Hemställningsmotion 30/1999-2000

Tillhör ärendet: En översyn av kommunallagen
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 30/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Leo Sjöstrand

2000-03-15

HM3019992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En översyn av kommunallagen


 


Kommunallagen har nu varit gällande sedan den 25 september 1997. Sedan dess har ett val till kommunernas fullmäktige anordnats med efterföljande val till styrelser och nämnder.

     Erfarenheterna av tillämpningen är att lagen på flera punkter är oklar och har tolkats olika i kommunerna och i de mindre kommunerna har en del problem uppstått. Som exempel på oklarheter kan nämnas 36 § punkt 3 där det rått oklarheter om vem som är anställd i ledande uppgifter inom kommunstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde och således inte är valbar till fullmäktige. Likaså har 54 § punkt 5 vållat bekymmer och varit föremål för olika tolkningar om ersättare i kommunstyrelsen är valbar till medlem i nämnd eller inte.

     I 93 § som berör kommunalförbund finns hänvisningar till olika paragrafer och kapitel i kommunallagen som skall tillämpas i kommunalförbunden men det saknas även där bestämmelser om huruvida samma person kan sitta i både kommunalförbundets fullmäktige och styrelse. I 67 § hänvisas beträffande kommunernas bokföring till bokföringslagen. Denna föreskriver att bokslut skall uppgöras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. I 68 § bestäms när kommunstyrelsen skall överlämna bokslutet till fullmäktige. Det kan av olika orsaker vålla kommunerna problem att i fråga om bokslutets uppgörande strikt följa bokföringslagens bestämmelser varför en möjlighet att utöka tiden borde övervägas.

     Ovan angivna exempel har under senare tid diskuterats ute i kommunerna och erfarenheterna av kommunallagen ger säkert flera frågor som uppfattas som oklara eller bristfälliga och därför är en översyn av lagen nödvändig.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i samarbete med kommunerna låter göra en översyn av kommunallagen och till lagtinget överlämnar förslag till nödiga ändringar av densamma.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Leo Sjöstrand