Framställning 6/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändrad landskapslag om kommunalvägar

·       Landskapsregeringens framställning nr 6/2004-2005

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kommunalvägar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 21 § 1 mom. landskapslagen (1964:16) om kommunala vägar, sådan den lyder i landskapslagen 1987/24, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

21 §

     Kommunfullmäktiges beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas i den ordning som är föreskriven i 30 § kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland. Beslutet skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

21 §

     Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för fastställelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________