Hemställningsmotion 21/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 21/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Raija-Liisa Eklöw

2000-03-15

HM2119992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Åtgärder för att landskapsfinansierat byggande skall vara ekologiskt hållbart samt använda byggnadsmaterial och ‑metoder som minimerar risker för hälsa och miljö


 


Under 90-talet har larmen om mögelskadade daghem, skolor och vårdinrättningar avlöst varandra. Samhällets kostnader för att renovera “sjuka” offentliga byggnader rör sig om flera hundra miljoner mark. De kostnader som drabbat vanliga åländska hushåll är svåra att uppskatta, men hamnar sannolikt i samma storleksordning.

     Trots dessa för Åland oerhörda kostnader, och trots att problemen i dag är gamla och välkända, fortsätter byggbranschen att bygga på i stort sett samma sätt. Det faller ett stort ansvar på Ålands landskapsstyrelse för denna kapitalförstöring.

     Landskapsstyrelsen har till uppgift att övervaka att byggverksamheten på Åland fungerar på ett sätt som hushållar med våra resurser - både pengar och miljö. Landskapsstyrelsen är därtill den största finansiären av byggande (allhall, KK-hus, ÅHS-byggande, egna skolor och bidrag till skolor, daghem, omsorgsboende, hyresbostäder m.m.).

     Landskapsstyrelsen har i egenskap av byggherre och finansiär av i stort sett allt offentligt byggande förutsättningar att gå i spetsen för byggandet av sunda och miljövänliga hus.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskaps-styrelsen om att snarast utarbeta ett program som klarlägger vilka åtgärder som behöver vidtas för att allt byggande som helt eller delvis finansieras med landskapsmedel skall

1)          uppfylla de krav som kan ställas på ett ekologiskt hållbart byggande och

2)          använda byggnadsmaterial och byggnadsmetoder som minimerar riskerna för hälsa och miljö.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw