Framställning 8/2004-2005 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändrad polislagstiftning
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändrad polislagstiftning

·       Landskapsregeringens framställning nr 8/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister 15

L A N D S K A P S L A G om ändring av 15d § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 17

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. 17

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar 18

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 19

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av polislagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 14 och 17 §§, 22 § 3 mom., 23 § 1 mom., 24 §, paragrafrubriken till 25 §, 27 § 4 mom., 28 § 1 mom., 31 § 1 mom., 32 §, 33 § 2 mom., 34, 37, 41, 43, 44 och 52 §§ polislagen (2000:49) för landskapet Åland,

     fogas till lagens 8 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., en ny 10a §, till 18 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 22 § nya 4 och 5 mom., nya 32a-d §§, nya 33a-d §§, nya 34a § och 40 § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Särskilda polisbefogenheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

(nytt 2 mom.)

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

Särskilda polisbefogenheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Befogenheter att använda i denna lag föreskrivna maktmedel kan dock endast ges en namngiven tjänsteman. Inrikesministeriet kan ge en tjänsteman befogenheter att göra förundersökning för undersökning av brott som har anknytning till hans eller hennes eget förvaltningsområde och som särskilt nämns i förordnandet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

 

10a §

Gränskontroll och tullåtgärder

     I syfte att ta i beslag ett föremål eller ämne som tillverkats, importerats eller innehas olagligen, eller för att förhindra olaglig inresa, har en polisman rätt att verkställa gränskontroll enligt lagen om gränsbevakningsväsendet (FFS 320/1999) och att utföra tullåtgärder enligt tullagen (FFS 1466/1994).

     För att utföra en åtgärd som ingår i gränskontroll har en polisman sådana befogenheter som föreskrivs i 3 kap. 15 § 1 och 2 mom., 16, 17 och 21 §§ i lagen om gränsbevakningsväsendet samt för att utföra tullåtgärder sådan befogenhet som föreskrivs för annan behörig myndighet som avses i 14 § i tullagen. En polisman har samma rätt att verkställa gränskontroll och utföra en åtgärd som ingår i den också på de gränsövergångsställen, där polisen eller en tullmyndighet har hand om passkontrollen.

     Förutsätter tullåtgärder kroppsbesiktning eller annan granskning än granskning av resgods eller ytterkläder utan att förundersökning görs, iakttas vid utförande av dessa åtgärder 15 § i tullagen. Den polisman som beslutar om åtgärderna skall dock höra till befälet.

 

 

14 §

Skydd för hemfrid

 

     Om innehavaren av ett hemfridsskyddat område eller av en därmed jämförbar plats eller om innehavarens företrädare begär det, har en polisman rätt att från platsen avlägsna en person som utan laglig rätt tränger sig in där eller underlåter att iaktta en uppmaning att avlägsna sig.

 

 

 

     En polisman har rätt att från ett område eller en plats som avses i 1 mom. avlägsna en person som lovligen uppehåller sig där, om han eller hon stör andras hemfrid och det finns fog att befara att störningen upprepas.

 

 

     Om det är sannolikt att en upprepning av störningen inte kan förhindras genom att personen avlägsnas, har en polisman rätt att gripa den som uppför sig störande och hålla honom eller henne i förvar.

 

 

 

 

     Den som har gripits får hållas i förvar endast så länge som det är sannolikt att störningen upprepas, dock högst 12 timmar från gripandet.

     Denna paragraf skall även tillämpas på affärslokaler, ämbetsverk, sjukhus, skolor och andra motsvarande inrättningar samt deras gårdsområden.

 

 

14 §

Skydd för områden som omfattas av hemfrid och offentlig frid

     Om innehavaren av ett område eller en plats som omfattas av hemfrid eller offentlig frid eller om innehavarens företrädare begär det, har en polisman rätt att från området eller platsen avlägsna en person som utan laglig rätt tränger sig in eller i smyg eller genom att vilseleda någon annan inträder eller gömmer sig där eller underlåter att iaktta en tillsägelse att avlägsna sig.

     En polisman har rätt att från ett område eller en plats som avses i 1 mom. avlägsna en person som lovligen uppehåller sig där, om personen stör andras hemfrid eller den offentliga friden eller på något annat sätt vållar betydande störning där och det finns grundad anledning att befara att störningen upprepas.

     Om det är sannolikt att en upprepning av störningen inte kan förhindras genom att personen avlägsnas, har en polisman rätt att gripa och hålla den som uppträder störande i förvar. Den som har gripits får hållas i förvar endast så länge som det är sannolikt att störningen upprepas, dock högst 12 timmar från gripandet.

 

 

 

17 §

Vidtagande av åtgärder

     I de fall som avses i 13, 15 och 16 §§ får ett rum eller ett förvaringsutrymme öppnas med våld.

 

 

     När åtgärden avslutas skall det utrymme som har öppnats åter stängas på lämpligt sätt.

     En husrannsakan enligt 13 § får inte utan särskilda skäl förrättas mellan klockan 21.00 och 6.00.

     Över åtgärder som har vidtagits med stöd av 13, 15 eller 16 §§ skall upprättas protokoll eller göras anteckning i någon annan handling.

 

 

17 §

Vidtagande av åtgärder

     I de fall som avses i 13-16 §§ får ett rum eller ett förvaringsutrymme öppnas med våld. När åtgärden avslutas skall det utrymme som har öppnats åter stängas på lämpligt sätt.

 

 

 

     En husrannsakan enligt 13 § får inte utan särskilda skäl förrättas mellan klockan 21.00 och 6.00.

     Över åtgärder som har vidtagits med stöd av 13-16 §§ skall upprättas protokoll eller göras anteckning i någon annan handling.

 

 

 

18 §

Avspärrande av en plats eller ett område

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

(nytt 2 mom.)

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Avspärrande av en plats eller ett område

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En polisman har rätt att på order av ett polisbefäl och i brådskande fall också utan order avspärra eller utrymma ett område som omfattas av hemfrid eller offentlig frid, om detta är nödvändigt för att avvärja en fara som omedelbart hotar liv eller hälsa och om de som finns på området inte annars kan skyddas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Säkerhetsvisitation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

(nya mom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De i 1 mom. avsedda farliga föremålen eller ämnena skall vid behov tas ifrån den som visiteras.

 

 

22 §

Säkerhetsvisitation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att trygga säkerheten för deltagarna i en rättegång eller en allmän sammankomst, en offentlig tillställning eller någon annan motsvarande tillställning som förutsätter särskilt skydd, har en polisman rätt att kroppsvisitera en person som anländer till eller vistas i den omedelbara närheten av tillställningen och granska de saker han eller hon medför, i syfte att förvissa sig om att personen inte innehar sådana föremål eller ämnen med vilka deltagarnas säkerhet kan äventyras.

     Om säkerhetskontroller som ordnas genom beslut av en domstol föreskrivs i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (FFS 1121/1999).

     De i 1 och 3 mom. avsedda farliga föremålen eller ämnena skall vid behov tas ifrån den som visiteras.

 

 

23 §

Omhändertagande av farliga föremål och ämnen

     Utöver vad som bestäms i denna lag eller i någon annan lag har en polisman rätt att tillfälligt för polisens räkning ta hand om sprängämnen och andra farliga föremål eller ämnen, om den som innehar dem med hänsyn till sin ålder, sitt berusnings- eller sinnestillstånd eller andra omständigheter med fog kan misstänkas orsaka överhängande fara för allmän ordning och säkerhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

23 §

Omhändertagande av farliga föremål och ämnen

     Utöver vad som bestäms i denna lag eller i någon annan lag har en polisman rätt att tillfälligt för polisens räkning ta hand om sprängämnen och andra farliga föremål eller ämnen, om den som innehar dem med hänsyn till sin ålder, sitt berusnings- eller sinnestillstånd eller andra omständigheter med fog kan misstänkas orsaka överhängande fara för allmän ordning och säkerhet. Polisen kan också ta hand om sprängämnen som innehas i strid med landskapslagen (1971:12) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när den som innehar sprängämnena på eget initiativ gör en anmälan till polisen om sprängämnena och överlämnar dem i polisens besittning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

24 §

Hantering av omhändertagen egendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Föremål eller ämnen som omhändertagits med stöd av 23 § 1 mom. och som inte riskfritt kan återlämnas till innehavaren eller ägaren kan med ägarens samtycke säljas eller överlåtas till en person som är berättigad att inneha sådan egendom. Om detta inte är möjligt, kan egendomen säljas på offentlig auktion för ägarens räkning.

     Om ett föremål eller ämne inte riskfritt kan återlämnas, säljas eller överlåtas enligt 1 mom., eller om det är fråga om egendom av ringa värde, har en polisman som tillhör polisbefälet rätt att bestämma att föremålet

eller ämnet skall förstöras.

     Om det inte är fråga om egendom av ringa värde skall ägaren och innehavaren ges möjlighet att bli hörd innan egendomen säljs eller förstörs.

 

 

24 §

Hantering av omhändertagen egendom

     Föremål eller ämnen som har omhändertagits med stöd av 22 § 5 mom. eller 23 § 1 mom. skall återlämnas till innehavaren inom 14 dygn, om det inte dessförinnan vidtagits åtgärder för att överlåta det vidare eller förstöra det enligt 2 och 3 mom. eller ett förfarande för återkallande av tillståndet att inneha egendomen har inletts. Egendom som har omhändertagits med stöd av 23 § 2 mom. skall alltid återlämnas, om inte hela föremålet redan tidigare har omhändertagits av polisen med stöd av 23 § 1 mom.

     Föremål eller ämnen som omhändertagits med stöd av 23 § 1 mom. och som inte riskfritt kan återlämnas till innehavaren eller ägaren kan med ägarens samtycke säljas eller överlåtas till en person som är berättigad att inneha sådan egendom. Om detta inte är möjligt, kan egendomen säljas på offentlig auktion för ägarens räkning.

     Om ett föremål eller ämne inte riskfritt kan återlämnas, säljas eller överlåtas enligt 1 eller 2 mom., eller om det är fråga om egendom av ringa värde, har en polisman som tillhör polisbefälet rätt att bestämma att föremålet eller ämnet skall förstöras.

     Om det inte är fråga om egendom av ringa värde skall ägaren och innehavaren ges möjlighet att bli hörd innan egendomen säljs eller förstörs.

 

25 §

Avlivande av djur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

Polismans rätt att ta fast eller avliva ett djur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

27 §

Användning av maktmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om nödvärn och nödtillstånd finns i strafflagen.

 

 

27 §

Användning av maktmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen.

 

28 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) teknisk övervakning: iakttagande eller avlyssning av allmänheten, fordonsförare eller fotgängare med hjälp av en teknisk apparat samt automatisk upptagning av ljud eller bild,

     2) observation: fortlöpande eller upprepat inhämtande av information om en viss person eller hans eller hennes verksamhet samt

     3) teknisk observation: fortlöpande eller upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och upptagning av ljud (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av en person (optisk övervakning) samt spårning av hur ett fordon eller en vara förflyttar sig (teknisk spårning).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nya 4-6 punkter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) teknisk övervakning: iakttagande eller avlyssning av allmänheten, fordonsförare eller fotgängare med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild,

     2) observation: fortlöpande eller upprepat inhämtande av information om en viss person eller dennes verksamhet,

     3) teknisk observation: fortlöpande eller upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och upptagning av ljud (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av en viss person (optisk övervakning) samt spårning av hur ett fordon eller en vara förflyttas (teknisk spårning),

     4) täckoperation: sådant fortlöpande eller upprepat inhämtande av information om en viss person eller persongrupp eller om personens eller gruppens verksamhet och sådan infiltration i en persongrupps verksamhet, där det för att förhindra att inhämtandet av information och infiltrationen avslöjas används vilseledande eller förtäckta uppgifter eller registeranteckningar eller framställs eller används falska dokument,

     5) bevisprovokation genom köp: ett av polisen givet köpeanbud för att förhindra eller avslöja innehav av eller handel med ett föremål, ett ämne eller egendom som innehas olagligen eller är föremål för handel, för att förhindra eller avslöja olaglig framställning av ett föremål, ett ämne eller egendom, för att finna ett sådant föremål, ett sådant ämne eller sådan egendom som avses ovan eller för att återfå vinningen av ett brott,

     6) teleövervakning: inhämtande av hemliga identifieringsuppgifter om telemeddelanden som har sänts från en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är kopplad till ett allmänt telenät eller till något annat telenät som hör till tillämpningsområdet för telemarknadslagen (FFS 396/1997), eller som har mottagits till en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning, samt tillfällig stängning av en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

Observation utförd av främmande stats polisman

En i artikel 40 eller 41 i tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan kallad Schengenkonventionen, avsedd främmande stats polisman, inklusive en isländsk och norsk polisman, har rätt att fortsätta observationen eller den tekniska observationen av en person i landskapet i syfte att klarlägga ett brott enligt vad som bestäms i de internationella avtal som är bindande för Finland och Åland, om observationen påbörjats på det egna landets territorium. Dessutom förutsätts att en finsk eller åländsk polisman inte omedelbart kan fortsätta observationen eller den tekniska observationen i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

31 §

Observation utförd av främmande stats polisman

     En i artikel 40 eller 41 i tillämpningskonventionen till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan kallad Schengenkonventionen, avsedd polisman i en stat som tillämpar Schengenregelverket har rätt att fortsätta med observation eller teknisk observation av en person i landskapet i syfte att utreda ett brott enligt vad som bestäms i Schengenregelverket som är bindande för Finland och Åland, om observationen har påbörjats på polismannens eget lands territorium. Dessutom förutsätts att en finsk eller åländsk polisman inte omedelbart kan fortsätta med observationen eller den tekniska observationen i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Förutsättningar för teknisk observation

     En polisman får bedriva teknisk observation av en person som inte befinner sig på ett hemfridsskyddat område samt av ett fordon eller en vara som denne har i sin användning, om det finns grundad anledning att förmoda att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande av brott. Under samma förutsättningar får teknisk observation bedrivas av en person

som befinner sig i ett hotellrum eller i något annat sådant rum. Avlyssnings- eller övervakningsanordningar får dock inte placeras i det rum där personen vistas eller i ett fordon som han eller hon använder.

 

 

 

 

 

 

(nytt 2 mom.)

 

 

 

 

 

 

 

     Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att av en persons uppförande eller något annat kan dras den slutsatsen att han eller hon sannolikt gör sig skyldig till ett brott, för vilket det strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott. För optisk övervakning och teknisk spårning förutsätts på motsvarande sätt att av en persons uppförande eller något annat kan dras den slutsatsen att han eller hon sannolikt gör sig skyldig till eller medverkar till ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Omedelbart innan en polisåtgärd vidtas och medan den pågår får en polisman även bedriva teknisk observation av en person som befinner sig på ett hemfridsskyddat område, om detta är nödvändigt för att åtgärden tryggt skall kunna vidtas eller sådan överhängande fara avvärjas som hotar den persons liv eller hälsa som vidtar åtgärden eller den persons liv eller hälsa som skall gripas eller skyddas.

 

 

32 §

Förutsättningar för teknisk observation

     En polisman får utföra teknisk observation av en person som inte befinner sig i ett rum eller utrymme som används för stadigvarande boende eller av ett fordon eller en vara, om det finns grundad anledning att anta att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande av ett brott. Under samma förutsättningar får teknisk observation dessutom riktas mot en person som avtjänar straff i en straffanstalt eller som är internerad i tvångsinrättning eller mot en rannsakningsfånge, när denne befinner sig i sin cell eller i anstaltens övriga utrymmen som står till fångarnas förfogande.

     En anordning som används för teknisk observation får placeras i utrymmen där teknisk observation är tillåten enligt 1 mom., om observationen förutsätter detta. En polisman har på order av ett polisbefäl rätt att få tillträde till ifrågavarande utrymmen för att installera och avlägsna anordningen. Om anordningen förbrukar fordonets energi eller den energi som är avsedd för något annat utrymme där anordningen installeras, skall ersättning betalas för förbrukning som är större än ringa.

     Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att det på grund av en persons uppträdande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott. För optisk övervakning och teknisk spårning förutsätts på motsvarande sätt att det på grund av en persons uppträdande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig eller medverkar till ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader. Om den optiska övervakningen riktar sig mot en i 1 mom. avsedd person som är omhändertagen av fångvårdsväsendet, förutsätts dock att det på grund av personens uppträdande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott.

     Omedelbart innan en polisåtgärd vidtas och medan den pågår får en polisman även utföra teknisk observation av en person som befinner sig i en bostad, om detta är nödvändigt för att polisåtgärden tryggt skall kunna vidtas eller sådan överhängande fara avvärjas som hotar den persons liv eller hälsa som vidtar åtgärden eller den persons liv eller hälsa som skall gripas eller skyddas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

32a §

Förutsättningar för täckoperation

     En polisman har rätt att företa en täckoperation, om det är nödvändigt för att förhindra, avslöja eller utreda brottslig verksamhet som avses i 5a kap. 2 § i tvångsmedelslagen och det på grund av uppträdandet hos den persons som är föremål för inhämtande av uppgifter eller annars finns grundad anledning att misstänka att han eller hon gör sig skyldig till ett sådant brott. Täckoperation är tillåten i en bostad om tillträdet eller vistelsen sker under aktiv medverkan av den som använder bostaden. Beträffande husrannsakan gäller likväl vad som bestäms i tvångsmedelslagen.

     Rätt till täckoperation föreligger också när en verksamhet som avses i 1 mom. helt eller delvis sker utanför Finland, om verkningarna av brottet också kan framträda i Finland och om straff för gärningen skulle kunna utdömas om den hade begåtts i Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

32b §

Förutsättningar för bevisprovokation genom köp

     En polisman har rätt att använda sig av bevisprovokation genom köp, om detta är nödvändigt för att förhindra, avslöja eller utreda ett häleribrott eller ett sådant brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år, eller för att finna ett föremål, ämne eller egendom som på grund av ett sådant brott olagligt innehas eller utbjuds till försäljning eller för att återfå vinningen av ett sådant brott.

     Rätt till bevisprovokation genom köp föreligger också när ett brott som avses i 1 mom. helt eller delvis begås utanför Finland, om brottet begånget i Finland skulle vara straffbart eller berättiga till beslag eller kvarstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

32c §

Förutsättningar för teleövervakning

     En polisman har för att förhindra eller avslöja ett brott rätt att rikta teleövervakning mot en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är i en persons besittning eller som denne annars antas använda, eller tillfälligt stänga en sådan anslutning eller anordning, om det på grund av personens uttalanden, hotelser eller uppträdande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna straffet inte är lindrigare än fängelse i fyra månader, eller till ett brott som är riktat mot en automatisk databehandlingsanordning och begås med användning av en teleterminalutrustning, eller till olaga hot, hotande av någon som skall höras vid rättskipning eller till ett narkotikabrott.

     En polisman har dessutom rätt att utföra teleövervakning i en situation som avses i 18 § 2 mom. eller i en annan situation, om det är nödvändigt för att avvärja fara som hotar liv eller hälsa.

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

32d §

Avlyssningsförbud

     Vad som i 5a kap. 10 § i tvångsmedelslagen bestäms om förbud mot att avlyssna en misstänkt, gäller också annan teknisk avlyssning som sker med stöd av denna lag än sådan som riktas mot den misstänkte.

 

33 §

Beslut om teknisk observation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När en åtgärd enligt 32 § 3 mom. vidtas skall en polisman som tillhör polisbefälet omedelbart underrättas om den.

 

 

33 §

Beslut om teknisk observation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När en åtgärd enligt 32 § 4 mom. vidtas skall en polisman som hör till befälet omedelbart underrättas om den.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

33a §

Beslut om täckoperation och bevisprovokation genom köp samt övervakning av täckoperation

     Beslut om täckoperation och om registeranteckning som avses i 28 § 1 mom. 4 punkten eller framställning av falska dokument fattas av en av inrikesministeriet förordnad chef för en polisenhet.

     Beslut om bevisprovokation genom köp fattas av en polisman som hör till befälet.

     Den polisenhet som har beslutat om en täckoperation skall skicka en rapport om verksamheten till inrikesministeriet, som årligen avger en berättelse om användningen av täckoperationer till riksdagens justitieombudsman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

33b §

Domstolsbeslut om teleövervakning och teknisk observation samt annan behandling av ett sådant ärende

     Beslut om teleövervakning samt om teknisk observation i sådana i 32 § 2 mom. avsedda fall där den optiska övervakningen eller tekniska avlyssningen förutsätter att en anordning som används för observationen placeras i ett rum eller utrymme i vilket den som skall observeras eller övervakas vistas eller i ett fordon som den som skall observeras eller övervakas använder, eller där den tekniska avlyssningen eller den optiska övervakningen riktar sig mot en person som är omhändertagen av fångvårdsväsendet, fattas av en i 1 kap. 9 § i tvångsmedelslagen avsedd domstol eller en annan domstol där behandlingen av ärendet lämpligen kan ske.

     Ett ärende som avses i 1 mom. avgörs utan hörande av innehavaren till det utrymme som skall avlyssnas eller observeras. När ett ärende som gäller teknisk avlyssning eller optisk övervakning av en person som är omhändertagen av fångvårdsväsendet behandlas i domstol, skall straffanstaltens direktör likväl ges tillfälle att bli hörd.

     Angående behandlingen av ett ärende som avses i 1 mom. gäller dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 5a kap. 5-9 §§, 11 § 1 mom. samt 12 och 14 §§ i tvångsmedelslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

 

 

33c §

Polismans rätt att besluta om teleövervakning och teknisk observation i brådskande fall

     En polisman som hör till befälet har rätt att besluta att teleövervakning eller i 33b § 1 mom. avsedd teknisk observation skall inledas, om det på grund av sakens brådskande natur är nödvändigt att åtgärden vidtas utan dröjsmål. Då skall åtgärden utan dröjsmål och inom 24 timmar efter att den har inletts anmälas till en domstol som avses i 33b § 1 mom. Till anmälan skall fogas ett yrkande på teleövervakning eller teknisk observation, om avsikten är att teleövervakningen eller den tekniska observationen skall fortsätta efter det att anmälan anlänt till domstolen.

     Den rätt som avses i 1 mom. gäller inte teknisk avlyssning eller optisk övervakning av en person som är omhändertagen av fångvårdsväsendet.

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

 

33d §

Fortsatt teleövervakning och fortsatt teknisk observation när en polisman har fattat beslut om åtgärden

     Sedan domstolen har fått en anmälan enligt 33c § 1 mom. kan den förbjuda fortsatt teleövervakning eller fortsatt teknisk observation eller uppställa begränsningar beträffande en åtgärd eller uppställa sådana villkor för användningen av information som den anser vara nödvändiga.

     Angående behandlingen av ärendet i domstol gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 5a kap. 5-9 §§, 11 § 1 mom. samt 12 och 14 §§ i tvångsmedelslagen.

 

34 §

Meddelande om observation och teknisk observation

     En polisman som har fattat beslut om teknisk observation enligt 32 § 1 mom. skall genast efter att åtgärden har avslutats underrätta den person som varit föremål för observation därom, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av ett brott.

 

 

 

 

 

 

     Meddelande behöver inte lämnas om observation eller teknisk observation enligt 32 § 3 mom. eller vad en dylik åtgärd grundar sig på.

 

 

 

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

34 §

Meddelande om observation, teknisk observation och teleövervakning

     En polisman som har fattat beslut om teknisk observation enligt 32 § 1 mom. eller om placering av anordning som används för teknisk observation enligt 32 § 2 mom., eller en polisman som med stöd av 32c § beslutat om teleövervakning eller gjort anmälan till domstol skall efter det att den tekniska observationen eller teleövervakningen har avslutats underrätta den person som varit föremål för åtgärden därom, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av ett brott.

     Meddelande behöver inte lämnas om observation eller om teknisk observation enligt 32 § 4 mom. eller om vad en dylik åtgärd grundar sig på.

     Den polisman som har utfört en teknisk avlyssning enligt 32 § eller en teleövervakning enligt 33b och 33c §§ skall utan dröjsmål upprätta ett protokoll över åtgärden. Närmare bestämmelser om protokollen kan utfärdas i landskapsförordning. Protokollet skall tillställas inrikesministeriet som årligen till riksdagens justitieombudsman avger en berättelse om användningen av sådan teknisk avlyssning och teleövervakning som avses i detta moment. Samtidigt skall det också ges en utredning om användningen av teknisk observation i straffanstalter.

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

34a §

Rättelse av registeranteckning

     En registeranteckning som avses i 28 § 1 mom. 4 punkten skall rättas utan dröjsmål, när rättelsen inte längre äventyrar syftet med inhämtande av information eller förundersökning av brott.

 

37 §

Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson

 

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

 

 

 

 

 

     Polisen har rätt att av en sammanslutning som utövar televerksamhet få kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i en offentlig katalog, om uppgifterna i ett enskilt fall behövs för utförandet av en uppgift som ankommer på polisen. Polisen har motsvarande rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postförmedling.

 

 

     För sin handläggning av körkortsärenden och tillståndsförvaltning har polisen rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson enligt 36 § 2-4 mom.

 

 

37 §

Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson

     Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har polisen på begäran av en polisman som hör till befälet rätt att få uppgifter som behövs för avvärjande eller utredning av brott. Om ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver det, har polisen samma rätt till uppgifter som behövs vid polisundersökning enligt 38 §.

     Polisen har rätt att av ett teleföretag och av en sammanslutningsabonnent få kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i en offentlig katalog, eller andra uppgifter som specificerar en teleterminalutrustning eller en anslutning, om uppgifterna i ett enskilt fall behövs för utförandet av en uppgift som ankommer på polisen. Polisen har motsvarande rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postförmedling.

     För sin handläggning av körkortsärenden och tillståndsförvaltning har polisen rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson enligt 36 § 2-4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

Rep. president hade förordnat att lagens 40 § skulle förfalla

 

 

40 §

Skyldighet att infinna sig och tryggande av undersökning

     Var och en som möjligen kan lämna uppgifter som behövs vid polisundersökning enligt 38 § är skyldig att på kallelse infinna sig till polisundersökning hos polismyndigheten.

     Om den som har kallats till polisundersökning underlåter att hörsamma kallelsen utan godtagbar orsak, får personen på befallning av en polisman som tillhör befälet hämtas till undersökningen med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 18 § i förundersökningslagen bestäms om hämtning till förundersökning.

     En polisman har rätt att för en polisundersökning få tillträde till den plats eller det område där den händelse som undersöks har inträffat, besikta föremål eller handlingar som kan vara av betydelse för undersökningen, utföra försök som behövs för undersökningen samt lösgöra och ta prov som behövs för den. Ett ytterligare villkor för åtgärden är att den med fog kan antas ha stor betydelse vid utredningen av saken.

 

41 §

Handräckning av polisen

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

 

 

 

 

     För handräckning förutsätts det att den myndighet som begär handräckningen hindras i sin tjänsteutövning eller att en enskild person hindras i sina rättigheter och att polisbefogenheter måste anlitas för att dessa rättigheter skall kunna utövas.

 

     Om inte något annat bestäms, fattas beslut om lämnande av handräckning av en polisman som tillhör polisbefälet.

 

 

41 §

Handräckning av polisen

     Polisen skall på begäran lämna andra myndigheter handräckning om så bestäms särskilt. Polisen skall även lämna andra myndigheter handräckning för fullgörandet av en enligt lag föreskriven tillsynsskyldighet. Polisen kan också lämna en privatperson handräckning när detta är nödvändigt för att denne skall kunna utöva sina lagliga rättigheter och rättskränkningen är uppenbar.

     För handräckning enligt 1 mom. förutsätts det att den myndighet som begär handräckning hindras i sin tjänsteutövning eller att en privatperson hindras i sina rättigheter och att polisbefogenheter måste anlitas för att dessa rättigheter skall kunna utövas.

     Om inte något annat bestäms, fattas beslut om lämnande av handräckning av en polisman som tillhör befälet.

 

43 §

Tystnadsplikt

     Om tystnadsplikt för den som tillhör polisens personal gäller vad som bestäms i 17 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland. Samma tystnadsplikt åligger den som står i privaträttsligt anställningsförhållande till polismyndigheten och den som med stöd av polisbefogenheter eller annars utför polisuppgifter.

     Om inte skötseln av hans eller hennes uppgifter förutsätter annat, får en person som avses i 1 mom. inte utnyttja eller olovligen för andra röja omständigheter som han eller hon fått kännedom om vid skötseln av uppgifterna, om dessa omständigheter hänför sig till en persons integritet och kunde vålla personen skada eller förfång om de röjs.

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tystnadsplikten utgör inte heller hinder för röjande av sådana uppgifter som i enskilda fall behövs för att förhindra en händelse som utgör fara för liv eller hälsa, ett brott som riktar sig mot den personliga friheten eller för att avvärja en betydande skada på miljön eller en betydande egendomsskada.

