Framställning 7/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning

·       Landskapsregeringens framställning nr 7/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån  9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om studieledighet 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 44 § tjänstemannalagen för landskapet Åland. 10

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt

     ändras 3 och 7 §§, 9 § 2 mom., 12 och 13 §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på statens myndigheter skall i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag handhas av landskapsstyrelsen, dock så

     1) att arbetskraftskommissionen beviljar, utbetalar och återkräver de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag och

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på arbetskraftsbyrå i landskapet ankommer på Ålands arbetsförmedlingsbyrå. Med arbetsförmedlingen avses i fortsättningen Ålands arbetsförmedlingsbyrå.

 

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på statens myndigheter skall i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag handhas av landskapsregeringen, dock så

 

 

     1) att arbetskraftskommissionen beviljar, utbetalar och återkräver de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag och

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på arbetskraftsbyrå i landskapet ankommer på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

6 §

Arbetssökande

Med avvikelse från bestämmelserna i 2 kap. 1 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas den som arbetssökande som anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och som hållit sin arbetsansökan i kraft vid arbetsförmedlingen på det sätt arbetsförmedlingen kräver och som för arbetserbjudanden och annan kontakt har meddelat arbetsförmedlingen sin postadress och annan kontaktinformation med vars hjälp den sökande kan nås utan dröjsmål. En anmälan som arbetssökande skall göras genom att den arbetssökande anmäler sig personligen hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan också godkänna en anmälan som framförts elektroniskt eller på annat sätt. En arbetsansökan anses ha trätt i kraft den dag då den arbetssökande anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. I sin anmälan skall den sökande lämna behövliga uppgifter och utredningar om sin yrkeskompetens, arbetserfarenhet, utbildning och arbetsförmåga.

En ansökan upphör att vara i kraft om den arbetssökande

1) meddelar att han eller hon inte längre önskar hålla sin ansökan i kraft,

2) inte förnyar sin arbetsansökan hos arbetsförmedlingen inom den tid som arbetsförmedlingen har angett och på det sätt som arbetsförmedlingen kräver,

3) inte inom den tid som arbetsförmedlingen har angett lägger fram utredning om sin arbetshistoria och andra utredningar om omständigheter som avses i 1 mom. och som är behövliga med avseende på tillhandahållande av sysselsättningsfrämjande åtgärder,

4) inte för arbetsförmedlingen lägger fram sådana uppgifter eller utredningar som krävs enligt 8c § 2 mom. landskapslagen (1972:24) om sysselsättning eller

5) inte deltar i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga hans eller hennes servicebehov.

För att en arbetsansökan som upphört att gälla skall kunna träda i kraft på nytt måste en ny anmälan göras på det sätt som anges i 1 mom. Om ansökan har upphört att vara i kraft till följd av ett förfarande som avses i 2 mom. 5 punkten förutsätts dessutom att den som gör en ny anmälan förbinder sig att delta i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan och arbetskonditionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paragrafen upphävs)

 

7 §

Handlingsplan för arbetssökande

     Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till en jobbsökarplan skall det i landskapet avse en handlingsplan för arbetssökande enligt landskapslagen om sysselsättning.

 

 

7 §

Handlingsplan för arbetssökande

     Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till en jobbsökarplan skall det i landskapet avse en handlingsplan för arbetssökande enligt landskapslagen (   :   ) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

9 §

Särskilda bestämmelser om vistelse utanför landskapet som påverkar arbetsvillkoret och maximitid och utländska medborgares rätt till arbetsmarknadsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I maximitiden enligt 6 kap. 7 § andra meningen lagen om utkomstskydd för arbetslösa inräknas endast sådana arbetslöshetsdagar för vilka en person har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan stat med vilken Finland har ingått en överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa som även binder landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om vistelse utanför landskapet som påverkar arbetsvillkoret och maximitid och utländska medborgares rätt till arbetsmarknadsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I maximitiden enligt 6 kap. 7 § andra meningen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inräknas endast sådana arbetslöshetsdagar för vilka en person har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller med vilken Finland har ingått en överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa som även binder landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

Förordning

     Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver.

 

 

12 §

Förordning

     Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

13 §

Sökande av ändring

     Beslut som arbetsförmedlingen och den till arbetsförmedlingen anslutna arbetskraftskommissionen fattat med stöd av denna lag kan överklagas till Ålands förvaltningsdomstol.

