Framställning 7/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 7/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avskaffande av allmänna avdraget

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen avskaffas från och med 2010. Avdraget är utformat så att alla skattskyldiga fysiska personer har rätt att dra av 5 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 7a § kommunalskattelagen  för landskapet Åland  5

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen  om kompensation för förlust av skatteintäkter 5

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Enligt 7a § i kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland har fysiska personer rätt att vid kommunalbeskattningen göra ett allmänt avdrag om 5 % av förvärvsinkomsten. Avdraget har tillämpats sedan 2007, då det återinfördes med hänvisning till att det förbättrade ekonomiska läget skulle komma skattebetalarna tillgodo.

     Det allmänna avdraget infördes ursprungligen inför beskattningen för år 1999 med syftet att en del av de ökade överföringarna från landskapet till kommunerna skulle komma skattebetalarna tillgodo. Avdraget tillämpades fram till och med år 2003. Inför budgetåret 2004 slopades det med hänvisning till landskapets försämrade budgetekonomi samt det faktum att skattetrycket på förvärvsinkomsten hade lättats. Bland annat hade då förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen höjts både 2002 och 2003.

     För att kommunerna inte skulle drabbas ekonomiskt av att det allmänna avdraget återinfördes 2007 lagstadgades rätten till kompensation från landskapet för den förlust av skatteintäkter som avdraget innebär. Den kompensation kommunerna får motsvarar det verkliga utfallet vid beskattningen. Under skatteåret betalas kompensationen i förskott för att sedan avräknas när uppgifter om det verkliga utfallet finns tillgängligt. Lagens tillämpningsområde utvidgades i samband med landskapsandelsreformen 2008 (2007/75) till att gälla alla avdrag som avviker från kommunalbeskattningen i riket. Namnet ändrades då till det nuvarande landskapslagen (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter.

 

2. Överväganden och förslag

 

I förslaget till statsbudget för 2010 (RP 138/2009) ingår förslag till skattelättnader som huvudsakligen består i att grundavdraget, arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget höjs samtidigt som den progressiva inkomstskatteskalan som tillämpas vid statsbeskattningen ändras så att marginalskatteprocentsatserna sänks och inkomstgränserna för alla inkomstklasser höjs. Dessa förändringar kommer att leda till att beskattningen av förvärvsinkomster för skatteåret 2010 lindras med sammanlagt 1 060 miljoner euro jämfört med skattegrunderna för år 2009. För landskapets del beräknas skattelättnaderna medföra ett inkomstbortfall som uppgår till drygt 2,8 miljoner euro till följd av minskat avräkningsbelopp.

     Landskapsregeringen bedömer det vara ändamålsenligt att de ovannämnda skattelättnaderna genomförs även i den åländska kommunalbeskattningen. Samtidigt föreslår landskapsregeringen att det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen slopas från och med skatteåret 2010. Som en följd av det upphävs även kommunernas rätt till kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdraget.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget har ekonomisk betydelse för de skattskyldiga och för landskapet.

     Förslaget om att slopa det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen berör alla skattskyldiga fysiska personer som har förvärvsinkomst. Eftersom avdraget har betytt att 5 % av förvärvsinkomsten har dragits av innan skatten beräknas kommer dess slopande att medföra högre skatt. Hur stor effekten räknat i euro blir för den enskilde är beroende av hur hög förvärvsinkomsten är, effekten blir större ju högre förvärvsinkomsten är. Förslaget är således relativt sett mer negativt för personer med hög förvärvsinkomst än för låginkomsttagare.

      I det här sammanhanget bör även de skattelättnader som ingår i förslaget till statsbudget beaktas. Höjningen av grundavdraget, arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget samt justeringen av inkomstskatteskalan dämpar sammantaget den negativa ekonomiska effekten för den enskilde av det slopade allmänna avdraget.

     För landskapets del innebär de föreslagna lagändringarna minskade kostnader genom att kompensationen till kommunerna för förlorade skatteintäkter beräknas sjunka med 4,1 miljoner euro. Eftersom kommunerna har kompenserats för det inkomstbortfall som orsakats av avdraget har förslaget inga egentliga ekonomiska effekter för dem. Effekten av att man slipper den eftersläpning på två år som kompensationssystemet gett upphov till kan betraktas som positiv men marginell.

     Slutligen kan nämnas att förslaget om att slopa det allmänna avdraget har positiva ekonomiska effekter för de åländska församlingarna. Kyrkoskatten beräknas på samma beskattningsbara inkomst som kommunalskatten, vilken alltså har varit lägre när det allmänna avdraget har gjorts. Församlingarna har till skillnad från kommunerna inte kompenserats för denna förlust av skatteintäkter. När avdraget slopas höjs den beskattningsbara inkomsten och skatteintäkterna ökar.

     Förslaget har inga miljömässiga eller organisatoriska effekter. Effekterna för jämställdheten är svåra att bedöma, särskilt om man även ska beakta de skattelättnader som införs genom statsbudgeten. Slopandet av allmänna avdraget i sig är mer negativt för personer med hög förvärvsinkomst än för låginkomsttagare, räknat i reda pengar. Statistiskt sett har kvinnor en lägre lönenivå än män och andelen män bland höginkomsttagarna är betydligt större än andelen kvinnor. Samtidigt lever låginkomsttagare oftare på marginalen, vilket gör att en minskning av den disponibla inkomsten ändå kan ha större negativ effekt än vad en beloppsmässigt större minskning skulle ha för en höginkomsttagare. Därtill är de skatteåtgärder som genomförs via statsbudgeten riktade till låginkomsttagarna och dämpar således effekten av det slopade allmänna avdraget i högre grad för dem än för höginkomsttagare.

 

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande

 

Det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen föreslås bli slopat från och med skatteåret 2010. I förslaget till budget har landskapsregeringen beaktat ändringen i anslaget för kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (moment 44.05.36). Eftersom det rör sig om en ändring av beskattningen till de skattskyldigas nackdel bedöms den nya regleringen inte kunna tillämpas retroaktivt. För att kunna tillämpas vid beskattningen för hela 2010 bör den föreslagna lagändringen således träda i kraft senast den 1 januari 2010. Landskapsregeringen anser att den föreslagna lagen uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att den därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

     Till den del det gäller den tekniska utformningen av en lag som behandlas på det sätt som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen har landskapsregeringen valt att följa de principer som lagtinget slog fast i samband med en ändring av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen (2008/8).

     Med hänvisning till att ärendet är brådskande har det inte skickats på någon remiss.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 7a § kommunalskattelagen
för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 7a § kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland sådan den lyder i landskapslagen 2007/13.

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2010.

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen
om kompensation för förlust av skatteintäkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter sådan den lyder i landskapslagen 2007/75.

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den ... Det upphävda lagrummet tillämpas dock vid avräkningen av kompensation till och med skatteåret 2009.

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa