Framställning 8/2009-2010

Tillhör ärendet: Landskapsandelarna 2010
Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 8/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsandelarna 2010

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen för verksamhetsåret 2010 inte indexjusteras. Basbeloppen ligger till grund för beräkning av landskapsandelarna till kommunerna. De landskapsandelar som berörs är den allmänna landskapsandelen, landskapsandel för socialvården, landskapsandel för grundskolan, särskild landskapsandel för träningsundervisningen och landskapsandelarna för medborgarinstitut, för kommunala bibliotek samt för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Genom förslaget kommer basbeloppen för dessa landskapsandelar att kvarstå på samma nivå som 2009.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Överväganden och förslag. 4

3. Förslagets verkningar 4

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om basbeloppen för verksamhetsåret 2010. 6

Bilaga. 8

 


 

Motivering

 

1. Nuläge

 

     Landskapsandelssystemet regleras huvudsakligen i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården samt landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. Den förstnämnda lagen reglerar de allmänna landskapsandelarna och finansieringsunderstöd till kommunerna men lagen är även till vissa delar tillämplig när det gäller de uppgiftsbaserade landskapsandelarna. De två sistnämnda lagarna reglerar vardera området för de uppgiftsbaserade landskapsandelarna för driftskostnader.

     Både de allmänna och de uppgiftsbaserade landskapsandelarna för driftskostnaderna fastställs på kalkylmässiga grunder. De olika landskapsandelarnas belopp beräknas genom att ett basbelopp multipliceras med en koefficient som är beroende av vilken bosättningsstrukturgrupp kommunen tillhör. De olika koefficienterna anges i lag, medan basbeloppen beräknas genom att föregående års basbelopp justeras med förändringen i kostnadsnivå enligt prisindex för den kommunala basservicen. De landskapsandelar som beräknas med basbelopp som grund är följande:

 

·         allmän landskapsandel – basbelopp per invånare i kommunen

·         landskapsandel för socialvårdens driftskostnader – basbelopp per kommuninvånare som hör till de olika åldersgrupperna 0–6 år, 7–64 år, 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre (olika basbelopp för de olika grupperna)

·         landskapsandel för grundskolornas driftskostnader – basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6–15 år

·         särskild landskapsandel för träningsundervisningen – basbelopp per elev i kommunen som får träningsundervisning

·         landskapsandel för driften av medborgarinstitut – basbelopp per undervisningstimme

·         landskapsandel för kommunala bibliotek – basbelopp per invånare i kommunen

·         landskapsandel för ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet – basbelopp per invånare i kommunen (olika basbelopp för de olika verksamheterna)

 

     I samband med reformen av landskapsandelssystemet 2007 bestämdes nya basbelopp för de uppgiftsbaserade landskapsandelarna 2008 med de faktiska nettodriftskostnaderna år 2005 som grund, de indexjusterades även från 2005 års nivå. Samtidigt uppräknades den allmänna landskapsandelen genom att koefficienterna höjdes. Basbeloppen för 2009 bestämdes genom sedvanlig indexjustering av 2008 års basbelopp. Dessutom höjdes då koefficienterna för landskapsandelarna för socialvården med 2,5 procentenheter (2008/148).

     Basbeloppen för den allmänna landskapsandelen och landskapsandelarna inom undervisnings- och kulturverksamheten för följande verksamhetsår fastställs av landskapsregeringen senast den 15 oktober och har således redan fastställts för 2010. Basbeloppen för landskapsandel inom socialvården anges i socialvårdsplanen som ingår i förslaget till landskapets budget. Basbeloppen fastställs formellt av landskapsregeringen efter att lagtinget fattat beslut om budgeten. Utbetalning av landskapsandelar till kommunerna börjar den 11 januari verksamhetsåret.

 

2. Överväganden och förslag

 

Den omfattande översyn av nivån och strukturen på den offentliga ekonomin som landskapsregeringen inlett kräver att effektivitets- och rationaliseringsåtgärder måste genomföras både inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Landskapsregeringen föreslår med beaktande av de ekonomiska utsikterna för såväl kommunerna som landskapet att de basbelopp som slutligen ska ligga till grund för landskapsandelarna 2010 inte indexjusteras på det sätt som anges i den gällande lagstiftningen. Åtgärden genomförs genom att en särskild landskapslag stiftas om basbeloppen för verksamhetsåret 2010.

     Den uteblivna indexjusteringen är avsedd att vara en långsiktig inbesparing för landskapet. Det betyder att förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen mellan åren 2009 och 2010 inte heller kommer att beaktas vid senare indexjusteringar av basbeloppen. Därmed kommer basbeloppen för 2011 att fastställas genom indexjustering från 2010 års nivå och inte från 2009 års nivå.

     Med beaktande av tillståndet i den kommunala ekonomin som helhet i förhållande till den exceptionellt kraftiga minskningen av landskapets intäkter, anser landskapsregeringen den föreslagna åtgärden motiverad. Landskapsregeringen är visserligen medveten om att betydande skillnader finns i kommunernas bärkraft, men anser samtidigt att enskilda kommuners ekonomiska problem vare sig kan eller ska lösas med generella åtgärder, utan de måste hanteras och prövas i varje enskilt fall.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget om att inte indexjustera basbeloppen har direkt ekonomiska konsekvenser för landskapet och kommunerna men bedöms inte i sig ha några effekter vare sig för organisation eller miljö. Förslaget bedöms heller inte ha några direkta effekter för jämställdheten och dess indirekta effekter är i det här skedet svåra att utvärdera.

     Ekonomiskt sett innebär förslaget att landskapets överföringar till kommunerna blir lägre än de skulle ha blivit om basbeloppen hade indexjusterats. Prisindexet för den kommunala basservicen steg med 3,1 % i år och enligt den gällande lagstiftningen skulle basbeloppen inom landskapsandelssystemet därmed ha höjts med 3,1 %. Genom att inte göra denna indexjustering sänks kommunernas intäkter av landskapsandelar med uppskattningsvis 980 000 euro år 2010 (se bilagan). Samtidigt sänks landskapets kostnader med motsvarande belopp under samma period. Förslaget påverkar även överföringarna mellan landskapet och kommunerna på längre sikt genom att skillnaden i kostnadsnivån mellan åren 2008 och 2009 inte heller kommer att beaktas vid framtida indexjusteringar.

 

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande

 

Förslaget om att inte indexjustera landskapsandelarna togs upp i överläggningarna mellan landskapsregeringen och Ålands kommunförbund inför budgetåret 2010. Kommunförbundet motsatte sig denna åtgärd bland annat med hänvisning till att förändringar inte ska göras i det nyligen reformerade landskapsandelssystemet innan en seriös utvärdering har gjorts. Parterna nådde inte enighet i frågan.

     Landskapsregeringens förslag gäller alla basbelopp för 2010. Landskapsregeringen har redan fattat beslut om fastställande av basbeloppen för den allmänna landskapsandelen och landskapsandelarna inom undervisnings- och kultursektorn, eftersom det enligt den nu gällande regleringen ska göras senast den 15 oktober. I förslaget till budget har landskapsregeringen emellertid dimensionerat anslagen för landskapsandelar till kommunerna (moment 44.05.31, 45.15.30, 46.05.51, 46.07.30, 46.09.30 och 46.15.30) i enlighet med detta förslag och det har även beaktats i förslaget till socialvårdsplan som landskapregeringen avgav i samband med budgetförslaget. Genom den föreslagna lagen upphävs landskapsregeringens beslut om fastställande av basbelopp för år 2010. Landskapsandelar för driftskostnaderna beviljas senast den 11 januari. För att kommunerna ska beviljas landskapsandel på basen av de nya reglerna för hela verksamhetsåret 2010 bör lagen helst träda i kraft vid årsskiftet, eller i alla händelser före den 11 januari. Landskapsregeringen anser att den föreslagna lagen uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att den därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

     Till den del det gäller den tekniska utformningen av en lag som behandlas på det sätt som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen har landskapsregeringen valt att följa de principer som lagtinget slog fast i samband med en ändring av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen (2008/8).

     Med hänvisning till att ärendet har behandlats vid överläggningarna mellan landskapsregeringen och Ålands Kommunförbund samt dessutom är brådskande har det inte skickats på någon remiss.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om basbeloppen för verksamhetsåret 2010

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården samt landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten bestäms basbeloppen för verksamhetsåret 2010 enligt vad som anges i denna lag.

 

2 §

     Basbeloppet för den allmänna landskapsandelen är 103,92 per invånare i kommunen.

 

3 §

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom socialvården är

 

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 0–6 år

9 155,25 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 7–64 år

543,43 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 65–74 år

1 488,41 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 75–84 år

5 530,73 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 85 år och äldre

18 713,16 euro

 

4 §

     Basbeloppet för driftskostnaderna inom grundskolan är 8 949,98 euro per kommuninvånare i åldersgruppen 6–15 år och basbeloppet inom träningsundervisningen är 25 504,35 euro per elev i kommunen som får träningsundervisning.

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom kultursektorn är

 

Medborgarinstitut, basbelopp per undervisningstimme

92,27 euro

Biblioteksverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

78,55 euro

Kulturverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

10,28 euro

Idrottsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

70,42 euro

Ungdomsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

15,13 euro

 

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas vid beräkningen av landskapsandelar till kommunerna för verksamhetsåret 2010. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut F10/09/1/59, U30/09/1/8 och U20/09/1/9 till de delar de gäller fastställande av basbelopp för verksamhetsåret 2010. Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa

 

 

 


Bilaga

LANDSKAPSANDELAR 2010 - UTAN INDEXJUSTERING

Kommun

Socialvård

Grundskola

Medborgar-

Bibliotek

Idr.-, ungd.-

SAMMAN-

Allm.ls-andel

SAMMAN-

 

 

 

institut

 

o. kulturv.

LAGT

(inkl.bef.min).

LAGT

 

 

 

 

 

 

uppgiftsbas.

 

ls-andelar

 

 

 

 

 

 

ls-andelar

 

 

Brändö

577 565

336 519

 

12 207

14 892

941 183

194 886

1 136 069

Eckerö

1 098 978

609 487

 

21 703

26 478

1 756 647

128 508

1 885 155

Finström

1 941 166

1 324 128

 

48 760

59 486

3 373 540

0

3 373 540

Föglö

693 096

472 559

 

13 573

16 559

1 195 787

239 990

1 435 777

Geta

607 634

398 712

 

10 746

13 110

1 030 201

170 595

1 200 796

Hammarland

1 333 152

947 797

 

33 934

41 399

2 356 280

194 538

2 550 819

Jomala

2 416 591

1 692 879

 

76 920

93 842

4 280 232

0

4 280 232

Kumlinge

423 413

207 640

 

8 483

10 350

649 885

134 680

784 565

Kökar

256 161

250 599

 

6 174

7 532

520 467

146 410

666 877

Lemland

1 378 546

1 201 532

 

42 016

51 259

2 673 353

92 645

2 765 998

Lumparland

320 606

273 869

 

9 120

11 126

614 721

52 282

667 003

Saltvik

1 493 092

868 589

 

41 309

50 397

2 453 387

91 086

2 544 473

Sottunga

142 827

93 080

 

2 710

3 306

241 923

57 890

299 812

Sund

1 049 142

714 208

 

24 296

29 640

1 817 287

139 284

1 956 571

Vårdö

507 886

357 999

 

10 581

12 908

889 374

167 976

1 057 350

Mariehamn

3 890 637

2 346 648

258 356

172 889

210 922

6 879 451

0

6 879 451

SUMMA

18 130 490

12 096 246

258 356

535 420

653 206

31 673 719

1 810 770

33 484 489

LANDSKAPSANDELAR 2010 - MED INDEXJUSTERING

Kommun

Socialvård

Grundskola

Medborgar-

Bibliotek

Idr.-, ungd.-

SAMMAN-

Allm.ls-andel

SAMMAN-

 

 

 

institut

 

o. kulturv.

LAGT

(inkl.bef.min).

LAGT

 

 

 

 

 

 

uppgiftsbas.

 

ls-andelar

 

 

 

 

 

 

ls-andelar

 

andelar

Brändö

592 983

347 116

 

12 591

15 361

968 051

201 015

1 169 066

Eckerö

1 125 967

628 680

 

22 386

27 312

1 804 346

132 536

1 936 881

Finström

1 994 791

1 365 825

 

50 293

61 361

3 472 270

0

3 472 270

Föglö

713 813

487 440

 

14 000

17 081

1 232 335

247 523

1 479 857

Geta

621 857

411 268

 

11 084

13 523

1 057 731

175 963

1 233 694

Hammarland

1 370 879

977 643

 

35 001

42 703

2 426 225

200 660

2 626 885

Jomala

2 482 441

1 746 188

 

79 339

96 799

4 404 767

0

4 404 767

Kumlinge

435 136

214 178

 

8 750

10 676

668 740

138 918

807 658

Kökar

264 065

258 491

 

6 368

7 770

536 693

151 005

687 699

Lemland

1 416 902

1 239 368

 

43 338

52 875

2 752 482

95 560

2 848 042

Lumparland

329 501

282 494

 

9 406

11 476

632 877

53 927

686 804

Saltvik

1 536 240

895 941

 

42 608

51 985

2 526 775

93 952

2 620 727

Sottunga

147 324

96 011

 

2 795

3 410

249 541

59 711

309 252

Sund

1 076 473

736 699

 

25 059

30 574

1 868 806

143 667

2 012 472

Vårdö

522 690

369 273

 

10 913

13 315

916 191

173 262

1 089 453

Mariehamn

3 990 192

2 420 544

266 504

178 325

217 569

7 073 133

0

7 073 133

SUMMA

18 621 253

12 477 157

266 504

552 257

673 791

32 590 962

1 867 699

34 458 662