 

     Besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

13 §

Sökande av ändring

     Beslut som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och den till arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anslutna arbetskraftskommissionen fattat med stöd av denna lag kan överklagas till Ålands förvaltningsdomstol.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 2 mom. landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Rätt till semester, vikariehjälp och veckoledighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lantbrukare som erhåller arbetslöshetsersättning eller är anmäld hos arbetsförmedlingen som arbetssökande vid tiden för avbytartjänsten är inte berättigad till någon avbytarverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Rätt till semester, vikariehjälp och veckoledighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lantbrukare som erhåller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd eller är anmäld hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet som arbetssökande vid tiden för avbytartjänsten är inte berättigad till någon avbytarverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 3 mom., 8 § 1 mom., 11 § 2 mom., 12 § 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 och 2 mom., 19 § 2 mom., 23 §, 24 § 2 mom., 25 § 1 mom., 26 §, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 30 § landskapslagen (1995:94) om studielån som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om på vilka grunder landskapsstyrelsen skall bevilja studiestöd för bedrivande av studier efter avslutad läroplikt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

     Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja studiestöd trots att de förutsättningar som anges i 2 mom. inte är uppfyllda.

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om på vilka grunder Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet skall bevilja studiestöd för bedrivande av studier efter avslutad läroplikt. Med arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten avses i fortsättningen Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan av särskilda skäl bevilja studiestöd trots att de förutsättningar som anges i 2 mom. inte är uppfyllda.

 

8 §

Särskilt studietillägg

     Den som är berättigad till studiestöd i enlighet med denna lag kan dessutom av landskapsstyrelsen beviljas särskilt studietillägg av arbetsmarknadspolitiska skäl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

Särskilt studietillägg

     Den som är berättigad till studiestöd i enlighet med denna lag kan dessutom av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten beviljas särskilt studietillägg av arbetsmarknadspolitiska skäl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

Landskapsborgen med studielån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den vars studielån indrivs av landskapsstyrelsen på grundval av borgensansvar har inte rätt till landskapsborgen för studielån, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beslutar annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

Landskapsborgen med studielån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den vars studielån indrivs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på grundval av borgensansvar har inte rätt till landskapsborgen för studielån, om inte arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten av särskilda skäl beslutar annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

Studiestödens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsstyrelsen kan på landskapets hela fordran på grund av landskapsborgen för studielån besluta närmare om storleken på den ränta låntagaren skall betala.

 

 

12 §

Studiestödens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan på landskapets hela fordran på grund av landskapsborgen för studielån besluta närmare om storleken på den ränta låntagaren skall betala.

 

15 §

Ansökan om och beviljande av studiestöd

     Ansökan om studiestöd görs hos landskapsstyrelsen. Sökanden skall lämna de uppgifter landskapsstyrelsen inbegär.

 

 

     Den studerande skall meddela landskapsstyrelsen alla förändringar som påverkar studiestödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

Ansökan om och beviljande av studiestöd

     Ansökan om studiestöd görs hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Sökanden skall lämna de uppgifter arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten inbegär.

     Den studerande skall meddela arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten alla förändringar som påverkar studiestödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16 §

Betalning

     Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inlämnats. Landskapsstyrelsen skall fastställa vilken dag i varje månad studiestödet skall utbetalas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Betalning

     Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inlämnats. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall fastställa vilken dag i varje månad studiestödet skall utbetalas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Grund för att inte bevilja studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd kan helt eller delvis förvägras den vars tidigare studielån på grund av borgensansvar erlagts ur landskapets medel och återkrävts på åtgärd av landskapsstyrelsen.

 

 

17 §

Grund för att inte bevilja studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd kan helt eller delvis förvägras den vars tidigare studielån på grund av borgensansvar erlagts ur landskapets medel och återkrävts på åtgärd av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

 

18 §

Återkrav

     Landskapsstyrelsen kan återkalla beslut om beviljande av studiestöd eller återkräva studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om en väsentlig ekonomisk förändring i den studerandes förhållanden inträffat efter att studiestödet har beviljats. Sådant återkallande eller återkrav kan ske högst till ett belopp som motsvarar den ekonomiska förändringen i den studerandes förhållanden.

     Landskapsstyrelsen kan helt eller delvis återkalla eller återkräva studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om stödet felaktigt utbetalats eller på felaktiga grunder beviljats på grund av att den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter väsentliga för beräknande av studiestödet eller på grund av annan jämförbar väsentlig omständighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Återkrav

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan återkalla beslut om beviljande av studiestöd eller återkräva studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om en väsentlig ekonomisk förändring i den studerandes förhållanden inträffat efter att studiestödet har beviljats. Sådant återkallande eller återkrav kan ske högst till ett belopp som motsvarar den ekonomiska förändringen i den studerandes förhållanden.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan helt eller delvis återkalla eller återkräva studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg eller försörjartillägg om stödet felaktigt utbetalats eller på felaktiga grunder beviljats på grund av att den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter väsentliga för beräknande av studiestödet eller på grund av annan jämförbar väsentlig omständighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

19 §

Lyftande av studielån mot landskapsborgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studielån ges mot skuldebrev som landskapstyrelsen har godkänt. För studier kan beviljas ett studielån vars belopp ökas med en beviljad ny studielånerat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Lyftande av studielån mot landskapsborgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studielån ges mot skuldebrev som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har godkänt. För studier kan beviljas ett studielån vars belopp ökas med en beviljad ny studielånerat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23 §

Yrkande på återbetalning av lån

     Om en låntagare har försummat att betala ränta eller amortering och minst tre månader har förflutit sedan förfallodagen, har kreditinstitutet rätt att yrka att lånet genast betalas tillbaka i sin helhet. Kreditinstitutet skall i sådant fall meddela landskapsstyrelsen minst en månad före den dag lånet sägs upp.

     Studielån som av landskapsmedel betalats till kreditinstitut jämte ränta skall efterskänkas om låntagaren avlidit. Studielånet skall anses vara förfallet till betalning i sin helhet om kreditinstitutet i sådant fall framställer ett yrkande om betalning av landskapsmedel till landskapsstyrelsen.

 

 

 

23 §

Yrkande på återbetalning av lån

     Om en låntagare har försummat att betala ränta eller amortering och minst tre månader har förflutit sedan förfallodagen, har kreditinstitutet rätt att yrka att lånet genast betalas tillbaka i sin helhet. Kreditinstitutet skall i sådant fall meddela arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten minst en månad före den dag lånet sägs upp.

     Studielån som av landskapsmedel betalats till kreditinstitut jämte ränta skall efterskänkas om låntagaren avlidit. Studielånet skall anses vara förfallet till betalning i sin helhet om kreditinstitutet i sådant fall framställer ett yrkande om betalning av landskapsmedel till arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

 

24 §

Återkrav av borgensfodran

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid återkrav kan landskapsstyrelsen bevilja betalningstid eller tillgripa andra betalningsarrangemang om det med hänsyn till låntagarens betalningsförmåga finns grundad anledning till detta eller om det därigenom kan säkerställas att den kvarstående skulden återbetalas.

 

 

24 §

Återkrav av borgensfodran

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid återkrav kan arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten bevilja betalningstid eller tillgripa andra betalningsarrangemang om det med hänsyn till låntagarens betalningsförmåga finns grundad anledning till detta eller om det därigenom kan säkerställas att den kvarstående skulden återbetalas.

 

25 §

Beviljande av betalningsbefrielse

     Landskapsstyrelsen kan bevilja befrielse från betalning av en borgensfordran som grundar sig på landskapsborgen för ett studielån samt räntorna på fordran om låntagaren har avlidit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

Beviljande av betalningsbefrielse

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan bevilja befrielse från betalning av en borgensfordran som grundar sig på landskapsborgen för ett studielån samt räntorna på fordran om låntagaren har avlidit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26 §

Ränta på borgensfordran

     På landskapets hela borgensfordran skall låntagaren betala högst den ränta som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (FFS 633/1982). Närmare stadganden om storleken på den ränta som skall betalas kan ges genom landskapsstyrelsebeslut.

 

 

26 §

Ränta på borgensfordran

     På landskapets hela borgensfordran skall låntagaren betala högst den ränta som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (FFS 633/1982). Närmare stadganden om storleken på den ränta som skall betalas kan ges genom landskapsregeringsbeslut.

 

27 §

Räntestöd

     Landskapsstyrelsen kan besluta att räntestöd skall utbetalas för studielån som avses i denna lag. Den sista utbetalningen av räntestöd kan ske 18 månader efter den räntekapitalisering som nämns i 19 och 21 §§ eller senast fjorton år efter att studielånet första gången utbetalades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

27 §

Räntestöd

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan besluta att räntestöd skall utbetalas för studielån som avses i denna lag. Den sista utbetalningen av räntestöd kan ske 18 månader efter den räntekapitalisering som nämns i 19 och 21 §§ eller senast fjorton år efter att studielånet första gången utbetalades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28 §

Landskapets betalning av ränta

     Landskapsstyrelsen kan betala förfallna räntor på grund av studielån om låntagaren efter slutförda studier och avlagd examen blivit arbetslös eller om denne under den månad räntan förfaller till betalning har haft rätt till moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning för minst 24 vardagar. Om en moder och fader samtidigt har rätt till moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning eller motsvarande under den månad räntan förfaller till betalning betalas endast förfallna räntor för moderns studielån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28 §

Landskapets betalning av ränta

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan betala förfallna räntor på grund av studielån om låntagaren efter slutförda studier och avlagd examen blivit arbetslös eller om denne under den månad räntan förfaller till betalning har haft rätt till moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning för minst 24 vardagar. Om en moder och fader samtidigt har rätt till moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning eller motsvarande under den månad räntan förfaller till betalning betalas endast förfallna räntor för moderns studielån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag kan inom trettio dagar räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande skriftligt yrka om rättelse hos landskapsstyrelsen. Till rättelseyrkandet, som läggs till grund för landskapsstyrelsens prövning, skall fogas beslutet i vilket rättelse yrkas samt den övriga utredning som åberopas.

 

 

 

     Beslut om studiestöd anses delgivet vederbörande, om inte annat visas, den sjunde dagen efter den dag då beslutet inlämnats för postbefordran under den adress sökanden har uppgivit.

 

 

 

30 §

Ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för myndighetens prövning, skall anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

     Beslut anses delgivet vederbörande, om inte annat visas, den sjunde dagen efter den dag då beslutet inlämnats för postbefordran under den adress sökanden har uppgivit.

     Beslut som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     De ärenden vilka är anhängiga vid studieserviceenheten vid landskapsregeringens allmänna förvaltning när denna lag träder i kraft och vilka enligt denna lag skall skötas av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall överföras till arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten för fortsatt behandling enligt denna lags bestämmelser när lagen träder i kraft.

     På motsvarande sätt som i 2 mom. överförs den ovan nämnda myndighetens avtal och andra förbindelser liksom även dess övriga rättigheter och skyldigheter till behörig myndighet.

__________________

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (1984:4) om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån, sådant det lyder i landskapslagen 1997/57, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med studielån avses i denna lag av kreditinrättning beviljat lån för vilket landskapsstyrelsen, eller studiestödsnämnd som tillsatts av landskapsstyrelsen, beviljat landskapsborgen och räntestöd enligt landskapslagen (1972:48) om studiestöd eller landskapsborgen enligt landskapslagen (1995:94) om studiestöd.

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med studielån avses i denna lag av kreditinrättning beviljat lån för vilket Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, landskapsregeringen, eller studiestödsnämnd som tillsatts av landskapsstyrelsen, beviljat landskapsborgen och räntestöd enligt landskapslagen (1972:48) om studiestöd eller landskapsborgen enligt landskapslagen (1995:94) om studiestöd.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om studieledighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § landskapslagen (1983:57) om studieledighet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

     Det åligger arbetsförmedlingsbyrån och semesternämnden att biträda vid ordnandet av vikariehjälp som erfordras för denna lags verkställighet.

 

 

17 §

     Det åligger Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och semesternämnden att biträda vid ordnandet av vikariehjälp som erfordras för denna lags verkställighet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 44 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 44 § 1 och 3 mom. tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2005/2, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

44 §

     När landskapsregeringen konstaterat att det finns ett behov av permittering skall den utan dröjsmål och om möjligt senast 90 dagar före permitteringens början lämna ett förhandsmeddelande om permitteringen till berörda tjänstemän, fackliga förtroendemän och Ålands arbetsförmedlingsbyrå. Förhandsmeddelandet skall innehålla uppgifter om antalet tjänstemän som permitteras, sättet som permitteringen genomförs på samt permitteringens begynnelsetidpunkt och längd.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut om permittering skall delges tjänstemannen skriftligen minst 30 dagar innan permitteringen börjar. Permitteringsbeslutet skall ges till tjänstemannen personligen. Om permitteringsbeslutet inte kan ges till tjänstemannen personligen får det skickas per brev. Ett beslut som skickats per brev anses ha kommit till tjänstemannens kännedom den sjunde dagen efter att beslutet postades. Beslut om permittering skall även delges fackliga förtroendemän och Ålands arbetsförmedlingsbyrå.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

44 §

     När landskapsregeringen konstaterat att det finns ett behov av permittering skall den utan dröjsmål och om möjligt senast 90 dagar före permitteringens början lämna ett förhandsmeddelande om permitteringen till berörda tjänstemän, fackliga förtroendemän och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Förhandsmeddelandet skall innehålla uppgifter om antalet tjänstemän som permitteras, sättet som permitteringen genomförs på samt permitteringens begynnelsetidpunkt och längd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut om permittering skall delges tjänstemannen skriftligen minst 30 dagar innan permitteringen börjar. Permitteringsbeslutet skall ges till tjänstemannen personligen. Om permitteringsbeslutet inte kan ges till tjänstemannen personligen får det skickas per brev. Ett beslut som skickats per brev anses ha kommit till tjänstemannens kännedom den sjunde dagen efter att beslutet postades. Beslut om permittering skall även delges fackliga förtroendemän och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________