Hemställningsmotion 12/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 12/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Lasse Wiklöf

2000-03-16

HM1219992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Hälsovårdsberedskapen i skärgården


 


Hälsovårdarberedskapen i skärgården har fortfarande stora brister trots att styrelsen för ÅHS i sin budget för år 2000 höjde anslaget med 234.000 mark för att tillfredsställa de rättmätiga krav som skärgården ställt.

     Den äskade och genomdrivna budgethöjningen kom ändå inte att ge önskat resultat eftersom det i efterhand visat sig att beredskapen under 1999 vida översteg budgeten och därmed inte var helt finansierad. Därigenom reducerades anslaget för år 2000 för att täcka tidigare beredskapskostnader och effekten blev att det som sjukhusstyrelsen eftersträvat och skärgårdsborna begärt i form av bättre beredskap endast delvis tillgodosetts.

     Därmed kan man slå fast att politikernas vällovliga uppsåt i sjukhusstyrelsen kommit på skam samtidigt som skärgårdsborna känner sig lurade.

 

Av regionalpolitiska trygghetsskäl hemställer vi om

att Lagtinget uppdrar åt landskapsstyrelsen att i hälso- och sjukvårdsplanen för år 2001 slutligt lösa hälsovårdarberedskapen i skärgården enligt skärgårdsbefolkningens berättigade krav.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Lasse Wiklöf