Hemställningsmotion 8/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 8/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-15

HM0819992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Utbetalande av landskapets sysselsättningsstöd tillsvidare


 


Även om vi just nu är inne i en högkonjunktur och lider brist på arbetskraft finns det personer som har svårt att få en fast anställning på arbetsmarknaden. Dessa personer har ofta svårigheter av olika slag. Ekonomiska, sociala och ofta hälsoproblem av skiftande karaktär, ofta psykiska svårigheter. Om detta tillstånd varar länge fördjupas svårigheterna och den drabbade har svårt att på egen hand åstadkomma en varaktig förbättring av sin livssituation.

     Ett viktigt villkor för en stabilisering av livssituationen är att man har ett fast arbete och en säker inkomst. Detta gäller alla oberoende av kompetens och konkurrensförmåga. För de personer som varit långvarigt arbetslösa och dessutom dras med andra svårigheter är en fast anställning av grundläggande betydelse för att långsiktigt förbättra sin livssituation.

     Landskapet har sedan länge en rad olika sysselsättningsstöd för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa stöd är tidbestämda men kan ges i upprepade repriser under en lång rad av år. Tanken är att stöden skall vara tillfälliga och leda till en anställning på den allmänna arbetsmarknaden. Tyvärr är detta inte alltid möjligt utan stöden borde kunna beviljas på längre tid. En fast anställning tillsvidare skulle vara av stor betydelse för många som har svårt på den öppna arbetsmarknaden. Det är motsägelsefullt att den som har svårast att konkurrera också skall ha den otryggaste anställningen. Det säger sig självt att en långsiktig och trygg anställning som finansieras med allmänna medel har större verkan. För den berörda personen skulle livet och arbetet då få större trygghet och bidra till en positiv utveckling. En trygg anställning och en trygg inkomst är bättre än en osäker framtid där sociala bidrag utbetalas i perioder mellan sysselsättningsstöden. Det måste alltid vara bättre att en person hålls i arbete , även om lönen är samhällsstöd än att personen i fråga lyfter sociala bidrag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att sysselsättningsstöd kan betalas ut tillsvidare för att trygga den arbetslösas anställning och ekonomi långsiktigt.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback