Framställning 9/2003-2004 (parallelltext)

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Trafikbrottslag för landskapet Åland

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 9/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ersätts i 9, 12, 13, 21, 24, 29, 32, 36, 38, 50a, 60 och 61 §§ körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991) ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med ordet "landskapsregeringen" i motsvarande böjningsformer,

     ändras 37 § 1 mom. e punkten, 44 §, 46 § 1 mom. c och d punkterna, 56 § 1 mom., d punkten, 58 § 2 och 3 mom. och 59 § 1-3 mom., av dessa lagrum 46 § 1 mom. d punkten sådan den lyder i landskapslagen den 12 februari 2004 (5/2004) och 56 § 1 mom. d punkten sådan den lyder i landskapslagen den 6 februari 2003 (12/2003) samt

     fogas till lagen en ny 44a § som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

37 §

     Villkor för erhållande av körkort är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) att minst ett år förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig till körning utan körkort, om inte synnerliga skäl finns för beviljande av körkort.

 

 

 

37 §

     Villkor för erhållande av körkort är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) att minst ett år förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig till olovlig körning, om inte synnerliga skäl finns för beviljande av körkort.

 

 

Körkortslagens nuvarande lydelse

44 §

     Körförbud kan tilldelas av domstol i enlighet med vad därom är föreskrivet i vägtrafiklagen för landskapet Åland eller av polismyndighet eller polisman i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Körförbud som tilldelas av domstol kan vara villkorligt.

 

Vägtrafiklagens nuvarande lydelse

 

78 §

Körförbud

     Den som vid framförande av motordrivet fordon konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel skall av domstol tilldelas körförbud. Om föraren inte döms till straff för gärningen, kan domstolen dock avstå från att tilldela honom körförbud.

     I 1 mom. avsett körförbud får tilldelas för en tid av högst fem år. I domstolens utslag skall anges körförbudets sista giltighetsdag. Utslaget verkställs också i det fall att det överklagas.

     När tiden för körförbud bestäms skall domstolen beakta de verkningar som körförbudet har på vederbörandes utkomst och andra förhållanden. Från tiden för körförbudet skall domstolen avdra den tid som vederbörande, på grund av den gärning som orsakade körförbudet, i administrativ ordning varit tilldelad körförbud eller temporärt körförbud. Om det efter att avdrag gjorts inte återstår någon tid skall körförbudet bestämmas så att det upphör den dag då utslaget avkunnas eller ges.

     När körförbud tilldelats skall körkortsinnehavare överlämna sitt körkort till polismyndigheten. Vägrar han överlämna körkortet skall det fråntas honom. Den som är tilldelad körförbud får inte under den tid körförbudet gäller framföra fordon för vars framförande körkort krävs.

     Körkortsinnehavare återfår rätten att framföra motordrivet fordon när körkortet efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört återlämnas till innehavaren eller när ett nytt körkort lämnas ut. Om körkortet inte har omhändertagits av polisen återfår körkortsinnehavaren rätten att framföra motordrivet fordon när ett nytt körkort lämnas ut.

     Den som tilldelats körförbud enligt bestämmelserna i 1 mom. har, under den tid körförbudet avser, inte rätt att genomgå förarutbildning med stöd av 2 kap. körkortslagen för landskapet Åland (79/1991) eller att utbilda förare med stöd av 3 kap. samma lag eller på annat sätt framföra motordrivet fordon på väg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 §

     Den som vid förandet av motordrivet fordon konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller grovt rattfylleri skall av domstol meddelas körförbud. Om föraren inte döms till straff för gärningen, kan domstolen dock avstå från att meddela körförbud.

     I 1 mom. avsett körförbud får meddelas för en tid av högst fem år. I domstolens utslag skall anges körförbudets sista dag. Utslaget verkställs även om det överklagas.

     När tiden för körförbudet bestäms skall hänsyn tas till de verkningar som körförbudet har på vederbörandes utkomst och andra förhållanden. Den tid körkortsinnehavaren i administrativ ordning varit meddelad körförbud eller temporärt körförbud skall avräknas från körförbudstiden. Om det då inte återstår någon tid skall körförbudet upphöra den dag utslaget avkunnas eller ges.

     När körförbud meddelas skall körkortsinnehavaren överlämna sitt körkort till polismyndigheten. Vägrar körkortsinnehavaren att överlämna körkortet skall det fråntas honom eller henne. Körkortsinnehavaren återfår rätten att köra körkortspliktiga fordon när körkortet återlämnas. Om körkortet inte har omhändertagits av polisen återfår körkorts­innehavaren rätten att köra körkortspliktiga fordon när ett nytt körkort lämnas ut.

     Den som meddelats körförbud enligt bestämmelserna i 1 mom. har, under den tid körförbudet avser, inte rätt att genomgå förarutbildning med stöd av 2 kap. i denna lag eller att utbilda förare med stöd av 3 kap. eller på annat sätt föra motordrivet fordon.

 

 

Vägtrafiklagens nuvarande lydelse

78a §

Villkorligt körförbud

     När domstol tilldelar körförbud kan den, om allmänt intresse inte kräver annat, förklara förbudet villkorligt om innehav av körkort är nödvändigt för körkortsinnehavaren i hans yrke eller om något annat särskilt vägande skäl föreligger och gärningen inte har medfört fara för annans säkerhet. För gärning som begåtts medan körförbud, temporärt körförbud eller villkorligt körförbud är i kraft kan körförbud dock inte tilldelas villkorligt.