     Bestämmelserna i 1, 2 och 3 mom. skall även tillämpas efter att anställningsförhållandet vid polisen har upphört.

     Bestämmelser om lämnande av uppgifter i polisens personregister via teknisk anslutning till andra än polisen och om användningen av personregister för utlåtanden om en persons tillförlitlighet finns i landskapslagstiftningen om polisens personregister.

 

 

43 §

Tystnadsplikt

     Om tystnadsplikt för den som tillhör polisens personal gäller vad som bestäms i 17 § i tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland. Samma tystnadsplikt åligger den som står i privaträttsligt anställningsförhållande till polismyndigheten och den som med stöd av polisbefogenheter eller annars utför polisuppgifter.

     Om inte skötseln av hans eller hennes uppgifter förutsätter annat, får en person som avses i 1 mom. inte utnyttja eller olovligen för andra röja omständigheter som han eller hon fått kännedom om vid skötseln av uppgifterna, om dessa omständigheter hänför sig till en persons integritet och kunde vålla personen skada eller förfång om de röjs.

     Tystnadsplikten hindrar dock inte att en omständighet yppas för en myndighet eller en sammanslutning som sköter ett offentligt uppdrag och som på grund av en uppgift som ankommer på den behöver få vetskap om en omständighet som annars skall hållas hemlig eller om en persons tillförlitlighet eller lämplighet. Information som behövs för att få visshet om att den som söker sig till eller har en ur säkerhetssynpunkt betydande uppgift är tillförlitlig får i behövlig omfattning lämnas även till en privat sammanslutning eller person.

     Tystnadsplikten utgör inte heller hinder för röjande av sådana uppgifter som i enskilda fall behövs för att förhindra en händelse som utgör fara för liv eller hälsa, ett brott som riktar sig mot den personliga friheten eller för att avvärja en betydande skada på miljön eller en betydande egendomsskada.

     Bestämmelserna i 1, 2 och 4 mom. skall även tillämpas efter att anställningsförhållandet vid polisen har upphört.

     Bestämmelser om lämnande av uppgifter i polisens personregister via teknisk anslutning till andra än polisen och om användningen av personregister för utlåtanden om en persons tillförlitlighet finns i landskapslagstiftningen om polisens personuppgifter.

 

44 §

Rätt att förtiga uppgifter

     Den som tillhör polisens personal är inte såsom vittne eller när han eller hon annars hörs skyldig att röja identiteten av en person av vilken han eller hon i sitt anställningsförhållande har fått uppgifter som denne har lämnat konfidentiellt och inte heller taktiska eller tekniska metoder som skall hemlighållas.

 

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

     När särskilt vägande skäl föreligger, kan en domstol dock förordna att i 1 mom. nämnda omständigheter skall röjas, om en allmän åklagare utför åtal för ett brott på vilket kan följa fängelse i sex år eller strängare straff. Domstolen får inte ens då förordna att den persons identitet som lämnat uppgifterna skall röjas, om detta uppenbart skulle medföra allvarlig fara för

hans eller hennes eller för honom eller henne närstående personers säkerhet.

 

 

44 §

Rätt att förtiga uppgifter

     Den som tillhör polisens personal är inte såsom vittne eller när han eller hon annars hörs skyldig att röja identiteten av en person av vilken han eller hon i sitt anställningsförhållande har fått uppgifter som denne har lämnat konfidentiellt och inte heller taktiska eller tekniska metoder som skall hemlighållas.

     Den som tillhör polisens personal är inte såsom vittne eller när han annars hörs skyldig att röja identiteten av den person som deltagit i bevisprovokation genom köp eller en täckoperation, om röjande av uppgiften skulle äventyra att den täckoperation som bevisningen gäller lyckas eller i betydande grad äventyra möjligheten för den som deltar i bevisprovokation genom köp eller täckoperation att sköta motsvarande framtida uppdrag eller om det finns något annat särskilt vägande skäl att avstå från att röja uppgiften.

     När särskilt vägande skäl föreligger, kan en domstol dock förordna att i 1 eller 2 mom. nämnda uppgifter skall röjas, om en allmän åklagare utför åtal för ett brott på vilket kan följa fängelse i sex år eller strängare straff. Domstolen får inte ens då förordna att den persons identitet som lämnat uppgifterna eller deltagit i bevisprovokation genom köp eller täckoperation skall röjas, om detta uppenbart skulle medföra allvarlig fara för hans eller hennes eller för honom eller henne närstående personers säkerhet.

 

52 §

Besvär

     Beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd av denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag, i fråga om förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet, får överklagas hos

Ålands förvaltningsdomstol.

      Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag, i fråga om förvaltningsangelägenheter som hör till rikets behörighet men som genom en överenskommelseförordning överförts till polismyndigheten, får överklagas hos [landskapsstyrelsen].

 

 

52 §

Besvär

     Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras i landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister lagens rubrik samt 1 § 1 mom., sådan 1 § lyder i landskapslagen 2000/54, samt

     fogas till lagen nya 2a och 2b §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter

 

1 §

Tillämpningsområde

     I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed samt för att sköta de uppgifter polisen har enligt polislagen (2000:49) för landskapet Åland skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser:

     1) personuppgiftslagen den 22 april 1999 (FFS 523/1999) samt

     2) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I syfte att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och att främja utvecklandet och iakttagandet av en god informationshantering samt för att sköta de uppgifter polisen har enligt polislagen (2000:49) för landskapet Åland skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser:

     1) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) samt

     2) lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 761/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2a §

Polismyndighetens rätt att få uppgifter ur vissa register

     Utöver vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har polismyndigheten utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få uppgifter:

     1) ur motorfordonsbyråns fordonsregister som gäller fordon som polisen spanar efter eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning eller annan undersökning,

     2) ur landskapsregeringens register för trafiktillstånd som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och

     3) ur motorfordonsbyråns fritidsbåtsregister som behövs vid övervakningen av fritidsbåttrafiken.

 

 

 

 

2b §

Polismyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

     Utöver vad som föreskrivs i 19 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet får polismyndigheten utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polismyndighetens personregister, med undantag för Europolinformationssystemet som avses i 30 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, till motorfordonsbyrån för upprätthållande av fordonsregistret.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 15d § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 15d § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, sådan den lyder i landskapslagen 1999/51, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

15d §

     Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på polismyndighetens personregister. Om polismyndighetens personregister finns särskilda bestämmelser i landskapslagen (1999:49) om polisens grundregister och i landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister.

 

 

 

15d §

     Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på polismyndighetens personregister. Om polismyndighetens personregister finns särskilda bestämmelser i landskapslagen (1999:49) om polisens grundregister och landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon en ny 23a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

23a §

Utlämnande av uppgifter

     Uppgifter ur fordonsregistret får lämnas till en myndighet som behöver uppgifterna vid skötseln av ärenden som enligt lag ankommer på myndigheten.

     Personuppgifter på fordonets ägare eller innehavare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt personuppgiftslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till landskapslagen (2003:32) om fritidsbåtar en ny 19a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

19a §

Utlämnande av uppgifter

     Uppgifter ur fritidsbåtsregistret får lämnas till en myndighet som behöver uppgifterna vid skötseln av ärenden som enligt lag ankommer på myndigheten.

     Personuppgifter på fritidsbåtens ägare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt personuppgiftslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 12 § 3 mom. landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet,

     ändras 2 § 4 mom. och 12 § 2 mom.,

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom., till 7 § nya 2-4 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 5 mom., och en ny 11a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

(nytt mom.)

 

 

 

 

 

2 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismästaren och överkommissarien utnämns av [landskapsstyrelsen] efter samtycke av landshövdingen. Övriga tjänstemän och personal i privaträttsligt anställningsförhållande utnämns eller anställs av [landskapsstyrelsen]. Sistnämnda uppgift kan dock helt eller delvis i landskapsförordning delegeras till polismästaren.

 

 

 

1 §

Förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om polismyndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

2 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismästaren och dennes ställföreträdare utnämns av landskapsregeringen efter samtycke av landshövdingen. Övriga tjänstemän och personal i privaträttligt anställningsförhållande utnämns eller anställs av landskapsregeringen. Sistnämnda uppgift kan dock helt eller delvis i landskapsförordning delegeras till polismästaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nya mom.)

 

 

7 §

Uniform och beväpning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uniform får utom vid tjänsteutövning också bäras vid resor i anknytning till tjänsteutövning och när personen representerar polisen. Beslut om användning av uniform i andra sammanhang fattas av polismästaren.

     Polisuniform eller beklädnadsartiklar som används av polisen i tjänst får inte bäras av andra än polismän. Ingen får heller använda en dräkt eller ett klädesplagg som är förvillande lika en sådan uniform eller sådana beklädnadsartiklar på ett sådant sätt att detta kan ge intrycket att bäraren är en polisman. Förbudet i detta moment skall inte gälla den som med stöd av särskild lag har rätt att bära föreskriven uniform eller beklädnadsartikel.

     Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 mom. kan tillstånd att bära polisuniform vid teaterföreställningar eller andra motsvarande evenemang ges av polismästaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

(ny paragraf)

 

11a §

Straffbestämmelse

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot förbudet i 7 § 3 mom., skall för orättmätig användning av polisuniform dömas till böter, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag.

 

12 §

Besvär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag får, i fråga om förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet, överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag får, i fråga om förvaltningsangelägenheter som hör till rikets behörighet men som genom en överenskommelseförordning överförts till polismyndigheten, överklagas hos landskapsstyrelsen.

 

12 §

Besvär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut som polismyndigheten fattat med stöd av denna lag får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

(3 mom. upphävs)

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________