Hemställningsmotion 22/1999-2000

Tillhör ärendet: Adressvägvisare i glesbygden
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 22/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Raija-Liisa Eklöw

2000-03-15

HM2219992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Adressvägvisare i glesbygden


 


Redan i slutet av 1980-talet väcktes intresset för att också på den åländska landsbygden införa ett vägnamns- och adressystem.

     I december 1993 tillsatte landskapsstyrelsen en arbetsgrupp för ändamålet. I december 1994 slog landskapsstyrelsen fast att kommunerna bör åta sig att ge vägarna namn och bekosta uppsättningen av namnskyltarna. Sedan dess har arbetet pågått i kommunerna med hjälp av Posten på Åland. Diskussion om vem som skulle betala för detta system och dess underhåll har bollats mellan landskapsstyrelsen och representanter för de åländska kommunerna. Medel för ändamålet har inte tagits upp i landskapets budget. Landskapsstyrelsen har ändå uttryckt viss beredskap att delta i finansieringen.

     Adressystemet i glesbygden är av stor vikt för alarmfordon, taxi och inte minst för posten. Arbetet att ge vägarna namn har varit intressant i kommunerna och gamla kulturella värden har tagits fram vid namngivningen. Ändå har de slutliga besluten om finansiering och utformning av skyltarna och regler för skyltarnas uppsättning dröjt onödigt länge. Risken med fördröjningen är att det längs vägarna dyker upp ett antal “hemmagjorda” skyltar av varierande kvalitet och utformning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att den snarast utarbetar regler för utformningen av adressvägvisare i glesbygden och att den fastställer ett enhälligt system för användningen av vägvisarna.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw