga förtroendemän och Ålands arbetsförmedlingsbyrå. Förhandsmeddelandet skall innehålla uppgifter om antalet tjänstemän som permitteras, sättet som permitteringen genomförs på samt permitteringens begynnelsetidpunkt och längd.

     Innan ärende om permittering avgörs skall landskapsregeringen bereda tjänstemännen eller deras företrädare tillfälle att höras.

     Ett beslut om permittering skall delges tjänstemannen skriftligen minst en månad innan permitteringen börjar. Permitteringsbeslutet skall ges till tjänstemannen personligen. Om permitteringsbeslutet inte kan ges till tjänstemannen personligen får det skickas per brev. Ett beslut som skickats per brev anses ha kommit till tjänstemannens kännedom den sjunde dagen efter att beslutet postades. Beslut om permittering skall även delges fackliga förtroendemän och Ålands arbetsförmedlingsbyrå.

     Ett beslut om permittering skall följas även om besvär anförs mot beslutet.

 

 

     Ny paragraf

 

 

45 §

     Om arbetsgivaren säger upp tjänstemannen innan permitteringen upphör, har tjänstemannen rätt att få lön för den uppsägningstid som han eller hon är berättigad till.

     En permitterad tjänsteman har rätt att utan uppsägningstid säga upp sitt tjänsteförhållande så att det upphör när som helst under permitteringen, dock inte under den sista veckan före permitteringens slut.

 

 

58 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapsstyrelsens beslut i anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/1950).

 

 

 

58 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapsregeringens beslut i anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet på det sätt som stadgas i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

 

59 §

     I landskapsstyrelsens beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning, bisyssla, disciplinärt förfarande eller uppsägning av tjänsteman får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet med iakttagande av vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är föreskrivet.

 

 

 

59 §

     I landskapsregeringens beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning, bisyssla, disciplinärt förfarande, uppsägning av tjänsteman eller permittering får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet med iakttagande av vad i förvaltningsprocesslagen är föreskrivet.

 

 

60 §

     Anser tjänsteman som med stöd av 28 § 1 mom. 2-3 punkterna förflyttats till tjänst vid annat verk eller annan inrättning att beslutet om förflyttning kränker hans rätt, får han söka ändring i beslutet genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är föreskrivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

60 §

     Anser tjänsteman som med stöd av 28 § 1 mom. 2-3 punkterna förflyttats till tjänst vid annat verk eller annan inrättning att beslutet om förflyttning kränker hans rätt, får han söka ändring i beslutet genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad i förvaltningsprocesslagen är föreskrivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ersätts i 3-7, 10, 12, 13 och 15 §§ landskapslagen den 19 oktober 1993 om hälso- och sjukvården (60/1993) ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former samt

     ändras lagens 11 § 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987) ankommer på landskapsstyrelsen.

 

 

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987) ankommer på landskapsregeringen. Det är dock landskapsregeringen som beslutar om permittering av hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal.