Framställning 8/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 8/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av bestämmelserna om registreringsbesikt-ning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (besiktningslagen) Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som ska genomgå periodisk besiktning i landskapet behöver fordonets skick enligt förslaget inte granskas till den del en sådan granskning (kontrollbesiktning) har utförts och godkänts i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida inte den som företer fordonet för besiktning vill att fordonet granskas.

     Enligt förslaget krävs även att den granskning som har utförts i en medlemsstat inom EES utförts i överensstämmelse med direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet och att granskningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet enligt besiktningslagen. Fordonets skick behöver enligt förslaget inte heller granskas, om fordonet är så nytt att kontrollbesiktning enligt nämnda lagrum inte ännu behöver utföras.

 

__________________

 


INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. EG - lagstiftning. 3

2 Centrala bestämmelser i landskapslagstiftningen. 3

2.1 Allmänt 3

2.2 Närmare om registreringsbesiktning enligt besiktningslagen. 3

3 Formulering i besiktningsdirektivet som motiverar lagändring. 4

4. Förslag. 4

5. Förslagets konsekvenser 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  6

Parallelltexter 8


Motivering

 

1. EG - lagstiftning

 

Vissa vägtransporter inom gemenskapen bör, som ett led i den gemensamma transportpolitiken, utföras under gynnsammast möjliga omständigheter vad gäller såväl säkerhet som konkurrens mellan transportföretag i de olika medlemsstaterna. Vägtrafikens tillväxt och därav förorsakade ökningar av faror och olägenheter ställer alla medlemsstater inför säkerhetsproblem av likartad natur och vikt. Mot bakgrund därav har Europeiska unionens råd antagit direktivet 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, nedan kallat besiktningsdirektivet. Det övergripande syftet med besiktningsdirektivet är att harmonisera normerna och metoderna för provning i de enskilda medlemsstaterna och öka jämförbarheten mellan de provade fordon som går i trafik i medlemsstaterna när det gäller säkerhet och miljöegenskaper. Detta leder till att konkurrensen mellan transportföretag i de olika medlemsstaterna gynnas.

     Enligt besiktningsdirektivet ansvarar varje medlemsstat för att i den staten registrerade motorfordon med tillhörande släp och påhängsvagnar genomgår periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet. Besiktningen kan enligt direktivet utföras av staten eller av ett offentligt organ som utsetts av staten. Staten kan också bemyndiga privata företag att utföra besiktningar. I bilagorna till direktivet anges de fordonskategorier som ska besiktigas, trafiksäkerhetsbesiktningarnas periodicitet samt vilka komponenter hos fordonet som ska besiktigas.

     I besiktningsdirektivet ges medlemsstaterna utrymme för att till viss del, genom nationell lagstiftning, avvika från bestämmelserna i direktivet. Medlemsstaterna kan exempelvis utöka antalet komponenter som ska besiktigas, utsträcka de obligatoriska periodiska besiktningarna till även andra fordonskategorier och vid behov bestämma att ett fordon ska besiktigas före registrering.

 

2 Centrala bestämmelser i landskapslagstiftningen

 

2.1 Allmänt

 

Besiktningsdirektivet har genomförts i landskapet genom vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon, nedan kallad besiktningslagen, samt landskapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning.

 

2.2 Närmare om registreringsbesiktning enligt besiktningslagen

 

Besiktningslagen innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av motordrivna fordon såväl som släpfordon. I 6 § 1 mom. besiktningslagen anges vilka kontroller som ska göras vid en registreringsbesiktning. Vid registreringsbesiktningen kontrolleras att fordonets konstruktion, utrustning, mått och vikt överensstämmer med gällande bestämmelser. Vidare kontrolleras de uppgifter om fordonet som ska antecknas i fordonsregistret. På ett begagnat fordon granskas även skicket på de delar som ska granskas vid kontrollbesiktningen. Fordon som överensstämmer med gällande bestämmelser ska efter ansökan från ägaren antecknas i fordonsregistret och godkännas för användning i trafik. Enligt 6 § 2 mom. besiktningslagen ska besiktningsmannen upprätta ett besiktningsinstrument.

     I 8 § besiktningslagen finns bestämmelser om vilka handlingar som ska uppvisas i samband med registreringsbesiktning. I paragrafen föreskrivs att det vid registreringsbesiktning ska uppvisas

     a) ett typregisterutdrag, någon annan utredning över typkod, ett intyg om överensstämmelse eller den utredning som den som begärt besiktningen önskar åberopa över att fordonet till sin konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse[1],

     b) det tidigare registerutdraget eller annan utredning över tidigare registrering,

     c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett begagnat fordon som införts från utlandet och

     d) i fråga om släpvagn, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat schema över tryckluftsbromsar, intyg över de axeltryck och den totalvikt som garanteras för släpvagnen och utredning över släpvagnens dimensionering.

 

3 Formulering i besiktningsdirektivet som motiverar lagändring

 

Trots att besiktningsdirektivet tidigare genomförts i landskapet har likväl inte bestämmelser intagits i landskapslagstiftningen som uttryckligen stipulerar det som anges i artikel 3 punkt 2 besiktningsdirektivet. Enligt artikel 3 punkt 2 besiktningsdirektivet ska varje medlemsstat erkänna intyg som utfärdats i en annan medlemsstat och som styrker att ett motorfordon som på den andra statens territorium registrerats tillsammans med tillhörande släp- eller påhängsvagn, har genomgått en trafiksäkerhetsprovning som minst uppfyllt kraven i besiktningsdirektivet. Intyget ska erkännas på samma grunder som om medlemsstaten själv hade utfärdat intyget.

 

4. Förslag

 

För att bestämmelserna om registreringsbesiktning i besiktningslagen ska uppfylla kravet i artikel 3 punkt 2 besiktningsdirektivet föreslår landskapsregeringen därför att besiktningslagens 6 och 8 §§ ändras på det sätt som framgår av lagtexten nedan.

     De nya bestämmelserna är litet mer vittomfattande och landskapsregeringen har med tanke på uppbyggnaden av 6 § besiktningslagen i övrigt ansett det mest ändamålsenligt att införa den nya besiktningsbestämmelsen som ett separat moment placerat mellan de nu gällande 1 och 2 mom. Ändringarna i 8 § c och d punkten är av språklig karaktär och måste göras i och med att en ny e punkt föreslås införd i lagtexten. Ordet ''och'' i slutet av c punkten ersätts således av ett kommatecken och flyttas ned till punkt d. Övriga språkändringar i 8 § görs till följd av att ordet ''ska'' istället för ordet ''skall'' framdeles ska användas i löpande text.

     I de flesta fall framgår ur de i c punkten angivna utländska registerutdragen om ett begagnat fordon genomgått en sådan besiktning som avses i artikel 3 punkt 2 besiktningsdirektivet. I dessa fall behövs inget sådant särskilt intyg som avses i den föreslagna e punkten. I vissa länder däremot, exempelvis Sverige, framgår det inte av därstädes utfärdade registerutdrag att ett begagnat fordon, som sedermera förs in i landskapet, genomgått en sådan besiktning som avses i artikel 3 punkt 2 besiktningsdirektivet. För att komma tillrätta dylika situationer måste således 8 § kompletteras. Landskapsregeringen anser att denna komplettering bäst görs genom att en ny e punkt föreslås införd i paragrafen.

 

5. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget har inga avgörande ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Såvitt bekant har förslaget heller ingen nämnvärd inverkan på jämställdheten mellan könen eller på miljön.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 8 § c och d punkten landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådana de lyder i landskapslagen 1998/23 samt

     fogas till lagens 6 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/23 ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till lagens 8 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/23 en ny e punkt som följer:

 

6 §

Registreringsbesiktning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som ska genomgå periodisk besiktning i landskapet behöver fordonets skick inte granskas till den del en sådan granskning (kontrollbesiktning) har utförts och godkänts i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida inte den som företer fordonet för besiktning vill att fordonet granskas. Dessutom krävs att den granskning som har utförts i en medlemsstat inom EES utförts i överensstämmelse med direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet och att granskningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet enligt 12 och 13 §§ denna lag. Fordonets skick behöver inte heller granskas, om fordonet är så nytt att kontrollbesiktning enligt nämnda lagrum inte ännu behöver utföras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

Handlingar vid registreringsbesiktning

     Vid registreringsbesiktning ska uppvisas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett begagnat fordon som införts från utlandet,

     d) i fråga om släpvagn, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat schema över tryckluftsbromsar, intyg över de axeltryck och den totalvikt som garanteras för släpvagnen och utredning över släpvagnens dimensionering och

     e) i fråga om begagnat fordon som införts i landskapet och som genomgått en i 6 § 2 mom. avsedd granskning, intyg över sådan granskning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 25 november 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 8/2008-2009[1] Typregisterutdrag utfärdas efter genomgången typbesiktning. Typbesiktning utförs för att klassificera en ny fordonstyp. Typbesiktning fordras inte för fordon som har ett typgodkännande som intygar att fordonstypen uppfyller kraven i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till om besiktning och registrering dessa fordon eller att fordonstypen uppfyller kraven i rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon.

      Fordonstillverkaren ska med varje fordon av godkänd typ överlämna ett intyg om överensstämmelse som är ett dokument som intygar att fordonet som avses i intyget motsvarar en typgodkänd fordonstyp. Typbesiktning som utförts av fordonsförvaltningscentralen i riket i enlighet med där gällande bestämmelser äger tillämpning också i landskapet.