Hemställningsmotion 18/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 18/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-16

HM1819992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Bildande av ett bolag för att förvalta av landskapet ägda fastigheter


 


Landskapet äger många fastigheter. Beståndet består av olika typer av fastigheter. En del är för landskapsstyrelsens egen förvaltning, andra är för uthyrning och en del har en ganska oklar status med tanke på landskapsstyrelsens uppdrag.

     Underhållet och skötseln av denna förmögenhet har inte kritiskt granskats trots att omfattningen av ansvaret och arbetet hela tiden ökar. Det är dags att göra en utredning över vilken form av förvaltning som är mest effektiv med tanke på dagssituationen.

     Vi anser att en utgångspunkt för förbättringar i detta avseende är att överväga att bolagisera en del av verksamheten. Inte privatisera och sälja ut i första hand utan förnya förvaltningen genom ett landskapsägt fastighetsbolag. Särskilt viktigt skulle det vara att i detta bolag inta sådana fastigheter som utarrenderas och som ger intäkter. Syftet med ett sådant bolag skulle vara att effektivera underhållet genom upphandling av tjänster och genom att arrendet relateras till de faktiska underhållskostnaderna och eventuella andra kostnader.

     Landskapet har bolagiserat vissa verksamheter redan. Posten och Långnäs hamn är tämligen färska exempel på bolagisering. Den demokratiska insynen i bolagen bör tryggas i budgeten och bolagets reglemente eller på annat lämpligt sätt. Det nuvarande systemet är helt oöverskådligt och fastighetsskötseln lider av många brister.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett landskapsägt bolag bildas för att förvalta åtminstone de fastigheter landskapet hyr ut och för att öka insynen i förvaltningen samt effektivera underhållet.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback