Hemställningsmotion 15/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 15/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Anders Englund

2000-03-16

HM1519992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Åtgärder för att rädda butikerna på landsbygden och i skärgården


 


Herr talman

 

Det kan konstateras att många butiker på landsbygden och i skärgården i dag har stora problem. Antalet butiker har minskat under en lång tidsperiod och denna utveckling utgör ett stort problem för många invånare på landsbygden och i skärgården. När butikerna stängs sker ofta samma sak med bank- och postkontoren, vilket på sikt leder till utflyttning från dessa kommuner. Butikerna utgör en del av livsnerven på landsbygden och i skärgården.

     Med beaktande av ovannämnda finns all orsak att ta reda på vilka åtgärder man kan vidta för att rädda dessa butiker från att försvinna. Vi anser att LS konkret bör utreda på vilket sätt och med vilka stödformer man kan förhindra en dylik utveckling. Det som har gjorts fram till dags dato är inte tillräckligt. Man bör också beakta den sociala aspekten av att ha butikerna kvar. Förslag bör vara färdiga senast inför nästa ordinarie budget över på vilket sätt problemet skall lösas, så att medel för detta kan avsättas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen utreder och kommer med förslag till åtgärder som gör att butikerna på landsbygden och i skärgården kan räddas.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Anders Englund

Per-Erik Eriksson