     Villkorligt körförbud gäller under en av domstolen fastställd tid (prövotid), vars längd är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar löpa från den tidpunkt när domstolens utslag avkunnades eller gavs. I utslaget skall domstolen ange när prövotiden upphör.

     Om den som tilldelats villkorligt körförbud gör sig skyldig till gärning som anges i 78 § 1 mom. under prövotiden, skall domstolen besluta att körförbudet verkställs. Domstolen får dock avstå från åtgärden, om vederbörande inte döms till straff för gärningen. När domstolen bestämmer att ett villkorligt körförbud skall verkställas, skall såsom förbudets sista giltighetsdag anges den sista giltighetsdagen för det längsta gällande körförbudet. Domstolens utslag verkställs också i det fall att det överklagas.

     I domstolens utslag skall nämnas de omständigheter som medfört att körförbudet skall verkställas. Om det inte inom ett år efter prövotidens utgång, på grund av en gärning som begåtts under prövotiden, har bestämts att det villkorliga körförbudet skall verkställas, får det inte längre läggas till grund för ett verkställighetsbeslut.

 

 

 

 

44 a §

     När en domstol meddelar körförbud kan den, om det allmänna intresset inte kräver annat, förklara förbudet villkorligt om innehav av körkort är nödvändigt för körkortsinnehavaren i dennes yrke eller om något annat särskilt vägande skäl föreligger och gärningen inte har medfört fara för annans säkerhet. För gärning som begåtts medan körförbud, temporärt körförbud eller villkorligt körförbud är i kraft kan körförbud dock inte meddelas villkorligt.

     Villkorligt körförbud gäller under en av domstolen fastställd prövotid minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när domstolens utslag avkunnades eller gavs. I utslaget skall domstolen ange när prövotiden upphör.

     Om den som meddelats villkorligt körförbud gör sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller grovt rattfylleri under prövotiden, skall domstolen besluta att körförbudet verkställs och bestämma ett slutdatum för körförbudet. Domstolens utslag verkställs även om det överklagas. Domstolen får dock avstå från åtgärden, om vederbörande inte döms till straff för gärningen.

     I domstolens utslag skall de omständigheter som medfört att körförbudet skall verkställas anges. Om det inte inom ett år efter prövotidens utgång, på grund av en gärning som begåtts under prövotiden, har bestämts att det villkorliga körförbudet skall verkställas, får det inte längre läggas till grund för ett verkställighetsbeslut.

 

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) om han vid framförande av motorfordon gjort sig skyldig till annan än i 45 § avsedd gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland och som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller om han gjort sig skyldig till körning utan körkort,

     d) om han tre gånger inom ett år alternativt fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (11/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) om han vid framförande av motorfordon gjort sig skyldig till annan än i 45§ avsedd gärning som är straffbar enligt trafikbrottslagen för landskapet Åland (X/X) och som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller om han gjort sig skyldig till olovlig körning,

     d) om han tre gånger inom ett år alternativt fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt trafikbrottslagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (11/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

56 §

     Motorfordonsbyrån skall föra körkortsregister. I körkortsregistret skall intas följande uppgifter om körkortsinnehavare:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     d) straff och andra påföljder som ådömts för brott som nämns i 78 § 1 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland eller för annat vid framförande av motorfordon begånget brott för vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller för detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

56 §

     Motorfordonsbyrån skall föra körkortsregister. I körkortsregistret skall intas följande uppgifter om körkortsinnehavaren:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) straff och andra påföljder som ådömts för brott mot trafikbrottslagen för landskapet Åland eller för detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen; uppgift om ordningsböter registreras endast om ordningsboten förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

58 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som på annat än i 1 mom. avsett sätt bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad därom är föreskrivet i vägtrafiklagen för landskapet Åland.

     Angående domstols rätt att avstå från att ådöma straff, åklagares rätt att avstå från att väcka åtal samt polismans rätt att tilldela anmärkning finns bestämmelser i vägtrafiklagen för landskapet Åland.

 

 

 

58 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som på annat än i 1 mom. avsett sätt bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad därom är föreskrivet i trafikbrottslagen för landskapet Åland.

     Angående domstols rätt att avstå från att ådöma straff, åklagares rätt att avstå från att väcka åtal samt polismans rätt att tilldela anmärkning finns bestämmelser i trafikbrottslagen för landskapet Åland.

 

 

59 §

     Besvär över polismyndighetens beslut enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser anförs inom trettio dagar hos landskapsstyrelsen.

     I annat än i 3 mom. avsett beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag får, såvitt gäller lagligheten av beslutet, ändring sökas genom besvär i enlighet med vad därom är föreskrivet i lagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 182/1979).

     Motorfordonsbyråns eller besiktningsmans beslut kan inom trettio dagar överklagas hos landskapsstyrelsen. I landskapsstyrelsens beslut får ändring inte sökas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

59 §

     Besvär över polismyndighetens beslut enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser anförs inom trettio dagar hos Ålands förvaltningsdomstol.

     I annat än i 3 mom. avsett beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag får, såvitt gäller lagligheten av beslutet, ändring sökas genom besvär till Högsta förvaltningsdomstolen.

     Motorfordonsbyråns eller besiktningsmans beslut kan inom trettio dagar överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. I Ålands förvaltningsdomstols

beslut får ändring inte sökas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -